Koulutustarjonta

Muotoilu, taiteen kandidaatti ja maisteri

Maailmassa tuotetaan liikaa turhaa ja huonosti toimivaa tavaraa. Muotoilun opintojen sisältö perustuu näkemykseen, että muotoilijan tehtävä on kehittää tarpeellisia ja kiinnostavia tuotteita ja palveluja, joiden suunnittelussa ja tuottamisessa on huomioitu sekä erilaiset käyttäjäryhmät että ympäristön kuormitus. Tutkittuun tietoon perehtymällä ja soveltamalla työssään ajan tasalla olevia suunnittelun menetelmiä, muotoilija voi yhteistyössä muiden alojen ammattilaisten kanssa vaikuttaa laajasti ympäristön, yhteiskunnan ja kulttuurin hyvinvointiin paikallisesti ja maailmanlaajuisesti.
Mutoilu – Kuva: Eeva Suorlahti. Design: Marjaana Tanttu.
Photo by Eeva Suorlahti. Design by Marjaana Tanttu.

Tutkinto:

Taiteen kandidaatti + maisteri

Hakuaika:

16.3.2022 – 30.3.2022

Opetuskieli:

suomi
ruotsi

Kesto:

3+2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Yleinen korkeakoulukelpoisuus

Koulutusala:

Taiteiden ala

Laajuus:

180+120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Hakuaika on päättynyt

Haku suomen- ja ruotsinkieliseen kandidaattikoulutukseen
Taiteiden alan ennakkotehtävät 2022

Maailmassa tuotetaan liikaa turhaa ja huonosti toimivaa tavaraa. Muotoilun opintojen sisältö perustuu näkemykseen, että muotoilijan tehtävä on kehittää tarpeellisia ja kiinnostavia tuotteita ja palveluja, joiden suunnittelussa ja tuottamisessa on huomioitu sekä erilaiset käyttäjäryhmät että ympäristön kuormitus. Tutkittuun tietoon perehtymällä ja soveltamalla työssään ajan tasalla olevia suunnittelun menetelmiä, muotoilija voi yhteistyössä muiden alojen ammattilaisten kanssa vaikuttaa laajasti ympäristön, yhteiskunnan ja kulttuurin hyvinvointiin paikallisesti ja maailmanlaajuisesti.

Muotoilun pääaineopinnot kattavat muotoilun koko kentän tuote- ja palvelusuunnittelusta kokeilevaan muotoiluun. Valmistuttuaan muotoilun pääaineesta opiskelija osaa: 

 • Suunnitella harkittuja ja innovatiivisia tuotteita ja ratkaisuja. 
 • Kehittää ja toteuttaa omaa muotoilullista ja ammatillista näkemystään. 
 • Käyttää työssään monipuolisesti erilaisia ideointi-, mallinnus-, tutkimus- ja arviointimenetelmiä. 
 • Noudattaa suunnittelutyössään käyttäjälähtöisen suunnittelun periaatteita. 
 • Kertoa muotoilutyöstä visuaalisesti, mallien avulla ja sanoin eri yleisöille, kuten yritysten edustajille, asiakkaille ja käyttäjille. 
 • Huomioida suunnittelutyössään kestävän kehityksen ja kiertotaloudessa toimimisen periaatteet. 

Opetuskielet

Opetuskieli kandidaattiohjelmassa

Muotoilun pääaineen opetuskieli on pääosin suomi. Osa opetusmateriaalista on englanninkielistä. Opiskelija voi tehdä opintosuoritteensa suomeksi, ruotsiksi tai erikseen sovittuna englanniksi. Osa kursseista toteutetaan yhteistyössä muiden ohjelmien kanssa, jolloin opetuskielenä voi olla englanti ja opintosuoritteet tehdään englanniksi.

Opetuskieli maisteriohjelmassa

Muotoilun laitoksen maisteriohjelmien opetuksen kieli on englanti. Opetus toteutetaan englanniksi ja opetusmateriaalit ovat englanninkielisiä. Opiskelija voi tehdä opintosuoritteensa englanniksi ja erikseen sovittuna suomeksi tai ruotsiksi.

Opintojen rakenne

Opetuksessa yhdistetään luentoja, ohjausta, pienryhmätyöskentelyä ja tekemällä oppimista Aalto-yliopiston korkeatasoisilla työpajoilla. Opiskelu edellyttää aktiivista ja läsnä olevaa työskentelyä. Pieni osa opinnoista on mahdollista suorittaa omaan tahtiin esimerkiksi tenttimällä.

 1. vuosi: muotoiluprosessiin ja muotoilun kenttään perehtyminen eri näkökulmista, käyttäjäkeskeiseen suunnittelun sekä digitaalisten suunnittelumenetelmien perusteet, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun yhteiset taide-, kieli- ja viestintäopinnot.
 2. vuosi: kokeilevan ja omaehtoisen työskentelyn vahvistaminen sekä luova ongelmanratkaisu, tutustuminen teolliseen suunnitteluprosessiin, sarjatuotantoon sekä suunnittelutyöhön liittyviin kokeellisiin tutkimusmenetelmiin.
 3. vuosi: omaa opintopolkua tukeva sivuaine, valinnaiset opinnot, mahdolliset vaihto-opinnot sekä kandidaatin opinnäyte

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä löydät lukuvuoden 2022-2024 opinto-oppaasta.

Uramahdollisuudet

Kandidaatin tutkinto antaa valmiudet pääasiassa maisteriopintoihin, sekä mahdollistaa toimimisen muotoilijan uran ensimmäisissä tehtävissä. Maisteritutkinnon jälkeen pääaineen opiskelijat toimivat tuote- ja palvelukehitystehtävissä tai muotoilun johtotehtävissä yksityisellä ja julkisella sektorilla, toimialueinaan kestävän kehityksen muotoilu, teollinen muotoilu, vuorovaikutussuunnittelu, tuotesuunnittelu ja -kehitys, palvelumuotoilu, strateginen muotoilu, pinta- ja tekstiilisuunnittelu, sekä lasi- ja keramiikkamuotoilu ja kokeellinen muotoilu taiteen ja muotoilun rajanpinnalla. Esimerkiksi Ornamon tutkimukset kuvaavat alan työllistymistä ja palkkausta. Aalto-yliopistosta valmistuneet muodostavat aktiivisen alumniverkoston, jonka kautta opiskelijamme säilyttävät yhteyden yliopistoon valmistumisen jälkeenkin.

Kansainvälistyminen

Aalto-yliopiston henkilökunnan ja opiskelijoiden yhteisö on kansainvälinen: opetushenkilökunnasta 40% on kansainvälisiä, opiskelijoista noin 15%. Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu onmaailman kärkeä, jonka vuoksi korkeakoulu on haluttu kumppani erilaisissa vaihto-ohjelmissa. Muotoilun pääaineesta lähdetään vaihtoon Euroopan, Aasian ja Pohjois-Amerikan johtaviin muotoilukouluihin. Opiskelijamme myös osallistuvat itsenäisesti tai kurssityönä kansainvälisiin kilpailuihin ja näyttelyihin, sekä vaihto-opintojen ohella tai sijasta suorittavat työharjoittelujakson ulkomailla.

Jatko-opintomahdollisuudet

Maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija voi hakeutua suorittamaan taiteen tai tekniikan tohtorin tutkintoa. Taiteen tohtorin tutkinnon suorittamiseksi Aalto-yliopistossa opiskelijan tulee suorittaa tutkintoon sisältyvät jatko-opinnot, laatia väitöskirja ja puolustaa sitä julkisesti. 

Tutkimuksen painopisteet

Muotoilun laitoksen tutkimustyö edustaa alan kansainvälistä kärkeä. Laitoksella tehtävä tutkimus käsittelee yhteistyöperustaista ja ihmiskeskeistä suunnittelua, kestävän kehityksen muotoilua sekä taiteellisen työskentelyn keinoin tehtävää tutkimusta. Laitoksen opetushenkilökunta koostuu tutkijoista ja muotoilun ammattilaisista, joiden asiantuntijuus välittyy päivittäisessä opetus- ja ohjaustyössä muotoilun pääaineessa. 

Suuntautumisvaihtoehdot

Perusopintojen jälkeen opiskelija laatii ohjaavan opettajan tuella henkilökohtaisen opintosuunnitelman, jonka avulla hän suuntaa osaamistaan haluamaansa suuntaan. Hän voi painottaa opinnoissaan tuote- ja materiaalisuunnittelua, tekstiilisuunnittelua, hakeutua lasi- ja keramiikkamateriaalien pariin tai keskittyä palvelumuotoiluun, taiteelliseen toimintaan, muotoilualan kehitystehtäviin tai muotoilun yrittäjyyteen.

Muotoilun pääaineesta valmistuneella on opiskeluoikeus Muotoilun maisteriohjelmassa pääaineina Collaborative and Industrial Design, Contemporary Design tai Fashion, Clothing and Textile Design. Hänellä on hyvät valmiudet hakea myös muihin Aalto-yliopiston monialaisiin muotoilun maisteriopintoihin (International Design Business Management ja Creative Sustainability maisteriohjelmat). Lisäksi taiteen kandidaatti voi hakea kansainvälisiin maisteriopintoihin.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Muotoilun pääaine tekee säännöllisesti projekteja yritysten ja julkisen sektorin toimijoiden kanssa. Yhteistyö toteutetaan kurssien puitteissa tai opinnäyteprojekteina. Pääaineella on lisäksi opetusyhteistyötä Aalto-yliopiston muiden korkeakoulujen kanssa, esimerkkinä CHEMARTS yhteistyö Kemian tekniikan korkeakoulun kanssa sekä Aaltonaut- sivuaine.

Hakuaika on päättynyt

 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu