Utbildningsutbud

Filmregi, konstkandidat och konstmagister

Huvudämnet Filmregi syftar till att ge studeranden konstnärliga och produktionsrelaterade färdigheter att arbeta som regissör för kortfilmer och tv-produktioner. Genom undervisningen på kurserna och de gradvis mer krävande övningsarbetena lär sig studeranden att behärska den konstnärliga, produktionsmässiga och tekniska helheten på sitt yrkesområde.
ohjaus1

Examen:

Konstkandidat + konstmagister

Ansökningsperiod:

16.3.2022 – 30.3.2022

Undervisningsspråk:

finska
svenska

Längd:

3+2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Allmän högskolebehörighet

Utbildningsområde:

Det konstnärliga utbildningsområdet

Studiepoäng:

180+120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för konst, design och arkitektur

Ansökningsperioden har slutat

Ansökan till finsk- och svenskspråkiga kandidatutbildningar
Förhandsuppgifter för konstnärliga området 2022

Mål

Mål för utbildningen i kandidatprogrammet

Huvudämnet Filmregi syftar till att ge studeranden konstnärliga och produktionsrelaterade färdigheter att arbeta som regissör för kortfilmer och tv-produktioner. Genom undervisningen på kurserna och de gradvis mer krävande övningsarbetena lär sig studeranden att behärska den konstnärliga, produktionsmässiga och tekniska helheten på sitt yrkesområde.

Undervisningens syfte är en vidareutveckling av studerandens personliga starka sidor och konstnärliga vision. Studeranden lär sig gestalta film- och tv-produktionen som helhet samt grunderna i de olika delområdena av film, att planera och leda den konstnärliga planeringen som görs utgående från manuskriptet och förverkliga den med personlig filmisk vision tillsammans med de andra som är konstnärligt ansvariga för filmen.

Filmregistuderanden förutsätts ha initiativförmåga, långsiktighet, färdigheter i grupparbete och ledaregenskaper. Viktiga färdigheter som lärs ut är att utveckla en idé som utgår från en iakttagelse (till ett manuskript tillsammans med manusförfattaren och producenten), dramaturgiskt tänkande och berättarförmåga, audiovisuell gestaltning, kommunikations- och samarbetsfärdigheter, hantering av den tekniska processen, kännedom om allmän konsthistoria samt om traditionerna och de samtida inriktningarna på det egna området samt förmåga till kritiska och analytiska reflektioner.

Utbildningens mål är att utveckla studerandens begåvning och färdigheter och hjälpa hen att finna sin egen röst, sitt språk och sin form i filmisk framställning. Filmregissörsutbildningen ger färdigheter och grundläggande kunskaper om området och dess historia, den utvecklar färdigheter i grupparbete och ledarskap samt i forskararbete.

Mål för utbildningen i magisterprogrammet

Studier i huvudämnet Filmregi inom magisterprogrammet för filmkonst förkovrar regissörsstuderandens förmåga att formulera och utveckla idéer, konstruera och återge en berättelse samt utvecklar regissörens personliga filmiska stil och konstnärliga identitet.

Magisterstudierna i filmregi fördjupar studerandens produktionsrelaterade kunnande och ger färdigheter att regissera en lång spelfilm.

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Undervisningsspråket i kandidatprogrammet

Undervisningspråket i huvudämnet i filmregi är finska. Utöver finska kan examen avläggas också på svenska; studeranden kan göra kursuppgifterna och lärdomsproven på svenska. Undervisningen ges ändå på finska.

Undervisningsspråket i magisterprogrammet

Undervisningsspråket i magisterprogrammet i filmkonst, huvudämnet filmregi är finska, medan en del av undervisningen ges på engelska. Utöver finska kan examen avläggas på engelska eller på svenska.

Karriärmöjligheter

Karriärmöjligheter i kandidatprogrammet

En film- och tv-regissör som avlagt konstkandidatexamen kan arbeta som regissör i professionella produktioner av kortfilmer, tv-filmer och tv-serier eller studera vidare för en högre högskoleexamen (konstmagister).

Filmregissörerna etablerar sig vanligen som frilansar i film- och tv-produktioner. De tillämpar också sin yrkeskunskap i kommersiella film- och videoproduktioner och även i andra än fiktiva produktioner. Filmregissörer har också möjlighet att i liten skala studera teaterregi.

Biämnet som rekommenderas för studeranden inom Filmregi är bland annat biämneshelheten Audiovisuellt berättande och dramaturgi.

Karriärmöjligheter i magisterprogrammet

En studerande som fullgjort magisterstudier i filmregi kan arbeta som långfilmsregissör och i tv-produktioner. De kan arbeta som filmregissörer i inhemska tv- och filmproduktionsbolag och med tv-dramaserier vid Rundradion, i kommersiella film- och videoproduktioner och icke-fiktiva produktioner samt som fackutbildare i yrkeshögskolor och skolor i mediebranschen.

Studeranden har i magisterskedet möjlighet till en praktikperiod antingen i en film- och/eller tv-produktion.

I studierna ingår regelbundna träffar med aktörer på området (produktionsrådgivare, chefer för tv-kanalernas samproduktioner) och att delta i regissörsförbundets verksamhet.

Biämnen som rekommenderas för studeranden inom Filmregi är bland annat Audiovisuellt berättande och planering, eller de biämneshelheter som huvudämnet i Film- och tv-produktion erbjuder.

Utbildningens innehåll

Utbildningens innehåll i kandidatprogrammet

Utbildningen omfattar för filmkonststuderande gemensamma helhetsprocesser att skapa film samt studier som introducerar till specialkunnandet på yrkesområdet för regi.

Studeranden studerar filmregi genom att såväl lära känna begreppen och traditionen inom de olika delområdena av regissörens arbete som genom att forska i och experimentera med nya saker. Övningarna breddas under studiernas gång från enskilda situationer och scener till hela kortfilmer. Filmregissören bör känna till olika konstnärliga uttrycksmedel, produktionsrelaterad praxis, tekniska verktyg och teoretiska begrepp.

Utbildningen bygger på praktiskt lärande genom att göra själv, på arbete i olika stora grupper, personlig handledning och diskuterande växelverkan. I filmregistudierna ingår gemensamma studiehelheter med Teaterhögskolans utbildningsprogram för skådespelararbete samt arbete med professionella skådespelare på kurser och i verkstäder.

En filmregissör ska behärska processen att helhetsplanera en kortfilm från förhandsplanering och genomförande av produktionen till översyn och handledning av postproduktionen.  Under utbildningen lär sig studeranden alla arbetsskeden i filmregiprocessen samt övar det konstnärliga och produktionsrelaterade samarbetet i film- och tv-produktioner. I övningsproduktionerna studerar man filmregisserandets helhetsprocess och tillvägsgångssätt samt fördjupar färdigheterna i grupparbete i filmproduktionens olika skeden.

För mer information om utbildningens innehåll se studieguiden 2020-2022 (på finska).

Utbildningens innehåll i magisterprogrammet

I magisterstudierna i huvudämnet Filmregi utvecklar studeranden sin konstnärliga reflektion och filmiska vision. Studierna bygger på tematiska undervisningshelheter med varierande innehåll. Studiehelheterna består av perioder med teoriundervisning samt verkstadsarbete och kombinationer av dessa. En del av studierna ordnas i form av laboratorier som utvecklar forskarfärdigheterna. De skapas kring ett centralt tema och genomförs i samarbete med ett eller flera huvudämnen.

I magisterstudieperioderna utvecklar studeranden sin egen konstnärliga reflektion, utforskar filmens formspråk och struktur samt fördjupar sina kunskaper på området för manuskript, visuellt berättande eller ljudberättande. Studieplanen sammanställts utifrån ett ISP-samtal och utöver studierna i regi fördjupar studeranden sitt kunnande till exempel i manusförfattande, visuellt berättande och/eller i att berätta med ljud eller ansöker till någon av biämneshelheterna som är öppna för alla MA-studerande.

Under magisterstudierna regisserar studeranden en kortfilm som kan genomföras med små resurser utgående från ett manus som regissören författat, eller utgående från ett manus som skrivits på basis av regissörens idé. Under magisterstudierna lär sig studeranden att inse resursernas betydelse i planeringen och förverkligandet av en film och stiftar bekantskap med aktörer på yrkesfältet (produktionsbolag, finansiering och distribution).

För mer information om utbildningens innehåll se studieguiden 2020-2022 (på engelska).

Internationalisering

Internationalisering i kandidatprogrammet

Deltagande i internationella evenemang såsom studentevenemanget på filmfestivalen i Göteborg, utbytesstuderande och gästande lärare berikar studierna och gör det lättare för studeranden att skapa nätverk.

Internationalisering i magisterprogrammet

Studeranden deltar i internationella studier som institutionen erbjuder. Det finns en möjlighet att åka på studentutbyte eller göra arbetspraktik utomlands samt ansöka om att få delta i internationella projekt och program vid institutionen och i huvudämnet Filmregi. Magisterstuderande deltar under studietiden som observatörer i evenemanget Nordic Talents Pitch för nordiska filmskolor.

Studerandena deltar i internationella filmfestivaler och representerar sina filmer på dem. De uppmuntras också att delta i korta regiverkstäder och seminarier genom understöd för resekostnaderna. Olika internationella filmevenemang, seminarier och verkstäder är en nödvändig del av undervisningen i huvudämnet.

Ansökningsperioden har slutat

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat