Tuotantotalouden laitos

Yhteiskäyttöisiä digitaalisia hyödykkeitä on rajallisesti → Vauhditetaan ekosysteemin kasvua alkuinvestoinneilla ja toiminnallisilla rajapinnoilla

Alustojen kehitykseen tarvittavia digitaalisia hyödykkeitä ei ole tarpeeksi uusien ratkaisujen kehitystä ja kasvua varten.

Haaste: Yhteiskäyttöisiä digitaalisia hyödykkeitä on rajallisesti

Liikennealan alustojen kehitykseen tarvittavia digitaalisia hyödykkeitä ei ole tarpeeksi uusien ratkaisujen kehitystä ja kasvua varten.

  • Rajoitettu määrä avointa dataa, lähdekoodia ja mallirajapintoja. Jaettuja digitaalisia hyödykkeitä tarvitaan alustaliiketoiminnan käynnistämiseen, kehitykseen ja uusien innovaatioiden vauhdittamiseen. Esimerkkejä jaetuista digitaalisista hyödykkeistä ovat yhteisesti kehitetty avoin lähdekoodi, mallirajapinnat ja yhteisinvestoinnit datapalveluihin (matkatieto ja rahtikirjat, liikenteen olosuhde- ja tilannetiedot ja reaaliaikainen ajoneuvodata). Näiden puute hidastaa kehitystä esimerkiksi reittisuunnittelussa ja liikenteen optimoinnissa.
  • Rajapintojen laadun puutteellisuus. Hidas de facto -standardointityö, tekniset haasteet ja osaamisen puute johtavat siihen, että rajapinnat eivät tue ekosysteemin kasvua varten tarvittavia toiminnallisuuksia. Koska datalla ei ole arvoa ilman käyttötapausta, rajapintojen toiminnallisuuksien pitää tukea sitä tarkoitusta ja ongelman ratkaisua, joita varten niitä tarvitaan.
     

Suositus: Vauhditetaan ekosysteemin kasvua alkuinvestoinneilla ja toiminnallisilla rajapinnoilla

  • Kohdennetaan alkuinvestointeja jaettuihin digitaalisiin hyödykkeisiin ja yhteistyöhankkeisiin. Liikenne- ja viestintäministeriötä, Fintrafficia, työ- ja elinkeinoministeriötä ja Business Finlandia tarvitaan fasilitoimaan alkuinvestointeja liikennealan jaettuihin digitaalisiin hyödykkeisiin sekä yritysten alustapohjaisten ratkaisujen kehittämistä ja kasvua tukeviin yhteistyöhankkeisiin. Yhteistyöhankkeiden tavoitteena tulisi olla alustatalouden kehittymistä tukevan digitaalisen infrastruktuurin muodostuminen ja verkostovaikutusten käynnistyminen yritysten kasvun mahdollistamiseksi. Liikennealan innovaatiorahoituksen (esim. teknologian ja palvelumallien kehitys) tulisi tavoitella laajoja kokeiluja, uusien markkinaehtoisten palvelumallien syntyä yritysten strategisten valintojen seurauksena ja kansainvälisesti kasvukykyisten yritysten kaupallistamisen tukemista lähellä markkinoita.
  • Luodaan toiminnallisia rajapintoja. Innovaatiorahoitusta tarvitaan toiminnallisten rajapintojen kehitykseen. Suosittelemme myös, että toimialan pelisääntöjen fasilitoinnin yhteydessä neutraali toimija (kuten Fintraffic tai ITS Finland) ajaa mallirajapintojen ja niiden toiminnallisuuksien määrittelyä. Toiminnallisuudet tuovat jaettuja digitaalisia työkaluja alustojen kehitykseen ja eri toimijoiden palveluratkaisujen integrointiin. Toimijoiden välisen keskustelun avulla on syytä muodostaa yhteinen käsitys siitä, mitä tuotetaan ekosysteemin tasolla ja mikä jää markkinaehtoiseksi.

Muut haasteet ja suositukset

3D Lattice_research Luc Saint-Pierre_photo Valeria Azovskaya_Original.jpg

Dataa ei ole saatavilla tai se ei sovellu käyttötapauksiin → Luodaan yhtenäiset standardit ja tehdään asiakastarpeista läpinäkyviä

Alustojen kehitykseen ja konkreettisiin käyttötapauksiin tarvittavaa dataa ei vielä jaeta tarpeeksi tai yhdessä sovitulla tavalla.

Tuotantotalouden laitos
Aalto University Arts

Skaalautuvia alustaratkaisuja ei synny → Luodaan yhteiset pelisäännöt ja edellytykset skaalautuville ratkaisuille

Toimijoiden tavoitteet ja kannusteet ovat hankalasti yhteensovitettavia, jolloin skaalautuvia ratkaisuja ei synny.

Tuotantotalouden laitos

Palaa politiikkasuosituksen etusivulle

Liikenne / kuva: Adolfo Vera

Miten alustataloutta tulisi edistää liikennealalla?

Pystyykö Suomi lunastamaan paikkansa älykkään liikenteen globaaleilla kasvumarkkinoilla? Alustatalous tarjoaa liikennealan yrityksille uuden merkittävän mahdollisuuden kasvuun, kansainvälistymiseen ja liikkumisen yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisuun. Nyt liikennealan yhteisen kansallisen tahtotilan on aika realisoitua toiminnaksi ja sitä tukeviksi politiikkatoimenpiteiksi. Esitämme kolme innovaatiopolitiikkaan liittyvää suositusta, joilla tuetaan alustatalouden kehitystä ja kasvua liikennealalla.

Tuotantotalouden laitos
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: