Insinööritieteiden korkeakoulun johtaminen

Laatu ja kehitys

Kaiken toiminnan korkea laatu on Aalto-yliopiston kulmakivi, josta jokainen Aalto-yliopiston tutkija, opiskelija, opettaja ja muu työntekijä vastaa päivittäisessä työssään.
Konetekniikka 1, Otakaari 4

Aalto-yliopisto ylläpitää ja kehittää laatujärjestelmäänsä, jotta sen toiminnan laatua ja läpinäkyvyyttä voidaan jatkuvasti parantaa. Laatujärjestelmä tukee yliopiston strategista johtamista ja toimintaa huomioiden eurooppalaisen korkeakoulualueen (European Higher Education Area, EHEA) määrittelemät periaatteet sekä korkeakoulujen toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset.

Yliopiston laaturjärjestelmä on johtamisen työkalu, jonka avulla toteutetaan yliopiston laatukäytänteitä. Se määrittelee laadunhallinnon organisaation, vastuunjaon, käytänteet ja resurssit. Yksityiskohtaisen kuvauksen yliopiston laadunhallinasta löydät Aalto-käsikirjasta.

Aalto University's PDCA cycle
Aalto-yliopiston laatutyö seuraa Plan–Do–Check–Act (suunnittele-tee-tarkista-korjaa) -sykliä.

Laatujärjestelmän perusteet

Aalto-yliopistossa laadunhallinta perustuu jatkuvan kehittämisen malliin, PDCA-sykliin (Plan, Do, Check, Act; Suunnittele, tee, tarkista ja korjaa). PDCA-syklissä tehdään suunnitelma tavoitteen saavuttamiseksi, toteutetaan suunnitelma, tarkastellaan onnistumista tunnuslukujen ja arvioinnin avulla ja mukautetaan toimintaa saadun palautteen perusteella.

Laatujärjestelmä näkyy jatkuvan kehittämisen peruskysymyksissä:

  • Strategia – mitä olemme tekemässä?
  • Prosessit – miten saavutamme tavoitteemme?
  • Vuosikello – milloin meidän tulee toimia?
  • Roolit ja vastuut – kuka on vastuussa ja kuka voi auttaa?
  • Palautejärjestelmä – miten tiedämme ja varmistamme,että toimintamme kehittyy oikeaan suuntaan?

Laatujärjestelmä auttaa meitä onnistumaan

Yliopiston laatujärjestelmä on monimutkainen toimintaperiaatteiden, menettelytapojen ja prosessien kokonaisuus, jonka tarkoituksena on varmistaa ja parantaa toimintamme laatua. Pohjimmiltaan järjestelmä on luotu auttamaan meitä menestymään työssämme ja opinnoissamme. Järjestelmä muodostaa pohjan hyvin toimivalle yhteisölle, joka kannustaa yhteisen toiminnan kehittämiseen.

Laatujärjestelmää ei tarvitse kokonaisuudessaan hallita, vaan jatkuvaan kehittämiseen osallistumiseksi on tunnettava omaan työhönsä liittyvät keskeiset prosessit ja palautekanavat.

Insinööritieteiden korkeakoulua arvioidaan yliopiston monivuotisen arviointiohjelman mukaisesti (ks. kuva). Ohjelma käsittää sisäiset ja ulkoisten toimijoiden tekemät arvioinnit, ja sillä on tärkeä rooli yliopistolain (finlex.fi) 87 §:n mukaisen arvioinnin toteutumisessa sekä laadunhallinnan käytänteiden juurruttamisessa korkeakoulun toimintaan. Lisätietoja arviointiohjelmasta löydät Aalto-käsikirjan osiosta Arviointi ja palautteet.

Aalto evaluation programme 2022-2028
Aalto-yliopiston arviointiohjelma vuosille 2022-2028

Laatua yhdessä - Yliopiston laatuauditointi lähestyy

Vuonna 2022 laadimme yhdessä laatuauditointia varten itsearviointiraportin.

Read more
Crystal flowers Kuva: Mikko Raskinen / Aalto-yliopisto

Katso myös

Aalto-käsikirja

Tältä sivustolta saat tietoa yliopiston organisaatiosta, eri toimijoista, johtamisprosesseista, toiminnan periaatteista sekä toimintaamme ohjaavista säännöistä ja linjauksista.

A logo. Photo: Mikko Raskinen

Laadunhallinta

Aalto-yliopiston laatupolitiikka ja johtaminen perustuvat jatkuvan kehittämisen periaatteeseen.

peukut
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: