Utbildningsutbud

Magisterprogrammet i filmkonst - Filmregi

Studier i huvudämnet filmregi inom magisterprogrammet i filmkonst förkovrar regissörsstuderandens förmåga att formulera och utveckla idéer, konstruera och återge en berättelse samt utvecklar regissörens personliga filmiska stil och identitet som filmskapare samt hens skaparidentitet.
ohjaus2

Examen:

Konstmagister

Ansökningsperiod:

1.12.2021 – 3.1.2022

Undervisningsspråk:

finska
engelska
svenska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det konstnärliga utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för konst, design och arkitektur

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES

Ansökningsperioden har slutat

Ansökan till magisterutbildning

Mål

Studier i huvudämnet filmregi inom magisterprogrammet i filmkonst förkovrar regissörsstuderandens förmåga att formulera och utveckla idéer, konstruera och återge en berättelse samt utvecklar regissörens personliga filmiska stil och identitet som filmskapare samt hens skaparidentitet.

Magisterstudierna i filmregi fördjupar den studerandes visuella vision, metoder för personregi, dramaturgiska och produktionsmässiga kunnande och förmåga att leda den konstnärliga processen i samarbete med den övriga konstnärliga gruppen. Målet med utbildningen är att ge den studerande de färdigheter som behövs för att regissera långa biograffilmer och fiktiva tv-serier.

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Undervisningsspråket i huvudämnet filmregi inom magisterprogrammet i filmkonst är finska (svenska). En del av undervisningen kan ges på engelska  (kurserna i skådespelarregi går huvudsakligen på finska). Examen kan avläggas på engelska.

 

Karriärmöjligheter

Utexaminerade från magisterstudierna i filmregi har förmåga att regissera långfilmer och tv-drama i serieformat. Regissörer arbetar i huvudsak som freelance-regissörer i inhemska film- och tv-produktionsbolag och regisserar film eller tv-drama i serieformat eller hörspel för Rundradion. Utexaminerade regissörer arbetar även som reklamfilmsregissörer och inom kommersiella, icke-fiktiva produktioner, samt som utbildare vid yrkeshögskolor och läroanstalter i mediebranschen.

Under magisterskedet har studerande på eget initiativ möjlighet till arbetspraktik som kan utföras vid en film- och/eller tv-produktion.

Studierna inkluderar möten med aktörer inom området (produktionsrådgivare, chefer för tv-kanalers gemensamma produktioner) och medverkan i Sammanslutningen av finska filmregissörer SELO rf:s verksamhet.

Utbildningens innehåll

I magisterstudierna i huvudämnet filmregi utvecklar den studerande sin konstnärliga reflektion och filmiska vision. Magisterstudierna i filmregi består av 1. obligatoriska studier för alla som utvecklar forsknings- och arbetslivsfärdigheter, 2. huvudämnets obligatoriska och alternativa studier, 3. fritt valbara studier samt av 4. lärdomsprovet för konstmagisterexamen.

Studierna i huvudämnet filmregi består av tematiska undervisningshelheter med varierande innehåll. Helheterna kombinerar teoriundervisning, praktiskt verkstadsarbete samt arbete och forskning som den studerande utför självständigt. En del av studierna fokuserar på olika metoder för personregi och skådespelararbete och på att producera eget material genom att skriva. En annan del av studierna fokuserar på laboratorier som byggts kring ett centralt tema eller teknik och som genomförs i samarbete med ett eller flera huvudämnen. I huvudämnesstudierna ingår också samarbetskurser som ordnas tillsammans med Teaterhögskolan

Om den studerande vill kan hen strukturera sina studier så att tyngdpunkten antingen ligger på film eller på narrativt tv-berättande. Den studerande kan välja studier som stöder hens inriktning även från andra huvudämnens kursutbud, till exempel kursutbudet för manusförfattande eller produktion.

I magisterstudierna utmanar den studerande sitt eget konstnärliga tankesätt, utforskar filmens och tv-dramats olika inriktningar, formspråk och dramaturgiska strukturer och fördjupar sina kunskaper om utgångspunkterna för sitt eget konstnärliga arbete. Studierna förstärker regissörens roll i produktionsprocessen som helhet, ger redskap för olika regimetoder och hjälper regissören att identifiera och förstärka sin egen stilinriktning. I enlighet med den individuella studieplanen (ISP), som gjorts upp tillsammans med den studerande, kan regissören genom de fritt valbara studierna fördjupa sina kunskaper om manuskript och om visuellt eller auditivt berättande.

Under magisterstudierna blir den studerande införstådd med resursernas betydelse för planeringen och genomförandet av filmer och tv-serier och bekantar sig med aktörer inom inhemsk film och tv (produktionsbolag, finansiering och distribution).

Magisterstudierna inkluderar institutionens gemensamma kurser (30 sp) som är obligatoriska. Dessa kurser behandlar entreprenörskap och arbetslivsfärdigheter samt analytiska färdigheter och ger de studerande forskningsrelaterade färdigheter.

För mer information om utbildningens innehåll se studieguiden 2020-2022 (på finska).

Internationalisering

Den studerande har på eget initiativ möjlighet till studentutbyte eller internationell arbetspraktik och kan ansöka om att delta i huvudämnets och institutionens internationella projekt och program. Under studietiden deltar magisterstuderande som observatörer i de nordiska filmskolornas pitchningsevenemang Nordic Talents.

De studerande deltar i internationella filmfestivaler och representerar sina filmer på dem. De uppmuntras också att delta i korta regiverkstäder och seminarier i utlandet med hjälp av understöd för resekostnaderna.

Ansökningsalternativets antagningsförfarande och bedömningsgrunder

Sökande som uppfyller Aaltos allmänna behörighetskrav för magisterstudier bedöms och rangordnas enligt bedömningskriterier som har bestämts på förhand för varje ansökningsalternativ. Ansökningarna till Magisterprogrammet i filmkonst - Filmregi bedöms enligt följande kriterier.

Steg I

Konstnärlig verksamhet och/eller designverksamhet

Vad bedöms?

Prov på konstnärlig verksamhet eller uppgifter.

Vad förutsätter vi av den sökande/Vilka är ansökningsalternativets krav?

 

De audiovisuella verkens kvalitet, vision och originalitet, en djärv och stark visuell och narrativ förmåga.  Förmåga att tänka analytiskt samt identifiera och kommunicera om dina personliga processer. Erfarenhet av att regissera skådespelare och av processerna inom fiktion.

Hur påvisas kompetenserna?

Portfolio.

 

Lämplighet

Vad bedöms?

Din lämplighet för programmet, din motivation och ditt engagemang i studierna/din kommunikationsförmåga. 

Behovet av registudier och/eller forskarstudier (akademisk bakgrund).

Vad förutsätter vi av den sökande/Vilka är ansökningsalternativets krav?

 

Djärvt visuellt och dramatiskt tänkande, förmåga att dra nytta av personliga erfarenheter och insikter i en artistisk process. Motivation och villighet att studera och genomföra studierna inom den målsatta tiden.

Hur påvisas kompetenserna?

Motivationsbrev.

 

Tidigare studier

Vad bedöms?

Tidigare studiers innehåll och mängd i förhållande till ansökningsalternativets krav.

Vad förutsätter vi av den sökande/Vilka är ansökningsalternativets krav?

 

Examen relaterad till film, teater eller (audio)visuell konst.

Hur påvisas kompetenserna?

Studieprestationsutdrag, examensbevis.

 

 

Akademisk framgång

Vad bedöms?

Vitsord från tidigare examen/examina, examens/examinas konstnärliga kvalitet, de tidigare studiernas varaktighet.

Vad förutsätter vi av den sökande/Vilka är ansökningsalternativets krav?

Examen relaterad till film, teater eller (audio)visuell konst.

Hur påvisas kompetenserna?

Studieprestationsutdrag, examensbevis.

 

Andra kompetensområden

Vad bedöms?

Arbetserfarenhet och andra kunskaper/meriter, t.ex. publikationer, informell utbildning eller tävlingar.

Vad förutsätter vi av den sökande/Vilka är ansökningsalternativets krav?

 

Erfarenhet som regissör: förmåga att regissera skådespelare och berätta historier med audiovisuella medel. Bredare erfarenhet inom film- och tv-sektorn, i synnerhet dess finansieringsmekanismer.

Hur påvisas kompetenserna?

Curriculum vitae.

Ansökningsalternativet beaktar inte rekommendationsbrev.

 

Steg II

Lämplighet

Vad bedöms?

Din lämplighet för programmet, din motivation och ditt engagemang i studierna/din kommunikationsförmåga.

Behovet av registudier och/eller forskarstudier (akademisk bakgrund).

Vad förutsätter vi av den sökande/Vilka är ansökningsalternativets krav?

 

Verbal beskrivning av dina egna ambitioner och ditt dramaturgiska tänkande. Din förmåga att arbeta i grupp, ta emot respons och arbeta under press samt din ledarskapsförmåga. Kunskaper i filmhistoria, det finländska och internationella film- och tv-dramafältet, teater och litteratur är till fördel.

Hur påvisas kompetenserna?

Intervju.

 

Konstnärlig verksamhet och/eller designverksamhet

Vad bedöms?

Prov på konstnärlig verksamhet eller uppgifter.

Vad förutsätter vi av den sökande/Vilka är ansökningsalternativets krav?

 

Visionär och dramatisk berättarförmåga, skriftlig uttrycksförmåga, stark visuell försmåga och rytmkänsla. Förmåga att regissera och verbalisera skådespelarnas/uppträdarnas känslor. Förmåga att observera din omgivning och tolka den i cinematisk form, förmåga att producera och analysera text, originalitet.

Hur påvisas kompetenserna?

Uppgifter i andra steget.

 

 

Vad förutsätter vi av den sökande?

Magisterstuderande i filmregi ska vara egensinniga, ha en djärv visuell och dramatisk berättandeförmåga, vara redo att tänka analytiskt och öppna för att lära sig nytt. Kännedom om filmhistoria, det inhemska och internationella film- och tv-dramafältet samt teater och litteratur räknas också till fördel. Sökande ska ha regisserat skådespelare eller uppträdare och regisserat åtminstone en film (även kortfilmer och dokumentärfilmer beaktas) och/eller avsnitt i en narrativ tv-serie. Vi förutsätter också att sökande känner till film- och tv-området, i synnerhet dess finansieringsmekanismer.

I ansökan beaktas även sökande utan examen eller med examen inom ett annat område, om beviset på yrkesverksamhet som motsvarar ansökningsalternativet anses vara tillräckligt. Ansökningsalternativet beaktar inte rekommendationsbrev.

Bedömningsgrunder

Djärvt visuellt och dramatiskt tänkande, förmåga att utnyttja egna erfarenheter och observationer i den konstnärliga processen, behov av studierna och beredskap för studier på heltid.

I helhetsbedömningen betonas även eventuella teoretiska intressen, skriftlig uttrycksförmåga samt lämplighet som regissör.

I det andra steget bedöms de sökande enligt följande kriterier: kommunikationsfärdigheter och sociala förmågor, inlevelse- och distanseringsförmåga, stresstålighet och förmåga att ta emot respons.

Till huvudämnet filmregi antas talangfulla studerande som vill fördjupa sin förståelse för fiktiv film och det narrativa audiovisuella områdets olika uttryckssätt, historia och teori, samt utveckla sina regimässiga verktyg inom dessa.

Bedömningsprocess

Antagningsprocessen för sökande som uppfyller de allmänna kraven för behörighet att ansöka består av två steg: 

Steg I

I det första steget bedöms ansökningarna enligt följande bedömningsgrunder:

  • konstnärlig verksamhet/portfolio
  • lämplighet/motivationsbrev
  • tidigare studiers lämplighet
  • studieframgång
  • övrigt kunnande.

Djärvt visuellt och dramturgiskt tänkande, förmåga att dra nytta av personliga erfarenheter och insikter i en konstnärlig process betonas inom huvudämnet filmregi, vid sidan av motivation och villighet att studera. Helhetsbedömningen beaktar även de sökandes eventuella forskningsintressen, skriftliga uttrycksförmåga och lämplighet för filmregi.

Endast de sökande som uppfyller kraven och som bedöms ha varit bäst under steg I kallas till steg II.

Steg II

I det andra steget används följande bedömningsgrunder:

  • lämplighet/intervju
  • konstnärlig verksamhet.

I steg II består bedömningsgrunderna av den sökandes kommunikationsförmåga och sociala förmåga, stresstålighet, konstnärliga vision, förmåga att slutföra studierna inom målsatt tid, empatiförmåga och innovationsförmåga samt förmåga att ta emot respons.

Sökande som kallas till steg II får veta att de kommit vidare i ansökan senast sju dagar innan intervjun som sker fysiskt på plats eller via Zoom. De ska inom utsatt tid ha gjort förhandsuppgiften som ges innan intervjun. Förhandsuppgiften består av en skriftlig och audiovisuell del som bedöms. Uppgiften diskuteras under intervjutillfället.

Efter bedömningen av steg II väljs de bästa sökande baserat på de sammanlagda resultaten från steg I och II.

Dokument som krävs för ansökningsalternativet

Alla sökande ska lämna in ansökningsdokumenten som listas på Aalto-universitetets nätsidor: https://www.aalto.fi/sv/studera-vid-aalto/ansokan-till-magisterutbildning. Dessutom ska följande dokument specifika för ansökningsalternativet lämnas in:

Portfolio

Den sökande förutsätts ha erfarenhet av filmregi. Även dokumentärfilmer, kortfilmer och avsnitt av tv-dramaserier beaktas. I portfolion ska finnas en eller högst två av den sökandes egna filmer som hen väljer ut(eller övrigt verk enligt vad som nämns ovan), som har visats offentligt i samband med en filmfestival, på tv eller i en motsvarande virtuell miljö. En videoinspelning av en teaterföreställning godkänns också som en del av portfolion.

Lämna in dina filmer antingen som lösenordsskyddade Vimeo-länkar eller nedladdningsbara Quicktime-filer och säkerställ att filerna kan spelas upp på de vanligaste Mac- och PC-datorerna. Bifoga en beskrivning av varje film (motiveringar till att du valt att inkludera just det verket i din portfolio samt ett sammandrag och beskrivning av verkets konstnärliga utgångspunkter). Alla beskrivningar ska rymmas på en och samma A4-sida.

Storleken på filen är högst 1,0 GB. Namnge filen enligt följande: Portfolio-efternamn-förnamn.pdf. Om din portfolio innehåller lösenordsskyddade videolänkar, inkludera lösenordet eller lösenorden i din portfolio. Om du inte har bifogat portfolion till den elektroniska ansökningsblanketten inom tidsfristen avslås din ansökan.

Meritförteckning

Till ansökan ska bifogas en meritförteckning som innehåller personuppgifter, utbildning, arbetserfarenhet, färdiga filmer (specificera de professionella roller du hade under skapandet av filmerna), festivaler, övrigt konstnärligt arbete, priser och stipendier, studieresor och förtroendeuppdrag samt andra uppgifter som är avgörande för ansökan. Ladda upp din meritförteckning som en pdf-fil i ansökningssystemet innan du skickar in din ansökan.

Motivationsbrev

I motivationsbrevet ska du beskriva varför du söker till huvudämnet och precisera dina särskilda intressen på området, inklusive eventuella forskningsfrågor som rör området. Du ska också berätta om dina styrkor som regissör, dina intressen och dina synpunkter och konstnärliga mål som filmregissör. Utöver det ska du förklara hur filmregistudier vid Högskolan för konst, design och arkitektur skulle stöda målsättningarna ovan. Beskriv även dina karriärplaner efter utexamineringen som en del av din konstnärliga inriktning.

Maximal längd på motivationsbrevet är 4 000 tecken. Motivationsbrevet är en del av den elektroniska ansökningsblanketten.

Ansökningsdokumentens språk

Ansökningsdokumenten ska vara på finska, svenska eller engelska.

Seuraa meitä somessa!

Ansökningsperioden har slutat

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat