Magisterprogrammet i filmkonst - Film- och tv-manuskript

Målet med film- och tv-manuskriptutbildningen är att öva sig i, utforska och förnya den mänskliga miljön där människors erfarenheter och upplevelser i allt större utsträckning följer ett manuskript, det vill säga är planerade och producerade. I magisterprogrammet får studeranden sätta sig in i de olika uttrycksformerna för dessa mentala och sociala djupstrukturer, i synnerhet när det gäller att studera, undersöka och skriva manuskript för olika tillämpningar av rörliga bilder.
manuskript

Examen:

Konstmagister

Ansökningsperiod:

3.12.2018 - 11.1.2019

Undervisningsspråk:

finska
engelska
svenska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det konstnärliga utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för konst, design och arkitektur

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES

Ansökningsperioden har slutat

Föregående ansökningsperiod stängdes 11.1.2019
Läs mer

Mål

Magisterstuderandena i film- och tv-manuskript studerar för att utöva ett betydelsefullt konstnärligt arbete på hög nivå, och kan tillämpa kunskaperna i produktionsprocessen och grupparbetet. Studeranden lär sig de centrala teoretiska frågorna på området och får färdigheter för att bedriva forskning.

Målet med film- och tv-manuskriptutbildningen är att öva sig i, utforska och förnya den mänskliga miljön där människors erfarenheter och upplevelser i allt större utsträckning följer ett manuskript, det vill säga är planerade och producerade. I magisterprogrammet får studeranden sätta sig in i de olika uttrycksformerna för dessa mentala och sociala djupstrukturer, i synnerhet när det gäller att studera, undersöka och skriva manuskript för olika tillämpningar av rörliga bilder.

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Magisterprogrammet i filmkonst, huvudämnet film- och tv-manuskript är på finska, medan en del av undervisningen ges på engelska. Examen kan i sin helhet avläggas på engelska.

Karriärmöjligheter

Studerande med film- och tv-manuskript som huvudämne riktar in sig på och får konstnärligt arbete i filmproduktioner (manusförfattare, manusförfattare-regissör, manusförfattare-producent), konstnärligt och produktionsrelaterat arbete inom tv-produktioner (tv-manusförfattare, script-och story-editor, show runner, producent, biträdande producent), som företagare och samhällsaktör (produktionsbolag, tv-kanaler, institutioner på området) samt lärare (universitet och yrkeshögskolor).

Utbildningens innehåll

Det viktiga i magisterstudierna i film- och tv-manuskript är ett målmedvetet projektarbete som syftar till att få till stånd ett grupparbete och en dynamisk process mellan det individuella arbetet, filmteamets olika sakkunniga och produktionsverksamheten.

Studeranden gör sitt examensarbete i form av ett manuskript som både konstnärligt och produktionsmässigt är konkurrenskraftigt och håller hög kvalitet. I anknytning till manuskriptet sammanställer studeranden även en forskningsdel, det vill säga problematiserar någon manuskriptrelaterad fråga som skribenten och studiegemenskapen anser vara viktig.

Magisterstuderande sätter sig in i film- och tv-manusförfattandets historia i teori och praktik samt via forskning, men får även en inblick i senaste verk och tillämpningar. Studeranden bedömer hur betydelsefulla och genomförbara såväl de egna som studiekamraternas film- och tv-serieprojekt är. Individuella projekt, grupparbeten, internationella studier samt samprojekt med andra konstnärliga och produktionsinriktade aktörer inom branschen ger färdigheter för olika uppgifter och positioner i arbetslivet. Biämneshelheterna (såsom filmregi, filmproduktion, filmklippning eller andra studier på universitetsnivå) ger studeranden en möjlighet till djupare insikt om hurdan generell och organisk karaktär filmen, televisionen och andra relaterade branscher har. Seminarier, olika studiehelheter, internationella verkstäder och utbildningsprojekt hjälper studeranden att se sina starka sidor samt skapa bra nätverk.

I magisterstudier ingår 30 sp institutets gemensamma obligatoriska kurser. Kurserna handlar om  entreprenörsförmåga och färdigheter på arbetsplatsen, analytiska färdigheter  och ger forskningsfärdigheter. 

För mer information om utbildningens innehåll se studieguiden 2018-2020 (på finska).

 

Internationalisering

En del av studierna avläggs i form av internationella projekt, seminarier och verkstäder. Genom studentutbyte är det möjligt att under en längre tid stifta bekantskap med en internationell utbildnings- och verksamhetsmiljö. Skolan har ett omfattande, årligt samarbete med bland annat projektet Engage (Screen Academy Scotland at Edinburgh Napier University), National Film School Ireland at IADT, Baltic Film and Media School at Tallinn University) samt Screenwriting Research Network.

Antagningsförfarande och specifika krav för ansökningsalternativet

Ansökan till magisterprogrammet i filmkonst och huvudämnet film- och tv-manuskript ska riktas till det konstnärliga utbildningsområdet magisterurvalet. Antagningen av studerande sker genom ett tvådelat urvalsprov. Det sker en gallring mellan de båda delarna. I det första skedet sker antagningen utifrån ansökningshandlingar, förhandsuppgifter, arbetsprover (portfolio), meritförteckning (CV) och den studieplan som studeranden har sammanställt. Det andra skedet består av en intervju som föregås av eventuella specifika uppgifter eller extra arbetsprover beroende på ansökningsalternativet.

Viktiga bedömningskriterier i antagningen av studerande till film- och tv-manuskript är sinne för drama, visuell berättarförmåga, färdigheter i processarbete, förmåga att gestalta detaljer och helheter samt förmåga att upptäcka, identifiera och skapa speciella och betydelsefulla helhetsupplevelser.

Motivationsbrev

Motivationsbrevet ska bestå av två delar:

  • Beskrivning av dina egna visioner och mål

Sökanden ska klarlägga vilket eller vilka hens särskilda föremål för intresse är inom branschen för manusförfattande samt målen och önskemålen gällande studierna vid Högskolan för konst, design och arkitektur. Sökanden ska beskriva sina eventuella karriärplaner efter utexamineringen.

  • Studieplan

Sökanden läser examensfordringarna för Film- och tv-manusskript och utarbetar på basis av dem en preliminär plan över sina egna MA-studier.

Utöver dessa två punkter kan sökanden, om hen önskar, specificera sina egna starka sidor och föremål för intresse, ge en beskrivning av sina egna uppfattningar om konst, synpunkter på sina egna arbeten och konstnärliga mål.

Max längd på motivationsbrevet är 4000 tecken. Motivationsbrevet är en del av den elektroniska ansökningsblanketten.

CV

I sin CV ska sökanden ge följande uppgifter: personuppgifter, utbildning, producerade manus (produktionsåret för ett verk som baserar sig på sökandens manus, verkets form (kortfilm, tv-serie, pjäs, osv.) , verkets längd, verkets regissör), manus som är under produktion, övrig arbetserfarenhet inom filmbranschen, övrig arbetserfarenhet, eventuella publikationer, artiklar, priser och stipendier, övrig information som är väsentlig med tanke på ansökan.

Sökanden ska ladda ner sin CV som en PDF-fil i ansökningssystemet innan hen skickar in sin ansökan.

Portfolio med arbetsprov

Portfolion ska bestå av två delar.

  • Tidigare konstnärlig verksamhet – max 4 sidor

Sökanden ska fritt formulerat beskriva de väsentligaste delarna av sin tidigare konstnärliga och/eller professionella verksamhet inom området för manusskrivande. Här är det också möjligt för sökanden att beskriva närmare sina centrala verk med anknytning till området för manusskrivande,  narrativa eller andra mål i anslutning till dem, innehållet i dem och erfarenheter eller iakttagelser i anslutning till genomförandet av dem. Sökanden kan om hen så vill i sin portfolio bifoga länkar även till videofiler (Vimeo, Youtube etc.)

  • Förhandsuppgift

Sökanden ska lämna in ett prov på sitt arbete som manusförfattare för bedömning. Hen kan välja någondera av följande två alternativ som arbetsprov:

1. Manus till en lång spelfilm (90–120 min., fri genre)

Utförande:

- I och II scenen / synopsis / sammanlagt max 3 sidor

- III scenen / manuskriptformat / max 30 sidor

2. Manus till en tv-serie (long-form säsongserie)

Utförande:

- Den första produktionssäsongen av serien / beskrivning av de centrala personerna i serien och av händelserna under den första säsongen i huvuddrag samt en beskrivning av avslutningen på säsongen / max 4 sidor

- Inledningsavsnittet i serien / manuskriptformat / max 55 sidor

Ansökningsdokumentens språk

Finska, engelska och svenska.

Ansökning till utbildningar som leder till konstmagisterexamen (2 år)

Ansökningsperioden har slutat

Föregående ansökningsperiod stängdes 11.1.2019
Läs mer
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat