Design, konstkandidat och konstmagister

Undervisningen i huvudämnet design tar i betraktande utvecklingen inom branschen och i designerns yrkesbild, som tenderar att bli allt bredare. Studierna i huvudämnet design behandlar designprocesser och tekniker, visuell framställning, metoder för användarcentrerad design, ger insikter i material samt förståelse för design som en del av kulturen och hållbar utveckling. 
DWoC - Photo by Eeva Suorlahti. Design by Marjaana Tanttu.
Photo by Eeva Suorlahti. Design by Marjaana Tanttu.

Examen:

Konstkandidat + konstmagister

Ansökningsperiod:

20.3.2019 - 3.4.2019

Undervisningsspråk:

finska
svenska

Längd:

3+2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Allmän högskolebehörighet

Utbildningsområde:

Det konstnärliga utbildningsområdet

Studiepoäng:

180+120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för konst, design och arkitektur

Ansökningsperioden har slutat

Föregående ansökningsperiod stängdes 3.4.2019
Läs mer

Mål

Kunskaper

Undervisningen i huvudämnet design tar i betraktande utvecklingen inom branschen och i designerns yrkesbild, som tenderar att bli allt bredare. Studierna i huvudämnet design behandlar designprocesser och tekniker, visuell framställning, metoder för användarcentrerad design, ger insikter i material samt förståelse för design som en del av kulturen och hållbar utveckling.  Målet är att utbilda kreativa, samarbetsdugliga och kompetenta produktdesigners med förmåga att på ett fördomsfritt, kritiskt och ansvarsfullt sätt hantera omfattande arbetshelheter inom i formgivningsbranschen. 

Färdigheter

Arbete i designbranschen kräver kreativt tänkande, visioner och samarbetsförmåga. Studier i huvudämnet design leder till konstkandidatexamen som ger grundkunskaper och kompetens för branschen samt kännedom om informationsanskaffnings-, problemlösnings- och analysmetoder.  Den utexaminerade är idérik, behärskar den individuella designprocessen och kan presentera dess slutresultat.  Hen kan arbeta som medlem i en grupp och känner till principerna för en hållbar utveckling i anknytning till design.  Vidare har hen grundläggande färdigheter att arbeta med olika formgivningsuppdrag inom experimentell design, serieproduktion eller tjänstedesign beroende på hur hen väljer att inrikta sina studier.

Akademiska färdigheter

Huvudämnet design uppmuntrar studeranden att kombinera konstnärlig verksamhet, designtänk och forskning. Studeranden förstår design som ett socialt och kulturellt fenomen. Hen behärskar de grundläggande färdigheterna som behövs för forskning och känner till informationskällorna. Vidare känner hen till terminologin i branschen och kan berätta om sitt arbete muntligt, skriftligt och visuellt.

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Kandidatprogrammet i design är på finska (svenska).

Karriärmöjligheter

Utexaminerade konstkandidater med huvudämnet design har färdigheter för fortsatta studier i magisterprogrammet på institutionen för design. Hen har de grundläggande färdigheterna för att arbeta med olika slags uppgifter inom produkt- eller tjänstedesign eller i gränssnittet mellan konst och formgivning.

Utbildningens innehåll 

Under det första studieåret får studerandena insikter i designprocesser, designmetoder och material och tar del av de för alla gemensamma konst-, språk- och kommunikationsstudierna på högskolan. Under det andra och det tredje studieåret inriktar sig studeranden på de ämnen hen valt i enlighet med sin individuella studieplan (ISP). Studeranden kan lägga tyngdpunkten i sina studier på industriell design, servicedesign eller experimentell formgivning. Hen kan koncentrera sig på vissa material och forska i dess möjligheter i produktdesign eller konstnärligt uttryck. Biämnet och de valbara studierna kan antingen fördjupa eller bredda studerandens kunnande i den riktning hen önskar. Under det tredje studieåret ska studeranden göra ett lärdomsprov om ett ämne som hen har fördjupat sig i under studierna och förbereder sig för att gå över till arbetslivet eller för att fortsätta med studierna på magisternivån.

För mer information om utbildningens innehåll se studieguiden 2018-2020 (på finska).

Internationalisering

Internationaliseringen är en central del av designeryrket. Studerande uppmuntras därför att söka sig till internationellt studentutbyte eller praktik utomlands. Även deltagande i internationella designtävlingar och utställningar ger en god grund för internationalisering.

Ansökan till finsk- och svenskspråkiga kandidatutbildningar

Ansökningsperioden har slutat

Föregående ansökningsperiod stängdes 3.4.2019
Läs mer
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat