Utbildningsutbud

Magisterprogrammet i filmkonst - Film- och tv-manuskript

Målet för magisterprogrammet i film- och tv-manuskript är att förstärka den studerandes egen personliga framställning, färdigheter i filmatiskt skrivande och förmåga till konstnärligt och produktionsrelaterat process- och grupparbete. Magisterstuderandena sätter sig in i de centrala teoretiska frågorna inom branschen och i hur man bedriver forskning.
manuskript

Examen:

Konstmagister

Ansökningsperiod:

2.12.2019 - 3.1.2020

Undervisningsspråk:

finska
engelska
svenska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det konstnärliga utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för konst, design och arkitektur

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES

Ansökningsperioden har inte ännu börjat

Ansökningsperioden börjar 2.12.2019

Mål

Magisterstuderandena i film- och tv-manuskript studerar för att utöva ett betydelsefullt konstnärligt arbete på hög nivå, och kan tillämpa kunskaperna i produktionsprocessen och grupparbetet. Studeranden lär sig de centrala teoretiska frågorna på området och får färdigheter för att bedriva forskning.

Målet med film- och tv-manuskriptutbildningen är att öva sig i, utforska och förnya den mänskliga miljön där människors erfarenheter och upplevelser i allt större utsträckning följer ett manuskript, det vill säga är planerade och producerade. I magisterprogrammet får studeranden sätta sig in i de olika uttrycksformerna för dessa mentala och sociala djupstrukturer, i synnerhet när det gäller att studera, undersöka och skriva manuskript för olika tillämpningar av rörliga bilder.

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Magisterprogrammet i filmkonst, huvudämnet film- och tv-manuskript är på finska, medan en del av undervisningen ges på engelska. Examen kan i sin helhet avläggas på engelska.

Karriärmöjligheter

Studerande med film- och tv-manuskript som huvudämne riktar in sig på och får konstnärligt arbete i filmproduktioner (manusförfattare, manusförfattare-regissör, manusförfattare-producent), konstnärligt och produktionsrelaterat arbete inom tv-produktioner (tv-manusförfattare, script-och story-editor, show runner, producent, biträdande producent), som företagare och samhällsaktör (produktionsbolag, tv-kanaler, institutioner på området) samt lärare (universitet och yrkeshögskolor).

Utbildningens innehåll

Det viktiga i magisterstudierna i film- och tv-manuskript är ett målmedvetet projektarbete som syftar till att få till stånd ett grupparbete och en dynamisk process mellan det individuella arbetet, filmteamets olika sakkunniga och produktionsverksamheten.

Studeranden gör sitt examensarbete i form av ett manuskript som både konstnärligt och produktionsmässigt är konkurrenskraftigt och håller hög kvalitet. I anknytning till manuskriptet sammanställer studeranden även en forskningsdel, det vill säga problematiserar någon manuskriptrelaterad fråga som skribenten och studiegemenskapen anser vara viktig.

Magisterstuderande sätter sig in i film- och tv-manusförfattandets historia i teori och praktik samt via forskning, men får även en inblick i senaste verk och tillämpningar. Studeranden bedömer hur betydelsefulla och genomförbara såväl de egna som studiekamraternas film- och tv-serieprojekt är. Individuella projekt, grupparbeten, internationella studier samt samprojekt med andra konstnärliga och produktionsinriktade aktörer inom branschen ger färdigheter för olika uppgifter och positioner i arbetslivet. Biämneshelheterna (såsom filmregi, filmproduktion, filmklippning eller andra studier på universitetsnivå) ger studeranden en möjlighet till djupare insikt om hurdan generell och organisk karaktär filmen, televisionen och andra relaterade branscher har. Seminarier, olika studiehelheter, internationella verkstäder och utbildningsprojekt hjälper studeranden att se sina starka sidor samt skapa bra nätverk.

I magisterstudier ingår 30 sp institutets gemensamma obligatoriska kurser. Kurserna handlar om  entreprenörsförmåga och färdigheter på arbetsplatsen, analytiska färdigheter  och ger forskningsfärdigheter. 

För mer information om utbildningens innehåll se studieguiden 2018-2020 (på finska).

 

Internationalisering

En del av studierna avläggs i form av internationella projekt, seminarier och verkstäder. Genom studentutbyte är det möjligt att under en längre tid stifta bekantskap med en internationell utbildnings- och verksamhetsmiljö. Skolan har ett omfattande, årligt samarbete med bland annat projektet Engage (Screen Academy Scotland at Edinburgh Napier University), National Film School Ireland at IADT, Baltic Film and Media School at Tallinn University) samt Screenwriting Research Network.

Ansökningsalternativets antagningsförfarande och bedömningsgrunder

Vad förutsätter vi av sökanden?

Kunskaper och färdigheter som vi värdesätter är sinne för drama, visuell berättarförmåga, färdigheter i processarbete, grupparbetsfärdigheter, förmåga att gestalta detaljer och helheter samt förmåga att upptäcka, identifiera och skapa speciella och betydelsefulla verk inom området för film- och tv-manuskript.

Bedömningsgrunder

 • Portfolio
 • Motivationsbrev
 • CV

Utöver ovan nämnda bedöms de sökande i andra skedet även enligt följande kriterier:

 • Intervju
 • Eventuella ytterligare uppgifter eller arbetsprov

Första skedet och obligatoriska ansökningsdokument

I första skedet av bedömningen utvärderar en urvalskommission ansökningarna på basis av ansökningsdokumenten. De ansökningsdokument som krävs räknas upp nedan. Observera också fordringarna för ansökningsdokument som nämns i allmänna ansökningsinstruktioner. Bifoga varje ansökningsdokument till det elektroniska ansökningsformuläret i PDF-formulär.

Portfolio

Portfolion ska bestå av två delar.

 • Tidigare konstnärlig verksamhet – max 2 sidor

Sökanden ska fritt formulerat beskriva sin tidigare konstnärliga och/eller professionella verksamhet inom manusskrivande för film och tv. Här kan sökanden också ge en närmare beskrivning av sina centrala verk med anknytning till manusskrivande, de narrativa eller innehållsmässiga målen med dem samt erfarenheter eller iakttagelser kring genomförandet av dem. Portfolion kan också innehålla länkar till videofiler (Vimeo, Youtube etc.).

 • Förhandsuppgift

Sökanden ska lämna in ett prov på sitt arbete som manusförfattare för bedömning. Hen kan välja något av dessa två alternativ:

1. Manuskript till en lång spelfilm (90–120 minuter). Valfri genre.

Utförande:

 • synopsis för hela filmen max 3 sidor
 • manusprov från början av filmen (I scenen) / manusformat / 25–30 sidor

2. Manuskript till en tv-serie

Serien ska ha minst tre och högst åtta avsnitt. Avsnittens längd 25–30 minuter. Valfri genre.

Utförande:

 • koncist synopsis över seriens händelser i stora drag samt beskrivning av de viktigaste personerna i serien / max 4 sidor
 • seriens första avsnitt / manusformat / 25–30 sidor

CV

I sin cv ska sökanden ge följande uppgifter:

 • personuppgifter
 • utbildning
 • sökandens verk som manusförfattare, även studerandearbeten:

namnet på det verk som baserar sig på sökandens manuskript, produktionsår, format (kortfilm, tv-serie etc), längd, regissör, producent, sökandens roll i manusgruppen, om verket har flera manusförfattare

 • eventuella manuskript som är under produktion eller i övrigt under arbete
 • övrig arbetserfarenhet inom filmbranschen och övrig arbetserfarenhet
 • eventuella publikationer, artiklar, priser och stipendier samt övrig information som är väsentlig för ansökan

Motivationsbrev

Motivationsbrevet består av två delar:

 • Beskrivning av egna visioner och mål

Sökanden ska beskriva vad hen är särskilt intresserad av inom manusförfattande för film och tv samt vilka mål och önskemål hen har för sina MA-studier. Sökanden ska beskriva sina eventuella karriärplaner efter utexamineringen.

 • Studieplan

Sökanden läser examensfordringarna för Film- och tv-manuskript och gör utgående från dem en preliminär plan för sina egna MA-studier.

Motivationsbrevet får vara högst 4 000 tecken långt.

Språket i ansökningsdokumenten

Ansökningsdokumenten ska lämnas in på något av följande språk: finska (svenska) eller engelska.

Andra skedet

En del av de sökande kallas till andra skedet. Kallelsen till andra skedet skickas till sökanden senast 7 dagar på förhand.

Den andra delen består av en intervju och eventuella ytterligare uppgifter eller arbetsprov som föregår den.

Ansökan till magisterutbildning

Ansökningsperioden har inte ännu börjat

Ansökningsperioden börjar 2.12.2019
 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat