Koulutustarjonta

Muotoilu, taiteen kandidaatti ja maisteri

Muotoilun pääaineen opetus perustuu muotoilun kasvavaan yhteiskunnalliseen merkitykseen ja työnkuvan laajenemiseen. Pääaineessa opiskellaan muotoilun prosesseja ja teknologioita, visuaalista ilmaisua, käyttäjäkeskeisen suunnittelun menetelmiä, perehdytään materiaaleihin sekä opitaan ymmärtämään muotoilu osana kulttuuria ja kestävää kehitystä.
DWoC - Photo by Eeva Suorlahti. Design by Marjaana Tanttu.
Photo by Eeva Suorlahti. Design by Marjaana Tanttu.

Tutkinto:

Taiteen kandidaatti + maisteri

Hakuaika:

18.3.2020 – 1.4.2020

Opetuskieli:

suomi
ruotsi

Kesto:

3+2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Yleinen korkeakoulukelpoisuus

Koulutusala:

Taiteiden ala

Laajuus:

180+120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Hakuaika on päättynyt

Koulutuksen tavoite

Sisältötavoitteet

Muotoilija on luova ammattilainen, joka pitää huolta käyttäjien ja maapallon hyvinvoinnista rakennettua ympäristöä kestävällä tavalla muokkaamalla. Muotoilijan työsarkaa ovat esimerkiksi sarjavalmisteiset kodin, julkisen tilan ja työskentely-ympäristöjen tuotteet, lukuisat erilaiset analogiset ja digitaaliset käyttöliittymät, yksityisen ja julkisen sektorin palveluprosessit, brändit ja strategiat, käyttäjäkokemusta, tuote-ergonomiaa ja esimerkiksi piensarjaisia taideteollisuuden tuotteita unohtamatta.

Muotoilun pääaineen opetus perustuu muotoilun kasvavaan yhteiskunnalliseen merkitykseen ja työnkuvan laajenemiseen. Tavoitteena on kouluttaa luova ja yhteistyökykyinen suunnittelun ammattilainen, joka kykenee käsittelemään laajoja muotoilualan tehtäväkokonaisuuksia ennakkoluulottomasti, kriittisesti ja vastuullisesti.

Taitotavoitteet

Muotoilu on suunnittelua. Suunnitteluprosessin edetessä tieto suunniteltavasta kohteesta ja tehtävästä täsmentyy vaatimusmäärittelyn, tavoitteiden ja mahdollisuuksien tarkentuessa. Jotta suunnittelija pystyy tähän oman tehtävänsä tarkentamiseen, hän tarvitsee lukuisia erilaisia ammattitaitoja ja -tietoja.

Muotoilutyössä suunnittelu kohdennetaan hankitun tiedon analyysin, esimerkiksi käyttäjäymmärryksen, avulla. Suunnittelun aikana myös erilaiset keinot toteuttaa kokeiluja visualisoinneista toimiviin prototyyppeihin asti ovat olennaisessa osassa. Suunnittelu vaatiikin tekemisen ja tehtäväkuvauksen jatkuvaa vuorottelua, jonka seurauksena lopputulos muotoutuu. Muotoilijan työ on suunnittelutyötä kohteen toimivuuden sekä sen synnyttämän mielikuvan ja kokemuksen mahdollistamiseksi.

Muotoilualalla toimiminen edellyttää kestävän kehityksen periaatteiden sisäistämistä, luovaa ajattelua, taiteellista näkemystä ja yhteistyökykyä. Muotoilun pääaineen opinnoissa opit hallitsemaan tuote- ja palvelusuunnittelun perustaidot kuten käyttäjä- ja taustatiedon hankinnan, luonnostelun, konseptoinnin, materiaalien, valmistusmenetelmien ja käytönaikaisen elinkaarilaskennan, prototypoinnin, portfolio-esittämisen, näyttelyrakentamisen ja projektin esittelyn. Niiden lisäksi kehität rohkeuttasi kokeilla ja omaksua uusia tekniikoita ja teknologioita ideoiden analogiseen ja digitaaliseen toteutukseen niin itsenäisesti kuin ryhmätyönäkin. Tutustut myös suunnittelun ja muotoilun historiaan ja teoriaan, muotoilun vaikutuksiin sekä muotoilua käsitteleviin keskusteluihin.

Akateemiset taidot

Muotoilun pääaine kannustaa opiskelijaa suunnittelun tai taiteellisen toiminnan, muotoiluajattelun ja tutkimuksen yhdistämiseen. Opiskelija ymmärtää muotoilun laaja-alaisesti ympäristöön vaikuttavana sosiaalisena ja kulttuurisena ilmiönä. Hän hallitsee muotoiluammateille tyypilliset tutkimuksen perustaidot ja osaa hyödyntää tietolähteitä kriittisesti. Opiskelija tuntee suunnittelutyön terminologian ja osaa kertoa työstään suullisesti, kirjallisesti ja visuaalisesti.

Lisätietoja opetuskielestä

Opetuskieli kandidaattiohjelmassa

Muotoilun pääaineen opetuksen kieli on pääosin suomi. Osa opetuksesta toteutetaan englanniksi ja osa opetusmateriaalista on englanninkielistä. Opiskelija voi tehdä opintosuoritteensa suomeksi, ruotsiksi ja erikseen sovittuna englanniksi. Kursseilla, joilla opetuskielenä on englanti, opintosuoritteet tehdään yleensä englanniksi.

Opetuskieli maisteriohjelmassa

Muotoilun laitoksen maisteriohjelmien opetuksen kieli on englanti. Opetus toteutetaan englanniksi ja opetusmateriaalit ovat englanninkielisiä. Opiskelija voi tehdä opintosuoritteensa englanniksi ja erikseen sovittuna suomeksi tai ruotsiksi.

Koulutuksen sisältö

Pääaineessa opiskellaan inhimillistä kulttuuria edistävää, esteettisesti korkeatasoista kestävää tuote- ja palvelusuunnittelua sekä muotoilun käytäntöjä, teoriaa, historiaa ja kriittistä ajattelua. Opiskelijoiden ja opetushenkilökunnan yhteisö kannustaa luoviin kokeiluihin, vertaisoppimiseen sekä oman praktiikan ja asiantuntijuuden paikantamiseen muotoilun kentällä. Pääaineen kansainväliset verkostot tarjoavat mm. vaihto-opiskelumahdollisuuksia ja erilaisia yhteistyöprojekteja. Opinnot rohkaisevat uuden omaksumiseen, uteliaisuuteen ja oman luovuuden tunnistamiseen. Pääaineessa on vahva ohjaavan opettamisen sekä teoriaa ja käytäntöä yhdistävän oppimisen kulttuuri. Suurin osa kursseista edellyttää aktiivista ja läsnäolevaa työskentelyä ryhmä- ja yksilötapaamisissa opettajan ohjauksessa. Pieni osa opinnoista on mahdollista suorittaa itsenäisesti esimerkiksi tenttimällä tai etänä.

Ensimmäisen opiskeluvuoden opinnot keskittyvät perustietoihin ja -taitoihin. Taiteen ja suunnittelun korkeakoulun yhteisten taide-, kieli- ja viestintäopintojen lisäksi perehdytään muotoiluprosesseihin, suunnittelumenetelmiin sekä erilaisiin materiaaleihin. Pääosa opinnoista tapahtuu pajoilla (mm. puu-, metalli-, lasi-, keramiikka-, metalli-, 3D-tulostus-, mekatroniikka-, studioissa (mm. kankaanpaino-, neule- ja kudontapajat). Ensimmäisen vuoden luento-opetus ja ohjaus tukevat paja- ja studiotyöskentelyä.

Toisen opiskeluvuoden opinnot syventävät perustaitoja ja -tietoja ja vahvistavat kokeilevan ja omaehtoisen työskentelyn sekä itsenäisen ongelmaratkaisun taitoja. Kursseilla perehdytään mm. käyttäjäkeskeiseen suunnitteluun, systeemiajatteluun, kestävään tuotesuunnitteluun, palvelumuotoiluun, kokeelliseen omaehtoiseen ilmaisuun ja materiaalitutkimukseen. Laitoksen toisen vuoden kandidaattiopiskelijoiden yhteiset kurssit tukevat pääainekursseilla työskentelyä avaamalla historiallista perspektiiviä ajankohtaisiin ilmiöihin. Toisena opiskeluvuotena työskentely on pääasiassa tutkivaa ja kriittistä ja luo näin hyvän pohjan kolmannen vuoden opintoihin.

Kolmantena opiskeluvuonna opinnot koostuvat omaa opintopolkua tukevasta sivuaineesta ja valinnaisista opinnoista sekä opinnäytteen teosta. Opinnäytetyöskentely on ohjauksessa tapahtuvaa itsenäistä ja tutkivaa opiskelua sekä työskentelyä raportoivaa akateemista kirjoittamista.

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä ensimmäisen vuoden osalta löydät lukuvuoden 2018-2020 opinto-oppaasta. Toisen ja kolmannen vuoden osalta opinto-opas on suuntaa antava. Tutkintovaatimuskausi 2020-2022 tuo mukaan muutoksia, esimerkiksi vahvistamalla kestävän muotoilun näkyvyyttä ja painoarvoa opinnoissa.

Opinnäytetyö

Opinnäyte tehdään kolmantena opiskeluvuonna opinnäyteseminaarissa ohjaavan opettajan ja seminaariryhmän sekä akateemisen kirjoittamisen työpajojen tuella. Opinnäytteessä osoitetaan oppineisuutta muotoilun alalla ja kykyä soveltaa opittuja tietoja ja taitoja, kyvykkyyttä itsenäiseen suunnittelutyöhön ja ongelmanratkaisuun taiteellisen, teoreettisen tai soveltavan tutkimuksellisen aiheen parissa sekä hyvää viestintä- ja kielitaitoa. Yleisiä opinnäytteen aiheita ovat suunnitteluprojektit omaehtoisesti ja toimeksiantoina, muotoilun praktiikkaa käsittelevät tutkimukset sekä erilaiset taiteelliset tutkimukset ja projektit.

Uramahdollisuudet

Aktiivisen yritysyhteistyön johdosta työllistymismahdollisuudet ovat erinomaiset. Ensimmäinen työpaikka sovitaan usein opiskelun aikana syntyneiden kontaktien perusteella. Kandidaatin tutkinto antaa valmiudet pääasiassa maisteriopintoihin, sekä mahdollistaa toimimisen erilaisissa muotoilualan avustavissa tehtävissä. Maisteritutkinnon jälkeen pääaineen opiskelijat toimivat niin yksityisen kuin julkisen sektorin tuote- ja palvelukehitystehtävissä sekä muotoilun johtotehtävissä, toimialueinaan kestävän kehityksen muotoilu, teollinen muotoilu, vuorovaikutussuunnittelu, tuotesuunnittelu ja -kehitys, palvelumuotoilu, strateginen muotoilu, pinta- ja tekstiilisuunnittelu, sekä lasi- ja keramiikkamuotoilu ja kokeellinen muotoilu taiteen ja muotoilun rajanpinnalla. Merkittävä osa muotoilijoista toimii freelancereina tai yrittäjinä ainakin jossain vaiheessa työuraansa. Opintojen aikana omaksuttu jatkuvan oppimisen periaate ja tutkiva ote asioihin antavat omalta osaltaan tärkeää lisätukea tulevaisuuden ammattilaiselle.

Aalto-yliopistosta valmistuneet muodostavat aktiivisen alumniverkoston, jonka kautta opiskelijamme säilyttävät yhteyden yliopistoon vielä valmistumisen jälkeenkin.

Kansainvälistyminen

Aalto-yliopiston henkilökunnan ja opiskelijoiden yhteisö on jo itsessään kansainvälinen. Opetushenkilökunnasta 40% on kansainvälisiä, opiskelijoista noin 15%. Pääaineen opiskelijoita kannustetaan viettämään osa kolmannen vuoden opintoja vaihto-opinnoissa ulkomaisessa yliopistossa. Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu on maailman kärkeä,jonka vuoksi korkeakoulu on haluttu kumppani erilaisissa vaihto-ohjelmissa. Pääaineesta lähdetäänkin vaihtoon  Euroopan, Aasian ja Pohjois-Amerikan johtaviin muotoilukouluihin. Opiskelijamme myös osallistuvat itsenäisesti ja kurssityönä kansainvälisiin kilpailuihin ja näyttelyihin, sekä vaihto-opintojen ohella tai sijasta suorittavat ulkomailla työharjoittelujakson yrityksessä.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Muotoilun laitoksella on pitkä perinne onnistuneita yhteistyöprojekteja ulkopuolisten yritysten ja esimerkiksi julkisen sektorin toimijoiden kanssa. Yritykset, voittoa tavoittelemattomat organisaatiot ja julkiset toimijat tarjoavatkin yhteistyömahdollisuuksia, joihin voidaan tarttua joko kurssien puitteissa tai esimerkiksi opinnäyteprojekteina. Lisäksi yhteistyömahdollisuuksia syntyy opetushenkilökunnan laajojen ammatillisten verkostojen kautta.

Tutkimukselliset painopisteet

Muotoilun laitoksen tutkimustyö edustaa kansainvälistä kärkeä. Laitoksella tehtävä tutkimus käsittelee yhteistyöperustaista ja ihmiskeskeistä suunnittelua, kestävän kehityksen muotoilua sekä muotoilun ja taiteellisen työskentelyn keinoin tehtävää tutkimusta. Näiden lisäksi laitoksella tehdään muotoilustrategian, muotoilujohtamisen, innovaatioiden sekä muotoilun historiallisen ja kulttuurisen merkityksen tutkimusta. Pääaineen opetus on tutkimukseen perustuvaa. Laitoksen opetushenkilökunta koostuu tutkijoista ja muotoilun ammattilaisista, joiden asiantuntijuus välittyy päivittäisessä opetus- ja ohjaustyössä niin kandidaatti- kuin maisteriopinnoissakin.

Jatko-opintomahdollisuudet

Pääaineen opinnot antavat opiskelijalle erinomaiset valmiudet jatkaa ylempään korkeakoulututkintoon Muotoilun laitoksen maisteriohjelmissa Collaborative and Industrial Design, Contemporary Design sekä Fashion, Clothing and Textile Design. Muotoilun pääaineesta valmistuneena sinulla on opiskeluoikeus yhdessä edellä mainituissa maisteriohjelmissa. Valinnat maisteriohjelmiin tehdään kandidaatin tutkinnon sisällön ja opiskelumenestyksen perusteella.

Kandidaatin tutkinto pääaineessa antaa hyvän pohjan myös muihin muotoilun alaa lähellä oleviin opintoihin. Tällaisia ovat esimerkiksi muotoilujohtamisen (International Design Business Management) ja kestävän kehityksen (Creative Sustainability) maisteriohjelmat Aalto-yliopistossa. Nämä ja monet muut maisteriohjelmat Suomessa ja ulkomailla mahdollistavat erikoistumisen ja asiantuntijaksi kasvun muotoilun kentällä.

Maisterin tutkinnon suoritettuaan voi hakeutua suorittamaan taiteen tai tieteen tohtorin tutkintoa. Taiteen tohtorin tutkinnon suorittamiseksi Aalto-yliopistossa opiskelijan tulee suorittaa tohtorinkoulutusneuvoston määräämät jatko-opinnot, laatia väitöskirja ja puolustaa sitä julkisesti.

Haku suomen- ja ruotsinkieliseen kandidaattikoulutukseen

Hakuaika on päättynyt

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu