Koulutustarjonta

Muotoilu, taiteen kandidaatti ja maisteri

Muotoilun pääaineen opetus perustuu muotoilun kasvavaan yhteiskunnalliseen merkitykseen ja työnkuvan laajenemiseen. Pääaineessa opiskellaan muotoilun prosesseja ja teknologioita, visuaalista ilmaisua, käyttäjäkeskeisen suunnittelun menetelmiä, perehdytään materiaaleihin sekä opitaan ymmärtämään muotoilu osana kulttuuria ja kestävää kehitystä.
DWoC - Photo by Eeva Suorlahti. Design by Marjaana Tanttu.
Photo by Eeva Suorlahti. Design by Marjaana Tanttu.

Tutkinto:

Taiteen kandidaatti + maisteri

Hakuaika:

17.3.2021 – 31.3.2021

Opetuskieli:

suomi
ruotsi

Kesto:

3+2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Yleinen korkeakoulukelpoisuus

Koulutusala:

Taiteiden ala

Laajuus:

180+120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Hakuaika on päättynyt

Haku suomen- ja ruotsinkieliseen kandidaattikoulutukseen
Taiteiden alan ennakkotehtävät 2021

Koulutuksen tavoite

Sisältötavoitteet

Muotoilu on monialaista tuotteen ja palvelun suunnittelua. Muotoilija on luova ammattilainen, joka pitää huolta käyttäjien ja maapallon hyvinvoinnista rakennettua ympäristöä kestävällä tavalla muokkaamalla. Muotoilijan työsarkaa ovat esimerkiksi sarjavalmisteisten tuotteiden, analogisten ja digitaalisten käyttöliittymien sekä yksityisen ja julkisen sektorin palveluprosessien, brändien ja strategioiden suunnittelu – käyttäjäkokemusta, tuote-ergonomiaa ja taideteollisuuden tuotteita unohtamatta.

Muotoilun pääaineen opetus perustuu suunnittelun kasvavaan yhteiskunnalliseen merkitykseen ja muotoilijan työnkuvan laajenemiseen. Muotoilualalla toimiminen edellyttää kestävän kehityksen periaatteiden sisäistämistä, luovaa ajattelua, taiteellista näkemystä ja yhteistyökykyä. Tavoitteena on kouluttaa suunnittelun ammattilainen, joka kykenee käsittelemään laajoja ja monialaisia tehtäväkokonaisuuksia ennakkoluulottomasti, kriittisesti ja vastuullisesti.

Taitotavoitteet

Muotoilun pääaineen opinnoissa opiskellaan tuote- ja palvelusuunnittelun perustaitoja kuten käyttäjätiedon hankintaa, konseptointia, materiaalien ja valmistusmenetelmien tuntemusta, elinkaarilaskentaa, prototypointia sekä projektien hallintaa ja esittelyä. Koska tuotekehityksessä suuri osa informaatiota luodaan, muokataan, jaetaan ja varastoidaan digitaalisessa muodossa, digitaalisen suunnittelun työkalut ovat olennainen osa suunnittelijan arkea ja luovaa prosessia perinteisten analogisten menetelmien lisäksi. Yleisesti ottaen opinnoissa kehitetään rohkeutta kokeilla ja omaksua uusia tapoja ideoiden analogiseen ja digitaaliseen toteutukseen niin itsenäisesti kuin ryhmätyönäkin. Lisäksi tutustutaan suunnittelun ja muotoilun historiaan ja teoriaan, muotoilun vaikutuksiin sekä muotoilua käsitteleviin keskusteluihin.

Akateemiset taidot

Muotoilun pääaine kannustaa opiskelijaa suunnittelun, muotoiluajattelun, taiteellisen toiminnan ja tutkimuksen yhdistämiseen. Opiskelija ymmärtää muotoilun laaja-alaisesti ympäristöön vaikuttavana sosiaalisena ja kulttuurisena ilmiönä. Hän hallitsee muotoiluammateille tyypilliset tutkimuksen perustaidot ja osaa hyödyntää tietolähteitä kriittisesti. Opiskelija tuntee suunnittelutyön terminologian ja osaa kertoa työstään suullisesti, kirjallisesti ja visuaalisesti.

Lisätietoja opetuskielestä

Opetuskieli kandidaattiohjelmassa

Muotoilun pääaineen opetuksen kieli on pääosin suomi. Osa opetuksesta toteutetaan englanniksi ja osa opetusmateriaalista on englanninkielistä. Opiskelija voi tehdä opintosuoritteensa suomeksi, ruotsiksi ja erikseen sovittuna englanniksi. Kursseilla, joilla opetuskielenä on englanti, opintosuoritteet tehdään yleensä englanniksi.

Opetuskieli maisteriohjelmassa

Muotoilun laitoksen maisteriohjelmien opetuksen kieli on englanti. Opetus toteutetaan englanniksi ja opetusmateriaalit ovat englanninkielisiä. Opiskelija voi tehdä opintosuoritteensa englanniksi ja erikseen sovittuna suomeksi tai ruotsiksi.

Koulutuksen sisältö

Pääaineessa opiskellaan inhimillistä kulttuuria edistävää, esteettisesti korkeatasoista ja vastuullisesti toteutettavaa tuote- ja palvelusuunnittelua sekä muotoilun käytäntöjä, teoriaa, historiaa ja kriittistä ajattelua. Opiskelijoiden ja opetushenkilökunnan yhteisö kannustaa luoviin kokeiluihin, vertaisoppimiseen sekä oman praktiikan ja asiantuntijuuden paikantamiseen muotoilun kentällä. Pääaineessa on vahva ohjaavan opettamisen sekä teoriaa ja käytäntöä yhdistävän oppimisen kulttuuri. Suurin osa kursseista edellyttää aktiivista ja läsnäolevaa työskentelyä ryhmä- ja yksilötapaamisissa opettajan ohjauksessa. Pieni osa opinnoista on mahdollista suorittaa itsenäisesti esimerkiksi tenttimällä.

Ensimmäisen opiskeluvuoden opinnot keskittyvät perustietoihin ja -taitoihin. Taiteen ja suunnittelun korkeakoulun yhteisten taide-, kieli- ja viestintäopintojen lisäksi perehdytään muotoiluprosessiin, käyttäjäkeskeiseen suunnitteluun sekä digitaalisiin suunnittelumenetelmiin (mm. CAD) ja erilaisiin materiaaleihin. Pääosa opinnoista tapahtuu pajoilla (mm. puu-, metalli-, lasi-, keramiikka-, 3D-tulostus-, neule- ja kankaanpainopajat). Ensimmäisen vuoden luento-opetus ja ohjaus tukevat pajatyöskentelyä.

Toisen opiskeluvuoden opinnot syventävät perustaitoja ja -tietoja ja vahvistavat kokeilevan ja omaehtoisen työskentelyn sekä itsenäisen ongelmaratkaisun taitoja. Kursseilla perehdytään mm. kestävään tuotesuunnitteluun, palvelumuotoiluun, kokeelliseen omaehtoiseen ilmaisuun ja tutkimusmenetelmiin. Laitoksen kandidaattiopiskelijoiden yhteiset kurssit tukevat pääaineopintoja avaamalla historiallista perspektiiviä ajankohtaisiin ilmiöihin. Toisena opiskeluvuotena työskentely on pääasiassa tutkivaa ja kriittistä ja luo näin hyvän pohjan kolmannen vuoden opintoihin.

Kolmantena opiskeluvuonna opinnot koostuvat omaa opintopolkua tukevasta sivuaineesta ja valinnaisista opinnoista sekä opinnäytteen teosta. Opinnäytetyöskentely on ohjauksessa tapahtuvaa itsenäistä ja tutkivaa opiskelua sekä työskentelyä raportoivaa akateemista kirjoittamista.

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä löydät lukuvuoden 2020-2022 opinto-oppaasta.

Opinnäytetyö

Opinnäyte tehdään kolmantena opiskeluvuonna opinnäyteseminaarissa ohjaavan opettajan ja seminaariryhmän sekä akateemisen kirjoittamisen työpajojen tuella. Opinnäytteessä osoitetaan oppineisuutta muotoilun alalla ja kykyä soveltaa opittuja tietoja ja taitoja, kyvykkyyttä itsenäiseen suunnittelutyöhön ja ongelmanratkaisuun sekä hyvää viestintä- ja kielitaitoa. Yleisiä opinnäytteen aiheita ovat suunnitteluprojektit omaehtoisesti ja toimeksiantoina, muotoilun praktiikkaa käsittelevät tutkimukset sekä erilaiset taiteelliset tutkimukset ja projektit.

Uramahdollisuudet

Aktiivisen yritysyhteistyön johdosta työllistymismahdollisuudet ovat hyvät. Kandidaatin tutkinto antaa valmiudet pääasiassa maisteriopintoihin, sekä mahdollistaa toimimisen erilaisissa muotoilualan avustavissa tehtävissä. Maisteritutkinnon jälkeen pääaineen opiskelijat toimivat niin yksityisen kuin julkisen sektorin tuote- ja palvelukehitystehtävissä sekä muotoilun johtotehtävissä, toimialueinaan kestävän kehityksen muotoilu, teollinen muotoilu, vuorovaikutussuunnittelu, tuotesuunnittelu ja -kehitys, palvelumuotoilu, strateginen muotoilu, pinta- ja tekstiilisuunnittelu, sekä lasi- ja keramiikkamuotoilu ja kokeellinen muotoilu taiteen ja muotoilun rajanpinnalla. Opintojen aikana omaksuttu jatkuvan oppimisen periaate ja tutkiva ote asioihin antavat omalta osaltaan tärkeää lisätukea tulevaisuuden ammattilaiselle. Aalto-yliopistosta valmistuneet muodostavat aktiivisen alumniverkoston, jonka kautta opiskelijamme säilyttävät yhteyden yliopistoon valmistumisen jälkeenkin.

Kansainvälistyminen

Aalto-yliopiston henkilökunnan ja opiskelijoiden yhteisö on kansainvälinen. Opetushenkilökunnasta 40% on kansainvälisiä, opiskelijoista noin 15%. Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu on maailman kärkeä, jonka vuoksi korkeakoulu on haluttu kumppani erilaisissa vaihto-ohjelmissa. Pääaineesta lähdetäänkin vaihtoon  Euroopan, Aasian ja Pohjois-Amerikan johtaviin muotoilukouluihin. Opiskelijamme myös osallistuvat itsenäisesti ja kurssityönä kansainvälisiin kilpailuihin ja näyttelyihin, sekä vaihto-opintojen ohella tai sijasta suorittavat ulkomailla työharjoittelujakson yrityksessä.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Muotoilun laitoksella on pitkä perinne onnistuneita yhteistyöprojekteja ulkopuolisten yritysten ja julkisen sektorin toimijoiden kanssa. Yritykset, voittoa tavoittelemattomat organisaatiot ja julkiset toimijat tarjoavatkin yhteistyömahdollisuuksia, joihin voidaan tarttua joko kurssien puitteissa tai esimerkiksi opinnäyteprojekteina. Lisäksi yhteistyömahdollisuuksia syntyy opetushenkilökunnan laajojen ammatillisten verkostojen kautta.

Tutkimukselliset painopisteet

Muotoilun laitoksen tutkimustyö edustaa kansainvälistä kärkeä. Laitoksella tehtävä tutkimus käsittelee yhteistyöperustaista ja ihmiskeskeistä suunnittelua, kestävän kehityksen muotoilua sekä muotoilun ja taiteellisen työskentelyn keinoin tehtävää tutkimusta. Näiden lisäksi laitoksella tehdään muotoilustrategian, muotoilujohtamisen, innovaatioiden sekä muotoilun historiallisen ja kulttuurisen merkityksen tutkimusta. Pääaineen opetus on tutkimukseen perustuvaa. Laitoksen opetushenkilökunta koostuu tutkijoista ja muotoilun ammattilaisista, joiden asiantuntijuus välittyy päivittäisessä opetus- ja ohjaustyössä niin kandidaatti- kuin maisteriopinnoissakin.

Jatko-opintomahdollisuudet

Pääaineen opinnot antavat opiskelijalle erinomaiset valmiudet jatkaa ylempään korkeakoulututkintoon Muotoilun laitoksen maisteriohjelmissa Collaborative and Industrial Design, Contemporary Design sekä Fashion, Clothing and Textile Design. Muotoilun pääaineesta valmistuneella on opiskeluoikeus yhdessä edellä mainituissa maisteriohjelmissa. Valinnat maisteriohjelmiin tehdään kandidaatin tutkinnon sisällön ja opiskelumenestyksen perusteella.

Kandidaatin tutkinto pääaineessa antaa hyvän pohjan myös muihin muotoilun alaa lähellä oleviin opintoihin. Tällaisia ovat esimerkiksi muotoilujohtamisen (International Design Business Management) ja kestävän kehityksen (Creative Sustainability) maisteriohjelmat Aalto-yliopistossa. Nämä ja monet muut maisteriohjelmat Suomessa ja ulkomailla mahdollistavat erikoistumisen ja asiantuntijaksi kasvun muotoilun kentällä.

Maisterin tutkinnon suoritettuaan voi hakeutua suorittamaan taiteen tai tieteen tohtorin tutkintoa. Taiteen tohtorin tutkinnon suorittamiseksi Aalto-yliopistossa opiskelijan tulee suorittaa tohtorinkoulutusneuvoston määräämät jatko-opinnot, laatia väitöskirja ja puolustaa sitä julkisesti.

----------------

Aalto-yliopiston henkilökunnan ja opiskelijoiden yhteisö on jo itsessään kansainvälinen. Opetushenkilökunnasta 40% on kansainvälisiä, opiskelijoista noin 15%. Pääaineen opiskelijoita kannustetaan viettämään osa kolmannen vuoden opintoja vaihto-opinnoissa ulkomaisessa yliopistossa. Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu on maailman kärkeä,jonka vuoksi korkeakoulu on haluttu kumppani erilaisissa vaihto-ohjelmissa. Pääaineesta lähdetäänkin vaihtoon  Euroopan, Aasian ja Pohjois-Amerikan johtaviin muotoilukouluihin. Opiskelijamme myös osallistuvat itsenäisesti ja kurssityönä kansainvälisiin kilpailuihin ja näyttelyihin, sekä vaihto-opintojen ohella tai sijasta suorittavat ulkomailla työharjoittelujakson yrityksessä.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Muotoilun laitoksella on pitkä perinne onnistuneita yhteistyöprojekteja ulkopuolisten yritysten ja esimerkiksi julkisen sektorin toimijoiden kanssa. Yritykset, voittoa tavoittelemattomat organisaatiot ja julkiset toimijat tarjoavatkin yhteistyömahdollisuuksia, joihin voidaan tarttua joko kurssien puitteissa tai esimerkiksi opinnäyteprojekteina. Lisäksi yhteistyömahdollisuuksia syntyy opetushenkilökunnan laajojen ammatillisten verkostojen kautta.

Tutkimukselliset painopisteet

Muotoilun laitoksen tutkimustyö edustaa kansainvälistä kärkeä. Laitoksella tehtävä tutkimus käsittelee yhteistyöperustaista ja ihmiskeskeistä suunnittelua, kestävän kehityksen muotoilua sekä muotoilun ja taiteellisen työskentelyn keinoin tehtävää tutkimusta. Näiden lisäksi laitoksella tehdään muotoilustrategian, muotoilujohtamisen, innovaatioiden sekä muotoilun historiallisen ja kulttuurisen merkityksen tutkimusta. Pääaineen opetus on tutkimukseen perustuvaa. Laitoksen opetushenkilökunta koostuu tutkijoista ja muotoilun ammattilaisista, joiden asiantuntijuus välittyy päivittäisessä opetus- ja ohjaustyössä niin kandidaatti- kuin maisteriopinnoissakin.

Jatko-opintomahdollisuudet

Pääaineen opinnot antavat opiskelijalle erinomaiset valmiudet jatkaa ylempään korkeakoulututkintoon Muotoilun laitoksen maisteriohjelmissa Collaborative and Industrial Design, Contemporary Design sekä Fashion, Clothing and Textile Design. Muotoilun pääaineesta valmistuneena sinulla on opiskeluoikeus yhdessä edellä mainituissa maisteriohjelmissa. Valinnat maisteriohjelmiin tehdään kandidaatin tutkinnon sisällön ja opiskelumenestyksen perusteella.

Kandidaatin tutkinto pääaineessa antaa hyvän pohjan myös muihin muotoilun alaa lähellä oleviin opintoihin. Tällaisia ovat esimerkiksi muotoilujohtamisen (International Design Business Management) ja kestävän kehityksen (Creative Sustainability) maisteriohjelmat Aalto-yliopistossa. Nämä ja monet muut maisteriohjelmat Suomessa ja ulkomailla mahdollistavat erikoistumisen ja asiantuntijaksi kasvun muotoilun kentällä.

Maisterin tutkinnon suoritettuaan voi hakeutua suorittamaan taiteen tai tieteen tohtorin tutkintoa. Taiteen tohtorin tutkinnon suorittamiseksi Aalto-yliopistossa opiskelijan tulee suorittaa tohtorinkoulutusneuvoston määräämät jatko-opinnot, laatia väitöskirja ja puolustaa sitä julkisesti.

Lue lisää muotoilun opiskelusta

Julia Lohmann's Hidaka Ohmu seaweed pavilion at the A Bloc shopping centre. Photo: Mikko Raskinen

Kuusimetrinen merileväteos valtaa espoolaisen kauppakeskuksen

Julia Lohmannin maailmaa valloittanutta merileväpaviljonkia voi ihailla vuorokauden ympäri Otaniemen A Bloc -kauppakeskuksen ikkunoista.

Uutiset
Tohtorikoulutettavat Noora Yau ja Konrad Klockars seisovat vierekkäin valkoista taustaa vasten. Heidän välissään on pystysuora puinen levy, joka on pohjaväriltään musta, mutta pinnassa on kirkkaita sinisiä ja keltaisia kuvioita. Kuva: Jaakko Kahilaniemi.

Vierekkäisiä latuja – muotoilija ja materiaalitutkija taikovat kimmeltäviä värejä puusta

Muotoilija Noora Yau ja materiaalitutkija Konrad Klockars taikovat puusta väriä, joka on läpinäkyvää, mutta hohtaa kuin hankajalkainen rantavedessä. Työssä auttaa hyvä kemia ja vapaus esittää tyhmiäkin kysymyksiä.

Uutiset
Janne Pärssinen seisoo Mitsubishi Electronicin rakennuksen edessä Japanissa.

Työharjoittelussa Japanissa: Teollisena muotoilijana Mitsubishi Electricilla

Janne Pärssinen iloitsee, että pääsi harjoittelijana vaikuttamaan projektien kulkuun.

Uutiset

Hakuaika on päättynyt

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu