Utbildningsutbud

Design, konstkandidat och konstmagister

Undervisningen i huvudämnet design tar i betraktande utvecklingen inom branschen och i designerns yrkesbild, som tenderar att bli allt bredare. Studierna i huvudämnet design behandlar designprocesser och tekniker, visuell framställning, metoder för användarcentrerad design, ger insikter i material samt förståelse för design som en del av kulturen och hållbar utveckling. 

Obs! Information har uppdaterats 16.3.2021.
DWoC - Photo by Eeva Suorlahti. Design by Marjaana Tanttu.
Photo by Eeva Suorlahti. Design by Marjaana Tanttu.

Examen:

Konstkandidat + konstmagister

Ansökningsperiod:

17.3.2021 – 31.3.2021

Undervisningsspråk:

finska
svenska

Längd:

3+2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Allmän högskolebehörighet

Utbildningsområde:

Det konstnärliga utbildningsområdet

Studiepoäng:

180+120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för konst, design och arkitektur

Ansökningsperioden har slutat

Förhandsuppgifter för konstnärliga området 2021

Obs! Information har uppdaterats 16.3.2021.

Mål

Kunskaper

Design är mångvetenskaplig utformning av produkter och tjänster. En designer är en kreativ expert som sörjer för användarnas och jordens välbefinnande genom att bearbeta den byggda miljön på ett hållbart sätt. I en designers arbetsfält ingår exempelvis att utforma serieframställda produkter, analoga och digitala användargränssnitt samt serviceprocesser, varumärken och strategier inom den privata och offentliga sektorn – utan att förglömma användarupplevelsen, produktergonomin eller konstindustrins produkter.

Huvudämnesstudierna i design tar avstamp i designens växande betydelse i samhället och i den allt bredare arbetsbeskrivningen. Att arbeta i designbranschen förutsätter införståelse med principerna för hållbar utveckling, kreativt tänkande, konstnärlig vision och samarbetsförmåga. Målet är att utbilda kreativa planeringsexperter med förmåga att fördomsfritt, kritiskt och ansvarsfullt greppa omfattande uppgiftshelheter inom designbranschen.

Färdigheter

Huvudämnesstudierna i design innefattar grundfärdigheter inom produkt- och tjänstedesign, såsom insamling av användaruppgifter, konceptplanering, kännedom om material och tillverkningsmetoder, beräkning av livscyklar, prototyputformning samt projekthantering och presentationer. Eftersom en stor der av informationen inom produktdesign skapas, bearbetas, delas och lagras i digital form, är digitala designverktyg en väsentlig del av designerns vardag och kreativa process utöver de traditionella analoga metoderna. I studierna utvecklar vi modet att prova och anamma nya sätt att förverkliga idéer analogt och digitalt, både självständigt och i grupp. Vi bekantar oss även med designens historia och teori, designens effekter och designdiskussion.

Akademiska färdigheter

Huvudämnet design uppmuntrar den studerande till att kombinera planering eller konstnärlig verksamhet, designtänkande och forskning. Den studerande förstår design brett som ett socialt och kulturellt fenomen som inverkar på miljön. Hen behärskar de grundläggande färdigheter som krävs för forskning inom designyrkena och kan utnyttja informationskällor kritiskt. Den studerande behärskar också fackterminologin och kan berätta om sitt arbete muntligt, skriftligt och visuellt.

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Undervisningsspråk i kandidatprogrammet

Merparten av undervisningen i kandidatprogrammet i design ges på finska. En del av undervisningen ges på engelska och en del av undervisningsmaterialet är på engelska. Studieprestationer kan utföras på finska eller svenska och enligt överenskommelse på engelska. Studieprestationer för kurser med engelska som undervisningsspråk görs vanligtvis på engelska.

Undervisningsspråk i magisterprogrammet

Undervisningsspråket i magisterprogrammen vid Institutionen för design är engelska. Undervisningen ges på engelska och undervisningsmaterialen är på engelska. Studieprestationer kan utföras på engelska och enligt överenskommelse på finska eller svenska.

Karriärmöjligheter

Tack vare det aktiva företagssamarbetet finns det utmärkta sysselsättningsmöjligheter. En första arbetsplats avtalas ofta medan studierna ännu pågår tack vare kontakter som knutits. Kandidatexamen ger i första hand färdigheter för magisterstudier och möjliggör även arbete i assisterande uppgifter inom designbranschen. Efter avlagd magisterexamen verkar huvudämnesstudenter i såväl privata som offentliga sektorn med uppgifter inom produkt- och serviceutveckling samt i ledande designpositioner och med arbetsfält inom hållbar design, industriell design, interaktionsdesign, produktdesign och produktutveckling, servicedesign, strategisk design, ytmodellering och textildesign samt formgivning av glas och keramik och experimentell formgivning i gränssnittet mellan konst och design. En avsevärd andel designer frilansar eller jobbar som företagare åtminstone i något skede av sin karriär. Under studierna tillägnar sig de studerande principen för kontinuerligt lärande och ett utforskande arbetssätt, något som ger viktigt ytterligare stöd för ett blivande proffs.

De som utexaminerats från Aalto-universiteten har ett aktivt alumnnätverk genom vilket våra studenter behåller kontakten till universitetet också efter examen.

Utbildningens innehåll 

Huvudämnesstudierna behandlar estetiskt högklassig och hållbar produkt- och servicedesign som främjar mänsklig kultur samt designens praxis, teori, historia och kritiska tänkande. Studenternas och den undervisande personalens gemenskap uppmuntrar till kreativa försök, ömsesidigt lärande och positionering av den egna erfarenheten och expertisen inom designfältet. Vid huvudämnet genomsyras lärandekulturen av vägledande undervisning och kombination av teori och praktik. Majoriteten av kurserna förutsätter aktivt och närvarande arbete i grupp och vid individuella träffar under handledning av läraren. En liten del av studierna kan bedrivas självständigt exempelvis genom tentamen.

Under det första året fokuserar studierna på grundläggande kunskaper och färdigheter. Utöver de gemensamma studierna i konst, språk och kommunikation får de studerande vid Högskolan för konst, design och arkitektur förkovra sig i designprocessen, användarfokuserad design samt digitala designmetoder (bl.a. CAD) och olika material. Merparten av studierna sker i verkstadsmiljö (med verkstäder för bland annat trä, metall, glas, keramik, 3D-skrivning, stickning och vävning samt textiltryck). Föreläsningsundervisningen och handledningen under det första året stöder verkstadsarbetet.

Under det andra året fördjupas de grundläggande kunskaperna och färdigheterna, och studierna stärker de studerandes färdigheter i självständig problemlösning och i experimentellt arbete på egen hand. Kurserna orienterar den studerande bland annat i hållbar produktdesign, tjänstedesign, experimentell och självständig framställning samt materialforskning. De gemensamma kurserna för andra årets kandidatstuderande vid institutionen stöder arbetet inom huvudämnesstudierna genom att öppna upp historiska perspektiv på aktuella fenomen. Arbetet under det andra året är i huvudsak utforskande och kritiskt, och lägger således en god grund för tredje årets studier.

Under det tredje året består studierna av ett biämne och valbara studier som stöder den studerandes studieväg samt av lärdomsprovet. Det handledda arbetet med lärdomsprovet sker genom självständiga och utforskande studier samt akademiskt skrivande där arbetet rapporteras.

För mer information om utbildningens innehåll se studieguiden 2020-2022 (på finska). I fråga om andra och tredje året är studiekatalogen riktgivande. Examenskravperioden 2020–2022 för med sig ändringar bland annat genom att den hållbara designen görs synligare och ges större tyngd inom studierna.

Lärdomsprovet 

Lärdomsprovet avläggs under det tredje studieåret i samband med ett lärdomsprovsseminarium med stöd av den handledande läraren och seminariegruppen samt verkstäder för akademiskt skrivande. Genom lärdomsprovet ska den studerande påvisa sin lärdom inom design och sin förmåga att tillämpa de förvärvade kunskaperna och färdigheterna, sin kompetens för självständigt designarbete och för problemlösning inom ramen för ett konstnärligt eller teoretiskt ämne eller ett ämne inom tillämpad forskning samt goda kommunikations- och språkfärdigheter. Vanliga ämnen för lärdomsprov är planeringsprojekt som utförs på eget initiativ eller i form av uppdrag, undersökningar som behandlar designpraxis samt olika konstnärliga studier och project.

Internationalisering

Den gemenskap som utgörs av personal och studerande vid Aalto-universitetet är i sig internationell. 40 procent av den undervisande personalen och omkring 15 procent av de studerande är internationella. Huvudämnesstudenterna uppmuntras att tillbringa en del av de treåriga studierna med utbytesstudier vid något utländskt universitet. Aalto-universitetets högskola för konst, design och arkitektur tillhör världstoppen. Högskolan är därför en eftertraktad partner i olika utbytesprogram. Huvudämnesstudenter åker också på utbyten till ledande designskolor i Europa, Asien och Nordamerika. Våra studenter deltar också självständigt och inom ramen för kursarbeten i internationella tävlingar och utställningar samt utför vid sidan om eller i stället för utbytesstudier praktikperioder i företag.

Samarbete med andra aktörer

Institutionen för design har en lång tradition av lyckade samarbetsprojekt med externa företag och exempelvis aktörer inom den offentliga sektorn. Företag, icke-vinstdrivande organisationer och offentliga aktörer erbjuder också samarbetsmöjligheter som kan utnyttjas antingen inom ramen för en kurs eller exempelvis i form av projekt för lärdomsprov. Dessutom uppstår samarbetsmöjligheter via den undervisande personalens omfattande professionella nätverk.

Tyngdpunkter i forskningen

Forskningen vid Institutionen för design företräder internationell toppklass. Den forskning som bedrivs vid institutionen omfattar samarbetsbaserad och människoorienterad design, hållbar design och forskning som bedrivs med de metoder design och konstnärligt arbete erbjuder. Vid institutionen bedrivs dessutom forskning om designstrategi, design management, innovationer och designens historiska och kulturella betydelse. Undervisningen i huvudämnet är forskningsbaserad. Den undervisande personalen vid institutionen består av forskare och designproffs vars expertis förmedlas i det dagliga undervisnings- och handledningsarbetet vid såväl kandidat- som magisterstudier. 

Fortsatta studiemöjligheter

Huvudämnesstudier ger den studerande utmärkta färdigheter för högre högskoleexamen inom de magisterprogram som ges vid Institutionen för design: Collaborative and Industrial Design, Contemporary Design och Fashion, Clothing and Textile Design. En examen med design som huvudämne ger dig studierätt i ett av nämnda magisterprogram. Valet till magisterprogrammen görs utgående från innehållet i kandidatexamen och studieframgången.

En kandidatexamen med design som huvudämne utgör också en god bas för studier i närliggande ämnen. Sådana är exempelvis magisterprogrammen i design management (International Design Business Management) och hållbar utveckling (Creative Sustainability) vid Aalto-universitetet. Dessa och många andra magisterprogram såväl i Finland som utomlands gör det möjligt att specialisera sig och bli expert inom design.

Efter avlagd magisterexamen kan den studerande ansöka om studier för doktorsexamen i konst eller vetenskap. För att avlägga doktorsexamen vid Aalto-universitetet ska den studerande avlägga de fortsatta studier som forskarutbildningsrådet fastställt, avfatta en doktorsavhandling och offentligt försvara den.

Lue lisää muotoilun opiskelusta

Julia Lohmann's Hidaka Ohmu seaweed pavilion at the A Bloc shopping centre. Photo: Mikko Raskinen

A six-meter wide seaweed installation takes over Finnish shopping centre

Julia Lohmann's globally acknowledged seaweed pavilion is on display around the clock at A Bloc in Otaniemi, Finland.

News
Tohtorikoulutettavat Noora Yau ja Konrad Klockars seisovat vierekkäin valkoista taustaa vasten. Heidän välissään on pystysuora puinen levy, joka on pohjaväriltään musta, mutta pinnassa on kirkkaita sinisiä ja keltaisia kuvioita. Kuva: Jaakko Kahilaniemi.

Parallel paths: Designer and materials scientist conjure up glimmering colours out of wood

Designer Noora Yau and materials scientist Konrad Klockars have used wood to conjure up a colour, which is transparent yet glows like a copepod in shallow water. The pair’s good chemistry and open attitude towards asking silly questions is a great help in their work.

News
Janne Pärssinen seisoo Mitsubishi Electronicin rakennuksen edessä Japanissa.

Internship in Japan: Working as an Industrial Designer at Mitsubishi Electric

Janne Pärssinen, a master student in Industrial Design, is delighted he had influence on the projects as an intern.

News

Ansökningsperioden har slutat

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat