Aalto-yliopisto Junior

Aalto-yliopisto Juniorin toiminta ja arvot

Kun uteliaisuus on rajaton, voi tehdä mitä vaan. Voi etsiä, kokeilla, innostua ja löytää lisää kysymyksiä, joskus jopa vastauksia. Aalto-yliopisto Junior on taidetta, tiedettä, teknologiaa ja taloutta lapsille, nuorille, perheille ja opettajille – opetuksen tueksi, omaksi iloksi ja innostuksen lähteeksi. Tulevaisuus tehdään tänään.
Lapsi Aalto Juniorin työpajassa
Kuva: Aalto-yliopisto Junior / Kalle Kataila

Aalto-yliopisto Junior on yliopisto pienoiskoossa

Tarjoamme toimintaa, joka on kohdennettu uudelle sukupolvelle. Tuemme lasten ja nuorten kasvua ja kehittymistä niin harrastuneisuuden kuin oppimisen näkökulmista. Toiminnallamme haluamme myös tukea peruskoulun ja toisen asteen opettajia konteksilähtöisessä ja ilmiöpohjaisessa opettamisessa, tarjoamalla siihen konkreettisia työkaluja. 

Aalto-yliopiston sisällöt ja painopistealueet, kuten tutkimus, opetus sekä taiteellinen toiminta ohjaavat Juniorin opetusta. Junior pyrkii tekemään yliopistosta helposti lähestyttävän sekä saavutettavan paikan kaikenikäisille. Aalto-yliopisto Juniorin strategia tehdään linjassa Aalto-yliopiston kanssa. Olemme tiivis osa yliopiston elämänlaajuisen oppimisen ekosysteemiä ja monialaista tiede-, taide-, teknologia- ja talouskasvatustoimintaa. Toimintamme vakinaistettiin vuoden 2021 alusta, jolloin alkoi myös uusi strategiakausi 2021-2024. 

Päätoimintamuotoinamme on järjestää tapahtumia, teemaviikkoja, vierailuja, leirejä, luentoja, kursseja sekä kaikkea mikä tukee lasten ja nuorten kiinnostusta ja innostusta. Teemme yhteistyötä niin yliopiston sisällä, kuin ulkopuolisten kumppaneiden kanssa, jotta toimintamme olisi mahdollisimman saavutettavaa ja inklusiivista. 

Junior-toiminnan tavoitteet ja arvot

Arvostamme: 

  1. Rohkeutta 
  2. Vastuullisuutta 
  3. Yhteistyötä 

Mikä on meille tärkeää? 

Pyrimme luomaan huomisen yhteiskunnan, jossa nuoremmat sukupolvet ovat tietoisia potentiaalistaan, täynnä toivoa ja rohkeutta käsitellä huomisen ongelmia. Tulevaisuuden ratkaisut tarvitsevat uudenlaisia ​​ajattelutapoja ja työkaluja. Uraauurtavuus, luovuus ja monitieteellisyys ovat Aalto-yliopisto Juniorin ajattelutavan avaintekijöitä. Yliopistolla on keskeinen rooli elinikäisessä koulutuksessa, joka rakentuu yhteistyönä kaikkien yhteiskunnan toimijoiden kanssa. Kansallinen ja sosiaalinen saavutettavuus tietoon, taitoon ja muotoiluajatteluun sekä yrittäjämäiseen ajatteluun hyödyttävät meitä kaikkia. 

Mitä me teemme? 

Aalto-yliopiston arvo "rohkeus" tarkoittaa meille rohkeutta tutkia kaikkia uusia mahdollisuuksia käyttämällä uteliasta ja ennakkoluulotonta lähestymistapaa. Annamme radikaalin luovuuden kukoistaa tuottamalla korkealaatuista tiede-, taide-, teknologia- ja yrittäjyyskasvatusta. Uudistamme ja kehitämme koulutusalaa ennakoivasti. Innostamme nuorempia sukupolvia tutkimaan kestäviä ratkaisuja parempaan huomiseen. Sivistyspääoma ja elinikäinen oppiminen ovat kulmakiviä yhteiskunnan hyvinvoinnin rakentamiseksi. Saavutamme parhaan tuloksen rakentamalla siltoja yhteistyön, verkostoitumisen ja yhdessä oppimisen kautta. Luomme osallistavia ympäristöjä, joissa saavutettavuus, tasa-arvo ja monimuotoisuus kasvavat. Koulutamme uutta sukupolvea tulevaisuuden tekijöiksi. 

Olemme kaikkia varten! 

Olemme rakentaneet toimintamuotomme niin, että ne ovat saavutettavia. Me pystymme vastaamaan eri luokka-asteiden ja koulujen tarpeisiin sisältöalueillamme. Meille voi saapua paikan päälle tai järjestämme etätyöpajan verkon yli, jos liikkuminen ei ole mahdollista.

Sovimme opettajan kanssa aina erityistarpeista ja suunnittelemme työpajan niin, että se kohtaa ryhmän vaatimukset. Esimerkiksi opettaja voi valita kolmesta kielestä (FI, SE, EN) sopivimman. S2 ryhmille teemme työpajaohjeista selkeämpiä ja ohjaajat ottavat tämän huomioon ohjauksessa ja aikataulussa. Erityisryhmille järjestelemme luokan sopivaksi, jotta työskentely olisi mahdollisimman sujuvaa. Tarvittaessa paikalla on enemmän ohjaajia kuin tavallisesti. Työpisteet ja työt ovat suunniteltu ikäryhmille sopiviksi. Kulkuväylät ovat esteettömiä oppimisympäristöömme. Järjestämme liikkumisrajoitteisille omat työpisteet. Erityistä tukea vaativia ryhmiä meillä on useita vuosittain. 

Olemme kouluttaneet ohjaajamme kohtaamaan moninaisuutta. Esimerkiksi pidämme koulutuksia alla olevista aiheista. Aihepiireistä löytyy Aalto-yliopisto Juniorin henkilökunnasta asiantuntijuutta käytännön tasolla. 

  • Sensitiivisestä puheesta eri taustoista tulevien lasten ja nuorten kanssa 
  • (Kehitys)vammaisuudesta ja erityisyydestä sekä kohtaamisesta 
  • Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kohtaaminen 

Kaikki toimintomme ovat ilmaisia kaikille. Ainoastaan leireille ja kerhoihin on osallistumismaksut, mutta mukaan pääsee ilmaiseksi lähettämällä motivaatiokirjeen. Tällä varmistamme leirille saapumisen.  

Teemme paljon työtä siihen, että saavutamme lapsia, nuoria ja perheitä yliopistomaailman ulkopuolelta. Teemme yhteistyötä tapahtumien ja työpajojen osalta kulttuurijärjestöjen ja instituutioiden kautta. Kohtaamme ihmisiä paikoissa, joihin heillä on luonnollista saapua. Näitä ovat esimerkiksi kirjastot, kulttuurikeskukset ja festivaalit. Yhtenä pitkäaikaisena toimintoja ohjaavana teemana on ollut tyttöjen, naisten ja sukupuolivähemmistöjen innostaminen tekniikan aloille, jotka ovat miesvaltaisia. Pyrimme murtamaan aloihin liittyviä stereotypioita. Ohjaajamme ovat Aalto-yliopiston opiskelijoita ja ryhmässä tulee vahvasti diversiteetti esille. He toimivat lapsille ja nuorille esikuvina. 

Aalto-yliopisto Junior on julistautunut syrjinnästä vapaaksi vyöhykkeeksi. 

Junior-toimintojen monialaiset painotukset  

Taiteet ja suunnittelu 

Monialaisuus, ilmiöpohjaisuus ja taiteen ja muotoilun uudet suunnat ovat ohjenuorina taide- ja muotoilusisältöjen suunnittelussa. Mikä tahansa Aallossa tehty toiminto, tutkimus, opetus tai taiteellinen toiminta on relevanttia Juniorin pedagogiikalle. Rekrytoinnissa hyödynnämme etenkin Aalto-yliopiston ainoaa opettajankoulutusohjelmaa, kuvataidekasvatusta. Suurin osa ohjaajista onkin kuvataidekasvatuksen opiskelijoita. Juniorilla toimivat kuvataidekasvatuksen opiskelijat saavat työssään mahdollisuuden opettaa myös muiden Aalto-yliopiston alojen työpajoja, jolloin he saavat monialaista ymmärrystä. Tämän lisäksi kannustamme ohjaajiamme yhteisopettajuuteen muiden alojen Junior-assistenttien kanssa. Juniorin tavoitteena on syventää yhteistyötään ja vaihtaa tietotaitoa taiteen laitoksen ja kuvataidekasvatuksen koulutusohjelman kanssa. 

Luonnontieteet 

Elämyksien, uusien kokemuksien ja oivaltamisen ilo ovat luonnontieteiden ja matematiikan sisältöjen suunnittelussa tärkeässä roolissa. Painotamme turvallisia työtapoja sekä keskitymme monipuolisen kuvan kustakin luonnontieteen alasta. Työpajoissamme itse tekeminen, kokeilu ja luovuus yhdistyvät niin matematiikan kuin kemian ja fysiikan perusilmiöihin. Myös monialaisuus ja ilmiöihin pohjautuva kokemuksellisuus näkyvät sisällöissä. 

Tarjoamme kehittämiämme tai tuunaamme työpajoja sekä kehitämme uusia sisältöjä kemian, fysiikan ja matematiikan alalta. Etätyöpajoissa pyrimme osallistamaan lapsia ja nuoria mahdollisimman paljon joko omassa luokassa tapahtuvilla hands on -toiminnoilla tai digitaalisin työkaluin. Etäopetusta tukemaan tuotamme myös opetusvideoita. 

Opettajille tarjoamme mahdollisuuksia toteuttaa opetuksessaan myös sellaisia käytännön sisältöjä, joihin omalla koululla ei välttämättä ole resursseja tarjoamalla lainaan lainaukseen soveltuvien työpajojen tarvikkeita. 

Teknologia 

Juniorin teknologiasisältöjen kautta tuemme monialaista, oppiainerajat ylittävää teknologiakasvatusta. Teknologiatyöpajoissa opitaan toiminnan kautta ympäröivästä teknologiasta, sekä teknologian toiminnasta ja sovellusmahdollisuuksista elämän eri osa-alueilla. Teknologiaa käsitellään monipuolisesti erilaisten ohjelmointiin, mallintamiseen ja rakenteluun liittyvien tehtävien avulla ja kiinnostavien teemojen parissa. Samalla opitaan perusteita esimerkiksi mekaniikasta, elektroniikasta, mekatroniikasta, rakenteista sekä erilaisista materiaaleista.  Toiminnallisuus, tutkiminen, suunnittelu, ongelmanratkaisu, rakentelu, omien ideoiden toteuttaminen ja monialaisuus ovat keskeisiä näkökulmia. Toiminnan kautta tuetaan teknologiakasvatusta, jonka keskiössä on design-ajattelu sekä teknologinen ja uutta luova ongelmanratkaisu. Tavoitteenamme on välittää ajatus siitä, että kokeileva, utelias ja kunnianhimoinen ajattelu sekä todennäköiset virheet ja epäonnistumiset ovat välttämätön osa teknologista suunnittelu- ja toteutusprosesseja. Käytännössä tätä filosofiaa kuvaavat esimerkiksi keksinnöllisyyteen perustuvat suunnittelutehtävät ja kokeilulliset rakenteluhaasteet. Toteutamme ohjelmointiin, data-analyysiin, elektroniikkarakenteluun ja erilaisiin rakenteluhaasteisiin liittyviä työpajoja. 

Talous ja yrittäjyys

Yrittäjyyden ja yritystoiminnan suunnittelun tavoitteena on tarjota käytännön oppimismahdollisuuksia Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun painopistealueiden pohjalta. Haluamme luoda vuoropuhelua nuorempien sukupolvien ja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun välillä yrittäjähenkisyyden vaalimiseksi ja monimuotoisuuden sekä osallisuuden edistämiseksi kohti kestävää tulevaisuutta. 

Tarjoamme erilaisia ​​yrittäjyys- ja yrityskursseja toisen asteen opiskelijoille. Tavoitteenamme on tuottaa työpajoja yhteistyössä Aalto-yliopiston monialaisuutta yhdistelevien tutkimusryhmien kanssa. Myös mahdollisuus kehittää korkealaatuisia etäopetuksen valmiuksia, auttaa meitä laajentamaan vaikuttavuutta maanlaajuisesti. Aalto-yliopisto Juniorin strategian mukaisesti teemme yhteistyötä muiden sisältöalueiden, kuten suunnittelun ja insinööritieteiden kanssa. 

Aalto_Junior_kids workshopping_photo_Jaakko_Kahilaniemi.jpg
Kuva: Jaakko Kahilaniemi

Toimintamuodot

Aalto-yliopisto Juniorin monipuolinen tarjonta on rakennettu mielekkäiden toimintamuotojen pohjalle, joilla tavoitetaan jokainen kohteena oleva ikäryhmä jokaisena vuodenaikana. Monipuolisuuden avulla voidaan tavoittaa useita kohderyhmiä lapsista nuoriin ja opettajista vanhempiin. 

Lapsi astumassa mukaan Aalto-yliopisto Juniorin toimintaan
Kuva: Kalle Kataila

Yhteistyö 

Junior toimii läheisessä yhteistyössä Aalto-yliopiston eri toimijoiden kanssa. Tämän lisäksi teemme yhteistyötä myös yliopiston ulkopuolisten toimijoiden kanssa.

Lue Aalto-yliopisto Juniorin tuoreimpia uutisia.

Rakentelua Robokylä-työpajassa.
Yliopisto Julkaistu:

Tekoäly kiinnostaa kouluissa niin oppilaita kuin opettajiakin

Peruskouluissa ja 2. asteella on syksyllä 2023 päästy tutustumaan erilaisiin tekoälytyökaluihin Aalto-yliopisto Juniorin Teknologiatuokioissa.
Aallon osasto Slushissa
Yhteistyö, Yliopisto Julkaistu:

Viisi asiaa, jotka päättäjien tulisi tietää yliopistojen vaikuttavuudesta

Yliopistot unohtuvat usein, kun puhutaan taloudellisesta kilpailukyvystä. Ei kannattaisi – me kerromme miksi.
Lapsia Aalto-yliopisto Juniorin työpajassa. Kuva: Alisa Javits
Yhteistyö Julkaistu:

Kyunghyun Cho tukee seuraavien sukupolvien koulutusta ja Ukrainan jälleenrakentamista

Kyunghyun Cho lahjoittaa 10 000 dollaria Aalto-yliopisto Juniorille ja 10 000 dollaria Ukrainan jälleenrakennuksen kurssille
Riitta Hari by Ville Malja, Ateneum-lehti
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Riitta Hari: Ihmisaivojen ja -mielen tutkiminen koukuttaa

"Olli Lounasmaan mukaan tiedon puolittumismatka on kymmenen metriä: mitä kauempana olet toisesta tutkijasta, sitä vähemmän syntyy yllättäviä keskusteluja ja virkistävimmät tiedejuorut jäävät kuulematta. Tässä olisi ajattelemista etätyöläisillekin."
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: