Muotoilu, taiteen kandidaatti ja maisteri

Muotoilun pääaineen opetus perustuu muotoilun kasvavaan yhteiskunnalliseen merkitykseen ja työnkuvan laajenemiseen. Pääaineessa opiskellaan muotoilun prosesseja ja teknologioita, visuaalista ilmaisua, käyttäjäkeskeisen suunnittelun menetelmiä, perehdytään materiaaleihin sekä opitaan ymmärtämään muotoilu osana kulttuuria ja kestävää kehitystä.
DWoC - Photo by Eeva Suorlahti. Design by Marjaana Tanttu.
Photo by Eeva Suorlahti. Design by Marjaana Tanttu.

Tutkinto:

Taiteen kandidaatti + maisteri

Hakuaika:

20.3.2019 - 3.4.2019

Opetuskieli:

suomi
ruotsi

Kesto:

3+2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Yleinen korkeakoulukelpoisuus

Koulutusala:

Taiteiden ala

Laajuus:

180+120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Hakuaika on päättynyt

Edellinen hakuaika päättyi 3.4.2019
Lue lisää

Koulutuksen tavoite

Sisältötavoitteet

Muotoilun pääaineen opetus perustuu muotoilun kasvavaan yhteiskunnalliseen merkitykseen ja työnkuvan laajenemiseen. Pääaineessa opiskellaan muotoilun prosesseja ja teknologioita, visuaalista ilmaisua, käyttäjäkeskeisen suunnittelun menetelmiä, perehdytään materiaaleihin sekä opitaan ymmärtämään muotoilu osana kulttuuria ja kestävää kehitystä. Tavoitteena on kouluttaa luova ja yhteistyökykyinen tuotesuunnittelun ammattilainen, joka kykenee käsittelemään laajoja muotoilualan tehtäväkokonaisuuksia ennakkoluulottomasti, kriittisesti ja vastuullisesti.

Taitotavoitteet

Muotoilualalla toimiminen edellyttää luovaa ajattelua, näkemyksellisyyttä ja yhteistyökykyä. Muotoilun pääaineesta valmistuva taiteen kandidaatti hallitsee alan edellyttämät perustiedot ja taidot sekä tiedonhankinta-, analyysi- ja ongelmaratkaisumenetelmät. Hän on ideointikykyinen, hallitsee henkilökohtaisen suunnitteluprosessinsa ja osaa esitellä sen tulokset. Hän osaa toimia tiimin jäsenenä ja tuntee muotoiluun liittyvät kestävän kehityksen periaatteet. Hänellä on perusvalmiudet toimia erilaisissa muotoilutehtävissä kokeellisen muotoilun, sarjatuotannon tai palvelumuotoilun alueilla, perustuen siihen, miten hän suuntaa opintonsa.

Akateemiset taidot

Muotoilun pääaine kannustaa opiskelijaa taiteellisen toiminnan, muotoiluajattelun ja tutkimuksen yhdistämiseen. Opiskelija ymmärtää muotoilun sosiaalisena ja kulttuurisena ilmiönä. Hän hallitsee tutkimuksen perustaidot ja tuntee sen tietolähteet. Opiskelija tuntee suunnittelutyön terminologian ja osaa kertoa työstään suullisesti, kirjallisesti ja visuaalisesti.

Lisätietoja opetuskielestä

Muotoilun pääaineen kieli kandidaattiohjelmassa on suomi (ruotsi).

Uramahdollisuudet

Muotoilun pääaineesta valmistuneella taiteen kandidaatilla on valmiudet jatkaa muotoilun alan maisteriohjelmissa. Valmistuneella on perusvalmiudet työskennellä erilaisissa tuote- tai palvelumuotoilun ammattitehtävissä tai taiteen ja muotoilun rajapinnalla.

Koulutuksen sisältö

Ensimmäisenä opintovuonna opiskelijat perehtyvät muotoiluprosesseihin, suunnittelumenetelmiin ja materiaaleihin sekä osallistuvat koulun yhteisiin taide-, kieli- ja viestintäopintoihin. Toisena ja kolmantena vuonna opiskelija suuntautuu henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa (HOPS) mukaisesti valitsemiinsa aiheisiin. Opiskelija voi painottaa opintonsa teolliseen muotoiluun, palvelumuotoiluun tai kokeelliseen muotoiluun. Hän voi keskittyä tiettyyn materiaaliin ja tutkia sen mahdollisuuksia tuotemuotoilussa tai taiteellisessa ilmaisussa. Sivuaine ja valinnaiset opinnot joko syventävät tai laajentavat opiskelijan osaamista hänen haluamaansa suuntaan. Kolmantena opintovuonna opiskelija tekee opinnäytteen aiheesta, johon on syventynyt opintojensa aikana ja valmistautuu siirtymään työelämään tai jatkamaan maisteriopinnoissa.

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä löydät lukuvuoden 2018-2020 opinto-oppaasta.

Kansainvälistyminen

Kansainvälisyys on olennainen osa muotoilijan ammattia, joten opiskelijaa kannustetaan hakeutumaan kansainväliseen opiskelijavaihtoon tai työharjoitteluun. Myös osallistuminen kansainvälisiin muotoilukilpailuihin ja näyttelyihin antaa pohjaa kansainvälistymiselle.

Haku suomen- ja ruotsinkieliseen kandidaattikoulutukseen

Hakuaika on päättynyt

Edellinen hakuaika päättyi 3.4.2019
Lue lisää
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu