Utbildningsutbud

Landskapsarkitektur, teknologie kandidat och landskapsarkitekt

Landskapsarkitektur är ett mångvetenskapligt område som består av planering, anläggning, vård och skötsel av utemiljöer på alla skalnivåer. Landskapsarkitektur förenar konstnärligt, naturvetenskapligt och tekniskt kunnande. Estetik, ekologi och funktionalitet hör till de grundläggande värdena inom landskapsarkitekturen.
perf landscapes_perspective 1

Examen:

Teknologie kandidat + landskapsarkitekt

Ansökningsperiod:

18.3.2020 – 1.4.2020

Undervisningsspråk:

finska
svenska

Längd:

3+2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Allmän högskolebehörighet

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

180+120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för konst, design och arkitektur

Ansökningstiden har avslutats. Tidtabell för gemensamma ansökningar år 2021 är följande:
Den första gemensamma ansökan 7.1.-20.1.2021
Den andra gemensamma ansökan 17.-31.3.2021

Notera! Ansökningsalternativ och anvisningar för året 2021 publiceras på hösten 2020. De nuvarande instruktionerna gäller ansökningsrunden 2020. 
 

Mål för utbildningen i kandidatprogrammet

Undervisningen i landskapsarkitektur syftar till att ge studerande kompetens och färdigheter att utöva yrket. Syftet med huvudämnet är att säkerställa att studeranden kan grunderna i landskapsarkitektonisk planering. En kandidatexamen innebär i sig ingen egentlig professionell kvalifikation, men ger studerande färdigheter att arbeta som assistenter vid till exempel landskapsarkitektbyråer eller med motsvarande uppgifter på offentliga planläggningsämbetsverk.   Studeranden kan som kandidat både producera och självständigt lösa mindre planeringsuppgifter. Förutsättningen är att hen kan bedöma effekten av och kvaliteten på olika slags arkitektoniska lösningar. Hen kan även söka fram och tillämpa planeringsinformation med kritiskt blick och utforma och gestalta lösningsmodeller och möjligheter och forma om dem till olika slags planeringskoncept.

Landskapsarkitektens arbete kräver insikter i de ekologiska, kulturella och ekonomiska faktorerna samt markanvändningsaspekterna som inverkar på planeringsarbetet. Det är viktigt att studeranden redan i kandidatskedet lär sig gestalta landsplaneringen, uppgifterna kring anläggning, vård och skötsel och den människonära verksamhetsmiljön som en helhet. Hen lär sig förstå landskapsarkitektens yrke och uppgifter som en del av ett branschöverskridande samarbete och samhället. På ett personligt plan innebär det också att studeranden målmedvetet kan se sitt kandidatskede som en del av studiehelheten, karriärplaneringen och ett livslångt lärande.

Kunskaper

Målet är att efter genomförd kandidatexamen har studeranden följande kunskaper:

 • grundläggande kunskaper om landskapsarkitektur och planering som en del av kontexten för konst, vetenskap och teknik
 • kännedom om de historiska och teoretiska grunderna för landskapsarkitekturen
 • kännedom om naturfenomen och processer i landskapet samt förmåga att analysera dem
 • grundläggande kunskaper om landskapets socio-kulturella faktorer och historia samt förmåga att analysera dem
 • grundläggande kunskaper om landskapets funktionella och rumsliga faktorer och strukturella och tekniska system
 • grundläggande kunskaper om materialen och metoderna inom landskapsbyggande samt landskapsskötselns metoder
 • grundläggande kunskaper om planeringen av och värnande om den byggda miljön och naturmiljön samt de faktorer som styr dessa
 • insikter i grunderna för hållbar utveckling och planeringslösningarnas inverkan
 • insikter i landskapsarkitekturens samhälleliga betydelse och landskapsarkitektens yrkesbild

Färdigheter

Akademiska färdigheter

Målet är att efter genomförd kandidatexamen:

 • har studeranden färdigheter i forskningsarbete, vetenskapligt skrivande och användning av informationskällor

Mål för utbildningen i magisterprogrammet

Lärandemålen utgår från de internationella ackrediteringskriterierna för utbildning i landskapsarkitektur. Examen har en status enligt kriterierna som förnyas med 5 års mellanrum, vilket säkerställer att den överensstämmer med kraven på yrkes- och utbildningsfältet.

Undervisningen i landskapsarkitektur syftar till att ge studerande kompetens och färdigheter att utöva yrket. I magisterprogrammet vidareutvecklas och fördjupas de färdigheter som nåtts i kandidatskedet. Av den som avlagt landskapsarkitektexamen förväntas bl.a. följande egenskaper:

 • förmåga att producera fungerande, estetiska lösningar där människan möter naturen
 • insikter i de ekologiska, kulturella och ekonomiska faktorer samt markanvändningsaspekter som inverkar på planeringsarbetet
 • sakkunnig, analytiskt och tekniskt kompetent visuell, muntlig och skriftlig kommunikation samt färdigheter i koordineringen och ledningen av projekt
 • samarbetsförmåga och förmåga att arbeta som landskapsarkitekt med både företrädare för besläktade branscher och självständigt

Kunskaper:

Målen för utbildningen är att studeranden, efter att ha avlagt sin examen har:

 • kännedom om och förmåga att analysera aktuella utmaningar och uppgifter inom landskapsarkitekturen
 • kännedom om landskapsarkitekturens historia och konsthistoria och teori
 • färdigheter i informationssökning och planeringsmetoder inklusive processen för deltagande och bedömning, kunskap om kostnadsfaktorer samt de för branschen relevanta författningarna och förvaltningsförfarandena.
 • förmåga att arbeta med kvalificerade uppgifter inom planering och forskning samt administrera och koordinera projekt
 • förmåga att självständigt och innovativt svara på de utmaningar som kvalificerade projekt och processer för ändringar i landskapet ställer
 • förmåga att utveckla sitt landskapsarkitektoniska uttryck
 • förmåga att bedöma kvaliteten på och miljökonsekvenserna av planeringslösningar
 • visar färdighet för ett övergripande professionellt synsätt och problemlösningsförmåga,
 • insikter i den samhälleliga betydelsen av branschen och sitt ansvar som professionell yrkesutövare
 • förmåga att se yrkesbildens utveckling i internationell riktning och det utvidgade uppgiftsfältet och förmåga att se betydelsen av annorlunda kulturer och naturförhållanden
 • fullföljer en planmässig studiestig som möjliggör såväl ett livslångt lärande som nationella och internationella sakkunniguppdrag och forskarstudier.

Akademiska mål:

Målen för utbildningen är att studeranden, efter att ha avlagt sin examen har:

 • kännedom om de akademiska temana och den centrala litteraturen i branschen
 • kan kritiskt och sakkunnigt skriva akademisk text
 • känner till de viktigaste forskningsmetoderna
 • har förmåga att argumentera vetenskapligt

Undervisningsspråken

Huvudämnet i landskapsarkitektur är på finska (svenska). 

Utbildningens innehåll i kandidatprogrammet

Kandidatstudierna består av huvudämne, biämne, gemensamma studier och valbara studier.

Landskapsarkitektur är en tvärvetenskaplig bransch där man planerar utrymmen utomhus och användningen av områden samt deras utveckling, byggnad och skötsel på alla skalor.

För mer information om utbildningens innehåll se studieguiden 2020-2022 (på finska)

Utbildningens innehåll i magisterprogrammet

Landskapsarkitektur är ett mångvetenskapligt område som består av planering, anläggning, vård och skötsel av utemiljöer på alla skalnivåer. Till det centrala innehållet i magisterprogrammet i landskapsvård hör landskapsplanering, anläggning, vård, skötsel och skydd av landskap samt samhälls- och stadsplanering.

Landskapsarkitektur förenar konstnärligt, naturvetenskapligt och tekniskt kunnande. Estetik, ekologi och funktionalitet hör till de grundläggande värdena inom landskapsarkitekturen. Målet är att producera bra och hållbara miljöer och samhällen. I praktiken innebär det t.ex. planering och utformning av boendemiljöer, offentliga parker, grönområden, utomhusytor och uterum i rekreations- och arbetsplatsområden, planering av markanvändningen i anslutning till planläggning, planering av skyddet och vården av landskap och historiska miljöer samt av iståndsättning av miljöer eller forsknings- och sakkunnigguppgifter med anknytning till landskap och miljö.

För mer information om utbildningens innehåll se studyguiden 2020-2022 (på finska)

Internationalisering

Det sker en internationalisering på flera nivåer inom utbildningen i landskapsarkitektur I studierna ingår studieresor utomlands och ibland samarbetskurser eller samarbetsprojekt med internationella partneruniversitet. Det finns goda möjligheter till utbytesstudier, och merparten av dem som studerar landskapsarkitektur utnyttjar möjligheten att studera utomlands. Arbetspraktik utomlands är en möjlighet till internationalisering. Institutionen för arkitektur har gott om internationella studerande och gästföreläsare.

Karriärmöjligheter efter kandidatstudierna

En kandidatexamen i landskapsarkitektur innebär i sig ingen egentlig professionell kvalifikation. Det är ändå rätt vanligt att studerande jobbar under studietiden eftersom studierna på kandidatnivå ger färdigheter att arbeta som assistent på till exempel landskapsarkitektbyråer eller med motsvarande uppgifter vid multiprofessionella planeringsbyråer. Kandidatexamen ger goda färdigheter för sådana uppgifter.

Titlar och uppgiftsbeteckningar

Kandidatstudierna leder till teknologie kandidatexamen. Benämningen landskapsarkitektstuderande används ändå ofta ända tills magisterexamen har avlagts. Andra titlar och uppgiftsbeteckningar som är i bruk i branschen, innan magisterexamen har avlagts, är planeringsbiträde eller planeringsassistent.

Antagningsförfarande

För studier i huvudämnet landskapsarkitektur ska studeranden söka till kandidatprogrammet i konst, design och arkitektur via den gemensamma antagningen till diplomingenjörs- och arkitektutbildning (DIA) inom det tekniska utbildningsområdet.

Antagningsförfarandet innehåller fyra etapper med följande delar: 

 • förhandsuppgifter
 • arkitektmatematik
 • tecknings- och planeringsprov
 • prov i naturvetenskap

Förkunskaper:

 • Provet i matematik kräver kunskaper som motsvarar gymnasiets långa lärokurs i matematik Sökande behöver alltså inte ha avlagt lång kurs i matematik, men förutsätts behärska innehållet i den långa kursen.
 • Syftet med tecknings- och planeringsprovet är att bedöma sökandes olika egenskaper, såsom förmåga att uttrycka sig, tredimensionell gestaltningsförmåga, fantasi samt förmåga att sammanföra givna element till en meningsfull helhet.
 • Avsikten med provet i naturvetenskap är att bedöma sökandens grundläggande naturvetenskapliga kunskaper samt förmåga att tillämpa de inhämtade kunskaperna. 

Den som har antagits för huvudämnesstudier i landskapsarkitektur inom kandidatprogrammet i konst, design och arkitektur har rätt att fortsätta sina studier i landskapsarkitektur även på magisternivå.

Ansökan till finsk- och svenskspråkiga kandidatutbildningar

Ansökningstiden har avslutats. Tidtabell för gemensamma ansökningar år 2021 är följande:
Den första gemensamma ansökan 7.1.-20.1.2021
Den andra gemensamma ansökan 17.-31.3.2021

Notera! Ansökningsalternativ och anvisningar för året 2021 publiceras på hösten 2020. De nuvarande instruktionerna gäller ansökningsrunden 2020. 
 

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat