Utbildningsutbud

Magisterprogrammet i filmkonst - Filmljudinspelning och -ljudplanering

Huvudämnet Filmljudsinspelning och -ljudplanering inom magisterprogrammet i filmkonst utbildar konstnärer och professionella som arbetar som ljudplanerare och ljudtekniker på alla områden för filmproduktion.
ääni2

Examen:

Konstmagister

Ansökningsperiod:

1.12.2021 – 3.1.2022

Undervisningsspråk:

finska
engelska
svenska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det konstnärliga utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för konst, design och arkitektur

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES

Ansökningsperioden börjar 1.12.2021 09:00 (UTC+2)

Ansökan till magisterutbildning

Mål för utbildningen

Magisterstudiernas mål i synnerhet är att fördjupa den studerandes färdigheter inom ljudplanering. Genom kurshelheter och alltmer krävande övningsarbeten lär sig den studerande att alltmer djupgående behärska och förstå sitt eget yrkesområdes konstnärliga, produktionsmässiga och tekniska helhet. 

Filmljudteknikern och ljudplaneraren får bred kännedom om arbetsmetoder, konstnärliga uttrycksmedel, teknisk utrustning och teoretiska begrepp i sin bransch. Ett centralt mål för utbildningen är att vidareutveckla studerandens begåvning och personlighet, ge fler tekniska och konstnärliga färdigheter och fördjupad kunskap om branschen och dess historia, utveckla ledaregenskaper samt färdigheter för forskningsarbete.

Viktiga färdigheter som lärs ut är audiovisuell dramaturgisk och innehållsmässig reflektion i filmisk framställning, förmåga att gestalta ljud och rum, ledarförmåga, färdigheter i kommunikation och samarbete, hantering av långfilmens ljudplanering och dramaturgi och den tekniska processen som helhet, samt en djupare kännedom om traditionerna och de samtida inriktningarna på det egna området samt förmåga till kritisk och analytisk reflektion.

Efter fullgjorda magisterstudier behärskar filmljudsplaneraren ljudplaneringens konstnärliga och tekniska helhetsprocess för långfilm, från förhandsplanering av ljudet till färdig film. Under utbildningen sätter sig studeranden in i alla skeden av ljudinspelning, ljudarbeten och ljudplanering för långfilm samt i det konstnärliga och produktionsrelaterade samarbetet i film- och tv-produktioner.

Utbildningen syftar också till att förbereda studeranden för forskarstudier.

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Magisterprogrammet i filmkonst, huvudämnet Filmljudsinspelning och -ljudplanering är på finska, medan en del av undervisningen ges på engelska. Examen kan i sin helhet avläggas på engelska.

Karriärmöjligheter

En filmljudsplanerare med konstmagisterexamen kan ha arbetsuppgifter med konstnärligt ansvar i långa spel- och dokumentärfilmer.

Utbildningen syftar till att ge färdigheter för forskarstudier och livslångt lärande.

Ljudtekniker och ljudplanerare arbetar till stor del som frilansare och företagare i film-, tv-, spel- och reklamproduktioner och andra audiovisuella produktioner.

Titlar och uppgiftsbeteckningar

Ljudplanerare och/eller specialisering i filmbranschen efter eget val.

Utbildningens innehåll

I magisterstudierna i huvudämnet Filmljudsinspelning och -ljudplanering betonas studerandens självständiga insats i att forma sin studiestig. Tonvikten ligger på olika seminarier och verkstäder, där man behandlar filmljudets särdrag. Studeranden lär sig behärska olika teorier om film och ljudplanering för film och deltar i forskningsinriktade verkstäder som bildar större kurshelheter och ofta är uppdelade i moduler.

Studeranden lär sig filmljudteknikerns och filmljudsplanerarens arbete i övningar som efterhand blir allt mer krävande. Utbildningen bygger i huvudsak på praktiskt lärande genom att göra själv, arbete i olika stora grupper, personlig handledning och diskuterande växelverkan. Undervisningen syftar till att stödja en utveckling som överensstämmer med studerandens starka sidor och konstnärliga vision.

Utbildningen kan inkludera studier tillsammans med studerande på andra konstområden. I övningsproduktionerna studerar man arbetsmetoder i ljudplanering och ljudinspelning samt fördjupar färdigheterna i grupparbete och ledarskap. Studerandena uppmuntras att välja biämnesstudier speciellt bland kurserna i huvudämnena Filmklippning och Dokumentärfilm samt ur kursutbudet vid Sibelius-Akademin.

I magisterstudier ingår 30 sp institutets gemensamma obligatoriska kurser. Kurserna handlar om  entreprenörsförmåga och färdigheter på arbetsplatsen, analytiska färdigheter  och ger forskningsfärdigheter.

För mer information om utbildningens innehåll framgår av studieguiden 2020-2022 (på finska).

Internationalisering

Gästande lärare och studerande från andra länder berikar undervisningen och ger möjligheter att skapa kontaktnät. Tidvis erbjuds internationella ”Masterclass”-evenemang som dras av internationella toppnamn. Tidigare har huvudämnet gästats av långvariga experter som Nicolas Becker och Martin Hernandez. Den studerande kan även genomföra en del av sina studier som utbytesstudier utomlands.

Genom internationella symposier fördjupar den studerande sina kunskaper om ljuddesigneryrket och får möjligheten att skapa internationella nätverk.

Ansökningsalternativets antagningsförfarande och bedömningsgrunder

Vad förutsätter vi av sökanden?

Av sökanden förutsätter vi kunskaper som motsvarar kandidatexamen inom konstnärligt, produktionsmässigt och tekniskt genomförande av ljudinspelning och ljuddesign i film. Dessutom förutsätter vi livserfarenhet, bildning, nyfikenhet, mod, fördomsfrihet och förmåga att ständigt iaktta och analysera den omgivande verkligheten.

Ansökningsalternativet beaktar också sökande utan exam eller sökande med examen inom ett annat område.

Sökande som uppfyller Aaltos allmänna behörighetskrav för magisterstudier bedöms och rangordnas enligt de bedömningskriterier som har bestämts på förhand för varje ansökningsalternativ. Ansökningarna till Magisterprogrammet i filmkonst - Filmljudinspelning och -ljudplanering bedöms enligt följande kriterier.

Steg I

Akademisk framgång

Vad bedöms?

Vitsord från tidigare examen/examina och studietakt.

Vad förutsätter vi av den sökande/Vilka är ansökningsalternativets krav?

Studier som motsvarar en kandidatexamen i filmljudinspelning och -ljudplanering vid Aalto-universitetets institution för filmkonst och scenografi.

Hur påvisas kompetenserna?

Studieprestationsutdrag, examensbetyg.

 

Konstnärlig verksamhet och/eller designverksamhet

Vad bedöms?

Prov på konstnärligt arbete.

Vad förutsätter vi av den sökande/Vilka är ansökningsalternativets krav?

 

Färdigheter på området för ljudplanering för film i relation till filmens konstnärliga, produktionsmässiga och tekniska tillämpning. I antagningskriterierna ingår dessutom kreativitet, djärvhet, originalitet, fantasifullhet, motivation, kommunikationsfärdigheter, förmåga att arbeta i grupp, förmåga att förstå och organisera förhållandet mellan ljud och bild samt förmågan till sunt tänkande i samband med historieberättande.

Hur påvisas kompetenserna?

Exempel på arbeten.

 

Tidigare studier

Vad bedöms?

Tidigare studiers innehåll och mängd i förhållande till ansökningsalternativets krav.

Vad förutsätter vi av den sökande/Vilka är ansökningsalternativets krav?

 

Studier som motsvarar en kandidatexamen i filmljudinspelning och -ljudplanering vid Aalto-universitetets institution för filmkonst och scenografi.

Hur påvisas kompetenserna?

Studieprestationsutdrag, examensbetyg.

 

 

Lämplighet

Vad bedöms?

Programmets lämplighet för den sökande, motivation och engagemang i studierna/kommunikationsförmåga.

Vad förutsätter vi av den sökande/Vilka är ansökningsalternativets krav?

 

Färdigheter på området för ljudplanering för film i relation till filmens konstnärliga, produktionsmässiga och tekniska tillämpning. I antagningskriterierna ingår dessutom kreativitet, djärvhet, originalitet, fantasifullhet, motivation, kommunikationsfärdigheter, förmåga att arbeta i grupp, förmåga att förstå och organisera förhållandet mellan ljud och bild samt förmågan till sunt tänkande i samband med historieberättande.

Hur påvisas kompetenserna?

Motivationsbrev.

 

 

Andra kompetensområden

Vad bedöms?

Arbetserfarenhet och andra kunskaper/meriter, t.ex. publikationer, informell utbildning eller tävlingar.

Vad förutsätter vi av den sökande/Vilka är ansökningsalternativets krav?

 

Erfarenhet av att jobba med ljudplanering (inspelning, ljudarbete, ljudplanering)

Hur påvisas kompetenserna?

Curriculum vitae (CV), filmografi.

Ansökningsalternativet tar inte hänsyn till rekommendationsbrev.

 

Steg II

Lämplighet

Vad bedöms?

Programmets lämplighet för den sökande, motivation och engagemang i studierna/kommunikationsförmåga.

Vad förutsätter vi av den sökande/Vilka är ansökningsalternativets krav?

 

Färdigheter på området för ljudplanering för film i relation till filmens konstnärliga, produktionsmässiga och tekniska tillämpning. I antagningskriterierna ingår dessutom kreativitet, djärvhet, originalitet, fantasifullhet, motivation, kommunikationsfärdigheter, förmåga att arbeta i grupp, förmåga att förstå och organisera förhållandet mellan ljud och bild samt förmågan till sunt tänkande i samband med historieberättande.

Hur påvisas kompetenserna?

Intervju.

 

Antagningsförfarande

De sökande bedöms först enligt Aaltos allmänna behörighetskrav. Sökande som uppfyller de allmänna behörighetskraven för magisterstudier bedöms och rangordnas enligt de bedömningskriterier som har bestämts på förhand för varje ansökningsalternativ.

Antagningsprocessen består av två steg för de sökande som uppfyller de allmänna behörighetskraven. 

Steg I

Ansökningarna bedöms enligt följande kriterier under det första steget:

  • Akademisk framgång
  • konstnärlig verksamhet och/eller designverksamhet.
  • tidigare studiers relevans
  • lämplighet/motivationsbrev
  • andra kompetensområden.

Endast de ansökningar som uppfyller kraven/rankas högst under det första steget kallas till det andra antagningssteget.

Steg II

Ansökningarna bedöms enligt följande kriterier under det andra steget:

  • lämplighet/intervju.

En del av de sökande kallas till steg II. De som väljs ut för intervjun kan ges 1–2 uppgifter som ska lämnas in elektroniskt ett par dagar före intervjun. Kallelsen till steg II skickas till de sökande senast 7 dagar i förväg.

Efter bedömningen väljs de bästa sökande baserat på gemensam bedömning av samtliga kriterier från steg I och II.

Bilagor som krävs för ansökningsalternativet

Dokumenten som begärs av samtliga sökande listas här (https://www.aalto.fi/en/study-at-aalto/applying-to-masters-programmes). Dessutom ombeds alla sökande att tillhandahålla följande dokument specifika för ansökningsalternativet:

CV

Din ansökan måste innehålla ett CV med dina personliga uppgifter, utbildning, arbetserfarenhet, priser, stipendier, studieresor och förtroendeuppdrag.

Ansökningsalternativet tar inte hänsyn till rekommendationsbrev.

Exempel på arbete

Inkludera nedladdningsbara länkar till minst tre exempel på dina arbeten i din CV (på Vimeo, YouTube eller liknande). Exemplens sammanlagda lägd ska vara 30 minuter eller kortare.

Om ditt CV innehåller lösenordskyddade videolänkar, inkludera lösenordet i din portfolio.

Studieplan/motivationsbrev

Gör en studieplan eller skriv ett motivationsbrev på högst 4 000 tecken där du förklarar varför du sökte till just detta område och med information om dina intressen på området samt dina målsättningar för och förväntningar på studierna vid Högskolan för konst, design och arkitektur. Beskriv dina specifika styrkor och intresseområden, mål, konstnärlig vision och andra aspekter av ditt arbete.

Dessutom ska den sökande skriva en rapport om den tekniska, konstnärliga och samarbetsmässiga processen bakom en av filmerna länkade i ditt CV. Rapporten ska inte vara längre än 2 000 tecken.

Ansökningsdokumentens språk

Ansökningsdokumenten ska vara på finska, svenska eller engelska.

Ansökningsperioden börjar 1.12.2021 09:00 (UTC+2)

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat