Utbildningsutbud

Magisterprogrammet i filmkonst - Filmregi

Studier i huvudämnet Filmregi inom magisterprogrammet för filmkonst förkovrar regissörsstuderandens förmåga att formulera och utveckla idéer, konstruera och återge en berättelse samt utvecklar regissörens personliga filmiska stil och identitet som filmskapare.
ohjaus2

Examen:

Konstmagister

Ansökningsperiod:

1.12.2020 – 4.1.2021

Undervisningsspråk:

finska
engelska
svenska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det konstnärliga utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för konst, design och arkitektur

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES

Ansökningsperioden har slutat

Ansökan till magisterutbildning

Mål

Studier i huvudämnet Filmregi inom magisterprogrammet för filmkonst förkovrar regissörsstuderandens förmåga att formulera och utveckla idéer, konstruera och återge en berättelse samt utvecklar regissörens personliga filmiska stil och identitet som filmskapare. Magisterstudierna i filmregi fördjupar den studerandes visuella vision, metoder för personregi, dramaturgiska och produktionsmässiga kunnande och förmåga att leda den konstnärliga processen i samarbete med den övriga konstnärliga gruppen. Målet med utbildningen är att ge den studerande de kunskaper och färdigheter som behövs för att regissera en lång biograffilm och en fiktiv tv-serie.

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Undervisningsspråket inom magisterprogrammet i filmkonst, huvudämnet filmregi är finska (svenska), men en del av undervisningen kan ges på engelska. Examen kan i sin helhet avläggas på engelska.

 

Karriärmöjligheter

En studerande som fullgjort magisterstudierna i filmregi har förmåga att regissera en långfilm och tv-drama i serieform. Filmregissörer arbetar i huvudsak i inhemska tv- och filmproduktionsbolag och med tv-dramaserier och hörspel vid Rundradion. Utexaminerade filmregissörer arbetar också med reklamfilmer, i kommersiella film- och videoproduktioner och icke-fiktiva produktioner samt som fackutbildare i yrkeshögskolor och skolor i mediebranschen.

I magisterskedet har den studerande möjlighet till en praktikperiod antingen i en film- och/eller tv-produktion på eget initiativ.

I studierna ingår regelbundna träffar med aktörer på området (produktionsrådgivare, chefer för tv-kanalernas samproduktioner) och medverkan i det finska filmregissörsförbundet SELO:s verksamhet.

Utbildningens innehåll

I magisterstudierna i huvudämnet filmregi utvecklar den studerande sin konstnärliga reflektion och filmiska vision. Magisterstudierna i filmregi bygger på 1. obligatoriska gemensamma studier som utvecklar den studerandes forskarfärdigheter och arbetslivskunskaper, 2. obligatoriska studier i huvudämnet och alternativa studier till dem, 3. fritt valbara innehåll samt 4. lärdomsprovet för konstmagister. Studierna i huvudämnet filmregi består av tematiska undervisningshelheter med varierande innehåll. Helheterna kombinerar teoriundervisning, praktiskt verkstadsarbete samt arbete och forskning som den studerande utför självständigt. En del av studierna fokuserar på olika metoder för personregi och skådespelararbete eller sker i laboratorier som byggts kring centrala teman eller tekniker och som genomförs i samarbete med ett eller flera huvudämnen. I huvudämnesstudierna ingår också samarbetskurser som ordnas tillsammans med Teaterhögskolan.

Om den studerande vill kan hen strukturera sina studier så att tyngdpunkten antingen ligger på film eller på tv. Den studerande kan välja studier som stöder hens inriktning även från andra huvudämnens kursutbud, till exempel kursutbudet för manusförfattande eller produktion.

I magisterstudierna utmanar den studerande sin konstnärliga reflektion, utforskar filmens och tv-dramats olika inriktningar, formspråk och dramaturgiska strukturer och fördjupar sina kunskaper om grunderna för sitt eget konstnärliga arbete. Studierna förstärker regissörens roll i produktionsprocessen som helhet, ger redskap för olika regimetoder och hjälper regissören att identifiera och förstärka sin egen stilinriktning. I enlighet med den individuella studieplanen (ISP), som gjorts upp tillsammans med den studerande, fördjupar den studerande sina kunskaper om manuskript och om visuellt och eller auditivt berättande, eller ansöker till någon av de biämneshelheter som är öppna för alla MA-studerande.

Under magisterstudierna blir den studerande införstådd med resursernas betydelse för planeringen och genomförandet av filmer och tv-serier och bekantar sig med aktörer inom film och tv (produktionsbolag, finansiering och distribution).

I magisterstudier ingår 30 sp institutets gemensamma obligatoriska kurser. Kurserna handlar om  entreprenörsförmåga och färdigheter på arbetsplatsen, analytiska färdigheter  och ger forskningsfärdigheter. 

För mer information om utbildningens innehåll se studieguiden 2020-2022 (på finska).

Internationalisering

Den studerande deltar i internationella studier som erbjuds av institutionen. Hen har även på eget initiativ möjlighet till studentutbyte eller internationell arbetspraktik och kan ansöka om att delta i huvudämnets och institutionens internationella projekt och program. Under studietiden deltar magisterstuderande som observatörer i de nordiska filmskolornas pitchningsevenemang Nordic Talents.

De studerande deltar i internationella filmfestivaler och presenterar sina filmer på dem. De uppmuntras också att delta i korta regiverkstäder och seminarier i utlandet med hjälp av understöd för resekostnaderna. Olika internationella filmevenemang, seminarier och verkstäder är en oumbärlig del av undervisningen i huvudämnet.

Ansökningsalternativets antagningsförfarande och bedömningsgrunder

Antagningsrundan år 2021 betonas tv-serier med manus och sökande som vill specialisera sig på narrativa tv-serier och fördjupa sig i seriers utveckling och processer, olika former av serier och hur serier görs.

Bedömningsgrunder

Sökande som uppfyller Aaltos allmänna behörighetskrav för magisterstudier bedöms och rangordnas enligt bedömningskriterier som har bestämts på förhand för varje ansökningsalternativ. Ansökningarna till Magisterprogrammet i filmkonst - Filmregi bedöms enligt följande kriterier.

Steg I

Konstnärlig verksamhet och/eller designverksamhet

Vad bedöms?

Prov på konstnärlig verksamhet eller uppgifter.

Vad förutsätter vi av den sökande/Vilka är ansökningsalternativets krav?

 

De audiovisuella verkens kvalitet, vision och originalitet, en djärv och stark visuell och narrativ förmåga.  Förmåga att tänka analytiskt samt identifiera och kommunicera om dina personliga processer. Erfarenhet av att regissera skådespelare och av processerna inom fiktion.

Hur påvisas kompetenserna?

Portfolio.

 

 

Lämplighet

Vad bedöms?

Din lämplighet för programmet, din motivation och ditt engagemang i studierna/din kommunikationsförmåga. 

Behovet av registudier och/eller forskarstudier (akademisk bakgrund).

Vad förutsätter vi av den sökande/Vilka är ansökningsalternativets krav?

 

Djärvt visuellt och dramatiskt tänkande, förmåga att dra nytta av personliga erfarenheter och insikter i en artistisk process. Motivation och villighet att studera och genomföra studierna inom den målsatta tiden.

Hur påvisas kompetenserna?

Motivationsbrev.

 

Tidigare studier

Vad bedöms?

Tidigare studiers innehåll och mängd i förhållande till ansökningsalternativets krav.

Vad förutsätter vi av den sökande/Vilka är ansökningsalternativets krav?

 

Examen relaterad till film, teater eller (audio)visuell konst.

Hur påvisas kompetenserna?

Studieprestationsutdrag, examensbevis.

 

 

Akademisk framgång

Vad bedöms?

Vitsord från tidigare examen/examina, examens/examinas konstnärliga kvalitet, de tidigare studiernas omfattning.

Vad förutsätter vi av den sökande/Vilka är ansökningsalternativets krav?

Examen relaterad till film, teater eller (audio)visuell konst.

Hur påvisas kompetenserna?

Studieprestationsutdrag, examensbevis.

 

Andra kompetensområden

Vad bedöms?

Arbetserfarenhet och andra kunskaper/meriter, t.ex. publikationer, informell utbildning eller tävlingar.

Vad förutsätter vi av den sökande/Vilka är ansökningsalternativets krav?

 

Erfarenhet som regissör: förmåga att regissera skådespelare och berätta historier med audiovisuella medel. Bredare erfarenhet inom film- och tv-sektorn, i synnerhet dess finansieringsmekanismer.

Hur påvisas kompetenserna?

Curriculum vitae.

 

Steg II

Lämplighet

Vad bedöms?

Din lämplighet för programmet, din motivation och ditt engagemang i studierna/din kommunikationsförmåga.

Behovet av registudier och/eller forskarstudier (akademisk bakgrund).

Vad förutsätter vi av den sökande/Vilka är ansökningsalternativets krav?

 

Verbal beskrivning av dina egna ambitioner och ditt dramaturgiska tänkande. Din förmåga att arbeta i grupp, ta emot respons och arbeta under press samt din ledarskapsförmåga. Kunskaper i filmhistoria, det finländska och internationella film- och tv-dramafältet, teater och litteratur är till fördel.

Hur påvisas kompetenserna?

Intervju.

 

Konstnärlig verksamhet och/eller designverksamhet

Vad bedöms?

Prov på konstnärlig verksamhet eller uppgifter.

Vad förutsätter vi av den sökande/Vilka är ansökningsalternativets krav?

 

Visionär och dramatisk berättarförmåga, skriftlig uttrycksförmåga, stark visuell försmåga och rytmkänsla. Förmåga att regissera och verbalisera skådespelarnas/uppträdarnas känslor. Förmåga att observera din omgivning och tolka den i cinematisk form, förmåga att producera och analysera text, originalitet.

Hur påvisas kompetenserna?

Uppgifter i andra steget.

 

 

Antagningsförfarande

Antagningsprocessen består av två steg för dem som uppfyller de allmänna behörighetskraven. 

Steg I

Ansökningarna bedöms enligt följande kriterier under det första steget:

  • konstnärlig verksamhet och/eller designverksamhet (portfolio)
  • lämplighet/motivationsbrev
  • tidigare studiers relevans
  • akademisk framgång
  • andra kompetensområden.

Djärvt visuellt och dramatiskt tänkande, förmåga att dra nytta av personliga erfarenheter och insikter i en artistisk process betonas inom huvudämnet filmregi, vid sidan av din motivation och villighet att studera. Den allmänna bedömningen beaktar även dina eventuella forskningsintressen, din skriftliga uttrycksförmåga och din lämplighet för filmregi.

Endast de ansökningar som uppfyller kraven/får de högsta poängen under det första steget kallas till det andra antagningssteget.

Steg II

Ansökningarna bedöms enligt följande kriterier under det andra steget:

  • lämplighet/intervju
  • konstnärlig verksamhet och/eller designverksamhet.

I steg II består bedömningskriterierna av din kommunikationsförmåga och sociala förmåga, din stresstålighet, din konstnärliga vision, din förmåga att slutföra studier inom målsatt tid, din empatiförmåga och innovationsförmåga samt din förmåga att ta till dig respons.

En del av de sökande kallas till steg II i antagningsprocessen. Kallelsen till steg II skickas till de sökande senast 7 dagar i förväg. Dessa sökande kallas till en intervju ska de lämna in en förhandsuppgift före ett utsatt datum före steg II. Förhandsuppgiften består av en skriftlig och en audiovisuell del och diskuteras och bedöms under intervjun.

Efter bedömningen väljs de bästa sökande baserat på gemensam bedömning av samtliga kriterier från steg I och II.

Bilagor som krävs för ansökningsalternativet

Dokumenten som begärs av samtliga sökande listas på Aalto-universitetet webbplats (https://www.aalto.fi/en/study-at-aalto/applying-to-masters-programmes). Dessutom ombeds alla sökande att tillhandahålla följande dokument specifika för ansökningsalternativet:

Portfolio

Du ska ha regisserat filmer. Dokumentärfilmer, kortfilmer eller avsnitt i tv-draman tas också i beaktande. Din portfolio ska innehålla en eller två filmer (eller andra verk som nämns ovan) som har visats offentligt på en festival eller sänts i tv. En videoinspelning av en teaterföreställning godkänns också som en del av portfolion.

Lämna in dina filmer antingen som lösenordsskyddade Vimeo-länkar eller Quicktime-filer och säkerställ att filerna kan spelas upp på de vanligast Mac- och PC-datorerna. Lämna även in en beskrivning av varje film (t.ex. en synopsis eller en beskrivning av verkets konstnärliga syfte). Beskrivningarnas totala längd ska vara max en A4.

Den maximala filstorleken är 1,0 GB.  Namnge filen enligt följande: Portfolio-efternamn-förnamn.pdf. Om din portfolio innehåller lösenordsskyddade videolänkar, inkludera lösenordet i din portfolio. Om du inte lämnar in portfolion via den elektroniska ansökningsblanketten inom tidsfristen avslås din ansökan.

CV

Din ansökan ska innehålla ett CV med dina personuppgifter, din utbildning, din arbetserfarenhet, färdiga filmer (där din professionella roll specificeras), festivaler och annat kreativt arbete, priser, stipendier, studieresor och förtroendeuppdrag samt annan relevant bakgrundsinformation. Ladda upp ditt cv som en enskild pdf-fil till ansökningssystemet innan du lämnar in din ansökan.

Motivationsbrev

I motivationsbrevet ska du beskriva varför du söker till huvudämnet och precisera dina särskilda intressen på områden, inklusive eventuella forskningsfrågor. Du ska också berätta om dina styrkor som regissör, dina intressen och dina synpunkter och konstnärliga visioner som filmregissör. Utöver det ska du förklara hur filmregistudier vid Högskolan för konst, design och arkitektur skulle stöda målsättningarna ovan. Beskriv även dina potentiella karriärplaner efter utexamineringen.

Den maximala längden för motivationsbrevet är 4 000 tecken. Motivationsbrevet är en del av den elektroniska ansökningsblanketten.

Ansökningsdokumentens språk

Ansökningsdokumenten ska vara på finska, svenska eller engelska.

Ansökningsperioden har slutat

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat