Magisterprogrammet i filmkonst - Filmregi

Studier i huvudämnet Filmregi inom magisterprogrammet för filmkonst förkovrar regissörsstuderandens förmåga att formulera och utveckla idéer, konstruera och återge en berättelse samt utvecklar regissörens personliga filmiska stil och identitet som filmskapare.
ohjaus2

Examen:

Konstmagister

Ansökningsperiod:

3.12.2018 - 11.1.2019

Undervisningsspråk:

finska
engelska
svenska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det konstnärliga utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för konst, design och arkitektur

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES

Ansökningsperioden har slutat

Föregående ansökningsperiod stängdes 11.1.2019
Läs mer

Mål

Studier i huvudämnet Filmregi inom magisterprogrammet för filmkonst förkovrar regissörsstuderandens förmåga att formulera och utveckla idéer, konstruera och återge en berättelse samt utvecklar regissörens personliga filmiska stil och identitet som filmskapare. Magisterstudierna i filmregi fördjupar den studerandes visuella vision, metoder för personregi, dramaturgiska och produktionsmässiga kunnande och förmåga att leda den konstnärliga processen i samarbete med den övriga konstnärliga gruppen. Målet med utbildningen är att ge den studerande de kunskaper och färdigheter som behövs för att regissera en lång biograffilm och en fiktiv tv-serie.

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Undervisningsspråket inom magisterprogrammet i filmkonst, huvudämnet filmregi är finska (svenska), men en del av undervisningen kan ges på engelska. Examen kan i sin helhet avläggas på engelska.

 

Karriärmöjligheter

En studerande som fullgjort magisterstudierna i filmregi har förmåga att regissera en långfilm och tv-drama i serieform. Filmregissörer arbetar i huvudsak i inhemska tv- och filmproduktionsbolag och med tv-dramaserier och hörspel vid Rundradion. Utexaminerade filmregissörer arbetar också med reklamfilmer, i kommersiella film- och videoproduktioner och icke-fiktiva produktioner samt som fackutbildare i yrkeshögskolor och skolor i mediebranschen.

I magisterskedet har den studerande möjlighet till en praktikperiod antingen i en film- och/eller tv-produktion på eget initiativ.

I studierna ingår regelbundna träffar med aktörer på området (produktionsrådgivare, chefer för tv-kanalernas samproduktioner) och medverkan i det finska filmregissörsförbundet SELO:s verksamhet.

Utbildningens innehåll

I magisterstudierna i huvudämnet filmregi utvecklar den studerande sin konstnärliga reflektion och filmiska vision. Magisterstudierna i filmregi bygger på 1. obligatoriska gemensamma studier som utvecklar den studerandes forskarfärdigheter och arbetslivskunskaper, 2. obligatoriska studier i huvudämnet och alternativa studier till dem, 3. fritt valbara innehåll samt 4. lärdomsprovet för konstmagister. Studierna i huvudämnet filmregi består av tematiska undervisningshelheter med varierande innehåll. Helheterna kombinerar teoriundervisning, praktiskt verkstadsarbete samt arbete och forskning som den studerande utför självständigt. En del av studierna fokuserar på olika metoder för personregi och skådespelararbete eller sker i laboratorier som byggts kring centrala teman eller tekniker och som genomförs i samarbete med ett eller flera huvudämnen. I huvudämnesstudierna ingår också samarbetskurser som ordnas tillsammans med Teaterhögskolan.

I magisterstudierna utmanar den studerande sin konstnärliga reflektion, utforskar filmens och tv-dramats olika inriktningar, formspråk och dramaturgiska strukturer och fördjupar sina kunskaper om grunderna för sitt eget konstnärliga arbete. Studierna förstärker regissörens roll i produktionsprocessen som helhet, ger redskap för olika regimetoder och hjälper regissören att identifiera och förstärka sin egen stilinriktning. I enlighet med den individuella studieplanen (ISP), som gjorts upp tillsammans med den studerande, fördjupar den studerande sina kunskaper om manuskript och om visuellt och eller auditivt berättande, eller ansöker till någon av de biämneshelheter som är öppna för alla MA-studerande.

Under magisterstudierna lär sig den studerande att förstå resursernas betydelse i planeringen och genomförandet av en film och stiftar bekantskap med aktörer på yrkesfältet (produktionsbolag, finansiering och distribution).

I magisterstudier ingår 30 sp institutets gemensamma obligatoriska kurser. Kurserna handlar om  entreprenörsförmåga och färdigheter på arbetsplatsen, analytiska färdigheter  och ger forskningsfärdigheter. 

För mer information om utbildningens innehåll se studieguiden 2018-2020 (på finska).

Internationalisering

Den studerande deltar i internationella studier som institutionen erbjuder. Det finns en möjlighet att åka på studentutbyte eller göra arbetspraktik utomlands samt att ansöka om att få delta i internationella projekt och program vid institutionen och i huvudämnet filmregi. Magisterstuderande deltar under studietiden som observatörer i pitchingevenemanget Nordic Talents för nordiska filmskolor.

De studerande deltar i internationella filmfestivaler och presenterar sina filmer på dem. De uppmuntras också att delta i korta regiverkstäder och seminarier i utlandet med hjälp av understöd för resekostnaderna. Olika internationella filmevenemang, seminarier och verkstäder är en oumbärlig del av undervisningen i huvudämnet.

 

Antagningsförfarande och specifika krav för ansökningsalternativen

Ansökan till magisterprogrammet i filmkonst och huvudämnet Filmregi ska riktas till magisterurvalet på utbildningsområdet för konst. Viktiga bedömningskriterier till magisterstudierna i huvudämnet Filmregi är egenart, djärv dramatisk reflektion, konsten att berätta en historia, kommunikationsfärdigheter och social kompetens, förmåga att utnyttja egna erfarenheter och iakttagelser i den konstnärliga processen, förmåga till inlevelse och att distansera sig, stresstålighet, förmåga att ta emot respons, förmåga till analytiskt tänkande och öppenhet för att lära.

Arbetsprov (portfolio)

Sökanden förutsätts ha regisserat filmer (även kort- och dokumentfilmer beaktas) eller avsnitt i en tv-serie. Sökanden ska till sin ansökan bifoga ett arbetsprov på en eller två filmer eller avsnitt av en tv-serie som hen regisserat och som publicerats offentligt i tv eller på en filmfestival. Arbetsprovet bifogas som lösenordskyddad Vimeo-länk eller nedladdningsbar QuickTime-fil. Arbetsprovet kan även bestå av en videoinspelning av teaterregi.

Bifoga länken till ansökan och försäkra dig om att filen kan öppnas med alla de vanligaste användargränssnitten i mac- och pc-miljö.

Bifoga även en beskrivning av varje arbete, t.ex. filmens synopsis och arbetets konstnärliga utgångspunkt.

Meritförteckning (CV)

Ansökan ska även bifogas med en meritförteckning med personuppgifter, utbildning, arbetserfarenhet, färdiga filmer (egna yrkesrollen(erna) specificeras), festivaler, övrigt eventuellt konstnärligt arbete, priser och stipendier, studieresor, förtroendeuppdrag samt övrig med tanke på ansökan relevant information.

Sökanden laddar upp CV:n som PDF-fil i ansökningssystemet innan ansökan skickas in.

Motivationsbrev

Motivationsbrevet består av två delar:

1. Yrkesinriktad och konstnärlig introduktion

I motivationsbrevet ska sökanden specificera sina egna styrkor gällande regissering, sina intresseområden samt konstnärliga visioner och mål samt hur studierna vid Högskolan för konst, design och arkitektur skulle stöda de ovannämnda målen. Sökanden beskriver eventuella karriärplaner efter utexamineringen.

2. Studieplan

Sökanden fördjupar sig i examensfordringarna för huvudämnet i Filmregi och utarbetar på basis av dessa en initial plan för sina egna MA-studier.

Motivationsbrevets maximala längd är 4000 tecken. Motivationsbrevet är en del av den elektroniska ansökningsblanketten.

Ansökningsdokumentens språk

Engelska, finska eller svenska.

Övriga anvisningar gällande ansökningsalternativen

På basis av inlämnat material kallar vi in sökanden som gått vidare till en personlig intervju som dessutom föregås av en introducerande förhandsuppgift.

Ansökning till utbildningar som leder till konstmagisterexamen (2 år)

Ansökningsperioden har slutat

Föregående ansökningsperiod stängdes 11.1.2019
Läs mer
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat