Utbildningsutbud

Landskapsarkitektur, teknologie kandidat och landskapsarkitekt

Landskapsarkitektur är ett mångvetenskapligt område som består av planering, anläggning, vård och skötsel av utemiljöer på alla skalnivåer. Landskapsarkitektur förenar konstnärligt, naturvetenskapligt och tekniskt kunnande. Estetik, ekologi och funktionalitet hör till de grundläggande värdena inom landskapsarkitekturen.
perf landscapes_perspective 1

Examen:

Teknologie kandidat + landskapsarkitekt

Ansökningsperiod:

17.3.2021 – 31.3.2021

Undervisningsspråk:

finska
svenska

Längd:

3+2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Allmän högskolebehörighet

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

180+120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för konst, design och arkitektur

 

Ansökan till finsk- och svenskspråkiga kandidatutbildningar

Utbildningens mål i kandidatprogrammet

Vill du göra din omgivning en bättre plats att bo och vistas i? Är det viktigt för dig att studera inom ett område som försvarar naturen och vår planet? Gemensamt för landskapsarkitekter är viljan och förmågan att göra gemensamma landskap hållbara, fungerande och vackra. Aalto-universitetets utbildningsprogram i landskapsarkitektur är områdets enda utbildningsprogram på universitetsnivå i Finland. De mångsidiga studierna förbereder de studerande för ett yrke som det finns ett betydande samhälleligt behov för – sysselsättningsläget inom området är mycket gott.

En kandidatexamen ger inte ännu yrkeskvalifikationer som landskapsarkitekt, men ger den studerande goda förutsättningar för assisterande arbetsuppgifter och för att fortsätta till magisterprogrammet i landskapsarkitektur. Efter kandidatexamen har den studerande följande kunskaper och färdigheter:

 • Helhetsmässiga kunskaper om landskapsarkitektur. Studierna kombinerar naturvetenskaper, konstnärliga ämnen, humaniora och tekniska ämnen, och ger den studerande en god helhetsuppfattning om vilka faktorer som påverkar landskapsarkitektur.
 • Kännedom om landskapens naturfaktorer samt förmåga att analysera dem. Den studerande förstår den grundläggande betydelsen naturfaktorer har för landskapsplanering.
 • Grundkunskaper om landskapens sociokulturella faktorer samt förmåga att analysera dem. Den studerande kan tolka landskaps kulturella och sociella dimensioner och förstår vikten av landskapets användare och landskapets historia som en del av landskapsarkitekturen.
 • Grundkunskaper om landskapens funktionella och rumsliga faktorer samt deras strukturella och tekniska system. Den studerande kan planera arkitektoniska och tekniskt fungerande lösningar.
 • En helhetsmässig uppfattning om aktuella miljöfrågor. Den studerande förstår det ekologiska och sociala ansvar som landskapsarkitekter har och kan beakta ett hållbarhetsperspektiv i hela sin planeringsprocess.
 • Förmåga till såväl självständigt arbete som grupparbete. Den studerande kan sköta planeringsuppgifter självständigt och förstår landskapsarkitektens roll i samarbetet mellan olika områden.

Utbildningens mål i magisterprogrammet

Landskapsarkitekter skapar landskap som kan ses, upplevas och levas. Det är ett spännande område där vetenskap och konst kombineras på ett unikt sätt för att möjliggöra en harmonisk samexistens mellan människan och naturen. Aalto-universitetets magisterprogram i landskapsarkitektur är det enda utbildningsprogrammet för landskapsarkitektur på universitetsnivå i Finland. Programmet har även uppnått internationellt anseende – år 2018 valdes det till finalplats i en internationell biennal för landskapsarkitektur i Barcelona bland över 80 andra utbildningsprogram.

Det internationella landskapsarkitektförbundet IFLA har ackrediterat Aalto-universitetets utbildningsprogram i landskapsarkitektur. Statuset förnyas vart femte år och säkerställer att den finländska utbildningen motsvarar internationella krav inom yrkes- och utbildningsområdet. Utexaminerade landskapsarkitekter förväntas ha bland annat följande egenskaper:

 • Förmåga att göra gemensamma landskap fungerande, estetiska och hållbara. De som avlagt landskapsarkitektexamen har ett visionärt perspektiv på ett yrke som söker lösningar för harmonisk samexistens mellan människor och natur. 
 • Helhetsmässig uppfattning om aktuella miljöfrågor. Landskapsarkitekter förstår sitt yrkes ekologiska och sociala ansvar och kan beakta ett hållbarhetsperspektiv i hela sin planeringsprocess.
 • Förmåga att tillämpa en mångvetenskaplig grund i ett yrke med en allt bredare samhällelig betydelse. De utexaminerade är medvetna om den allt mer internationella och breda yrkesbilden och förstår den betydelse som olika kulturer och naturförhållanden har för planeringen.
 • Förmåga till såväl självständig planering som samarbete med representanter för närliggande områden. Landskapsarkitekter kan kommunicera visuellt, muntligt och skriftligt med olika parter samt koordinera och leda projekt.
 • Självsäkerhet i den egna kreativiteten och förmåga att tillämpa den i landskapsarkitektyrket. De utexaminerade kan tänka kreativt i sitt arbete som landskapsarkitekter.

Mer information om undervisningsspråk

Undervisningsspråket i huvudämnet landskapsarkitektur är finska. Den studerande kan skriva tentamenssvar och kursuppgifter även på svenska.

Språket för Magisterprogrammet i landskapsarkitektur är finska. Den studerande kan göra sina övningsarbeten även på svenska. Ungefär hälften av kurserna ordnas på engelska.

Utbildningens innehåll i kandidatprogrammet

Det första studieåret för en kandidatexamen i landskapsarkitektur har som mål att väcka nyfikenhet för området och uppmuntra till ett nytt sätt att tänka och lära sig. Året igenom ordnas gemensamma kurser tillsammans med huvudämnena arkitektur och inredningsarkitektur: den studerande får en introduktion till grunderna i arkitektur och design samt till verktyg som används inom dessa områden.

Under det andra studieåret är målet att den studerande ska få tillräckliga kunskaper och färdigheter för att bilda en identitet som designer. Kurserna i landskapsarkitektur får en mer betydande roll. Den studerande fördjupar sig bland annat i olika metoder för landskapsanalys och bekantar sig med naturfaktorers grundläggande betydelse för landskapsplanering samt en landskapsarkitekts arbetsuppgifter som en planerare av den byggda miljön.

Det tredje året består av designkurser, valfria biämnesstudier och ett kandidatarbete. Den studerande utvecklas i sin roll som expert, fördjupar sin uttrycksförmåga och tar ökat ansvar för sitt eget lärande. Det sista studieårets mål är att styrka den studerandes identitet som designer.

Teman

Kurserna bildar en mångvetenskaplig helhet som på ett unikt sätt sammanför konst, naturvetenskaper, teknisk kompetens och historiekännedom. Centrala teman på kurserna är bland annat olika typer av byggd miljö och utomhusområden, landskapsvård och skyddande av landskap, planering av hållbar markanvändning och presentationstekniker (visualisering av egna planer och idéer). Utöver de obligatoriska huvudämneskurserna uppfylls huvudämnets omfattning (112–122 sp) med valbara kurser.

Lärande

I studierna betonas ett lösningsfokuserat sätt att lära. Olika övningsarbeten i landskapsplanering och markanvändning utvecklar den studerandes problemlösningsförmåga och kreativitet. Den studerande kan bedöma effekten av olika planeringslösningar, söka fram och kritiskt tillämpa planeringsinformation samt utforma färdiga planeringskoncept utgående från olika lösningsmodeller och möjligheter.

Kandidatstudierna i landskapsarkitektur är intensiva och framhäver samhörighet. De studerande har tillgång till gemensamma ritsalar där de bearbetar sina övningsarbeten och spenderar tid. Växelverkan mellan kursdeltagare, lärande av och diskussion med andra samt responstillfällen utvecklar förmågan att arbeta i nätverk, som är ett viktigt stöd i det framtida arbetslivet.

Utbildningsprogrammet i landskapsarkitektur är i nära kontakt med aktörer på området, till exempel via gästande experter och Finlands landskapsarkitektförbund MARK. Kursernas övningsarbeten är huvudsakligen verkliga projekt i samarbete med kommuner och städer.  Utbildningen är även ackrediterad av det internationella landskapsarkitektförbundet IFLA.

Utbildningens uppbyggnad

Kandidatstudierna är en helhet som är uppbyggd för att genomföras på tre år och omfattar följande 180 studiepoäng:

 • Gemensamma studier 28 sp
 • Huvudämnesstudier 112–122 sp
 • Biämne 15–25 sp
 • Fritt valbara studier 15 sp.

För mer information om utbildningens innehåll se studieguiden 2020-2022 (på finska)

Utbildningens innehåll i magisterprogrammet

Magisterprogrammet i landskapsarkitektur erbjuder en spännande och fascinerande studiemiljö i knutpunkten för flera olika områden. De studerande är fria att skapa personliga kunskapsprofiler och undersöka teman enligt sina egna intressen.

Kurserna inom utbildningsprogrammet fördelar sig på tre ämnesområden, av vilka den studerande väljer ett som tema för sitt diplomarbete. Områdena är följande:

 • Planering och anläggning av landskap

Kurserna ger färdigheter att planera olika typer av miljöer och

konstruktioner. Av central betydelse i undervisningen är arkitekturen och utformningen av utomhusmiljöer samt konstnärligt uttryck och konstnärliga uttrycksmedel.

 • Planering och vård av landskap 

I kurserna betonas frågor som gäller hållbar utveckling samt skydd och vård av landskap.

 Kurserna ger färdigheter att arbeta med planering av markanvändning, strategisk planering och miljöförvaltning.

 • Samhälls- och stadsplanering

Kurserna ger insikter i planläggning och stadsutveckling samt de kunskaper och färdigheter som krävs för att sköta sakkunniguppgifter i anslutning till dessa frågor.

Teman

Kurserna bildar en mångvetenskaplig helhet som på ett unikt sätt sammanför konst, naturvetenskaper, teknisk kompetens och historiekännedom. Centrala teman på kurserna är bland annat olika typer av byggd miljö och utomhusområden, landskapsvård och skyddande av landskap, produktionslandskap, planering av hållbar markanvändning och digital landskapsplanering. Utöver de obligatoriska huvudämnesstudierna väljer den studerande alternativa studiokurser enligt önskat specialområde. Exempel på alternativa kurser:

 • Fördjupad kurs i landskapsanläggning (10–15 sp)
 • Landskapsvård (10–15 sp)
 • Digital landscape architecture and urbanism (10–15 sp)
 • Landscape ecology in planning (10–15 op)
 • Landscape of production (10–15 sp)

Lärande

I magisterprogrammet i landskapsarkitektur betonas ett självstyrande arbetssätt. I början av varje termin skapar de studerande en individuell studieplan och ett veckoschema, där de fastställer vilka kurser de ska genomföra samt ett individuellt arbetsprogram. En central position innehas av planeringsuppgifter och studiokurser där de studerande fördjupar sig i aktuella miljöfrågor. Ungefär hälften av studierna består av planeringsämnen.

Övningsarbeten görs individuellt, i par och i grupp. Växelverkan mellan kursdeltagare, lärande av och diskussion med andra samt responstillfällen utvecklar samhörigheten och förmågan att arbeta i nätverk, vilka är ett viktigt stöd i det framtida arbetslivet.

Målet med Magisterprogrammet i landskapsarkitektur är att ge den studerande kompetens och färdigheter att utöva yrket. Programmet är i nära kontakt med aktörer på området, till exempel via gästande experter och Finlands landskapsarkitektförbund MARK. Kursernas övningsarbeten och diplomarbetena är ofta uppdrag från kommuner och städer.

Utbildningens uppbyggnad

Magisterprogrammet i landskapsarkitektur ordnas av Aalto-universitetets högskola för konst, design och arkitektur. Studierna är en helhet som är uppbyggd för att genomföras på två år och omfattar följande 120 studiepoäng:

 • Huvudämnesstudier (60 sp)
 • Fritt valbara studier (30 sp)
 • Diplomarbete (30 sp).

De fritt valbara studierna kan inkludera ett biämne. Också studier som genomförts någon annanstans (t.ex. utomlands) kan tillgodoräknas i studierna. Högst 15 sp arbetspraktik kan inkluderas.

För mer information om utbildningens innehåll se studyguiden 2020-2022 (på finska)

Internationalisering

Internationalisering sker på flera nivåer inom utbildningen i landskapsarkitektur, och vi följer aktivt internationella fenomen på området i undervisningen. I studierna ingår även studieresor utomlands och ibland samarbetskurser eller projekt med internationella partneruniversitet. Utbildningsprogrammet deltar aktivt i samarbetsorganisationen för europeiska landskapsarkitekturskolor (ECLAS). Det finns även andra möjligheter för internationalisering, till exempel

 • att delta i sommarkurser eller studera vid en sommarhögskola utomlands
 • att göra praktik utomlands
 • att studera språk och interkulturell kommunikation.

Aalto-universitetet välkomnar årligen tusentals internationella examens- och utbytesstuderande. De inkluderas i Aaltos mångfaldiga gemenskap såväl via studierna som via fritidsevenemang och aktiviteter.  Aktiv tutorverksamhet hjälper utländska studerande anpassa sig till vardagen i Otnäs och till den nordiska kulturen – och är förstås också ett utmärkt sätt för finländska studerande att lära känna utbytesstuderandena bättre.

Mångvetenskaplighet

Aalto-universitetet är känt som en föregångare för mångvetenskapliga studier som kombinerar vetenskap, ekonomi, teknik och konst. Vårt livliga campus och de valfria kurserna sammanför effektivt studerande från olika områden. Denna ofta spontana mångvetenskaplighet är som gjord för att skapa nya idéer och sammanföra människor som inspireras av dem, med nya vänskapsband, nyttiga nätverk och till och med nya företag som resultat.

Kandidatstudierna i landskapsarkitektur innefattar studier i såväl ekologi och konsthistoria som digitala metoder och skogsvård. Lärarna är experter inom dessa områden. Utbildningsprogrammet är i ständig växelverkan med utbildningsprogrammet i arkitektur, i synnerhet via kurserna i samhälls- och stadsplanering.  Samarbete förs och kurser hålls även med utbildningsprogrammen i ingenjörsvetenskaper.

Under kandidatstudierna kan den studerande också välja ett biämne och valfria studiehelheter. Hen har tillgång till hela Aaltos kursutbud, och om hen vill kan hen också dra nytta av ett annat finländskt universitets kursutbud via ett JOO-avtal. Studierna inkluderas i examen och studierätten beviljas på visstid.

Karriärmöjligheter

En kandidatexamen i landskapsarkitektur innebär i sig ingen egentlig professionell kvalifikation. Under läsårspausen, till exempel på sommaren, kan den studerande arbeta med assisterande uppgifter till exempel på en landskapsarkitekturbyrå eller med motsvarande uppgifter inom städers planeringsorganisationer. Kandidatstudierna ger goda färdigheter för sådana uppgifter. När den studerande har genomfört kandidatstudierna utexamineras hen som teknologie kandidat. Benämningen landskapsarkitektstuderande används ändå ofta ända tills magisterexamen har avlagts.  Andra titlar och uppgiftsbeteckningar som kan användas innan magisterexamen har avlagts är planeringsbiträde eller planeringsassistent.

Landskapsarkitektur är ett växande område både i Finland och internationellt, och dess betydelse framhävs allt mer i och med klimatkrisen. Sysselsättningsläget på området är mycket gott. Landskapsarkitekter kan avancera till viktiga beslutsfattarpositioner till exempel inom planläggning, landskapsplanering och stadsbyggande. Bland annat följande arbetsplatser är typiska för landskapsarkitekter:

 • Landskapsarkitekt-, arkitekt-, ingenjörs- och flervetenskapliga byråer inom den privata sektorn
 • Planläggnings- och stadsplaneringsorganisationer; städer, kommuner och landskap
 • Miljöförvaltning (NTM-centraler, landskapsförbund)
 • Egen planeringsbyrå.

Aalto-universitetet erbjuder utmärkta karriärtjänster som stöder sysselsättning både i Finland och utomlands. Aalto har också en mycket aktiv företagargemenskap som kan hjälpa den studerande grunda ett eget företag.

Fortsatta studiemöjligheter

En avlagd teknologie kandidatexamen ger behörighet att fortsätta studera till landskapsarkitekt. När den studerande antas till studier för teknologie kandidatexamen (180 sp, 3 år) med landskapsarkitektur som huvudämne får hen även rätt att avlägga landskapsarkitektexamen (120 sp, 2 år).

Kontaktuppgifter

Frågor som gäller ansökan till programmet och ansökningshandlingar kan skickas till Aalto-universitetets ansökningsservice via adressen [email protected] Information om antagningen av studerande hittar du på det tekniska områdets ansökningssidor.

Frågor som gäller landskapsarkitekturstudiernas innehåll kan riktas till studiekoordinator Niina Tikkanen, [email protected]

Närmare information om programmet och kursernas innehåll hittar du i studieguiden 2020–2022 (på finska).

Antagningsförfarande

För studier i huvudämnet landskapsarkitektur ska studeranden söka till kandidatprogrammet i konst, design och arkitektur via den gemensamma antagningen till diplomingenjörs- och arkitektutbildning (DIA) inom det tekniska utbildningsområdet.

Antagningsförfarandet innehåller fyra etapper med följande delar: 

 • förhandsuppgifter
 • arkitektmatematik
 • tecknings- och planeringsprov
 • prov i naturvetenskap

Förkunskaper:

 • Provet i matematik kräver kunskaper som motsvarar gymnasiets långa lärokurs i matematik Sökande behöver alltså inte ha avlagt lång kurs i matematik, men förutsätts behärska innehållet i den långa kursen.
 • Syftet med tecknings- och planeringsprovet är att bedöma sökandes olika egenskaper, såsom förmåga att uttrycka sig, tredimensionell gestaltningsförmåga, fantasi samt förmåga att sammanföra givna element till en meningsfull helhet.
 • Avsikten med provet i naturvetenskap är att bedöma sökandens grundläggande naturvetenskapliga kunskaper samt förmåga att tillämpa de inhämtade kunskaperna. 

Den som har antagits för huvudämnesstudier i landskapsarkitektur inom kandidatprogrammet i konst, design och arkitektur har rätt att fortsätta sina studier i landskapsarkitektur även på magisternivå.

Lue lisää maisema-arkkitehtuurin opiskelusta

Riskejä on otettava -diplomityön kuvitusta: vanha mustavalkoinen kuva, jossa lapset leikkivät verkkokeinussa ja aikuiset keskustelevat sen lähistöllä

Landscape architect Jussi Virta gets the Lappset Prize

In his master's thesis, Virta explores how children's development can be better supported by renewing playgrounds.

News
Festival attendees on green grass

The work of landscape architects can be seen everywhere

For 30 years already, it has been possible to study in Finland to become a landscape architect. The Degree Programme in Landscape Architecture at Aalto University will be celebrating its thirtieth anniversary from 7 to 11 October 2019.

News

 

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat