Aalto-handboken

Aalto-universitetets språkliga riktlinjer

Aalto-universitetet har som mål att bli ett internationellt sett uppskattat universitet genom att bygga på finländsk expertis. Aalto-universitetets språkliga riktlinjer följer samma princip: internationalisering och kulturell mångfald med utgångspunkt i landets tvåspråkighet.
kielet

Rektorens beslut D/360/00.01.06.06/2019

Aalto-universitetets språkliga riktlinjer              

I Språkliga principer vid Aalto-universitetet

Vid Aalto-universitetet byggs internationalisering och kulturell mångfald på grundval av Finlands tvåspråkighet. Universitetets språkliga riktlinjer följer dessa principer:

 • Arbetsspråken är finska, svenska och engelska.
 • Alla kan delta i diskussioner.
 • Kulturell mångfald är en resurs.
 • Goda kommunikationsfärdigheter värdesätts.

II Ett internationellt och mångkulturellt Aalto-universitetet

I enlighet med Aalto-universitetets strategi är syftet med de språkliga riktlinjerna att främja internationaliseringen av Aalto-universitetet och samtidigt beakta nationalspråkens, finskans och svenskans, ställning som vetenskapsspråk. I och med att Aalto-universitetet verkar i ett officiellt tvåspråkigt land har universitetet enligt lag skyldighet att erbjuda utbildning och studierelaterade tjänster på både finska och svenska. I de språkliga riktlinjerna beaktas den finländska språklagstiftningen. Det är således naturligt att Aalto-universitetets arbetsspråk är finska, svenska och engelska.

III Flerspråkig kultur

Syftet med de språkliga riktlinjerna är att främja flerspråkighet och kulturell mångfald vid Aalto-universitetet. Universitetssamfundets internationella medlemmar har möjlighet att lära sig om finländsk kultur och att lära sig finska och/eller svenska. Utbildning i språk och kultur erbjuds alla medlemmar av Aalto.

Aalto-universitetet

 • uppmuntrar till flerspråkighet och parallellspråkighet inom universitetssamfundet
 • utvecklar arbetsmetoder och skapar förutsättningar för högklassig kommunikation
 • är medvetet om internationaliseringens utmaningar
 • bedriver undervisning och forskning också på finska och svenska för att främja användningen och utvecklingen av nationalspråken som vetenskapsspråk
 • stöder integrationen av internationella studerande och anställda.

IV Flerspråkighet i praktiken

1) Forskning

 • Forskningspublikationerna kännetecknas av ett konsekvent och vårdat språk. 
 • Aalto-universitetet har en aktiv roll i att utveckla vetenskaplig terminologi på finska och svenska i olika samarbetsnätverk.

2) Studier och undervisning

 • Examensspråken vid Aalto-universitetet är finska, svenska och engelska. De huvudsakliga undervisningsspråken vid Aalto-universitetet är finska och engelska samt inom det tekniska området och området för konst även svenska.
 • Inom det tekniska området och området för konst ordnas undervisning på svenska, och svenskspråkiga studerande får stöd för sitt lärande på svenska.
 • Studerande som har sökt in för att avlägga kandidat- och magisterexamen på ett inhemskt språk ska ha möjlighet att genomföra studier på ett inhemskt språk även på magisternivå.
 • Lärandemålen för kandidat- och magisterprogrammen ska innefatta sådana språkliga, kommunikativa och mångkulturella färdigheter som behövs inom respektive utbildningsområde.
 • Goda färdigheter i språk, kommunikation och interaktion ingår i de pedagogiska krav som ställs på undervisningspersonalen. Lärarna erbjuds stöd och utbildning för att utveckla sina pedagogiska färdigheter.

3) Tjänster

 • Alla studerande och anställda vid Aalto-universitetet har möjlighet att studera finska, svenska och engelska.
 • Personalen har tillgång till högklassiga redigerings-, översättnings- och språkgranskningstjänster på finska, svenska och engelska.
 • Dokumenten kännetecknas av ett konsekvent och vårdat språk. Vid Aalto-universitetet används en enhetlig terminologi i fråga om de mest centrala begreppen.
 • Centrala studierelaterade dokument är på finska, svenska och engelska. Interna dokument, beslut, blanketter och anvisningar är i huvudsak på finska och engelska.
 • Alla medlemmar av universitetssamfundet har möjlighet att delta i verksamheten i universitetets olika organ och kommittéer.

4) Kommunikation

 • I all kommunikation beaktas målgruppens behov med hänsyn till situation, kommunikationskanal och språk.
 • Aalto-universitetets webbplats aalto.fi publiceras på finska, engelska och i behövlig utsträckning på svenska.

V Implementering av flerspråkighet och kulturell mångfald vid Aalto-universitetet

 • Aalto-universitetets provost ansvarar för implementeringen av de språkliga riktlinjerna.
 • De åtgärder och resurser som krävs i enlighet med de språkliga riktlinjerna ingår som en naturlig del i Aalto-universitetets verksamhet.
 • Vid Aalto-universitetet finns ansvarspersoner vars huvudsakliga uppgift är att stödja svensk- och engelskspråkiga studerande och främja kommunikationen på dessa språk.
 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat