Utbildningsutbud

Magisterprogrammet i filmkonst - Dokumentärfilm

Huvudämnet Dokumentärfilm inom magisterprogrammet i filmkonst syftar till att utbilda visionära dokumentärfilmsregissörer som skapar branschens framtid. I magisterstudierna fördjupar studerandena sin syn på genrens teori, historia och samtidsuttryck, samt förkovrar sitt kunnande på dokumentärfilmens föränderliga yrkesfält.
dok

Examen:

Konstmagister

Ansökningsperiod:

1.12.2020 – 4.1.2021

Undervisningsspråk:

finska
engelska
svenska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det konstnärliga utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för konst, design och arkitektur

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES

Ansökningsperioden har slutat

Ansökan till magisterutbildning

Mål för utbildningen

Utvecklare av området. Syftet med huvudämnet dokumentärfilm är att utbilda visionära dokumentärfilmsregissörer och kreativa experter som bidrar till utvecklingen och möjligheterna på området. I vårt magisterprogram kan studerande fördjupa sin perceptions- och uttrycksförmåga medan de utvecklar sin egen stil som dokumentärfilmsregissörer. I magisterstudierna ingår kurser i filmanalys, filmteori, filmhistoria, etik och modern dokumentärfilm.

Teori och praktik. Magisterexamen ger de studerande utmärkta förutsättningar för professionell filmverksamhet och en omfattande helhetsuppfattning om akademisk och konstnärlig forskning i dokumentärfilm. De studerande experimenterar med moderna uttryckssätt inom genren och bekantar sig med dokumentärfilmens historia, teori och etik. Regiuppdraget som hör till examensarbetet är ett viktigt ramverk som studerande använder för att utveckla både sina yrkeskunskaper och traditionerna på området.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket för magisterstudierna i dokumentärfilm är engelska. Vissa kurser kan även undervisas på finska. Examen kan dock avläggas helt och hållet på engelska.

Utbildningens innehåll

Undervisningen inom magisterstudierna i dokumentärfilm består av verkstäder och föreläsningsmoduler som byggts upp kring olika teman. Huvudämnet bjuder in gästföreläsare både från Finland och utlandet för att ge de studerande flera perspektiv och berika deras lärande.  De studerandes förmåga att observera och tolka verkligheten, deras beredskap att möta nya människor, deras kritiska tänkande, deras vilja att experimentera och deras förmåga att arbeta i team utvecklas igenom hela programmet. 

Regiuppdraget och den relaterade skriftliga avhandlingen som tillsammans utgör examensarbetet skapar det grundläggande ramverket för magisterprogrammet.  Kurserna och studierna stöder dessa kreativa och forskningsinriktade processer. Studerande kan bland annat gå kurser i olika genrer, stilar och perspektiv inom dokumentärfilm, dokumentärhistoria, teori och etik samt nya former och format av modern dokumentärfilm. Filmanalys, reflektion kring det egna mediet samt skrivande och tänkande kring dokumentärfilm är aktiviteter som stöder de praktiska uppgifterna. Kännedom om experimentell film och fiktiv film, visuell konst, nya medier och mångvetenskaplighet är också en viktig del av vårt program.

Studierna i magisterprogrammet inkluderar institutionens gemensamma kurser (30 sp) som är obligatoriska. Dessa kurser behandlar företagande och arbetslivsfärdigheter, analytisk förmåga och forskningsförmåga.

För mer information om utbildningens innehåll se studieguiden 2020-2022.

Karriärmöjligheter

De studerande utexamineras som självständiga filmregissörer som kan arbeta som filmmakare, lärare, kritiker och/eller evenemangsarrangörer. De har förmågan att forma genrens framtid genom sitt arbete inom filmproduktion, filmorganisationer, festivaler och det bredare kulturella området. 

Magisterstudier är i synnerhet en förutsättning för att arbeta som lärare. Magistrar som utexamineras från programmet är i täten på området i Finland och har ett viktigt inflytande både som instruktörer och genom sitt arbete inom andra sektorer.  Verk som producerats av tidigare dokumentärfilmstuderande har fått mycket synlighet på flera internationella festivaler.

Efter en avlagd magisterexamen med dokumentärfilm som huvudämne kan den utexaminerade

  • arbeta som en självständig dokumentärfilmsregissör och anställas för tillämpade uppgifter inom yrkesområdet (till exempel festivaler, finansiering, distribution, produktion, produktion av kommissionerade filmer osv.) 
  • uppnå betydande möjligheter att identifiera sin stil som regissör samt ifrågasätta och utveckla principerna och traditionerna på området
  • arbeta med varierande plattformer och miljöer (dokumentärteater, dokumentärserier, interaktiva dokumentärer, utbildningsfilmer och kommissionerade filmer, journalistiska, vetenskapliga och institutionella dokumentärer osv.)

Internationalisering

Internationell personal, internationella studerande och gästande lärare berikar programmet och breddar de studerandes nätverk. Studerande uppmuntras att genomföra en del av sina studier som internationella utbytesstudier eller internationell praktik. De studerande deltar i och presenterar sina filmer på internationella filmfestivaler. Olika internationella filmevenemang, seminarier och verkstäder är en väsentlig del av undervisningen i dokumentärfilm.

Studiemöjligheter efter utexamineringen

Aalto-universitetets högskola för konst, design och arkitektur erbjuder doktorandstudier i arkitektur, konst, design, media, film och scenografi. För mer information om våra forskningsgrupper, se länken nedan.

https://www.aalto.fi/en/department-of-film-television-and-scenography

Ansökningsalternativets antagningsförfarande och bedömningsgrunder

Sökande som uppfyller Aaltos allmänna behörighetskrav för magisterstudier bedöms och rangordnas enligt bedömningskriterier som har bestämts på förhand för varje ansökningsalternativ. Ansökningarna till Magisterprogrammet i filmkonst - Dokumentärfilm bedöms enligt följande kriterier.

Steg I

Konstnärlig verksamhet och/eller designverksamhet

Vad bedöms?

Prov på konstnärlig verksamhet och/eller designverksamhet eller uppgifter.

Portfolion ska uppvisa dina kreativa filmmakarkunskaper.

Vad förutsätter vi av den sökande/Vilka är ansökningsalternativets krav?

 

Sökande som redan har gjort åtminstone en film som presenterats offentligt, och därmed demonstrerat sina grundläggande färdigheter som dokumentärfilmmakare, kan antas till magisterstudier.

 

Begåvade studerande som vill fördjupa sina kunskaper om olika uttrycksmetoder, dokumentärfilmens teori och historia, bekanta sig med nya möjligheter när det gäller form, innehåll och perspektiv på dokumentärfilm och är intresserade av en komination av teori och praktik kan antas till huvudämnet.

Hur påvisas kompetenserna?

Portfolio: En eller två dokumentärfilmer som har visats eller sänts offentligt (på en festival eller på tv), är minst 5 minuter långa och bifogas som Vimeolänkar.

Inkludera en beskrivning (t.ex. en synopsis) av varje film. Beskrivningen av filmerna ska rymmas på en enda A4-sida.

Ladda upp din digitala portfolio som en enskild pdf-fil till ansökningssystemet innan du lämnar in din ansökan. Inkludera länkar till videorna i portfolion och sökerställ att videofilerna går att öppna och spela upp med vanliga Mac- eller PC-program.

 

Lämplighet

Vad bedöms?

Din lämplighet för programmet, din motivation och ditt engagemang i studierna/din kommunikationsförmåga.

 

Din förmåga att uttrycka dina skäl till att söka till magisterstudier i dokumentärfilm och dina målsättningar och förväntningar gällande studierna.

Vad förutsätter vi av den sökande/Vilka är ansökningsalternativets krav?

 

Ett motivationsbrev (max. 4 000 tecken) som beskriver orsakerna till att du sökt till detta ansökningsalternativ. Brevet ska också innehålla information om dina intressen på området samt dina målsättningar för och förväntningar på studierna vid Högskolan för konst, design och arkitektur. Berätta varför du är intresserad av just dokumentärfilm.  

Hur påvisas kompetenserna?

Motivationsbrev.

 

 

Andra kompetensområden

Vad bedöms?

Arbetserfarenhet och andra kunskaper/meriter, t.ex. publikationer, informell utbildning eller tävlingar.

Vad förutsätter vi av den sökande/Vilka är ansökningsalternativets krav?

 

Ett cv (som en pdf-fil) med dina personuppgifter, din utbildning, din arbetserfarenhet, färdiga filmer, festivaler och annat kreativt arbete, priser, stipendier, studieresor och förtroendeuppdrag.

Ladda upp ditt cv som en enskild pdf-fil till ansökningssystemet innan du lämnar in din ansökan.

Hur påvisas kompetenserna?

Curriculum vitae.

 

Steg II

Lämplighet

Vad bedöms?

Din lämplighet för programmet, din motivation och ditt engagemang i studierna/din kommunikationsförmåga. 

Vad förutsätter vi av den sökande/Vilka är ansökningsalternativets krav?

 

I steg II består bedömningskriterierna av en individuell intervju.

Hur påvisas kompetenserna?

Intervju.

En del av de sökande går vidare till steg II (individuell intervju) utgående från materialet de skickat in i steg I.

 

Antagningsförfarande

Alla sökande bedöms först enligt Aaltos allmänna behörighetskrav. Sökande som uppfyller de allmänna behörighetskraven för magisterstudier bedöms och rangordnas enligt bedömningskriterier som har bestämts på förhand för varje ansökningsalternativ.

Antagningsprocessen består av två steg för de sökande som uppfyller de allmänna behörighetskraven. 

Steg I

Ansökningarna bedöms enligt följande kriterier under det första steget:

  • konstnärlig verksamhet och/eller designverksamhet
  • lämplighet/motivationsbrev
  • andra kompetensområden.

Endast de ansökningar som uppfyller kraven/får de högsta poängen under det första steget kallas till det andra antagningssteget.

Steg II

Ansökningarna bedöms enligt följande kriterier under det andra steget:

  • Lämplighet/personlig intervju

En del av de sökande kallas till steg II i antagningsprocessen (personlig intervju) utgående från materialet de lämnat in i steg I. Kallelsen till steg II skickas till de sökande senast 7 dagar i förväg.

Efter bedömningen väljs de bästa sökande baserat på gemensam bedömning av samtliga kriterier från steg I och II.

Bilagor som krävs för ansökningsalternativet

Dokumenten som begärs av samtliga sökande listas på Aalto-universitetet webbplats (https://www.aalto.fi/en/study-at-aalto/applying-to-masters-programmes). Dessutom ombeds alla sökande att tillhandahålla följande dokument specifika för ansökningsalternativet:

Portfolio

Portfolion ska innehålla en eller två dokumentärfilmer som har visats eller sänts offentligt (på en festival eller på tv), är minst 5 minuter långa och bifogas som Vimeolänkar.

Inkludera en beskrivning (t.ex. en synopsis) av varje film. Beskrivningen av filmerna ska rymmas på en enda A4-sida.

Ladda upp din digitala portfolio som en enskild pdf-fil till ansökningssystemet innan du lämnar in din ansökan. Inkludera länkar till videorna i portfolion och sökerställ att videofilerna går att öppna och spela upp med vanliga Mac- eller PC-program.

Den maximala filstorleken för portfolion är 1,0 GB. Namnge filen enligt följande: Portfolio-efternamn-förnamn.pdf.  Om din portfolio innehåller lösenordsskyddade videolänkar, inkludera lösenordet i din portfolio. Om du inte lämnar in portfolion via den elektroniska ansökningsblanketten inom tidsfristen avslås din ansökan.

Motivationsbrev

Ett motivationsbrev (max. 4 000 tecken) som beskriver orsakerna till att du sökt till detta ansökningsalternativ. Brevet ska också innehålla information om dina intressen på området samt dina målsättningar för och förväntningar på studierna vid Högskolan för konst, design och arkitektur. Berätta varför du är intresserad av just dokumentärfilm.  

CV

Ett CV (som en pdf-fil) med dina personuppgifter, din utbildning, din arbetserfarenhet, färdiga filmer, festivaler och annat kreativt arbete, priser, stipendier, studieresor och förtroendeuppdrag.

Ladda upp ditt cv som en enskild pdf-fil till ansökningssystemet innan du lämnar in din ansökan.

Ansökningsdokumentens språk

Ansökningsdokumenten ska vara på finska, svenska eller engelska.

Ansökningsperioden har slutat

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat