Donera en framtid

Principer för donationer

Learning_Hub-8105

Tillstånd för insamling

Tillståndet gäller 1.1.2018-31.12.2022 i hela Finland utom på Åland.
Insamlingstillståndets nummer är RA/2017/1277 .

Principerna för Aalto-universitetets medelanskaffning

Principerna för Aalto-universitetets medelanskaffning är offentliga och transparenta för universitetets donatorer och potentiella donatorer.

Aalto-universitetet satsar på forskning och undervisning av hög kvalitet. Universitetets främsta syfte är att stödja studieivern samt förbereda studerandena inför arbetslivet. Genom att bedriva banbrytande forskning och utbilda nya experter skapar universitetet nya arbetstillfällen, ekonomisk tillväxt och välfärd i Finland.

Det krävs hårt arbete och stora ansträngningar för att vara en föregångare. Donationerna är en viktig del av medelanskaffningen och ökar Aalto-universitet möjligheter att utveckla verksamheten på en fortsatt hög internationell nivå.

Följande principer gäller inom medelanskaffning och donationer:

1. Allmänna principer

Donationskulturen vid Aalto-universitetet bygger på etik och öppenhet samt respekt för donatorns vilja.

Aalto-universitetet tar emot donationer som knyter an till stiftelsens syfte, det vill säga att främja den fria forskningen och den vetenskapliga och konstnärliga bildningen samt genomslagskraft i samhället, att ge på forskning grundad högsta undervisning och att fostra de studerande till att tjäna fosterlandet och mänskligheten. (Aalto-högskolestiftelsens stadgar)

Aalto-universitetet förbinder sig till de värden och principer för ansvarsfull medelanskaffning som tillämpas av Association of Fundraising Professionals (AFP) samt Ansvarsfullt Donerande rf (VaLa).

 • Ärlighet: Aalto-universitetets medelanskaffning är ärlig, ansvarsfull och sanningsenlig. Medelanskaffningen sköts och donationerna används på ett sätt som främjar Aalto-universitetets syfte.
 • Respekt: Aalto-universitetets medelanskaffning respekterar universitetsgemenskapen samt donatorer och förmånstagare. Medelanskaffningen värnar om personlig integritet och valfrihet i alla dess former. Donatorns vilja respekteras.
 • Öppenhet: Aalto-universitetets medelanskaffning präglas av öppenhet. Alla verkliga eller eventuella intressekonflikter inom medelanskaffningen rapporteras och eventuella personliga eller professionella oegentligheter undviks.
 • Transparens: Aalto-universitetet rapporterar tydligt om donationer, hur de används och förvaltas, om utgifter och intäkter på ett noggrant och begripligt sätt.

2. Universitetets donationsobjekt

Universitetet ger uppdaterad information om alla donations-objekt på medelanskaffningens webbplats. Donationsobjekten fördelas i följande fonder:

 1. Aalto-universitetets allmänna donationsfond (kapitaliseringsfond)
 2. Utbildningsområdesvisa fonder (kapitaliseringsfonder)
 3. Högskolespecifika fonder (kapitaliseringsfonder)
 4. Strategiska projektfonder (tidsbundna utdelningsfonder)
 5. Namngiven fond (möjlig i samband med betydande donationer)

Donatorerna kan efter eget gottfinnande rikta donationerna till universitetets allmänna utvecklingsarbete, utbildningsområdesvisa fonder, högskolespecifika fonder eller tidsbundna projektvisa fonder som är till stöd när det gäller genomförandet av universitetets strategi. I samband med betydande donationer kan även beslut fattas från fall till fall om att grunda separata fonder.

3. Godkännande av donationer

Det går när som helst att donera, utan separat gåvobrev, till befintliga fonder och fastställda strategiska projekt. Undan-tag utgör statens eventuella motfinansieringskampanjer då myndigheternas anvisningar följs när det gäller gåvobrevs-dokumentation samt betydande donationer som görs med gåvobrev.

När det gäller donationer med gåvobrev förutsätter Aalto-universitetet att:

 • Donationen och dess villkor är i linje med universitetets värden, strategi och mission
 • Donatorn och donationens källa är känd
 • Donatorn använder tillförlitliga betalningssätt
 • Donationen och det angivna ändamålet inte strider mot universitetets etiska principer
 • Godkännande av donationen och dess villkor inte kan skada universitetets eller de andra donatorernas anseende
 • Kostnader eller andra skyldigheter i samband med donationen beräknas vara rimliga.

Rektorn godkänner donationer som har gjorts med separata gåvobrev.

4. Användning, förvaltning och skötsel av donationsmedel

Aalto-universitetets styrelse fattar årligen beslut i samband med universitetets budget om hur stor andel av kapital och avkastning som används.

Styrelsen godkänner i sin medelanvändningspolicy kapitaliseringsfondernas maximala intäktsföring per år. Syftet med medelanvändningspolicyn är att erbjuda ett jämnt och förutsägbart intäktsflöde för att finansiera universitetsverksamheten samt bevara och på lång sikt öka realvärdet på det placerade kapitalet.

Den årliga användningen av utdelningsfonderna utgår från fondens urkund samt hur de strategiska projekten framskrider och hur marknadsvärdet för fonderna utvecklas.

Rektorn fattar beslut om hur användningen av universitetets allmänna fonder ska riktas. Dekanerna fattar beslut, inom ramen för universitetets allmänna strategi, hur användningen av de utbildningsområdesvisa och högskolespecifika fonderna ska riktas. En person som styrelsen/rektorn har befullmäktigat fattar beslut om hur användningen av strategiska projektfonder ska riktas utgående från fondens urkund.

Berörda parter får en årlig rapport om donationernas förvaltning, medelanskaffningens kostnader och skälen till dem. Medelanskaffningens aktiviteter, bokföring och rapportering är öppna och entydiga.

Styrelsen svarar för Aalto-universitetets placeringsverksamhet, och godkänner även universitetets investeringsstrategi. Universitetets placeringsverksamhet har organiserats på ett professionellt sätt. Aalto-universitetet är medlem i FINSIF (Finland ́s Sustainable Investment Forum rf) och har förbundit sig att följa priniperna för ansvarsfulla investeringar.

Placeringsverksamheten syftar till att hämta in extra finansiering för högklassig undervisning och forskning. Det bundna kapitalet har en ytterst lång placeringshorisont. Placeringsverksamhet kräver långsiktighet, bred spridning samt anpassad risk. Placeringsportföljen har spridits globalt och i olika tillgångsslag.

I samband med donationer, där hela kapitalet kan användas till att finansiera universitetets verksamhet inom utsatt tid, är avsikten att bevara kapitalets nominella värde. Här är det fråga om placeringar med låg risknivå och kort placeringshorisont.

5. Donatorrelationer

Aalto-universitetet upprätthåller och utvecklar goda och mångsidiga donatorrelationer och erbjuder donatorerna en möjlighet att vara med och utveckla universitetet.

Alumnernas frivilliga donationer är det bästa sättet att tacka universitetet på och samtidigt en garanti för att undervisning och forskning av hög kvalitet fortgår. Donationerna är en viktig del av Aalto-universitetets omfattande och långsiktiga alumnverksamhet.

Aalto-universitetet respekterar donatorernas rättigheter genom att ge aktuell information om hur donationerna används med hänsyn till donatorns personliga integritet och med respekt för donatorns önskemål.

Vi håller regelbunden kontakt med donatorerna. Och det sker årligen i form av en donatorrapport med information om hur medlen används, medelanskaffningens resultat och kostnader, placeringsverksamhetens resultat samt donator-evenemang.

Aalto-universitetet informerar regelbundet om placerings-verksamhetens resultat. I universitetets bokslut och årsberättelser finns dessutom mer detaljerad information om universitetets placeringsverksamhet och placeringsportfölj.

Aalto-universitetet visar sin tacksamhet genom att bjuda in donatorerna till seminarier, studiebesök, tillställningar och andra evenemang som håller en hög standard. För att uppmärksamma de större donatorerna kan även olika namn-givna ändamål komma på fråga. På universitetets webbplats finns aktuell information om möjligheterna att ge donatorerna offentlighet och synlighet. Undantag utgör statens eventuella motfinansieringskampanjer då vi följer de statliga myndigheternas randvillkor när det gäller offentlighet för donationer och donatorer.

Aalto-universitetet syftar till att skapa långsiktiga donatorrelationer genom att erbjuda mångsidiga donationsmöjligheter och donationsarrangemang för privatpersoner, stiftelser, företag och andra aktörer. Donatorerna erbjuds juridisk rådgivning i samband med testamenten och andra donationsarrangemang.

Avsikten är att Aalto-universitetet förutom goda donatorrelationer även skapar ett betydande forskningssamarbete med företag. I all verksamhet vid universitetet görs en tydlig skillnad mellan en donation utan motprestation och ett samarbete där motprestation krävs.

6. Information, marknadsföring och kampanjer

Donationsviljan går hand i hand med universitetets allmänna anseende samt att såväl verksamheten som informationsarbetet håller hög kvalitet. Kontinuerlig kommunikation samt högklassig och aktuell information till nuvarande och potentiella donatorer är till stöd för att skapa och upprätthålla långsiktiga donatorrelationer. Det krävs tillräckliga resurser för att informationen till donatorerna och skötseln av donatorrelationerna håller en hög standard.

Informations- och kommunikationsarbetet kring donations-verksamheten sköts via olika kanaler, så som personliga träffar, evenemang i universitetets regi, synlighet på webben och på olika evenemang, Aalto University Magazine och annat tryckt material, informationspaket samt synlighet via olika sociala medier och kampanjer.

För dem som är intresserade av att donera finns det mångsidiga och uppdaterade webbsidor med information om donationsobjekt, kampanjer, donationsformer, medelanskaffningens resultat och användning samt dokumentation i anknytning till donationer.

7. Donationsprofessur

Donationsprofessurer är professorstjänster där kostnader och lönebikostnader helt eller till största delen finansieras med hjälp av en donation eller avkastning på donationskapital. Utöver universitetets vanliga resurser kan en betydande donation ge extra resurser till en vetenskaplig disciplin. Aalto-universitetet kan uppmärksamma en betydande donation genom att en professur, om donatorn så önskar, namnges på ett sätt som hedrar givaren av donationen.

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat