Utbildningsutbud

Magisterprogrammet i filmkonst - Dokumentärfilm

Huvudämnet dokumentärfilm inom magisterprogrammet i filmkonst syftar till att utbilda innovativa, kritiska och analytiska dokumentärfilmsregissörer som kan verka både på den nationella och internationella arenan. De studerande får en djup förståelse för dokumentärfilmens historia och praxis. Dessutom uppmuntrar magisterprogrammet de studerande att forma dokumentärfilmens framtid som en form av historieberättande, konst och forskning.

De studerande utvecklas som konstnärer och forskare genom kreativ forskning, praktiskt arbete och samarbete. De lär sig att kombinera praktiskt kunnande och begreppsligt tänkande vilket ökar deras yrkeskompetens och gör dem till föregångare inom dokumentärfilm.
dok

Examen:

Konstmagister

Ansökningsperiod:

1.12.2021 – 3.1.2022

Undervisningsspråk:

finska
engelska
svenska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det konstnärliga utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för konst, design och arkitektur

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES

Ansökningsperioden har slutat

Ansökan till magisterutbildning

(Redigerat 26.10.2021)

Mål för utbildningen

Utvecklare av området. Syftet med huvudämnet dokumentärfilm är att utbilda visionära dokumentärfilmsregissörer och kreativa experter som bidrar till utvecklingen och möjligheterna på området. Studerande inom huvudämnet utvecklas till toppexperter inom dokumentärfilm som genom sin konstnärliga verksamhet får en djup koppling till områdets forskning och banbrytande forskningsmetoder.

Teori och praktik. De studerande inom huvudämnet fördjupar sina observationsfärdigheter och färdigheter inom historieberättande och konstnärligt uttryck. Genom verkstadskurser och övningsarbeten utvecklar de sin stil som dokumentärfilmsregissörer. De studerande får en heltäckande bild av den vetenskapliga och konstnärliga forskning som bedrivs inom dokumentärfilm. De provar på den samtida dokumentärens uttryckssätt och fördjupar sig i dess historia, teori och etik. Möjligheten att regissera filmen som utgör magisterstudiernas slutarbete är ett värdefullt tillfälle att utveckla sina yrkesfärdigheter och delta i att utveckla dokumentärfilmens tradition.

Mångfald av perspektiv. Huvudämnet dokumentärfilm gästas ofta av finländska och utländska föreläsare och konstnärer som för med sig många olika perspektiv och berikar de studerandes studieupplevelse. De studerande är under hela sin studietid i kontakt med proffs, konstnärer och företag inom filmbranschen. Det främjar de studerandes kunskap om området och skapar både nationella och internationella nätverk. Genom övningsfilmer utvecklar de studerande sin förmåga att samarbeta och arbeta i team.

De studerande har även möjlighet att som slutarbete tillsammans med ett produktionsbolag producera en film och på så vis få mentorskap av proffs inom området. Den här typen av betydande växelverkan med proffs förbereder den studerande för att själv verka som proffs inom branschen både efter och under studierna.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket för magisterstudierna i dokumentärfilm är engelska. Vissa kurser kan även undervisas på finska. Examen kan dock avläggas helt och hållet på engelska.

Utbildningens innehåll

Utveckling och regissering av ett slutarbete i form av en film och en tillhörande skriftlig del är centrala resultat av magisterstudierna. Huvudämnesstudierna i dokumentärfilm stöder denna kreativa process och forskningsprocess.

Magisterstudierna i dokumentärfilm består av olika filmverkstäder och föreläsningskurser om olika teman. Under filmverkstäderna slipar de studerande sin förmåga att iaktta och tolka verkligheten samt sin experimentlust inom området. Föreläsningskurserna hjälper de studerande att utveckla sitt kritiska tänkande och att fördjupa sina kunskaper om dokumentärfilmens tradition.

De studerande kan inkludera kurser i sina studier som behandlar olika genrer, stilar och nya former av samtida dokumentärer samt olika angreppssätt för dokumentärfilm, dess historia, teori och etik. Att analysera filmer, dryfta villkoren för det egna mediet, skriva och reflektera är centrala inslag i undervisningen och stöder det praktiska arbetet. Det är viktigt att känna till experimentell och fiktiv film, etnografisk film, performativ dokumentärfilm, essäfilm samt övrig dokumentär framställning inom mediefältet.

Magisterstudierna inkluderar institutionens gemensamma kurser (30 sp) som är obligatoriska. Dessa kurser behandlar entreprenörskap och arbetslivsfärdigheter samt analytiska färdigheter och förbereder de studerande på att bedriva forskning.

För mer information om utbildningens innehåll se studieguiden 2020-2022.

Karriärmöjligheter

De studerande utexamineras som självständiga filmregissörer som kan arbeta som filmmakare, lärare, kritiker och/eller evenemangsarrangörer. De har förmågan att forma genrens framtid genom sitt arbete inom filmproduktion, filmorganisationer, festivaler och det bredare kulturella området. 

Magisterstudier är i synnerhet en förutsättning för att arbeta som lärare. Magistrar som utexamineras från programmet är i täten på området i Finland och har ett viktigt inflytande både som instruktörer och genom sitt arbete inom andra sektorer.  Verk som producerats av tidigare dokumentärfilmstuderande har fått mycket synlighet på flera internationella festivaler.

Efter en avlagd magisterexamen med dokumentärfilm som huvudämne kan den utexaminerade

 • arbeta som en självständig dokumentärfilmsregissör och anställas för tillämpade uppgifter inom yrkesområdet (till exempel festivaler, finansiering, distribution, produktion, produktion av kommissionerade filmer osv.) 
 • uppnå betydande möjligheter att identifiera sin stil som regissör samt ifrågasätta och utveckla principerna och traditionerna på området
 • arbeta med varierande plattformer och miljöer (dokumentärteater, dokumentärserier, interaktiva dokumentärer, utbildningsfilmer och kommissionerade filmer, journalistiska, vetenskapliga och institutionella dokumentärer osv.)
 • arbeta som lärare och instruktörer i dokumentärfilm
 • söka till fortsatta studier i filmkonst.

Studiemöjligheter efter utexamineringen

Aalto-universitetets högskola för konst, design och arkitektur erbjuder doktorandstudier i arkitektur, konst, design, media, film och scenografi. För mer information om våra forskningsgrupper, se länken nedan. https://www.aalto.fi/en/department-of-film-television-and-scenography

 

Internationalisering

Inom huvudämnet dokumentärfilm eftersträvas en lämplig balans mellan programmets internationalisering å ena sidan och de förpliktelser det å andra sidan har som Finlands enda institution för filmkonst på universitetsnivå.

Huvudämnet är internationellt då en allt större del av undervisningspersonalen och de studerande kommer från utlandet, framförallt Europa.

Internationalisering är även en del av huvudämnets undervisningsplan: vi bedriver regelbundet pedagogiskt samarbete med flera olika filmfestivaler, såsom DocPoint – Helsingfors dokumentärfilmfestival, Tammerfors filmfestival, Nordisk panorama, IDFA och CPH:DOX. De studerande besöker regelbundet dessa finländska och internationella filmfestivaler och filmforum, där de har möjlighet att skapa nätverk och utveckla sin yrkesskicklighet i en internationell miljö.

Huvudämnesstuderande inom dokumentärfilm har även möjlighet att åka på utbyte till exempelvis Sverige, Tjeckien, USA eller Japan.

Forskningsområden

Performativ dokumentärfilm, narrativ dokumentärfilm, essäfilm, dokufiktion, found footage, etnografisk film, community media.

Samarbete

Huvudämnet dokumentärfilm koordinerar samarbete mellan de studerande och filmfestivaler, stöder de studerandes deltagande i produktion av beställningsfilmer och hjälper dem att hitta praktikplatser inom området, vilket främjar den yrkesmässiga utvecklingen. Studerande kan även delta i kurser vid Aalto-universitetets övriga högskolor. Därutöver samarbetar vi med Sibelius-Akademin och Teaterhögskolan vid Konstuniversitetet.

Ansökningsalternativets antagningsförfarande och bedömningsgrunder

Sökande som uppfyller Aaltos allmänna behörighetskrav för magisterstudier bedöms och rangordnas enligt bedömningskriterier som har bestämts på förhand för varje ansökningsalternativ. Ansökningarna till Magisterprogrammet i filmkonst - Dokumentärfilm bedöms enligt följande kriterier.

Steg I

Konstnärlig verksamhet och/eller designverksamhet

Vad bedöms?

Prov på konstnärlig verksamhet och/eller designverksamhet eller uppgifter.

Portfolion ska uppvisa dina kreativa filmmakarkunskaper.

Vad förutsätter vi av den sökande/Vilka är ansökningsalternativets krav?

 

Sökande som redan har gjort åtminstone en film som presenterats offentligt, och därmed demonstrerat sina grundläggande färdigheter som dokumentärfilmmakare, kan antas till magisterstudier.

Begåvade studerande som vill fördjupa sina kunskaper om olika uttrycksmetoder, dokumentärfilmens teori och historia, bekanta sig med nya möjligheter när det gäller form, innehåll och perspektiv på dokumentärfilm och är intresserade av en komination av teori och praktik kan antas till huvudämnet.

Hur påvisas kompetenserna?

Portfolio: En eller två dokumentärfilmer som har visats eller sänts offentligt (på en festival eller på tv), är minst 5 minuter långa och bifogas som Vimeolänkar.

Inkludera en beskrivning (t.ex. en synopsis) av varje film. Beskrivningen av filmerna ska rymmas på en enda A4-sida.

Ladda upp din digitala portfolio som en enskild pdf-fil till ansökningssystemet innan du lämnar in din ansökan. Inkludera länkar till videorna i portfolion och sökerställ att videofilerna går att öppna och spela upp med vanliga Mac- eller PC-program.

 

Lämplighet

Vad bedöms?

Din lämplighet för programmet, din motivation och ditt engagemang i studierna/din kommunikationsförmåga.

Din förmåga att uttrycka dina skäl till att söka till magisterstudier i dokumentärfilm och dina målsättningar och förväntningar gällande studierna.

Vad förutsätter vi av den sökande/Vilka är ansökningsalternativets krav?

 

Ett motivationsbrev (max. 4 000 tecken) som beskriver orsakerna till att du sökt till detta ansökningsalternativ. Brevet ska också innehålla information om dina intressen på området samt dina målsättningar för och förväntningar på studierna vid Högskolan för konst, design och arkitektur. Berätta varför du är intresserad av just dokumentärfilm.  

Hur påvisas kompetenserna?

Motivationsbrev.

 

Andra kompetensområden

Vad bedöms?

Arbetserfarenhet och andra kunskaper/meriter, t.ex. publikationer, informell utbildning eller tävlingar.

Vad förutsätter vi av den sökande/Vilka är ansökningsalternativets krav?

 

Ett cv (som en pdf-fil) med dina personuppgifter, din utbildning, din arbetserfarenhet, färdiga filmer, festivaler och annat kreativt arbete, priser, stipendier, studieresor och förtroendeuppdrag.

Ladda upp ditt cv som en enskild pdf-fil till ansökningssystemet innan du lämnar in din ansökan.

Hur påvisas kompetenserna?

Curriculum vitae.

Ansökningsalternativet beaktar inte rekommendationsbrev.

 

Steg II

Lämplighet

Vad bedöms?

Din lämplighet för programmet, din motivation och ditt engagemang i studierna/din kommunikationsförmåga. 

Vad förutsätter vi av den sökande/Vilka är ansökningsalternativets krav?

 

I steg II består bedömningskriterierna av en individuell intervju.

Hur påvisas kompetenserna?

Intervju.

En del av de sökande går vidare till steg II (individuell intervju) utgående från materialet de skickat in i steg I.

 

Antagningsförfarande

Alla sökande bedöms först enligt Aaltos allmänna behörighetskrav. Sökande som uppfyller de allmänna behörighetskraven för magisterstudier bedöms och rangordnas enligt bedömningskriterier som har bestämts på förhand för varje ansökningsalternativ.

Ansökningsalternativet beaktar också sökande utan exam eller sökande med examen inom ett annat område.

Antagningsprocessen består av två steg för de sökande som uppfyller de allmänna behörighetskraven. 

Steg I

Ansökningarna bedöms enligt följande kriterier under det första steget:

 • konstnärlig verksamhet och/eller designverksamhet
 • lämplighet/motivationsbrev
 • andra kompetensområden.

Endast de ansökningar som uppfyller kraven/får de högsta poängen under det första steget kallas till det andra antagningssteget.

Steg II

Ansökningarna bedöms enligt följande kriterier under det andra steget:

 • Lämplighet/personlig intervju

En del av de sökande kallas till steg II i antagningsprocessen (personlig intervju) utgående från materialet de lämnat in i steg I. Kallelsen till steg II skickas till de sökande senast 7 dagar i förväg.

Efter bedömningen väljs de bästa sökande baserat på gemensam bedömning av samtliga kriterier från steg I och II.

Bilagor som krävs för ansökningsalternativet

Dokumenten som begärs av samtliga sökande listas på Aalto-universitetet webbplats (https://www.aalto.fi/en/study-at-aalto/applying-to-masters-programmes). Dessutom ombeds alla sökande att tillhandahålla följande dokument specifika för ansökningsalternativet:

Portfolio

Portfolion ska innehålla en eller två dokumentärfilmer som har visats eller sänts offentligt (på en festival eller på tv), är minst 5 minuter långa och bifogas som Vimeolänkar.

Inkludera en beskrivning (t.ex. en synopsis) av varje film. Beskrivningen av filmerna ska rymmas på en enda A4-sida.

Ladda upp din digitala portfolio som en enskild pdf-fil till ansökningssystemet innan du lämnar in din ansökan. Inkludera länkar till videorna i portfolion och sökerställ att videofilerna går att öppna och spela upp med vanliga Mac- eller PC-program.

Den maximala filstorleken för portfolion är 1,0 GB. Namnge filen enligt följande: Portfolio-efternamn-förnamn.pdf.  Om din portfolio innehåller lösenordsskyddade videolänkar, inkludera lösenordet i din portfolio. Om du inte lämnar in portfolion via den elektroniska ansökningsblanketten inom tidsfristen avslås din ansökan.

Motivationsbrev

Ett motivationsbrev (max. 4 000 tecken) som beskriver orsakerna till att du sökt till detta ansökningsalternativ. Brevet ska också innehålla information om dina intressen på området samt dina målsättningar för och förväntningar på studierna vid Högskolan för konst, design och arkitektur. Berätta varför du är intresserad av just dokumentärfilm.  

CV

Ett CV (som en pdf-fil) med dina personuppgifter, din utbildning, din arbetserfarenhet, färdiga filmer, festivaler och annat kreativt arbete, priser, stipendier, studieresor och förtroendeuppdrag.

Ansökningsalternativet beaktar inte rekommendationsbrev.

Ladda upp ditt cv som en enskild pdf-fil till ansökningssystemet innan du lämnar in din ansökan.

Ansökningsdokumentens språk

Ansökningsdokumenten ska vara på finska, svenska eller engelska.

Seuraa meitä somessa!

Ansökningsperioden har slutat

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat