Utbildningsutbud

Landskapsarkitektur, teknologie kandidat och landskapsarkitekt

Landskapsarkitektur är ett mångvetenskapligt område som består av planering, anläggning, vård och skötsel av utemiljöer på alla skalnivåer. Landskapsarkitektur förenar konstnärligt, naturvetenskapligt och tekniskt kunnande. Estetik, ekologi och funktionalitet hör till de grundläggande värdena inom landskapsarkitekturen.
perf landscapes_perspective 1

Examen:

Teknologie kandidat + landskapsarkitekt

Ansökningsperiod:

16.3.2022 – 30.3.2022

Undervisningsspråk:

finska
svenska

Längd:

3+2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Allmän högskolebehörighet

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

180+120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för konst, design och arkitektur

 

Ansökan till finsk- och svenskspråkiga kandidatutbildningar

Kompetensmål i Kandidatprogrammet i arkitektur, landskapsarkitektur och inredningsarkitektur - landskapsarkitektur

Målet med undervisningen inom landskapsarkitektur är ge den studerande kompetens och färdigheter att utöva yrket på ett ansvarsfullt sätt. Landskapsarkitektens arbete kräver kännedom om ekologiska, kulturella, ekonomiska och markanvändningsrelaterade faktorer som inverkar på planeringsarbetet. Därför är det viktigt att den studerande redan i kandidatskedet bildar sig en helhetsuppfattning om arbetsfältet för planering, byggande och vård av landskap samt vad som kännetecknar en människonära verksamhetsmiljö. Kandidatexamen ger den studerande goda förutsättningar för assisterande arbetsuppgifter.

Utöver de gemensamma målen för kandidatprogrammet i arkitektur, landskapsarkitektur och inredningsarkitektur Undervisningsplan 2022-2024 - Kandidatprogrammet i arkitektur, landskapsarkitektur och inredningsarkitektur - Into (aalto.fi) är målet att studerande som har avlagt kandidatexamen med landskapsarkitektur som huvudämne har

  • förståelse för arbetsfältet för planering, byggande och vård av landskap samt grundkunskaper i landskapsarkitekturens historia och teori 
  • grundläggande kännedom om naturfenomen och processer i landskapet samt förmåga att analysera dem 
  • grundläggande kännedom om landskapets funktionella, rumsliga och sociokulturella aspekter och tekniska system samt förmåga att analysera dem 
  • grundkunskaper om material och tekniker inom landskapsbyggande och -planering
  • grundkunskaper i planering och vård av den byggda miljön och naturmiljön samt metoder för landskapsvård 
  • behärskning av grunderna i samhälls- och stadsplanering 
  • färdigheter för estetisk, ekologisk och funktionell planering och förståelse för målen för hållbar utveckling som en del av arbetsfältet för landskapsarkitektur.

Mer information om undervisningsspråk

Undervisningsspråket i huvudämnet landskapsarkitektur är finska. Den studerande kan skriva tentamenssvar och kursuppgifter även på svenska.

 

Utbildningens innehåll i Kandidatprogrammet i arkitektur, landskapsarkitektur och inredningsarkitektur - landskapsarkitektur

Det första studieåret för en kandidatexamen i landskapsarkitektur har som mål att väcka nyfikenhet för området och uppmuntra till ett nytt sätt att tänka och lära sig. Året igenom ordnas gemensamma kurser tillsammans med huvudämnena arkitektur och inredningsarkitektur: den studerande får en introduktion till grunderna i arkitektur och design samt till verktyg som används inom dessa områden.

Under det andra studieåret är målet att den studerande ska få tillräckliga kunskaper och färdigheter för att bilda en identitet som designer. Kurserna i landskapsarkitektur får en mer betydande roll. Den studerande fördjupar sig bland annat i olika metoder för landskapsanalys och bekantar sig med naturfaktorers grundläggande betydelse för landskapsplanering samt en landskapsarkitekts arbetsuppgifter som en planerare av den byggda miljön.

Det tredje året består av designkurser, valfria biämnesstudier och ett kandidatarbete. Den studerande utvecklas i sin roll som expert, fördjupar sin uttrycksförmåga och tar ökat ansvar för sitt eget lärande. Det sista studieårets mål är att styrka den studerandes identitet som designer.

Teman

Kurserna bildar en mångvetenskaplig helhet som på ett unikt sätt sammanför konst, naturvetenskaper, teknisk kompetens och historiekännedom. Centrala teman på kurserna är bland annat olika typer av byggd miljö och utomhusområden, landskapsvård och skyddande av landskap, planering av hållbar markanvändning och presentationstekniker (visualisering av egna planer och idéer). Utöver de obligatoriska huvudämneskurserna uppfylls huvudämnets omfattning (112–122 sp) med valbara kurser.

Lärande

I studierna betonas ett lösningsfokuserat sätt att lära. Olika övningsarbeten i landskapsplanering och markanvändning utvecklar den studerandes problemlösningsförmåga och kreativitet. Den studerande kan bedöma effekten av olika planeringslösningar, söka fram och kritiskt tillämpa planeringsinformation samt utforma färdiga planeringskoncept utgående från olika lösningsmodeller och möjligheter.

Kandidatstudierna i landskapsarkitektur är intensiva och framhäver samhörighet. De studerande har tillgång till gemensamma ritsalar där de bearbetar sina övningsarbeten och spenderar tid. Växelverkan mellan kursdeltagare, lärande av och diskussion med andra samt responstillfällen utvecklar förmågan att arbeta i nätverk, som är ett viktigt stöd i det framtida arbetslivet.

Utbildningsprogrammet i landskapsarkitektur är i nära kontakt med aktörer på området, till exempel via gästande experter och Finlands landskapsarkitektförbund MARK. Kursernas övningsarbeten är huvudsakligen verkliga projekt i samarbete med kommuner och städer.  Utbildningen är även ackrediterad av det internationella landskapsarkitektförbundet IFLA.

Utbildningens uppbyggnad

Kandidatstudierna är en helhet som är uppbyggd för att genomföras på tre år och omfattar följande 180 studiepoäng:

 • Gemensamma studier 28 sp
 • Huvudämnesstudier 112–122 sp
 • Biämne 15–25 sp
 • Fritt valbara studier 15 sp.

För mer information om utbildningens innehåll se studieguiden Landskapsarkitektur 2022-2024 - Kandidatprogrammet i arkitektur, landskapsarkitektur och inredningsarkitektur - Into (aalto.fi)

Internationalisering

Internationalisering sker på flera nivåer inom utbildningen i landskapsarkitektur, och vi följer aktivt internationella fenomen på området i undervisningen. I studierna ingår även studieresor utomlands och ibland samarbetskurser eller projekt med internationella partneruniversitet. Utbildningsprogrammet deltar aktivt i samarbetsorganisationen för europeiska landskapsarkitekturskolor (ECLAS). Det finns även andra möjligheter för internationalisering, till exempel

 • att delta i sommarkurser eller studera vid en sommarhögskola utomlands
 • att göra praktik utomlands
 • att studera språk och interkulturell kommunikation.

Aalto-universitetet välkomnar årligen tusentals internationella examens- och utbytesstuderande. De inkluderas i Aaltos mångfaldiga gemenskap såväl via studierna som via fritidsevenemang och aktiviteter.  Aktiv tutorverksamhet hjälper utländska studerande anpassa sig till vardagen i Otnäs och till den nordiska kulturen – och är förstås också ett utmärkt sätt för finländska studerande att lära känna utbytesstuderandena bättre.

Mångvetenskaplighet

Aalto-universitetet är känt som en föregångare för mångvetenskapliga studier som kombinerar vetenskap, ekonomi, teknik och konst. Vårt livliga campus och de valfria kurserna sammanför effektivt studerande från olika områden. Denna ofta spontana mångvetenskaplighet är som gjord för att skapa nya idéer och sammanföra människor som inspireras av dem, med nya vänskapsband, nyttiga nätverk och till och med nya företag som resultat.

Kandidatstudierna i landskapsarkitektur innefattar studier i såväl ekologi och konsthistoria som digitala metoder och skogsvård. Lärarna är experter inom dessa områden. Utbildningsprogrammet är i ständig växelverkan med utbildningsprogrammet i arkitektur, i synnerhet via kurserna i samhälls- och stadsplanering.  Samarbete förs och kurser hålls även med utbildningsprogrammen i ingenjörsvetenskaper.

Under kandidatstudierna kan den studerande också välja ett biämne och valfria studiehelheter. Hen har tillgång till hela Aaltos kursutbud, och om hen vill kan hen också dra nytta av ett annat finländskt universitets kursutbud via ett JOO-avtal. Studierna inkluderas i examen och studierätten beviljas på visstid.

Karriärmöjligheter

En kandidatexamen i landskapsarkitektur innebär i sig ingen egentlig professionell kvalifikation. Under läsårspausen, till exempel på sommaren, kan den studerande arbeta med assisterande uppgifter till exempel på en landskapsarkitekturbyrå eller med motsvarande uppgifter inom städers planeringsorganisationer. Kandidatstudierna ger goda färdigheter för sådana uppgifter. När den studerande har genomfört kandidatstudierna utexamineras hen som teknologie kandidat. Benämningen landskapsarkitektstuderande används ändå ofta ända tills magisterexamen har avlagts.  Andra titlar och uppgiftsbeteckningar som kan användas innan magisterexamen har avlagts är planeringsbiträde eller planeringsassistent.

Landskapsarkitektur är ett växande område både i Finland och internationellt, och dess betydelse framhävs allt mer i och med klimatkrisen. Sysselsättningsläget på området är mycket gott. Landskapsarkitekter kan avancera till viktiga beslutsfattarpositioner till exempel inom planläggning, landskapsplanering och stadsbyggande. Bland annat följande arbetsplatser är typiska för landskapsarkitekter:

 • Landskapsarkitekt-, arkitekt-, ingenjörs- och flervetenskapliga byråer inom den privata sektorn
 • Planläggnings- och stadsplaneringsorganisationer; städer, kommuner och landskap
 • Miljöförvaltning (NTM-centraler, landskapsförbund)
 • Egen planeringsbyrå.

Aalto-universitetet erbjuder utmärkta karriärtjänster som stöder sysselsättning både i Finland och utomlands. Aalto har också en mycket aktiv företagargemenskap som kan hjälpa den studerande grunda ett eget företag.

Antagningsförfarande

För studier i huvudämnet landskapsarkitektur ska studeranden söka till kandidatprogrammet i konst, design och arkitektur via den gemensamma antagningen till diplomingenjörs- och arkitektutbildning (DIA) inom det tekniska utbildningsområdet.

Jag vill bli arkitekt - DIA

Den som har antagits för huvudämnesstudier i landskapsarkitektur inom kandidatprogrammet i konst, design och arkitektur har rätt att fortsätta sina studier i landskapsarkitektur även på magisternivå.

 

Kontaktinformation

Frågor om ansökan till programmet och ansökningshandlingar kan skickas till Aalto-universitetets sökandetjänster på [email protected] Information om elevval finns på söksidorna inom teknikområdet.

Beträffande innehållet i studier i landskapsarkitektur kontakta studieansvarig Niina Tikkanen, [email protected]

Lue lisää maisema-arkkitehtuurin opiskelusta

Riskejä on otettava -diplomityön kuvitusta: vanha mustavalkoinen kuva, jossa lapset leikkivät verkkokeinussa ja aikuiset keskustelevat sen lähistöllä

Landscape architect Jussi Virta gets the Lappset Prize

In his master's thesis, Virta explores how children's development can be better supported by renewing playgrounds.

News
Festival attendees on green grass

The work of landscape architects can be seen everywhere

For 30 years already, it has been possible to study in Finland to become a landscape architect. The Degree Programme in Landscape Architecture at Aalto University will be celebrating its thirtieth anniversary from 7 to 11 October 2019.

News

 

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat