Koulutustarjonta

Elokuvaohjaus, taiteen kandidaatti ja maisteri

Elokuvaohjauksen pääaineen tavoitteena on antaa opiskelijalle taiteelliset ja tuotannolliset valmiudet toimia ohjaajana lyhytelokuvassa ja tv-produktioissa. Opiskelija harjaantuu kurssiopetuksen ja vaativuustasoltaan asteittain kasvavien harjoitustöiden myötä oman ammattialueen taiteellisen, tuotannollisen ja teknisen kokonaisuuden hallintaan.
elokuvaohjaus

Tutkinto:

Taiteen kandidaatti + maisteri

Hakuaika:

16.3.2022 – 30.3.2022

Opetuskieli:

suomi
ruotsi

Kesto:

3+2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Yleinen korkeakoulukelpoisuus

Koulutusala:

Taiteiden ala

Laajuus:

180+120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Hakuaika on päättynyt

Haku suomen- ja ruotsinkieliseen kandidaattikoulutukseen
Taiteiden alan ennakkotehtävät 2022

Koulutuksen tavoite

Koulutuksen tavoite kandidaattiohjelmassa

Elokuvaohjauksen pääaineen tavoitteena on antaa opiskelijalle taiteelliset ja tuotannolliset valmiudet toimia ohjaajana lyhytelokuvassa ja tv-produktioissa. Opiskelija harjaantuu kurssiopetuksen ja vaativuustasoltaan asteittain kasvavien harjoitustöiden myötä oman ammattialueen taiteellisen, tuotannollisen ja teknisen kokonaisuuden hallintaan.

Opetuksen tavoitteena on tukea opiskelijan henkilökohtaisten vahvuuksien ja oman taiteellisen näkemyksen mukaista kehitystä. Opiskelija oppii hahmottamaan elokuva- ja tv-tuotannon kokonaisuuden sekä eri elokuvan osa-alueiden perusteet, suunnittelemaan ja johtamaan käsikirjoituksen pohjalta tehtävää taiteellista suunnittelua ja toteuttamaan sen persoonallisella elokuvallisella näkemyksellä yhdessä elokuvan taiteellisesti vastaavien kanssa.

Elokuvaohjauksen opiskelijalta edellytetään aloitteellisuutta, pitkäjänteisyyttä, ryhmätyötaitoja ja johtamiseen soveltuvia ominaisuuksia. Keskeiset opetettavat valmiudet ovat havaintolähtöisen idean kehittäminen (käsikirjoitukseksi yhdessä käsikirjoittajan ja tuottajan kanssa), dramaturginen ajattelu ja tarinanrakentamis- ja kerrontataidot, audiovisuaalinen hahmotus, kommunikaatio- ja yhteistyötaidot, teknisen toteutusprosessin hallinta, yleisen taidehistorian sekä oman alan perinteiden ja nykysuuntauksien tuntemus sekä kyky kriittiseen ja analyyttiseen ajatteluun.

Koulutuksen tavoitteena on kehittää opiskelijan lahjakkuutta ja taitoja ja auttaa löytämään omaääninen persoonallinen elokuvallinen kieli ja muoto. Elokuvaohjaajan koulutus antaa valmiuksia ja perustietoutta alasta ja sen historiasta, kehittää ryhmätyö- ja johtamistaitoja sekä valmiuksia tutkimukselliseen työskentelyyn.

Koulutuksen tavoite maisteriohjelmassa

Elokuvataiteen maisteriohjelman elokuvaohjauksen pääaineen opinnot vahvistavat ohjaajaopiskelijan ideoinnin, ideakehittelyn, tarinan rakentamisen ja kerronnan taitoja sekä kehittävät ohjaajan omaa persoonallista elokuvallista tyyliään sekä tekijäidentiteettiä.

Elokuvaohjauksen maisteriopinnot syventävät opiskelijan tuotannollista osaamista ja  antavat valmiudet ohjata pitkä teatterielokuva.

Lisätietoa opetuskielistä

Opetuskielet kandidaattiohjelmassa

Elokuvaohjauksen pääaineen opetuskieli on suomi. Tutkinnon voi suorittaa suomen lisäksi myös ruotsiksi, eli kurssisuoritukset ja opinnäytetyö on mahdollista tehdä ruotsin kielellä. Opetus tapahtuu kuitenkin suomeksi.

Opetuskielet maisteriohjelmassa

Elokuvataiteen maisteriohjelman elokuvaohjauksen pääaineen opetuskieli on suomi. Osa opinnoista opetetaan englannin kielellä. Tutkinto on suoritettavissa suomen lisäksi ruotsiksi ja englanniksi.

Uramahdollisuudet

Uramahdollisuudet kandidaattiohjelmassa

Taiteen kandidaatiksi valmistunut elokuva- ja tv-ohjaaja kykenee toimimaan lyhytelokuvan, tv-elokuvan tai tv-sarjan ohjaajana ammattituotannoissa tai voi jatkaa opintojaan ylempään korkeakoulututkintoon (taiteen maisteri) johtavaan koulutukseen.

Elokuvaohjaajat työllistyvät suurimmaksi osaksi freelancer-työsuhteissa elokuva- ja tv-tuotannoissa. Elokuvaohjaajat soveltavat ammattitaitoaan myös kaupallisissa elokuva- ja videotuotannoissa, ja myös muissa kuin fiktiivisissä produktioissa. Elokuvaohjaajilla on myös pienimuotoisesti mahdollisuus opiskella teatteriohjausta.

Elokuvaohjauksen opiskelijoille suositeltava sivuaine on mm. Audiovisuaalisen kerronnan ja dramaturgian sivuainekokonaisuus.

Uramahdollisuudet maisteriohjelmassa

Elokuvaohjauksen maisteriopinnoista valmistunut opiskelija kykenee toimimaan pitkän elokuvan ohjaajana ja tv-tuotannossa.  Elokuvaohjaajat työskentelevät kotimaisissa elokuvatuotantoyhtiöissä elokuvaohjaajina, televisiotuotantoyhtiöissä ja Yleisradiossa sarjamuotoisen tv-draaman ohjaajina, kaupallisissa elokuva-  ja videotuotannoissa ja ei-fiktiivisissä produktioissa, sekä alan kouluttajina ammattikorkeakouluissa ja media-alan oppilaitoksissa.

Opiskelijalla on mahdollisuus maisterivaiheessa työharjoittelujaksoon joko elokuva- ja/tai televisiotuotannossa.

Opintoihin sisältyy säännöllisesti alan toimijoiden tapaamisia (tuotantoneuvojat, tv-kanavien yhteistuotantojen päälliköt) ja ohjaajaliiton toimintaan osallistuminen.

Elokuvaohjauksen opiskelijalle suositeltavia sivuaineita ovat mm. Audiovisuaalinen kerronta ja suunnittelu, tai tuotannon pääaineen tarjoamat sivuainekokonaisuudet.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen sisältö kandidaattiohjelmassa

Koulutus sisältää elokuvataiteen yhteisiä elokuvanteon kokonaisprosesseja sekä ohjauksen ammattialueen erityisosaamista avaavia opintoja.

Elokuvaohjaajan työhön perehdytään sekä tutustumalla ohjaajan työn osa-alueiden käsitteisiin ja traditioon että tutkimalla ja kokeilemalla uutta. Harjoitteet kasvavat opintojen edetessä yksittäisistä tilanteista ja kohtauksista kokonaisiksi lyhytelokuvateoksiksi. Elokuvaohjaajan tulee tuntea taiteellisia ilmaisukeinoja, tuotannollisia käytäntöjä, teknisiä välineitä sekä teoreettista käsitteistöä.

Koulutus perustuu käytäntölähtöiseen tekemällä oppimiseen, erikokoisissa ryhmissä työskentelyyn, henkilökohtaiseen ohjaukseen ja keskustelevaan vuorovaikutukseen. Elokuvaohjauksen opintoihin sisältyy yhteisiä opintokokonaisuuksia Teatterikorkeakoulun näyttelijäntyön koulutusohjelman kanssa sekä kurssi- ja työpajatyöskentelyä ammattinäyttelijöiden kanssa.

Elokuvaohjaajan tulee hallita lyhytelokuvan kokonaissuunnittelun prosessi ennakkosuunnittelusta ja tuotannon toteutukseen sekä jälkitöiden valvontaan ja ohjaamiseen.  Koulutuksen aikana opiskelija perehtyy elokuvaohjauksen prosessin kaikkiin vaiheisiin ja elokuva- ja tv-tuotantojen taiteelliseen ja tuotannolliseen yhteistyöhön. Harjoitustuotannoissa opiskellaan elokuvaohjaamisen kokonaisprosessia ja käytäntöjä sekä syvennetään ryhmätyötaitoja elokuvatuotannon eri vaiheissa.

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä löydät lukuvuosien 2020-2022 opinto-oppaasta.

Koulutuksen sisältö maisteriohjelmassa

Elokuvaohjauksen pääaineen maisteriopinnoissa opiskelija kehittää omaa taiteellista ajatteluaan ja elokuvallista näkemystään. Elokuvaohjauksen maisteriopinnot rakentuvat vaihtuvasisältöisille teemallisille opetuskokonaisuuksille. Opintokokonaisuudet rakentuvat teoriaopetusjaksoille sekä työpajatyöskentelylle tai niiden yhdistelmille. Osa opinnoista on tutkimusvalmiuksia kehittäviä yhden keskeisen teeman ympärille rakennettuja laboratorioita, jotka toteutetaan yhdessä yhden tai useamman pääaineen kanssa.

Maisteriopintojaksoissa opiskelija kehittää omaa taiteellista ajatteluaan, tutkii elokuvan muotokieltä, rakennetta sekä syventyy oman taiteellisen työskentelyn lähtökohtiin. Oma opiskelusuunnitelma laaditaan HOPS-keskustelussa saadun tuen avulla, ja sen mukaisesti opiskelija syventää ohjausopintojen ohella osaamistaan esim. käsikirjoituksen, visuaalisen kerronnan ja/tai äänikerronnan osalta, tai hakee halutessaan johonkin olemassaolevista, MA-opiskelijoille avoimista sivuainekokonaisuuksista.

Maisteriopintojen aikana opiskelija ohjaa kevyellä resurssilla toteutettavan, ohjaajan käsikirjoittaman, tai ohjaajan idean pohjalta käsikirjoitetun lyhytelokuvan. Maisteriopintojen aikana opiskelija oppii hahmottamaan resurssin merkityksen elokuvan suunnittelussa sekä toteutuksessa ja tutustuu elokuva- ja tv-ammattikentän toimijoihin (tuotantoyhtiöt, rahoitus ja levitys).

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä löydät lukuvuosien 2020-2022 opinto-oppaasta.

Kansainvälistyminen

Kansainvälistyminen kandidaattiohjelmassa

Kansainvälisiin tapahtumiin kuten Göteborgin elokuvafestivaalin opiskelijatapahtumaan osallistuminen, vaihto-opiskelijat ja -opettajat ja vierailijat rikastuttavat ja auttavat opiskelijaa verkostoitumaan.

Kansainvälistyminen maisteriohjelmassa

Opiskelija osallistuu laitoksen tarjoamiin kansainvälisiin opintoihin. Opiskelijalla on mahdollisuus opiskelijavaihtoon tai kv-työharjoitteluun sekä hakemuksella osallistua ohjauksen pääaineen ja laitoksen kv-projekteihin ja -ohjelmiin. Maisteriopiskelija osallistuu opiskeluaikana tarkkailijana pohjoismaisten elokuvakoulujen Nordic Talents pitchaus-tapahtumaan.

Opiskelijat vierailevat ja edustavat elokuviaan kansainvälisillä elokuvafestivaaleilla ja heitä kannustetaan osallistumaan myös lyhyisiin ulkomaisiin ohjauksen työpajoihin ja seminaareihin tukemalla matkakuluissa. Erilaiset kansainväliset elokuvatapahtumat, seminaarit ja työpajat ovat välttämätön osa pääaineen opetusta.

Hakuaika on päättynyt

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu