Utbildningsutbud

Design, konstkandidat och konstmagister

Undervisningen i huvudämnet design tar i betraktande utvecklingen inom branschen och i designerns yrkesbild, som tenderar att bli allt bredare. Studierna i huvudämnet design behandlar designprocesser och tekniker, visuell framställning, metoder för användarcentrerad design, ger insikter i material samt förståelse för design som en del av kulturen och hållbar utveckling. 
DWoC - Photo by Eeva Suorlahti. Design by Marjaana Tanttu.
Photo by Eeva Suorlahti. Design by Marjaana Tanttu.

Examen:

Konstkandidat + konstmagister

Ansökningsperiod:

17.3.2021 – 31.3.2021

Undervisningsspråk:

finska
svenska

Längd:

3+2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Allmän högskolebehörighet

Utbildningsområde:

Det konstnärliga utbildningsområdet

Studiepoäng:

180+120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för konst, design och arkitektur

Ansökningsperioden börjar 17.3.2021 08:00 (UTC+2)

Förhandsuppgifter för konstnärliga området 2021

Mål

Kunskaper

En designer är ett kreativt proffs som sörjer för användarnas och jordens välbefinnande genom att bearbeta den byggda miljön på ett hållbart sätt. I en designers arbetsfält ingår exempelvis serieframställda produkter för hem, offentliga lokaler och arbetsmiljöer, otaliga olika analoga och digitala användargränssnitt, serviceprocesser inom privata och offentliga sektorn, varumärken och strategier, användarupplevelser, produktergonomi liksom även produkter inom den småskaliga konstindustrin.

Huvudämnesstudierna i design tar avstamp i designens växande betydelse i samhället och den allt bredare arbetsbeskrivningen. Målet är att utbilda kreativa planeringsproffs med samarbetsfärdigheter och förmåga att fördomsfritt, kritiskt och ansvarsfullt greppa omfattande uppgiftshelheter inom designbranschen. 

Färdigheter

Design är planering. Allteftersom en planeringsprocess fortskrider preciseras informationen om uppgiften och om objektet som planeras genom att kravspecifikationen, målen och möjligheterna klarnar. För att planeraren ska kunna precisera sin egen uppgift behöver hen talrika olika yrkesfärdigheter och kunskaper.

Inom designarbetet inriktas planeringen med hjälp av analys av information som samlats in, exempelvis användarinsikter. Under planeringsarbetet är även olika testmetoder, med allt från visualisering till fungerande prototyp, ett väsentligt element. Planering kräver konstant växelverkan mellan skapande och uppgiftsbeskrivning så att ett resultat kan växa fram. Designarbete handlar om planering som möjliggör ett fungerande föremål och ger form åt den uppfattning och upplevelse det väcker.

Verksamhet i designbranschen förutsätter kreativt tänkande, konstnärlig vision, samarbetsförmåga och internalisering av principerna för hållbar utveckling. I huvudämnesstudierna i design lär du dig de grundläggande färdigheterna för produkt- och servicedesign, såsom att inhämta användar- och bakgrundsinformation, utveckla koncept, utföra livscykelberäkning för material, tillverkningsmetoder och användning, utveckla prototyper, bygga utställningar och presentera projekt. Dessutom utvecklar du mod att testa och tillägna dig nya tekniker och tillämpningar för analogt och digitalt idéförverkligande såväl självständigt som i grupp. Du får också lära dig mer om planerings- och designhistoria och teori, designens konsekvenser samt diskussioner om design.

Akademiska färdigheter

Huvudämnet design uppmuntrar den studerande till att kombinera planering eller konstnärlig verksamhet, designtänkande och forskning. Den studerande förstår design brett som ett socialt och kulturellt fenomen som inverkar på miljön. Hen behärskar de grundläggande färdigheter som krävs för forskning inom designyrkena och kan utnyttja informationskällor kritiskt. Den studerande behärskar också fackterminologin och kan berätta om sitt arbete muntligt, skriftligt och visuellt.

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Undervisningsspråk i kandidatprogrammet

Merparten av undervisningen i kandidatprogrammet i design ges på finska. En del av undervisningen ges på engelska och en del av undervisningsmaterialet är på engelska. Studieprestationer kan utföras på finska eller svenska och enligt överenskommelse på engelska. Studieprestationer för kurser med engelska som undervisningsspråk görs vanligtvis på engelska.

Undervisningsspråk i magisterprogrammet

Undervisningsspråket i magisterprogrammen vid Institutionen för design är engelska. Undervisningen ges på engelska och undervisningsmaterialen är på engelska. Studieprestationer kan utföras på engelska och enligt överenskommelse på finska eller svenska.

Karriärmöjligheter

Tack vare det aktiva företagssamarbetet finns det utmärkta sysselsättningsmöjligheter. En första arbetsplats avtalas ofta medan studierna ännu pågår tack vare kontakter som knutits. Kandidatexamen ger i första hand färdigheter för magisterstudier och möjliggör även arbete i assisterande uppgifter inom designbranschen. Efter avlagd magisterexamen verkar huvudämnesstudenter i såväl privata som offentliga sektorn med uppgifter inom produkt- och serviceutveckling samt i ledande designpositioner och med arbetsfält inom hållbar design, industriell design, interaktionsdesign, produktdesign och produktutveckling, servicedesign, strategisk design, ytmodellering och textildesign samt formgivning av glas och keramik och experimentell formgivning i gränssnittet mellan konst och design. En avsevärd andel designer frilansar eller jobbar som företagare åtminstone i något skede av sin karriär. Under studierna tillägnar sig de studerande principen för kontinuerligt lärande och ett utforskande arbetssätt, något som ger viktigt ytterligare stöd för ett blivande proffs.

De som utexaminerats från Aalto-universiteten har ett aktivt alumnnätverk genom vilket våra studenter behåller kontakten till universitetet också efter examen.

Utbildningens innehåll 

Huvudämnesstudierna behandlar estetiskt högklassig och hållbar produkt- och servicedesign som främjar mänsklig kultur samt designens praxis, teori, historia och kritiska tänkande. Studenternas och den undervisande personalens gemenskap uppmuntrar till kreativa försök, ömsesidigt lärande och positionering av den egna erfarenheten och expertisen inom designfältet. Huvudämnets internationella nätverk erbjuder bland annat möjligheter till utbytesstudier och olika samarbetsprojekt. Studierna uppmuntrar de studerande till att tillägna sig nya kunskaper, vara nyfikna och identifiera sin egen kreativitet. Vid huvudämnet genomsyras lärandekulturen av orienterande undervisning och kombination av teori och praktik. De flesta kurser förutsätter aktivt och närvarande arbete i grupp och vid individuella träffar under handledning av läraren. En liten del av studierna kan bedrivas självständigt exempelvis genom tentamina eller på distans.

Under det första året fokuserar studierna på de grundläggande kunskaperna och färdigheterna. Utöver de gemensamma studierna i konst, språk och kommunikation får de studerande vid högskolan för konst, design och arkitektur förkovra sig i designprocesser, planeringsmetoder och olika material. Merparten av studierna sker i verkstadsmiljö (med verkstäder för bland annat trä, glas, keramik, metall, 3D-skrivning, mekatronik, textiltryck, stickning och vävning). Föreläsningsundervisningen och handledningen under det första året stöder verkstads- och studioarbetet.

Under det andra året fördjupas de grundläggande kunskaperna och färdigheterna och studierna stärker de studerandes färdigheter för självständig problemlösning och för experimentellt arbete på egen hand. Kurserna orienterar de studerande bland annat i användarorienterad design, systemtänkande, hållbar produktdesign, servicedesign, experimentell och självständig framställning samt materialforskning. De gemensamma kurserna för andra årets kandidatstuderande vid institutionen stöder arbetet inom huvudämnesstudierna genom att öppna upp historiska perspektiv på aktuella fenomen. Arbetet under det andra året är i huvudsak utforskande och kritiskt, och lägger således en god grund för tredje årets studier.

Under det tredje året består studierna av ett biämne och valbara studier som stöder den studerandes studieväg samt av lärdomsprovet. Det handledda arbetet med lärdomsprovet sker genom självständiga och utforskande studier samt akademiskt skrivande där arbetet rapporteras.

För mer information om utbildningens innehåll se studieguiden 2020-2022 (på finska). I fråga om andra och tredje året är studiekatalogen riktgivande. Examenskravperioden 2020–2022 för med sig ändringar bland annat genom att den hållbara designen görs synligare och ges större tyngd inom studierna.

Lärdomsprovet 

Lärdomsprovet avläggs under det tredje studieåret i samband med ett lärdomsprovsseminarium med stöd av den handledande läraren och seminariegruppen samt verkstäder för akademiskt skrivande. Genom lärdomsprovet ska den studerande påvisa sin lärdom inom design och sin förmåga att tillämpa de förvärvade kunskaperna och färdigheterna, sin kompetens för självständigt designarbete och för problemlösning inom ramen för ett konstnärligt eller teoretiskt ämne eller ett ämne inom tillämpad forskning samt goda kommunikations- och språkfärdigheter. Vanliga ämnen för lärdomsprov är planeringsprojekt som utförs på eget initiativ eller i form av uppdrag, undersökningar som behandlar designpraxis samt olika konstnärliga studier och project.

Internationalisering

Den gemenskap som utgörs av personal och studerande vid Aalto-universitetet är i sig internationell. 40 procent av den undervisande personalen och omkring 15 procent av de studerande är internationella. Huvudämnesstudenterna uppmuntras att tillbringa en del av de treåriga studierna med utbytesstudier vid något utländskt universitet. Aalto-universitetets högskola för konst, design och arkitektur tillhör världstoppen. Högskolan är därför en eftertraktad partner i olika utbytesprogram. Huvudämnesstudenter åker också på utbyten till ledande designskolor i Europa, Asien och Nordamerika. Våra studenter deltar också självständigt och inom ramen för kursarbeten i internationella tävlingar och utställningar samt utför vid sidan om eller i stället för utbytesstudier praktikperioder i företag.

Samarbete med andra aktörer

Institutionen för design har en lång tradition av lyckade samarbetsprojekt med externa företag och exempelvis aktörer inom den offentliga sektorn. Företag, icke-vinstdrivande organisationer och offentliga aktörer erbjuder också samarbetsmöjligheter som kan utnyttjas antingen inom ramen för en kurs eller exempelvis i form av projekt för lärdomsprov. Dessutom uppstår samarbetsmöjligheter via den undervisande personalens omfattande professionella nätverk.

Tyngdpunkter i forskningen

Forskningen vid Institutionen för design företräder internationell toppklass. Den forskning som bedrivs vid institutionen omfattar samarbetsbaserad och människoorienterad design, hållbar design och forskning som bedrivs med de metoder design och konstnärligt arbete erbjuder. Vid institutionen bedrivs dessutom forskning om designstrategi, design management, innovationer och designens historiska och kulturella betydelse. Undervisningen i huvudämnet är forskningsbaserad. Den undervisande personalen vid institutionen består av forskare och designproffs vars expertis förmedlas i det dagliga undervisnings- och handledningsarbetet vid såväl kandidat- som magisterstudier. 

Fortsatta studiemöjligheter

Huvudämnesstudier ger den studerande utmärkta färdigheter för högre högskoleexamen inom de magisterprogram som ges vid Institutionen för design: Collaborative and Industrial Design, Contemporary Design och Fashion, Clothing and Textile Design. En examen med design som huvudämne ger dig studierätt i ett av nämnda magisterprogram. Valet till magisterprogrammen görs utgående från innehållet i kandidatexamen och studieframgången.

En kandidatexamen med design som huvudämne utgör också en god bas för studier i närliggande ämnen. Sådana är exempelvis magisterprogrammen i design management (International Design Business Management) och hållbar utveckling (Creative Sustainability) vid Aalto-universitetet. Dessa och många andra magisterprogram såväl i Finland som utomlands gör det möjligt att specialisera sig och bli expert inom design.

Efter avlagd magisterexamen kan den studerande ansöka om studier för doktorsexamen i konst eller vetenskap. För att avlägga doktorsexamen vid Aalto-universitetet ska den studerande avlägga de fortsatta studier som forskarutbildningsrådet fastställt, avfatta en doktorsavhandling och offentligt försvara den.

Lue lisää muotoilun opiskelusta

Julia Lohmann's Hidaka Ohmu seaweed pavilion at the A Bloc shopping centre. Photo: Mikko Raskinen

Kuusimetrinen merileväteos valtaa espoolaisen kauppakeskuksen

Julia Lohmannin maailmaa valloittanutta merileväpaviljonkia voi ihailla vuorokauden ympäri Otaniemen A Bloc -kauppakeskuksen ikkunoista.

Uutiset
Tohtorikoulutettavat Noora Yau ja Konrad Klockars seisovat vierekkäin valkoista taustaa vasten. Heidän välissään on pystysuora puinen levy, joka on pohjaväriltään musta, mutta pinnassa on kirkkaita sinisiä ja keltaisia kuvioita. Kuva: Jaakko Kahilaniemi.

Vierekkäisiä latuja – muotoilija ja materiaalitutkija taikovat kimmeltäviä värejä puusta

Muotoilija Noora Yau ja materiaalitutkija Konrad Klockars taikovat puusta väriä, joka on läpinäkyvää, mutta hohtaa kuin hankajalkainen rantavedessä. Työssä auttaa hyvä kemia ja vapaus esittää tyhmiäkin kysymyksiä.

Uutiset
Janne Pärssinen seisoo Mitsubishi Electronicin rakennuksen edessä Japanissa.

Työharjoittelussa Japanissa: Teollisena muotoilijana Mitsubishi Electricilla

Janne Pärssinen iloitsee, että pääsi harjoittelijana vaikuttamaan projektien kulkuun.

Uutiset

Ansökningsperioden börjar 17.3.2021 08:00 (UTC+2)

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat