Utbildningsutbud

Design, konstkandidat och konstmagister

Det produceras för mycket onödiga och dåligt fungerande saker i världen. Innehållet i studierna i design grundar sig på uppfattningen att designerns uppgift är att utveckla nödvändiga och intressanta produkter och tjänster som planeras och tillverkas med hänsyn till olika grupper av användare och belastningen på miljön. Genom att sätta sig in i forskningsbaserad information och tillämpa aktuella designmetoder i sitt arbete kan designern i samarbete med experter inom andra områden påverka miljöns, samhällets och kulturens välbefinnande på ett brett plan både lokalt och globalt.
DWoC - Photo by Eeva Suorlahti. Design by Marjaana Tanttu.
Photo by Eeva Suorlahti. Design by Marjaana Tanttu.

Examen:

Konstkandidat + konstmagister

Ansökningsperiod:

16.3.2022 – 30.3.2022

Undervisningsspråk:

finska
svenska

Längd:

3+2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Allmän högskolebehörighet

Utbildningsområde:

Det konstnärliga utbildningsområdet

Studiepoäng:

180+120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för konst, design och arkitektur

Ansökningsperioden har slutat

Förhandsuppgifter för konstnärliga området 2022

Det produceras för mycket onödiga och dåligt fungerande saker i världen. Innehållet i studierna i design grundar sig på uppfattningen att designerns uppgift är att utveckla nödvändiga och intressanta produkter och tjänster som planeras och tillverkas med hänsyn till olika grupper av användare och belastningen på miljön. Genom att sätta sig in i forskningsbaserad information och tillämpa aktuella designmetoder i sitt arbete kan designern i samarbete med experter inom andra områden påverka miljöns, samhällets och kulturens välbefinnande på ett brett plan både lokalt och globalt.

Huvudämnesstudierna i design innefattar hela designfältet från produkt- och tjänstedesign till experimentell design. Efter att ha utexaminerats från huvudämnet design kan den studerande 

 • skapa genomtänkta och innovativa produkter och lösningar 
 • skapa och realisera sin personliga designvision och professionella vision 
 • använda olika metoder för idéskapande, modellering, forskning och utvärdering på ett mångsidigt sätt i sitt arbete 
 • beakta principerna för användarcentrerad design i sitt arbete 
 • berätta om designarbete visuellt, med hjälp av modeller och i ord för olika publiker, såsom representanter för företag, kunder och användare 
 • beakta principerna för hållbar utveckling och cirkulär ekonomi i sitt designarbete. 

Undervisningsspråk

Undervisningsspråk i kandidatprogrammet

Undervisningen inom huvudämnet design ges i huvudsak på finska. En del av undervisningsmaterialet är på engelska. Studerande kan utföra studieprestationer på finska eller svenska, eller enligt särskild överenskommelse på engelska. En del av kurserna genomförs i samarbete med andra program, varvid undervisningsspråket kan vara engelska och studieprestationerna utförs på engelska.

Undervisningsspråk i magisterprogrammet

Undervisningsspråket i magisterprogrammen vid Institutionen för design är engelska. Undervisningen ges på engelska och undervisningsmaterialen är på engelska. Studieprestationer kan utföras på engelska och enligt överenskommelse på finska eller svenska.

Karriärmöjligheter

Kandidatexamen ger i första hand färdigheter för magisterstudier och gör det även möjligt att skaffa sig de första arbetserfarenheterna inom branschen. Efter slutförd magisterexamen med design som huvudämne är det möjligt att arbeta med produkt- och tjänsteutveckling eller i ledningsuppgifter inom design i den privata eller den offentliga sektorn och med verksamhetsområden såsom hållbar design, industriell design, interaktionsdesign, produktdesign och -utveckling, tjänstedesign, strategisk design, mönster- och textildesign samt formgivning av glas och keramik och experimentell design i gränssnittet mellan konst och design. 

Till exempel Ornamos undersökningar ger en bild av sysselsättningen och lönesättningen inom branschen. Utexaminerade från Aalto-universiteten har ett aktivt alumnnätverk genom vilket de studerande behåller kontakten till universitetet också efter examen. 

Studiernas uppbyggnad

I undervisningen kombineras föreläsningar, handledning, smågruppsarbete och praktiskt lärande i Aalto-universitetets högklassiga verkstäder. Studierna förutsätter aktivitet och närvaro. En liten del av studierna kan utföras i egen takt exempelvis genom tentamen.

 • År 1: insikter i designprocessen och arbetsfältet ur olika synvinklar, grunderna i användarcentrerad design och digitala designmetoder, gemensamma studier i konst samt språk och kommunikation vid Högskolan för konst, design och arkitektur
 • År 2: djupare insikter i experimentellt och spontant arbete samt kreativ problemlösning, insikter i den industriella designprocessen och serieproduktionen samt experimentella forskningsmetoder i anknytning till design
 • År 3: biämnesstudier som stöder den egna studiestigen, fritt valbara studier, eventuella utbytesstudier och lärdomsprov för kandidatexamen

För mer information om utbildningens innehåll se studieguiden 2022-2024.

Internationalisering

Aalto-universitetet är ett internationellt samfund: 40 procent av undervisningspersonalen och omkring 15 procent av de studerande är internationella. Aalto-universitetets högskola för konst, design och arkitektur  placerar sig bland de högst rankade i världen och är därför en eftertraktad samarbetspartner i olika utbytesprogram. Huvudämnesstuderande inom design kan åka på utbyte till ledande designskolor i Europa, Asien och Nordamerika. Våra studerande deltar också självständigt eller inom ramen för kursarbeten i internationella tävlingar och utställningar. Därtill är det möjligt att utföra en praktikperiod i ett företag utomlands, vid sidan av eller i stället för utbytesstudier.

Fortsatta studiemöjligheter

Efter magisterexamen kan den studerande fortsätta studera för doktorsexamen. För att avlägga konstdoktorsexamen vid Aalto-universitetet ska den studerande genomföra de forskarstudier som ingår i examen samt avfatta en doktorsavhandling och försvara den offentligt.

Fokusområden för forskningen

Forskningen vid institutionen för design hör till den internationella toppen. I forskningen läggs fokus på samarbetsbaserad och människocentrerad design, hållbar design och forskning genom konstnärligt arbete. Undervisningspersonalen vid institutionen består av forskare och designexperter som förmedlar sin sakkunskap i det dagliga undervisnings- och handledningsarbetet inom huvudämnet design.

Inriktningsalternativ 

Efter grundstudierna skapar den studerande en individuell studieplan med stöd av en handledande lärare. Studieplanen hjälper den studerande att styra sina studier i önskad riktning. Hen kan lägga fokus på produkt- och materialdesign, textildesign, glas och keramik, tjänstedesign, konstnärlig verksamhet, utvecklingsuppgifter inom designbranschen eller företagande inom design.

Efter att ha avlagt kandidatexamen med design som huvudämne har den studerande rätt att fortsätta inom något av följande huvudämnen inom magisterprogrammet i design: Collaborative and Industrial Design, Contemporary Design eller Fashion, Clothing and Textile Design. Hen har också goda färdigheter för att söka till mångvetenskapliga magisterstudier i design vid Aalto-universitetet (magisterprogrammen International Design Business Management och Creative Sustainability). Därtill är det möjligt att söka sig till internationella magisterstudier.

Samarbete med andra aktörer

Inom huvudämnet design drivs projekt i regelbundet samarbete med företag och med aktörer inom den offentliga sektorn. Samarbetet realiseras inom ramen för kurser och lärdomsprov. Därtill bedrivs undervisningssamarbete med andra högskolor vid Aalto-universitetet, till exempel CHEMARTS- samarbetet med Högskolan för kemiteknik och biämnet Aaltonaut.

Ansökningsperioden har slutat

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat