Magisterprogrammet i filmkonst - Filmljudinspelning och -ljudplanering

Huvudämnet Filmljudsinspelning och -ljudplanering inom magisterprogrammet i filmkonst utbildar konstnärer och professionella som arbetar som ljudplanerare och ljudtekniker på alla områden för filmproduktion.
ääni2

Examen:

Konstmagister

Ansökningsperiod:

3.12.2018 - 11.1.2019

Undervisningsspråk:

finska
engelska
svenska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det konstnärliga utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för konst, design och arkitektur

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES

Ansökningsperioden har slutat

Föregående ansökningsperiod stängdes 11.1.2019
Läs mer

Mål för utbildningen

Huvudämnet Filmljudsinspelning och -ljudplanering inom magisterprogrammet i filmkonst utbildar konstnärer och professionella som arbetar som ljudplanerare och ljudtekniker på alla områden för filmproduktion. Magisterstudierna syftar till att fördjupa studerandens färdigheter särskilt i ljudplanering. I takt med kurshelheterna och de alltmer krävande övningsarbetena kommer studeranden an efter till större insikt och behärskar allt mer den konstnärliga, produktionsrelaterade och tekniska helheten på sitt yrkesområde.

Filmljudteknikern och ljudplaneraren får bred kännedom om arbetsmetoder, konstnärliga uttrycksmedel, teknisk utrustning och teoretiska begrepp i sin bransch. Ett centralt mål för utbildningen är att vidareutveckla studerandens begåvning och personlighet, ge fler tekniska och konstnärliga färdigheter och fördjupad kunskap om branschen och dess historia, utveckla ledaregenskaper samt färdigheter för forskningsarbete.

Viktiga färdigheter som lärs ut är audiovisuell dramaturgisk och innehållsmässig reflektion i filmisk framställning, förmåga att gestalta ljud och rum, ledarförmåga, färdigheter i kommunikation och samarbete, hantering av långfilmens ljudplanering och dramaturgi och den tekniska processen som helhet, samt en djupare kännedom om traditionerna och de samtida inriktningarna på det egna området samt förmåga till kritisk och analytisk reflektion.

Efter fullgjorda magisterstudier behärskar filmljudsplaneraren ljudplaneringens konstnärliga och tekniska helhetsprocess för långfilm, från förhandsplanering av ljudet till färdig film. Under utbildningen sätter sig studeranden in i alla skeden av ljudinspelning, ljudarbeten och ljudplanering för långfilm samt i det konstnärliga och produktionsrelaterade samarbetet i film- och tv-produktioner.

Utbildningen syftar också till att förbereda studeranden för forskarstudier.

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Magisterprogrammet i filmkonst, huvudämnet Filmljudsinspelning och -ljudplanering är på finska, medan en del av undervisningen ges på engelska. Examen kan i sin helhet avläggas på engelska.

Karriärmöjligheter

En filmljudsplanerare med konstmagisterexamen kan ha arbetsuppgifter med konstnärligt ansvar i långa spel- och dokumentärfilmer.

Utbildningen syftar till att ge färdigheter för forskarstudier och livslångt lärande.

Ljudtekniker och ljudplanerare arbetar till stor del som frilansare och företagare i film-, tv-, spel- och reklamproduktioner och andra audiovisuella produktioner.

Titlar och uppgiftsbeteckningar

Ljudplanerare och/eller specialisering i filmbranschen efter eget val.

Utbildningens innehåll

I magisterstudierna i huvudämnet Filmljudsinspelning och -ljudplanering betonas studerandens självständiga insats i att forma sin studiestig. Tonvikten ligger på olika seminarier och verkstäder, där man behandlar filmljudets särdrag. Studeranden lär sig behärska olika teorier om film och ljudplanering för film och deltar i forskningsinriktade verkstäder som bildar större kurshelheter och ofta är uppdelade i moduler.

Studeranden lär sig filmljudteknikerns och filmljudsplanerarens arbete i övningar som efterhand blir allt mer krävande. Utbildningen bygger i huvudsak på praktiskt lärande genom att göra själv, arbete i olika stora grupper, personlig handledning och diskuterande växelverkan. Undervisningen syftar till att stödja en utveckling som överensstämmer med studerandens starka sidor och konstnärliga vision.

Utbildningen kan inkludera studier tillsammans med studerande på andra konstområden. I övningsproduktionerna studerar man arbetsmetoder i ljudplanering och ljudinspelning samt fördjupar färdigheterna i grupparbete och ledarskap. Studerandena uppmuntras att välja biämnesstudier speciellt bland kurserna i huvudämnena Filmklippning och Dokumentärfilm samt ur kursutbudet vid Sibelius-Akademin.

I magisterstudier ingår 30 sp institutets gemensamma obligatoriska kurser. Kurserna handlar om  entreprenörsförmåga och färdigheter på arbetsplatsen, analytiska färdigheter  och ger forskningsfärdigheter.

För mer information om utbildningens innehåll framgår av studieguiden 2018-2020 (på finska).

Internationalisering

Studerande uppmuntras att avlägga en del av studierna via internationella utbytesprogram eller arbetspraktik utomlands. Internationella gästande lärare och studerande berikar undervisningen och hjälper den studerande att skapa nätverk.

En del av undervisningen i filmljudsplanering ordnas så att studeranden deltar i filmfestivaler och internationella symposier för att bli väl insatt i och lära sig ljudplaneraryrket.

Antagningsförfarande och specifika krav för ansökningsalternativet

Ansökan till magisterprogrammet i filmkonst och huvudämnet Filmljudsinspelning och -ljudplanering ska riktas till magisterurvalet på utbildningsområdet för konst. Viktiga bedömningskriterier i antagningen av studerande till filmljudsinspelning och -ljudplanering är kreativitet, djärvhet, egenart, fantasi, motivation, kommunikationsfärdigheter, förmåga att arbeta i grupp, förmåga att gestalta och strukturera relationerna mellan ljud och bild och förmåga att tänka ”i ljud”, det vill säga tänka på ljudets narrativa funktion i berättandet av en historia. En djupare förståelse för filmens särdrag kräver livserfarenhet, bildning, nyfikenhet, mod, fördomsfrihet och en förmåga att ständigt iaktta och analysera den omgivande verkligheten.

Meritförteckning (CV)

Till ansökan ska bifogas en meritförteckning som innehåller personuppgifter, utbildning, arbetserfarenhet, priser och stipendier, studieresor och förtroendeuppdrag. Som bilaga till meritförteckningen ska sökanden lämna in nedladdningsbara länkar (Vimeo, Youtube eller någon motsvarande service) till sina arbetsprover (högst 3 st.). De får sammanlagt ta högst 30 minuter i anspråk.

Studieplan/Motivationsbrev

Sökanden ska göra upp en skriftlig studieplan / ett motivationsbrev på högst 4000 tecken med en motivering varför hen söker till detta ansökningsalternativ, vilket eller vilka hens specialintressen är inom detta utbildningsområde och vilka mål och önskemål hen har beträffande studierna vid Högskolan för konst, design och arkitektur. Sökanden ska specificera sina egna styrkor och föremål för intresse, syn på konst, synpunkter på sina egna arbeten och konstnärliga mål.

Utgående från det inlämnade materialet kallas en del av de sökande till personlig intervju.

Ansökning till utbildningar som leder till konstmagisterexamen (2 år)

Ansökningsperioden har slutat

Föregående ansökningsperiod stängdes 11.1.2019
Läs mer
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat