Aalto-yliopisto

Saavutettavuus

Aalto-yliopiston tutkimusta ja opetusta sekä akateemista johtamista tukevat laadukkaat, esteettömät ja tehokkaat palvelut ja niitä tukevat järjestelmät. Aalto-yliopiston toiminnan yhdenvertaisuuteen liittyviä ohjaavia periaatteita ovat moninaisuus ja saavutettavuus. Saavutettavuus on myös esteettömyyden ja yhdenvertaisuuden edistämistä digitaalisessa toimintaympäristössä. Tavoitteena on se, että kaikki aaltolaiset voivat käyttää verkkopalveluja ja löytävät tarvitsemaansa tietoa mahdollisimman tehokkaasti. Jokaisella aaltolaisella on lain mukainen velvollisuus osaltaan huolehtia saavutettavuudesta.
diversity of aalto people

Saavutettavuus toteutuu esteettömässä ympäristössä

Jokaisen on tärkeää tietää, miten saavutettavuutta voi edistää ja miten voi omalta osaltaan varmistaa saavutettavan opetuksen, palvelun ja niihin liittyvät sisällöt. Tällä sivulla on yleisiä tietoja saavutettavuusvaatimuksista ja keskeisistä toteuttamistavoista, jotka taustoittavat saavutettava Aalto -toimintakonseptia. Tarkennukset löytyvät sivun alaosan linkkien kautta muilta saavutettavuutta käsitteleviltä sivuilta.

Aalto-yliopiston esteetön kampus Otaniemessä

Palvelukartan avulla pääset kätevästi perille Aalto-yliopiston Otaniemen kampuksen kohteisiin, joita ylläpitää, kehittää ja vuokraa Aalto CRE. Kampuksen kehittämisen tavoitteena on esteettömyys sekä arvokkaan historian ja uudenlaisen suunnittelun sekoittaminen. Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE:n laaja tietopankki auttaa esteettömyyden edistämisessä.

Pääkaupunkiseudun palvelukartta

Hae palveluita, toimipisteitä tai osoitteita palvelukartan avulla.

Aalto-yliopiston toimipisteet pääkaupunkiseudun palvelukartalla

Otaniemen kampus kehittyy aktiiviseksi kaupunginosaksi

Aalto-yliopiston kampus sijaitsee Otaniemessä, jonne on muodostunut elävä ja innovaatioita tukeva kaupunginosa. Kampuksen kehittämisen tavoitteena on arvokkaan historian ja uudenlaisen suunnittelun sekoittaminen.

Dipoli / Photo by Tuomas Uusheimo

Rakennetun ympäristön esteettömyys

Esteettömyydessä on kyse ihmisten moninaisuuden huomioonottamisesta rakennetun ympäristön suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Pyörätuolilla liikkuva matkustaja siirtymässä metroon
Esteetön Suomi -palkinto Aalto-yliopiston kandidaattikeskukselle
Aalto-yliopisto kartoitti induktiosilmukoiden laatua helpottaakseen kuulovammaisten asiointia

Saavutettavuusvaatimusten siirtymäajat

Yliopiston uudet verkkosivustot

Vanhat verkkosivustot ja videotallenteet

 • Ennen 23.9.2018 julkaistujen sivustojen pitää olla saavutettavuusvaatimusten mukaisia 23.9.2020.
 • Yliopiston intranetien ja extranetien pitää olla saavutettavuusvaatimusten mukaisia 22.9.2019 jälkeen siinä vaiheessa, kun julkaistaan uusi tai kun vanha intranet tai ekstranet uudistetaan kokonaan.
 • Yliopiston verkkosivuilla julkaistujen videoiden ja äänilähetysten pitää olla saavutettavuusvaatimusten mukaisia alkaen 23.9.2020.

Saavutettavuus ja opiskelijat

Aalto-yliopistossa kaikki opiskelijat voivat keskittyä opintoihinsa mahdollisimman tasavertaisina. Yksilöllisten syiden perusteilla on mahdollista saada esimerkiksi tenttiajan pidennys tai käyttää apuvälineitä opinnoissa. Näistä yksilöllisistä ratkaisuista sovitaan luottamuksellisessa tapaamisessa korkeakoulun opintoasioiden suunnittelijan tai kurssiopettajan kanssa. Neuvoa esteettömyysasioissa voi kysyä myös yliopiston saavutettavuuden erityisasiantuntijalta, opintopsykologilta tai tuutorilta.

Esteettömästä/saavutettavasta opiskelusta on määrätty Aalto-yliopiston yhteisissä opetusta ja opiskelua koskevissa säännöissä pykälässä 24:

24 § Opintojen saavutettavuus

 • Jos opiskelijalla on opiskelua rajoittava vamma tai muu vastaava terveydellinen este, jonka vuoksi hän ei pysty tekemään opintojaan opetussuunnitelmassa ja kurssilla määrätyllä tavalla, korkeakoulun tulee ryhtyä kohtuullisiin toimiin vaihtoehtoisen suoritusmahdollisuuden järjestämiseksi. Opiskelijaa vaaditaan osoittamaan sama tiedollinen ja taidollinen osaaminen kuin muitakin opiskelijoita.

Aalto-yliopiston akateemisten asian komitea antaa saavutettavuutta koskevasta menettelystä tarkemmat määräykset.

Lisätietoa opintojen saavutettavuudesta

Monenlaiset oppijat (into.aalto.fi)

Opiskelu Aallossa, hakijapalvelut sekä koulutusohjelmien toimintaa ohjaavat linjaukset ja säännöt

Tervetuloa Aaltoon! Opetuksen suunnittelua ja toteutusta tukevat yliopiston toimintaa ohjaavat yliopiston strategia, sekä koulutusta koskevat linjaukset, säännöt ja ohjeet (kirjaudu). Rohkaisemme opiskelijoitamme tutkimaan tuntematonta sekä oppimaan ja tekemään asioita täysin uudella tavalla – yhdessä ja rajoja rikkoen.

Opiskelu Aallossa

Aalto-yliopisto on rohkeiden ajattelijoiden yhteisö, jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Koulutamme muutoksentekijöitä ratkaisemaan yhteiskunnan suuria haasteita ja luomaan hyvinvointia.

Hakijapalvelut

Aalto-yliopistossa on useita opiskelijavalintoja. Tältä sivulta löydät ohjeet kandidaatti-, maisteri- ja tohtorikoulutuksiin hakemisesta.

Instructions on how to apply

Ihmiset

Aalto-yliopisto koostuu kuudesta korkeakoulusta, 12 000 opiskelijasta ja 4 000 työntekijästä, joista noin 400 on professoreita.

Aalto University community member

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo Aalto-yliopistossa

Aalto-yliopiston toiminnan periaatteita ovat monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo. Aalto edistää näitä periaatteita ja ehkäisee syrjintää kaikessa toiminnassaan. Jokaisella Aallon opiskelijalla on oikeus saada henkilökohtaisia opintojärjestelyjä terveydellisten syiden perusteella.

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo Aalto-yliopistossa

Aalto-yliopiston tavoitteena on tarjota kaikille tasa-arvoinen ja yhdenvertainen toimintaympäristö, jossa eri sukupuolia, eri tehtävissä olevia ja erilaisten taustan omaavia työntekijöitä ja opiskelijoita kohdellaan tasapuolisesti ja joka mahdollistaa yhdenvertaisen osallistumisen yliopiston toimintaan.

Kuvassa eri-ikäisiä ja erimaalaisia ihmisiä työskentelemässä yhdessä. Kuva: Aleksi Poutanen

Henkilökohtaiset opintojärjestelyt

Jokaisella Aallon opiskelijalla on oikeus saada henkilökohtaisia opintojärjestelyjä terveydellisten syiden perusteella.

Aallon uudet opiskelijat luennolla

Aalto-yliopiston johto: Kutsumme jokaisen aaltolaisen toimimaan syrjintää ja rasismia vastaan

Rasismille ei ole sijaa tiedeyhteisössä, Aalto-yliopiston johto sanoo kannanotossaan. Aalto tekee yliopistona lujasti töitä sen eteen, että yhteisömme olisi avoin ja monimuotoinen.

Aalto University flags. Photo: Aino Huovio

Aallon tapa toimia

Aallon toimintaperiaatteet ovat yhteenveto Aalto-yhteisön toimintaa ja käyttäytymistä ohjaavista reilun pelin säännöistä. Ne perustuvat Aallon arvoihin ja luovat yhteistä toimintakulttuuria.

Aallon tapa toimia

Tutkimuksen, opetuksen ja palvelujen digitaalinen saavutettavuus

Saavutettavuuden edistäminen Aalto-yliopiston digitaalisessa toimintaympäristössä. Aalto-yliopiston IT-palvelut valvoo IT-ratkaisujen koko elinkaarta, infrastruktuuria ja niihin liittyvien operaatioiden hallintaa sekä loppukäyttäjien palveluja ja käyttäjäkokemusta.

Digitaalinen saavutettavuus tarkoittaa verkkosisältöjen

 • sisällöllistä selkeyttä
 • saatavuutta
 • helppokäyttöisyyttä ja
 • verkkosisältöjen tietojen esittämistä siten, että vastaanottaja pääsee tietoihin käsiksi esimerkiksi erilaisin apuvälinein.

Digitaalinen saavutettavuus

Digitaalisen saavutettavuuden ohjeistuksia Aalto-yliopiston järjestelmien, verkkosivustojen, sähköisten palveluiden, mobiilisovellusten ja tiedostojen toteuttamiseksi yhdenvertaisella sekä digipalvelulain edellyttämällä tavalla (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, 306/2019).

Student at laptop. Photo by Aalto University / Aino Huovio

IT-palvelut

Aallon IT-pavelut on palveluyksikkö, joka tukee yliopiston toimintaa tukemalla käyttäjien tarpeita koskien informaatiojärjestelmiä, verkostoja ja IT-laitteita läpi Aallon.

IT Service Desk

Digitaalinen saavutettavuus on yhteinen toimintatapa

Saavutettavuuden avulla huolehditaan verkkosisältöjen käyttäjien yhdenvertaisista mahdollisuuksista käyttää sähköisiä palveluita ja verkkomateriaaleja riippumatta mahdollisista vammoista taikka tilapäisistä tai pysyvistä haitoista. Samalla saavutettavuudesta hyötyvät kaikki käyttäjät. Myös opetusmateriaalien laatijoiden tulisi mahdollisuuksien mukaan ottaa saavutettavuusvaatimukset huomioon ainakin pitkäaikaiseen käyttöön tarkoitetussa materiaalissa.

 • Tekninen saavutettavuus tarkoittaa sitä, että esimerkiksi yliopistomme verkkosivuja tai sähköisiä palveluita voidaan käyttää apuvälineiden avulla.
 • Sisällön saavutettavuus puolestaan tarkoittaa sisällön ymmärrettävyyttä, omaksuttavuutta ja käytettävyyttä.

AccANet-yhteisöverkosto saavutettavan toiminnan tukena

AccANet-yhteisöverkostoon voivat liittyä kaikki saavutettavuuden kehittämisestä kiinnostuneet aaltolaiset. AccANet tukee ja konsultoi saavutettavan opintopolun yhtenäistämistä sekä palveluiden sujuvuutta kaikissa kouluissa.

Saavutettava Aalto

Toimintaesteiden havaitseminen, korjaaminen ja poistaminen on yhteinen jatkuva prosessi.

Lumikinos. Opiskelija laskee mäkeä Alvarin aukiolla. Taustalla kandidaattikeskus.

Saavutettava Aalto

Aalto-yliopiston tavoitteena on esteetön, terveellinen ja turvallinen yliopisto, jossa tutkimus, opetus ja palvelut ovat kaikkien saavutettavissa.

Aalto-yliopisto
 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu