Utbildningsutbud

Magisterprogrammet i filmkonst - Film- och tv-manuskript

Målet för magisterprogrammet i film- och tv-manuskript är att förstärka den studerandes egen personliga framställning, färdigheter i filmatiskt skrivande och förmåga till konstnärligt och produktionsrelaterat process- och grupparbete. Magisterstuderandena sätter sig in i de centrala teoretiska frågorna inom branschen och i hur man bedriver forskning.
manuskript

Examen:

Konstmagister

Ansökningsperiod:

2.12.2019 – 3.1.2020

Undervisningsspråk:

finska
engelska
svenska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det konstnärliga utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för konst, design och arkitektur

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES

Ansökningsperioden har slutat

Mål

Målet för magisterstudierna i film- och tv-manuskript är att stärka studerandens konstnärliga och kunskapsbaserade färdigheter och förmåga att skapa ett personligt uttryck inom filmnarrativ. Studeranden lär sig att tillämpa sina förmågor i produktions- och grupparbeten samt kan arbeta med långsiktiga, självständiga arbeten. Studeranden blir bekant med helheten för film- och televisionsproduktion, de olika möjliga arbetsrollerna och uppgifterna för manusförfattare samt branschens praxis och avtal. Magisterstuderanden sätter sig in i de centrala teoretiska frågorna för att skriva filmmanus och har färdigheter att bedriva forskning.

Utbildningens innehåll

Magisterstudierna inom film- och tv-manuskript omfattar fördjupade studier i att skriva manuskript, fritt valbara studier och gemensamma studier för magisterprogrammet i filmkonst.

I de fördjupade studierna i huvudämnet blir studeranden insatt i att skriva manuskript för olika genrer och former av film och television. Stegvis avancering och återkoppling enligt yrkesbranschens praxis är en del av arbetssättet under studieperioderna i att skriva manuskript i både individuella projekt och grupparbeten. De teoretiska studierna för att skriva manuskript stöder skrivarbetet och öppnar upp för ett mer omfattande perspektiv över branschens traditioner och framtid. Utbildningens grundtanke är att möjliggöra utvecklingen av studerandes personliga uttryck och den egna personligheten som aktör. Till studerandens personliga undervisningsplan hör fritt valbara studier formade för att stöda detta huvudsakliga mål. Fritt valbara studier kan väljas inom det egna huvudämnet eller de andra huvudämnena som erbjuds av Aalto-universitetet. Man kan även välja studier som erbjuds vid andra universitet. I de gemensamma studierna inom filmkonst lär studeranden känna helheten för branschen inom film- och televisionsproduktion, dess olika positioner i arbetslivet och praxis både ur ett konstnärligt och produktionsmässigt perspektiv. Till de gemensamma studierna hör även teoretiska studier som motiverar till att diskutera heltäckande konstnärliga utmaningar och som anknyter till forskning ur ett aktörsperspektiv.

Studeranden utarbetar ett lärdomsprov inom magisterstudierna som antingen är ett högkvalitativt konstnärligt manuskript som skapas som ett självständigt projekt eller genom att agera som manusförfattare till en gemensam filmkonstnärlig lärdomsprovsfilm i en studerandegrupp. Till lärdomsprovet hör också en forskningsdel där studeranden behandlar ett ämne om manuskript och som är betydelsefullt för studeranden och yrkesbranschen.

Mer information om innehållet i studierna framgår av examensfordringarna för 2020-2022 (på finska).

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Magisterprogrammet i filmkonst, huvudämnet film- och tv-manuskript är på finska, medan en del av undervisningen ges på engelska. Examen kan i sin helhet avläggas på engelska.

Karriärmöjligheter

Studerande med film- och tv-manuskript som huvudämne riktar in sig på och får konstnärligt arbete i filmproduktioner (manusförfattare, manusförfattare-regissör, manusförfattare-producent), konstnärligt och produktionsrelaterat arbete inom tv-produktioner (tv-manusförfattare, script-och story-editor, show runner, producent, biträdande producent), som företagare och samhällsaktör (produktionsbolag, tv-kanaler, institutioner på området) samt lärare (universitet och yrkeshögskolor).

Ansökningsalternativets antagningsförfarande och bedömningsgrunder

Vad förutsätter vi av sökanden?

Kunskaper och färdigheter som vi värdesätter är sinne för drama, visuell berättarförmåga, färdigheter i processarbete, grupparbetsfärdigheter, förmåga att gestalta detaljer och helheter samt förmåga att upptäcka, identifiera och skapa speciella och betydelsefulla verk inom området för film- och tv-manuskript.

Bedömningsgrunder

 • Portfolio
 • Motivationsbrev
 • CV

Utöver ovan nämnda bedöms de sökande i andra skedet även enligt följande kriterier:

 • Intervju
 • Eventuella ytterligare uppgifter eller arbetsprov

Första skedet och obligatoriska ansökningsdokument

I första skedet av bedömningen utvärderar en urvalskommission ansökningarna på basis av ansökningsdokumenten. De ansökningsdokument som krävs räknas upp nedan. Observera också fordringarna för ansökningsdokument som nämns i allmänna ansökningsinstruktioner. Bifoga varje ansökningsdokument till det elektroniska ansökningsformuläret i PDF-formulär.

Portfolio

Portfolion ska bestå av två delar.

 • Tidigare konstnärlig verksamhet – max 2 sidor

Sökanden ska fritt formulerat beskriva sin tidigare konstnärliga och/eller professionella verksamhet inom manusskrivande för film och tv. Här kan sökanden också ge en närmare beskrivning av sina centrala verk med anknytning till manusskrivande, de narrativa eller innehållsmässiga målen med dem samt erfarenheter eller iakttagelser kring genomförandet av dem. Portfolion kan också innehålla länkar till videofiler (Vimeo, Youtube etc.).

 • Förhandsuppgift

Sökanden ska lämna in ett prov på sitt arbete som manusförfattare för bedömning. Hen kan välja något av dessa två alternativ:

1. Manuskript till en lång spelfilm (90–120 minuter). Valfri genre.

Utförande:

 • synopsis för hela filmen max 3 sidor
 • manusprov från början av filmen (I scenen) / manusformat / 25–30 sidor

2. Manuskript till en tv-serie

Serien ska ha minst tre och högst åtta avsnitt. Avsnittens längd 25–30 minuter. Valfri genre.

Utförande:

 • koncist synopsis över seriens händelser i stora drag samt beskrivning av de viktigaste personerna i serien / max 4 sidor
 • seriens första avsnitt / manusformat / 25–30 sidor

CV

I sin cv ska sökanden ge följande uppgifter:

 • personuppgifter
 • utbildning
 • sökandens verk som manusförfattare, även studerandearbeten:

namnet på det verk som baserar sig på sökandens manuskript, produktionsår, format (kortfilm, tv-serie etc), längd, regissör, producent, sökandens roll i manusgruppen, om verket har flera manusförfattare

 • eventuella manuskript som är under produktion eller i övrigt under arbete
 • övrig arbetserfarenhet inom filmbranschen och övrig arbetserfarenhet
 • eventuella publikationer, artiklar, priser och stipendier samt övrig information som är väsentlig för ansökan

Motivationsbrev

Motivationsbrevet består av två delar:

 • Beskrivning av egna visioner och mål

Sökanden ska beskriva vad hen är särskilt intresserad av inom manusförfattande för film och tv samt vilka mål och önskemål hen har för sina MA-studier. Sökanden ska beskriva sina eventuella karriärplaner efter utexamineringen.

 • Studieplan

Sökanden läser examensfordringarna för Film- och tv-manuskript och gör utgående från dem en preliminär plan för sina egna MA-studier.

Motivationsbrevet får vara högst 4 000 tecken långt.

Språket i ansökningsdokumenten

Ansökningsdokumenten ska lämnas in på något av följande språk: finska (svenska) eller engelska.

Andra skedet

En del av de sökande kallas till andra skedet. Kallelsen till andra skedet skickas till sökanden senast 7 dagar på förhand.

Den andra delen består av en intervju och eventuella ytterligare uppgifter eller arbetsprov som föregår den.

Ansökan till magisterutbildning

Ansökningsperioden har slutat

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat