Campus

Aalto-universitetets campus 2050

Nya byggnader och tjänster, fler invånare och mera grönt. Det är nu de följande riktlinjerna för Aalto-universitetets campus dras upp på kartan.

Det är vanskligt att gestalta förändringar så långt fram som till 2050 – vem skulle till exempel för 32 år sedan ha kunnat förutspå uppkomsten av Aalto-universitetet? Eller redan 1986 inse internets möjligheter eller mobiltelefonernas betydelse? Den nuvarande visionen för utveckling sträcker sig till 2021, och nu riktas blickarna halvvägs in i vårt pågående århundrade. Arbetsgruppen föreslår tre riktningar, som alla kan bli verklighet. Varje riktning tar på sitt eget sätt sats i de nuvarande starka sidor och ämnen som redan är synliga på campus.

Aalto-yliopiston kampus kampusvisio 2050 / yhteisö / Kuva: Tuomas Kärkkäinen / Aalto-yliopisto
En tät gemenskap av kontraster. Bild: Tuomas Kärkkäinen / Aalto-universitetet

1 Otnäs gemenskap

Otnäs har blivit en allt tätare bebyggd och mångsidigare stadsdel, där nytt och gammalt byggande bildar en säregen mosaik. Samtidigt har det blivit ett centrum för kulturlivet. Kulturnätverken blandas med inte bara de kreativa gemenskaperna utan också med de gamla etablerade teknologi- och företagsgemenskaperna. Organisationerna för konst och design med sina medverkande lockar besökare och samhällsaktörer till området.

Campus erbjuder människor i alla åldrar en miljö för livslångt lärande, vilket gynnar olika former av experimentell inlärning och undervisning samt stöder olika forskare och människor som lär sig på olika sätt. Otnäs är en av Finlands mest internationella stadsdelar och på andra håll tar man efter dess gemenskapsinriktade planeringsmetoder.

Den mångfaldiga återanvändningen av de gamla laboratoriebyggnaderna lockar nya användare till Otnäs. De gamla fastigheterna erbjuder lokaler för konstnärer och verkstäder för testning av nya tekniker. Hybridbyggnaderna och -kvarteren som på ett smidigit sätt blandar olika verksamheter underlättar möten mellan människor. Den lokala identiteten byggs med en öppen stadskultur, men också genom konstutbudet. Det finns rikligt med evenemang av olika slag som också lockar långväga deltagare.

Det har grundats fler ekosystemtjänster, som stöder urban stadskultur - t. ex. stadsträdgårdar och takträdgårdar. Genom skicklig miljöplanering har man lyckats lindra de värsta effekterna av klimatförändringen. De olika grannskapen i Otnäs har radikalt olika identiteter och atmosfärer.

Aalto-yliopiston kampus kampusvisio 2050 / tietoniemi / Kuva: Tuomas Kärkkäinen / Aalto-yliopisto
En självförsörjande och ständigt öppen stadsdel. Bild: Tuomas Kärkkäinen / Aalto-universitetet

2 Smartnäs

Campus är en nordisk källa till företagande, innovationer och utbildning på toppnivå. Stadsdelen är internationellt känd för det rikliga utbudet av nya patent, tvärvetenskapliga förmågor och nya modeller för affärsverksamhet.

”Det enda som saknas i Otnäs är ett förlossningssjukhus”, lyder ett känt citat som lyfter fram självförsörjningen.

Mångsidiga bekvämligheter och tjänster betjänar användare och boende på campus 24/7. Automatiska fortskaffningsmedel har gjort att det inte behövs några parkeringsplatser.

Campus är tätare bebyggt och många tomter har fått nya byggnader redan under flera årtionden. Därför är de flesta kvarter i utkanterna av campus påtagligt höga. Med hjälp av utvecklad byggteknik kombineras gammalt och nytt på fantasifulla sätt. Den egna energiproduktionen och -lagringen samt matproduktionen har maximerats.

Klimatförändringen har bekämpats med hjälp av toppteknologi. Campus har försetts med intelligenta sensorer som gör det lättare att skydda sig för vind och gör det möjligt att ha full kontroll över inomhusklimat samt vatten- och energiförbrukning i realtid. Det som dock är en utmaning är att systemet förbrukar energi och kontinuerligt måste uppdateras.

Aalto-yliopiston kampus kampusvisio 2050 / hyvinvointikampus / Kuva: Tuomas Kärkkäinen / Aalto-yliopisto
En mångformig bygemenskap. Bild: Tuomas Kärkkäinen / Aalto-universitetet

3 Välfärdscampus

Otnäs berömda välfärdscampus har vuxit till en del av Helsingfors och Esbos stadsmosaik, utan att förlora sin bykaraktär. Bekanta ansikten hälsar på varandra och i området råder en accepterande och aktiv kultur som stöder livskvaliteteten och välfärden. Studentkulturen är mycket aktiv och bidrar med en personlig identitet till området.

Den harmoniska och vackra campusmiljön ger lindring för människosinnet som slits av digitalisering och en splittrad tidsanvändning. På campus finns också zoner som är fria från allt digitalt, där man ostört kan koncentrera sig. Arkitekturen och uteområdena har bevarat sina traditionella, rena linjer. Tillsammans med samarbetspartner och studerande utvecklar universitetet nya och innovativa boendeformer, som stöd för ett betydelsefullt socialt och privat liv för olika grupper. 

Välfärden är central på Otnäs campusområde och området är känt för sina fina grönområden, rena luft och sin människoinriktade livsstil, där man strävar efter en balans mellan arbete och fritid. De här faktorerna lockar internationell elit för att studera och arbeta på campus. Välfärdscampus ökar kreativiteteten och livskvaliteten. Otnäs naturvärden kompletteras av grönskande trädgårdar, parker, gårdsplaner och leder. Miljötyperna är mångsidigare än förut och varierar från våtmarker till ängar. De största effekterna av klimatförändringen har lösts genom att kombinera kostnadseffektiva naturliga alternativ och innovativa med dyra tekniska lösningar.

Man tar sig från ett ställe till ett annat på campus med automatiska fortskaffningsmedel eller gående, eller med spårvägstrafik om man ska längre bort. Det finns ett heltäckande nät av mångsidiga rekreationsleder i Otnäs, vilket kompenserar för de hälsoproblem som orsakas av automationen. Lederna, längs vilka det finns platser för idrotts, lek och vistelse för människor i alla åldrar, lockar till sig användare från hela huvudstadsregionen.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: