Magisterprogrammet i scenografi - Kostymdesign

Huvudämnesstudierna i kostymdesign har som mål att ytterligare utveckla studerandens konstnärliga uttrycksförmåga och konceptuella Magisterprogrammet i huvudämnet Kostymdesign för teater, film och tv fokuserar på studerandes personliga utveckling i det konstnärliga arbetet, kreativ forskning och kreativt samarbete, förmåga till teoretiskt och kritiskt tänkande samt yrkeskompetensen i egenskap av kostymdesigner i projekt för film, tv och scenkonst. Studierna kompletteras och uppdateras kontinuerligt med nya tillämpningar inom kostymdesign samt ny teknologi och forskning på området.
puku

Examen:

Konstmagister

Ansökningsperiod:

3.12.2018 - 11.1.2019

Undervisningsspråk:

finska
engelska
svenska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det konstnärliga utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för konst, design och arkitektur

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES

Ansökningsperioden har slutat

Föregående ansökningsperiod stängdes 11.1.2019
Läs mer

Mål för utbildningen

Magisterprogrammet i huvudämnet Kostymdesign för teater, film och tv fokuserar på studerandes personliga utveckling i det konstnärliga arbetet, kreativ forskning och kreativt samarbete, förmåga till teoretiskt och kritiskt tänkande samt yrkeskompetensen i egenskap av kostymdesigner i projekt för film, tv och scenkonst. Studierna kompletteras och uppdateras kontinuerligt med nya tillämpningar inom kostymdesign samt ny teknologi och forskning på området.

Studerande som utexamineras från magisterprogrammet kan

 • visa detaljerad kunskap om och förståelse av kostymer inom moderna kreativa tillämpningar i framställningar inför publik och medierelaterad scenkonst
 • axla en aktiv roll som kostymdesigner i konstnärliga produktioner inom olika områden inom scenkonst, film, tv och andra kamera- och mediebaserade projekt samt i kreativa projekt i en bredare scenkonstkontext
 • experimentera med nya koncept för att skapa kostymer samt utarbeta och föreslå nya konstnärliga idéer inom kostymdesign för exempelvis olika tidsepoker och rumsliga kontext
 • utforska sin konstnärliga potential och utveckla ett personligt konstnärligt uttryck med fokus på kostymdesign
 • reflektera över tidigare förvärvade kunskaper och utveckla nya arbetsmetoder genom att återgå till kostymdesignens kärna via ett forskningsinriktat angreppssätt
 • behärska olika konstnärliga processer och tekniker för produktioner inom olika medier och framställningar inför publik samt tillämpa och utveckla sin konstnärliga kompetens och skicklighet i design samt sina specialkunskaper i kostymdesign
 • arbeta som kreativ teammedlem i konstnärliga projekt och produktioner
 • leda och motivera teamet som arbetar med att förverkliga kostymdesignen
 • undersöka befintliga designtraditioner inom film, media och scenkonst och komma med kritiska och kreativa idéer som utvidgar kostymdesignens gränser bortom de traditionella rollerna i kulturen och arbetet av i dag.
 • nå en kompetensnivå som gör det möjligt att studera vidare på annat håll eller fortsätta med doktorandstudier i kostymdesign.

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Magisterprogrammet i scenografi är på finska, medan en betydande del av undervisningen i huvudämnet Kostymdesign ges på engelska. Examen kan i sin helhet avläggas på engelska.

Studieavgifter

15000€ för studerande från länder utanför EU/EES som studerar i engelskspråkiga ansökningsalternativ. Mer information på Läsårsavgifter och stipendier sidan (aalto.fi).

Karriärmöjligheter

Studeranden får stöd med att planera sin framtid från början av magisterstudierna genom individuella studieplaner (ISP) och individuell handledning som fortsätter under kurserna och seminarierna. Varje studerandes intressen och styrkor uppmuntras och kompletteras med biämnesstudier och valbara studier. Varje studerande får möjlighet att fokusera på ett särskilt område inom scenkonst, film och tv eller någon annan scenkonstkontext där kostymer behövs. Det konstnärliga yrkesområdet för en kostymdesigner är mycket brett och omfattar alla typer av uppträdanden inför publik (teater, opera, dans, cirkus, öppningsceremonier, specialevenemang och performancekonst), film, tv och andra typer av medieprojekt, reklam och marknadsföringsevenemang samt festivaler och fester. Studiernas uppbyggnad och samarbetet med andra program och individer ger de studerande en unik möjlighet till att skapa kontaktnät och samarbeta med yrkesmänniskor från andra områden, vilket öppnar dörrar för ytterligare samarbete i framtiden. Det är även möjligt att fokusera på teori och forskning om kostymens betydelse i konstnärliga sammanhang, och senare fortsätta med doktorandstudier.

Kostymdesigner, costume concept artist, kostymchef, kostymrådgivare, kostymexpert, lärare i kostymdesign, kostymteoretiker, kostymforskare, kostymkurator

Fortsatta studiemöjligheter

Studerande som utexamineras från magisterprogrammet kan nå en kompetensnivå som gör det möjligt att studera vidare på annat håll eller fortsätta med doktorandstudier i kostymdesign.

Utbildningens innehåll

Huvudämnesstudierna i kostymdesign har som mål att ytterligare utveckla studerandens konstnärliga uttrycksförmåga och konceptuella tänkande samt att bredda de kreativa, professionella och tekniska färdigheterna och kompetensen som kostymdesigners med visioner. Studeranden har möjlighet att experimentera med avancerade koncept för kostymdesign för specialområden inom scenkonst och media och att reflektera över och ge respons på konstnärligt krävande produktioner genom det kreativa arbetet med kostymdesign.

I studierna ingår kurser i företagande, tids- och budgethantering samt utbildning i att utveckla gemensamt konstnärligt arbete och i att kommunicera idéer till ett tekniskt team. Allt efter intresse kan studeranden fokusera på kostymens historia, teori och forskning och utveckla sina forskarkunskaper. Lärandet utgår från en praktisk forskningsapproach, där studerandens personliga styrkor och intressen beaktas vid planeringen av studiernas innehåll. Studierna organiseras i samarbete med programmet i scenografi och med Konstuniversitetet/Teaterhögskolan samt med andra externa institutioner, individuella konstnärer och företag.

För mer information om utbildningens innehåll se studieguiden 2018-2020 (på finska).

Internationalisering

De studerande uppmuntras och understöds att delta i internationella studentutbyten och arbetspraktik utomlands samt större internationella evenemang och projekt som utställningar, festivaler och tävlingar. Internationella gästföreläsare besöker ofta programmet. Studierna berikas och uppdateras även genom undervisningspersonalens och den tekniska personalens internationella verksamhet.

Antagningsförfarande och specifika krav för ansökningsalternativet

Ansökan till magisterprogrammet i scenografi med huvudämnet Kostymdesign sker genom magisterurvalet för det utbildningsområdet för konst. Förhandskravet för antagning till huvudämnet Kostymdesign är en kandidatexamen i samma ämne eller i ett relevant studieområde, eller motsvarande kunskaper och kompetens. Dessutom förväntas sökanden kunna påvisa konstnärlig erfarenhet i kostymdesign.

Antagningen av studerande sker genom ett urval i två delar. Efter de två delarna sker en gallring. I det första delet uppskattas sökande med ansökningsdokumenter: en portfolio med konstnärligt arbete, tidigare studier, ett motivationsbrev och CV. På basis av ansökningsmaterialet ska några sökanden kallas till en intervju. Den, som blir godkänd, kan krävs kompletterande studier.

Portfolio

I arbetsprovsportfolion presenterar sökanden verk som visar det egna konstnärliga uttrycket och skickligheten i formgivning.  Portfolion ska innehålla en mångsidig presentation av sökandens tidigare konstnärliga, vetenskapliga och/eller professionella verksamhet. Verken kan vara kostymskisser, dräktskisser, tekniska ritningar, och/ eller fotografier av produktioner. Följande uppgifter ska ingå om verken som presenteras i portfolion: fullständiga uppgifter med en förteckning över titlar och/eller teman för verken, projektens typ, året för utförandet och platsen där verket producerades eller visades, och sökandens roll inom projektet. Sökandens namn, adress, telefonnummer och det utbildningsprogram ansökan gäller ska skrivas tydligt ut på portfolions första sida.

Portfolion ska vara digital (elektronisk portfolio) och den ska laddas ned som en PDG-fil i ansökningssystemet innan ansökan skickas in.

Kriterier för bedömningen av portfolion: den konstnärliga nivån på de verk som presenteras i portfolion och det allmänna intrycket av portfolion.

CV (curriculum vitae)

Till ansökan ska bifogas en CV som innehåller personuppgifter, utbildning, arbetserfarenhet, utställningar, publikationer och artiklar, priser och stipendier, studieresor och förtroendeuppdrag.

Sökanden ska ladda ner sin CV som en PDF-fil i ansökningssystemet innan hen skickar in sin ansökan.

Motivationsbrev (studieplan)

Sökanden ska skriva ett motivationsbrev med en motivering varför hen söker till magisterprogrammet i kostymdesign, vilket eller vilka hens specialintressen är inom detta utbildningsområde och vilka mål och önskemål hen har beträffande studierna i kostymdesign vid Högskolan för konst, design och arkitektur. Sökanden ska i planen specificera sina egna styrkor och intressen, sin syn på konst och design, synpunkter på konstverk och sina konstnärliga mål och motiveringar för fortsatta studier på högre nivå. Max längd på motivationsbrevet 4000 tecken (ca en A4-sida).

Andra programspecifika ansökningsanvisningar

Urvalsgruppen för huvudämnet kostymdesign kan kalla en del av sökandena till intervjuer utgående från ansökningarna.

Vid behov ombeds sökandena presentera flera exempel på sina arbeten. Några andra urvalsprov ordnas inte.

Ansökningsdokumentens språk

Sökandena ombeds helst lämna in de ovan nämnda programspecifika dokumenten på engelska. Sökandena har rätt att använda finska eller svenska i dokumenten, om de så önskar.

Ansökning till utbildningar som leder till konstmagisterexamen (2 år)

Ansökningsperioden har slutat

Föregående ansökningsperiod stängdes 11.1.2019
Läs mer
 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat