Ceremoniveckan

Teknologie hedersdoktorer 2019

De tekniska högskolorna vid Aalto-universitetet utnämnde i juni 2019 sju betydande påverkare inom vetenskap, teknologi och arkitektur till hedersdoktorer.
TechPromootio2019_Kunniatohtorit
Aalto University / Matti Rajala
TechPromootio2019_Lavernia
Aalto University / Matti Rajala

Enrique J. Lavernia är provost och vicekansler vid University of California. Han har bedrivit samarbete med Tekniska högskolan och senare Aalto-universitetet under nästan 30 års tid, ända sedan sina doktorandstudier vid Massachusetts Institute of Technology (MIT). Då inledde han sitt samarbete med Mauri Veistinen, som senare kom att grunda Neorem Magnets Oy. Professor Enrique J. Lavernia hade en nära relation till professor emeritus Veikko Lindroos och fungerade ofta som både opponent och bedömare för professurer i materialteknik. Professor Lavernia har varit medlem i vetenskapliga delegationen vid Högskolan för kemiteknik åren 2012–2014. Hans insats i delegationen har varit viktig för utvecklingen av både högskolan och området materialteknik. Professor Lavernias samarbete med Aalto har alltid varit positivt. Han har även ordnat studieresor för studerande, bland andra Metallikerhos besök i Kalifornien. Professor Lavernia har haft en exceptionell karriär inom både vetenskapen och utvecklandet av universitetet.

TechPromootio2019_Kauhanen
Aalto University / Matti Rajala

Matti Kauhanen verkar som teknologidirektör i ABB-koncernens Drives-affärsenhet. Sedan år 2000 har Matti Kauhanen varit en nyckelperson i upprättandet av ABB:s och Aalto-universitetets långvariga, aktiva och mångsidiga samarbete. Han har verkat som ABB:s ansvarsperson och som främjare av verksamheten i flera stora forskningsprojekt förverkligade av Aalto och finansierade av ABB. Projekten har fört med sig över 100 vetenskapliga artiklar, 10 avhandlingar och flera patent. Kauhanen har även regelbundet haft en mängd olika förtroende- och expertuppdrag i relation till utvecklingen av forskningen och undervisningen. Han satt till exempel i panelen vid Högskolan för elektrotekniks vetenskapliga stödgrupps besök i oktober 2016 och i Professors’ Summit i juni 2017. Han var även industrirepresentant under Energy RAI-intervjun i augusti 2018. Kauhanen har regelbundet ordnat olika studiebesök i ABB:s utrymmen för personal vid Aalto och gäster, såsom opponenter och deltagare i konferenser.

TechPromootio2019_Kokkonen
Aalto University / Matti Rajala

Arvo Kokkonen blev diplomingenjör vid Tekniska högskolan 1981, med examen i lantmäteri. Han är för närvarande generaldirektör för Lantmäteriverket. Arvo Kokkonen har under 20 års tid arbetat aktivt för utvecklingen av samarbetet mellan Lantmäteriverket och Tekniska högskolan, senare Aalto-universitetet. Det här samarbetet har kommit till uttryck genom medverkandet i många internationella evenemang. Under hans tid som generaldirektör har Lantmäteriverket och Aalto-universitetet skrivit under ett samarbetsavtal, grundat en gemensamt finansierad professur samt förnyat ett avtal som gäller verksamheten vid institutionen för byggd miljö. Därutöver har Arvo Kokkonen utvecklat navigeringsbranschens samarbete med Aalto-universitetets forskning i havsteknik samt Lantmäteriverkets samarbete med Aalto-universitetets radioforskningsinstitut i Skoggård.

TechPromootio2019_Makarow
Aalto University / Matti Rajala

Marja Makarow är direktör för Biocenter Finland. Hon har varit överdirektör för Finlands Akademi (2012–2016), ledare för vetenskapsstiftelsen ESF (2008–2011) och vicerektor för Helsingfors universitet (2003–2007). Hon doktorerade i biokemi vid Helsingfors universitet, där hon var professor i tillämpad biokemi och molekylärbiologi 2003–2012. Hon var viceordförande i Aalto-universitetets styrelse 2008–2012 och ordförande för Tammerfors universitetsstiftelse 2017–2018. Marja Makarow är medlem i styrelsen för såväl Europiska institutet för innovation och teknik (EIT) som Geneves universitet och Konstuniversitetet. Makarow sitter även i Statens råd för vetenskap och teknologi, lett av statsministern, och satt i Europeiska forskningsområdets (European Research Area) styrelse 2007–2012. Marja Makarow är ordförande för den internationella Millenium-prisnämnden.

 

 

TechPromootio2019_Mäkelä
Aalto University / Matti Rajala

Jukka Mäkelä har varit Esbos stadsdirektör sedan 2011. Han utexaminerades som diplomingenjör från Tekniska högskolan 1992. Aalto-universitetets högskola för ingenjörsvetenskaper valde Jukka Mäkelä till årets alumn 2018. Jukka Mäkelä har varit en aktiv del av utvecklingen av Aalto-universitetets campus i Otnäs och dess avancemang till ett unikt innovationsekosystem i världsklass. Han har spelat en viktig roll i beslutsprocessen som ledde till den västliga utvidgningen av Helsingfors metrosystem och till Esbos nuvarande position som en lockande universitetsstad.

TechPromootio2019_Pesonen
Aalto University / Matti Rajala

Jussi Pesonen har varit verkställande direktör för UPM Oy sedan januari 2004. Han har varit medlem av styrelsen sedan mars 2007. Han är dessutom styrelseordförande för Centralhandelskammaren och ICC Finland samt viceordförande och medlem i arbetskommittén i Skogsindustriförbundet (FFIF). Han är även medlem i Europeiska pappersindustriförbundets (CEPI) och  East Office of Finnish Industries Oy:s styrelser. Pesonen verkade som styrelsemedlem i Tekniska högskolan 2008–2009. Jussi Pesonen har på ett betydande sätt främjat forskningssamarbetet mellan UPM och Aalto-universitetet inom det skogsindustriella området. Under de senaste tio åren har skogsindustrin genomgått stora förändringar, som har inverkat på både ekonomin och utbildningen inom ämnet. Som en följd av forskningssamarbetet mellan Aalto-universitetet och UPM grundades Finnish Centre for Nanocellulosic Technologies år 2008 av UPM, Aalto-universitetet och VTT. Forskningscentret utvecklades på tre år, med hjälp av grundforskning och tillämpad forskning, till en global ledare. UPM har tillsammans med Aalto-universitetet utvecklat nya hållbara material. Föreläsare och flertalet magisteravhandlingar inom det industriella området påvisar att företaget har en viktig roll också inom utbildningen.

TechPromootio2019_Tilli
Aalto University / Matti Rajala

Markku Tilli är forskningsdirektör vid Okmetic Oy. 1974 tog han examen i materialteknik (fysikalisk metallurgi) vid Tekniska högskolan. Fram till 1980 hade han olika specialuppdrag vid Tekniska högskolan inom forskning och utbildning relaterat till kristallodlingsteknologi. 1981–1984 ledde han processforskning och -utveckling inom Silicon-projektet vid Tekniska högskolans pilotanläggning för tillverkning av kiselplattor. Sedan 1985 har han verkat vid Okmetic Oy med olika ledaruppdrag inom forskning, utveckling och kundstöd. Han har arbetat med mikroelektromekaniska system sedan 1983, då han utvecklade en process för att utveckla dubbelsidiga polerade kiselplattor för mikrobearbetade sensorer. Sedermera har han utvecklat olika typer av kiselplattor för mikroelektromekaniska system, som till exempel specifika epitaxiella plattor och SOI-plattor. Markku Tilli har stött professorerna vid Aalto-universitetets högskolor för elektroteknik, teknikvetenskaper och kemiteknik genom att komma med flera forskningsförslag och genom att föra in industrins perspektiv i doktorandernas forskning. Markku Tilli är en sällsynt fördomsfri teknisk expert med ett internationellt nätverk, som inte bara har drivit sitt eget företags intressen utan också ivrigt har förstärkt sitt vetenskapsområdes allmänna tekniska kunnande och expertis i Finland.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat