Aalto-yliopiston avoin yliopisto

Tuotantotalous

Tuotantotalouden sivuaine antaa valmiuksia yhdistää tekniseen osaamiseen taloudellista ja sosiaalista osaamista.
Kaksi opiskelijaa seisomassa Kauppakorkeakoulun kolmannen kerroksen terassilla

Tuotantotalouden sivuaine antaa valmiuksia yhdistää tekniseen osaamiseen taloudellista ja sosiaalista osaamista. Tuotantotalous tarkastelee arvoa luovien organisaatioiden toiminnan kehittämistä ja johtamista systeeminä, jossa eri osa-alueita on hallittava kokonaisuutena: omistaja-arvo, asiakasarvo ja rajallisten resurssien tehokas käyttö ovat toisiinsa liittyviä päämääriä. Yrityksen toiminta syntyy pohjimmiltaan ihmisten vuorovaikutuksesta, vaikka teknisillä ja sääntöihin perustuvilla järjestelmilläkin on oma tehtävänsä. Teknologian kehitys vaikuttaa sekä yrityksen että sen asiakkaiden toimintamahdollisuuksiin. Yritys on sidoksissa globaaliin toimintaympäristöönsä ja siinä tapahtuviin muutoksiin, joten sekä nykyisten että potentiaalisten asiakkaiden, kilpailijoiden, yhteistyökumppaneiden ja muiden sidosryhmien päämäärät ja toimet on otettava huomioon.

Suoritettuaan sivuaineen opiskelija tunnistaa tuotantotalouden keskeisimmät käsitteet, ilmiöt, lainalaisuudet, mallit ja menetelmät. Hän tuntee ryhmän johtamiseen sekä ryhmän ja organisaation tehokkaaseen toimintaan liittyvät pääperiaatteet, projektinhallinnassa ja yleisemminkin tuotantojärjestelmien ohjauksessa tarvittavat pääperiaatteet, yrityksen taloudellisen tilan arvioimisessa ja taloudellisessa päätöksenteossa käytettävät perusmenetelmät sekä yrityksen strategisessa kehittämisessä käytettävät pääperiaatteet. Näin opiskelija kykenee arvioimaan insinöörityön tuloksia, prosesseja ja metodeja kriittisesti taloudellisesta ja organisatorisesta näkökulmasta.

Lisäksi opiskelija tuntee tuotantotalouden keskeisiä tiedonlähteitä ja osaa hakea tietoa oman työnsä tueksi. Tietoa on osattava hakea sekä suomen- että englanninkielisistä lähteistä. Tämän vuoksi osa kursseista voi olla englanninkielisiä ja monilla kursseilla käytetään englanninkielistä oppimateriaalia.

Tuotantotalouden sivuopintokokonaisuuden rakenne (20 - 25 op)

Sivuaineen laajuus on 20-25 op. Sivuaineen rakenne on nähtävillä Aalto-yliopiston tutkinto-opiskelijoille suunnatussa sivuaineoppaassa. Kurssin nimen perässä on lisätieto kurssin toteutumisen todennäköisestä ajankohdasta.

Pakolliset kurssit, valitse 15 opintopistettä seuraavista:
TU-A1100     Tuotantotalous 1, 5 op, syksy ja kevät
TU-C2020    Operaatioiden johtaminen, 5 op, kevät TAI TU-C3010 Projektien suunnittelu ja ohjaus, 5 op, kevät
TU-C1030    Laskelmat liiketoiminnan päätösten tukena, 5 op, syksy ja kevät

Vaihtoehtoiset kurssit, valitse 5-10 opintopistettä seuraavista:
TU-C1011    Ryhmätoiminta ja organisointi, 5 op, syksy
TU-C2010    Introduction to Strategic Management, 5 op, syksy
TU-C2020    Operaatioiden johtaminen, 5 op, kevät
TU-C3010    Projektien suunnittelu ja ohjaus, 5 op, kevät

Seuraavat kurssit hyväksytään osaksi sivuainetta, mutta niitä ei järjestetä avoimen yliopiston kautta:
TU-C3022    Organizing of Business

Opiskelijat ilmoittautuvat sivuaineen kursseille normaalisti kurssi kerrallaan Avoimen yliopiston kurssikuvausten kautta: Kurssivalikko

Kursseilla saattaa olla esitietovaatimuksia.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: