Utbildningsutbud

Filmning, konstkandidat och konstmagister

I studierna på kandidatnivå får studeranden som har filmning som huvudämne kännedom om tillvägagångssätt, konstnäriga uttrycksmedel, tekniska redskap och teoretiska begreppsapparater på sitt område. Utbildningens centrala mål är att utveckla studerandens begåvning och personliga uttrycksförmåga, ge de grundläggande tekniska och konstnärliga färdigheterna och kunskaperna om området och dess historia, utveckla färdigheterna i grupparbete och ledarskap samt kunskaperna i forskningsarbetets grunder.
filmning

Examen:

Konstkandidat + konstmagister

Ansökningsperiod:

17.3.2021 – 31.3.2021

Undervisningsspråk:

finska
svenska

Längd:

3+2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Allmän högskolebehörighet

Utbildningsområde:

Det konstnärliga utbildningsområdet

Studiepoäng:

180+120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för konst, design och arkitektur

Ansökningsperioden har slutat

Ansökan till finsk- och svenskspråkiga kandidatutbildningar
Förhandsuppgifter för konstnärliga området 2021

Mål

Mål för utbildningen i kandidatprogrammet

Målet i huvudämnet Filmning är att ge studeranden grundläggande konstnärliga och produktionsrelaterade färdigheter för yrket som filmfotograf i olika film- och tv-produktioner.

I studierna i filmning lär sig studerande på kurserna och genom de gradvis mer krävande övningsarbetena att behärska den konstnärliga, produktionsrelaterade och tekniska helheten på sitt yrkesområde. Studeranden lär sig att gestalta sin egen roll i en film- eller tv-produktion som helhet och att bedöma de konstnärliga och praktiska möjligheterna att förverkliga sina planer. Studeranden behärskar de konstnärliga och tekniska grunderna samt den konstnärlig och tekniska planeringen på filmens olika delområden. Med hjälp av dessa färdigheter kan studeranden uttrycka sig filmiskt på ett personligt sätt tillsammans med dem som är konstnärligt ansvariga för filmen.

I studierna på kandidatnivå får studeranden som har filmning som huvudämne kännedom om tillvägagångssätt, konstnäriga uttrycksmedel, tekniska redskap och teoretiska begreppsapparater på sitt område. Utbildningens centrala mål är att utveckla studerandens begåvning och personliga uttrycksförmåga, ge de grundläggande tekniska och konstnärliga färdigheterna och kunskaperna om området och dess historia, utveckla färdigheterna i grupparbete och ledarskap samt kunskaperna i forskningsarbetets grunder.

Mål för utlbildningen i magisterprogrammet

I magisterstudierna i huvudämnet Filmning inom magisterprogrammet i filmkonst fördjupar studerandena sin yrkeskunskap för i ännu högre grad behärska den konstnärliga, produktionsrelaterade och tekniska helheten i olika film-, tv- och reklamproduktioner på sitt yrkesområde. Studeranden i filmning kan mångsidigt hantera konstnärliga uttrycksformer, filmningsmetoder och krävande tekniska helheter, utrustning och arbetssätt.Studierna ger en inblick i filmfotografens förändrade roll samt i att behärska och kreativt utforska nya tekniska och konstnärliga arbetsmetoder och arbetstekniker.

Utbildningen syftar till att stötta en utveckling som är förenlig med studerandens starka sidor och konstnärliga vision, fördjupa samarbetsfärdigheterna med konstnärligt ansvariga i filmarbetet samt ge färdigheter för självständigt forskningsarbete.

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Undervisningsspråket i kandidatprogrammet

Undervisningspråket i huvudämnet i filmning är finska. Utöver finska kan examen avläggas också på svenska; studeranden kan göra kursuppgifterna och lärdomsproven på svenska. Undervisningen ges ändå på finska.

Undervisningsspråket i magisterprogrammet

Undervisningsspråket i magisterprogrammet i filmkonst, huvudämnet filmning är finska, medan en del av undervisningen ges på engelska. Utöver finska kan examen avläggas på engelska eller på svenska.

Karriärmöjligheter

Karriärmöjligheter i kandidatprogrammet

En filmfotograf som utexaminerats som konstkandidat kan arbeta som fotograf i professionella produktioner av kortfilmer, tv-filmer eller tv-serier och kan även studera vidare till högre högskoleexamen (konstmagister).

Filmfotograferna etablerar sig vanligen som frilansar i film- och tv-produktioner. De tillämpar också sin yrkeskunskap i kommersiella film- och videoproduktioner och även i andra än fiktiva produktioner.

Biämnen som rekommenderas studerande i filmning är filmregi, filmklippning, grafisk design, digital och virtuell scenografi samt studier i digital modellering.

Karriärmöjligheter i magisterprogrammet

En filmfotograf med konstmagisterexamen kan arbeta som konstnärligt ansvarig i krävande spel-, dokumentär- och reklamfilmer. Magisterstudier i huvudämnet Filmning ger kvalifikationer för att arbeta som filmfotograf vid inspelning av långfilmer, dokumentärfilmer, tv- och reklamfilmer. Filmfotograferna arbetar också som utbildare på sitt fackområde vid yrkeshögskolor och skolor i mediebranschen.

Målet med utbildningen är i första hand att forma starka, personliga yrkesmänniskor för filmbranschen men utbildningen uppmuntrar också till forskarstudier och livslångt lärande.

Merparten av filmfotograferna jobbar som frilansare oftast i film-, tv- och av-produktioner. De tillämpar också sin yrkeskunskap i olika arbetsskeden i digital postproduktion och effektarbete samt i planering och genomförande av virtuell scenografi.

Biämnen som rekommenderas studerande i filmning är filmregi, filmklippning, grafisk design, digital och virtuell scenografi och studier i digital modellering.

Utbildningens innehåll

Utbildningens innehåll i kandidatprogrammet

Utbildningen omfattar gemensamma studier i filmning samt studier tillsammans med filmkonst- och andra mediestuderande. I övningsproduktionerna studerar man filmfotografens yrkespraxis och fördjupar färdigheterna i grupparbete.

Studeranden fördjupar sig i filmarens arbete genom att tentera facklitteratur, i småskaliga övningar, i övningar i att hantera professionell teknik samt i verkliga produktioner. Utbildningen bygger i huvudsak på praktiskt lärande genom att göra själv, arbete i smågrupper och på personlig handledning och diskuterande växelverkan.

För mer information om utbildningens innehåll framgår av studieguiden 2020-2022 (på finska)

Utbildningens innehåll i magisterprogrammet

I utbildningen stärks studerandens personliga vision då fokus läggs på filmningens konstnärliga och tekniska kunnande samt samarbetsfärdigheter.

Filmfotografens professionella identitet stärks och fördjupas under omfattande magisterstudiehelheter och i verkstadsövningar i både hemlandet och utomlands samt på kurser i yrkesteknik och konstnärlig framställning. Utbildningens fokus ligger på praktiskt lärande, smågruppsarbete, personlig handledning och diskuterande växelverkan. I utbildningen blir studeranden väl insatt i alla arbetsskeden i förhandsplaneringen av filmning samt i det konstnärliga och produktionsrelaterade samarbetet i film- och tv-produktioner.

I magisterstudier ingår 30 sp institutets gemensamma obligatoriska kurser. Kurserna handlar om  entreprenörsförmåga och färdigheter på arbetsplatsen, analytiska färdigheter  och ger forskningsfärdigheter. 

För mer information om utbildningens innehåll se studieguiden 2020-2022.

 

Internationalisering

Internationalisering i kandidatprogrammet

En del av undervisningen i filmning äger rum på filmfestivaler, där studerandena genom att delta i internationella verkstäder får djupare insikter i att gestalta och lära sig filmaryrket. Även verkstäderna som arrangeras tillsammans med internationella filmskolor ökar förståelsen för yrkets krav och gör det lättare att knyta kontakter.

En del av studierna kan avläggas i internationella utbytesprogram eller som arbetspraktik.  Internationella gästande lärare och studerande berikar undervisningen och hjälper den studerande att skapa nätverk.

Internationalisering i magisterprogrammet

Studerande uppmuntras att avlägga en del av studierna via internationella utbytesprogram eller arbetspraktik utomlands. Internationella gästande lärare och studerande berikar undervisningen och hjälper den studerande att skapa nätverk.

De som studerar filmning får stöd för internationalisering och nätverksbyggande genom att delta i såväl nationella som internationella festivaler för att forma sig en bättre bild av och lära sig filmaryrket. Huvudämnet Filmning satsar också på samarbete mellan olika filmskolor och studentutbyte i form av verkstäder, kurser och studentträffar.

Ansökningsperioden har slutat

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat