Tuotantotalouden laitos

Dataa ei ole saatavilla tai se ei sovellu käyttötapauksiin → Luodaan yhtenäiset standardit ja tehdään asiakastarpeista läpinäkyviä

Alustojen kehitykseen ja konkreettisiin käyttötapauksiin tarvittavaa dataa ei vielä jaeta tarpeeksi tai yhdessä sovitulla tavalla.

Haaste: Dataa ei ole saatavilla tai se ei sovellu käyttötapauksiin

Liikennealalla alustojen kehitykseen ja konkreettisiin käyttötapauksiin tarvittavaa dataa ei vielä jaeta tarpeeksi tai yhdessä sovitulla tavalla. Esimerkiksi reaaliaikaista liikenteen olosuhde- ja tilannetietoa käytetään eri tarkoituksiin kuin asiakastarvetietoa ja lipunmyyntirajapintoja.

  • Dataan on rajattu pääsy. Data on epätasaisesti jakautunut eri yritysten ja organisaatioiden tietojärjestelmiin. Liikkumisen tarpeisiin liittyvä kysyntä ja siihen vastaava tarjonta eivät ole läpinäkyvä kokonaisuus, vaan siiloutuneet liikenteen eri palveluratkaisuihin. Yritykset eivät ole halukkaita jakamaan kilpailukriittistä dataa. Lisäksi liikkumisdatan sekä kysyntä- että tarjontadatan  arvoa on vaikea määrittää. Datan omistajuus on myös vielä epäselvää (esim. reaaliaikainen ajoneuvotieto). Yhteinen sopiminen rajapinnoista ja muista datan jakamisen käytännöistä vaatii resursseja.
  • Datan laatu ei sovi käyttötapauksiin. Datan laadun ja tyypin pitää sopia kehityksen kohteena oleviin käyttötapauksiin. Avoin yleinen data on harvoin suoraan hyödyllistä. Data on kerätty olemassa olevien toimijoiden tietojärjestelmien puitteissa. Datan laatu vaihtelee ja kriteerit laadun arvioimiseen puuttuvat. Datan hyödyntäjän pitää tuntea monen eri toimijan rajapinnat ja tietojärjestelmien lähtökohdat. Toimijat eivät ole sitoutuneita jakamaan ja hyödyntämään dataa yhdessä sovitulla tavalla (esim. joukkoliikenteen reittitiedot useassa eri formaatissa).
     

Suositus: Luodaan yhtenäiset standardit ja tehdään asiakastarpeista läpinäkyviä

  • Muodostetaan yhdessä sovitut standardit datan jakamisen tueksi. Liikennealan yhteistyötahojen (kuten Fintraffic, ITS Finland) tulisi edistää sopimista datan jakamisen, omistajuuden ja turvallisen käytön standardeista ja käytännöistä (esim. sopimusmallit, yhteensopivuus, datan tyypit, rajapinnat, tietoturva). Liikenne- ja viestintäministeriötä tarvitaan edistämään sääntelykehitystä, joka varmistaa yksilön omistajuuden häntä koskevasta liikenne-ja ajoneuvodatasta (esim. Omadata; Gaia-x). Euroopan tasolla tarvitaan reilua ja vastavuoroista sääntelyä datan jakamiseen (esim. COM/2020/767; Gaia-x; mallirajapinnat; datan avoimuus), jotta varmistetaan eri toimijoille mahdollisuus osallistua liikenteen alustapalveluiden kehittämiseen ja tuottamiseen eurooppalaisilla liikenteen markkinoilla (esim. ISO15118 standardi; säilytetään kuluttajan valinnanvapaus).
  • Tehdään kysynnästä ja tarjonnasta läpinäkyvää koko ekosysteemille. Datan jakamisen pelisääntöjä ja yhteistyökäytäntöjä tulisi kehittää kohti vastavuoroisuuden periaatetta. Suosittelemme, että liikennealan uusien palveluiden kehittämisen ja kasvun tukemiseksi eri toimijat pyrkivät jakamaan liikkumisen tarpeisiin liittyvää kysyntä- ja tarjontatietoa yli omien palvelurajapintojen ja tietojärjestelmien koko ekosysteemille. Julkisen innovaatiorahoituksen (kuten Business Finland) lähtökohdaksi tarvitaan avoimuus ja yhdessä sovitulla tavalla hyödynnettävissä oleva data. Lisäksi suosittelemme, että pitkällä aikavälillä pyritään varmistamaan markkinaehtoisten datan jakamisen toimijoiden muodostuminen (kuten data-brokerit) ratkaisemaan dataan pääsyn ja datan laadun haasteita.

Muut haasteet ja suositukset

3D Lattice research Luc Saint-Pierre

Yhteiskäyttöisiä digitaalisia hyödykkeitä on rajallisesti → Vauhditetaan ekosysteemin kasvua alkuinvestoinneilla ja toiminnallisilla rajapinnoilla

Alustojen kehitykseen tarvittavia digitaalisia hyödykkeitä ei ole tarpeeksi uusien ratkaisujen kehitystä ja kasvua varten.

Tuotantotalouden laitos
Aalto University Arts

Skaalautuvia alustaratkaisuja ei synny → Luodaan yhteiset pelisäännöt ja edellytykset skaalautuville ratkaisuille

Toimijoiden tavoitteet ja kannusteet ovat hankalasti yhteensovitettavia, jolloin skaalautuvia ratkaisuja ei synny.

Tuotantotalouden laitos

Palaa politiikkasuosituksen etusivulle

Liikenne / kuva: Adolfo Vera

Miten alustataloutta tulisi edistää liikennealalla?

Pystyykö Suomi lunastamaan paikkansa älykkään liikenteen globaaleilla kasvumarkkinoilla? Alustatalous tarjoaa liikennealan yrityksille uuden merkittävän mahdollisuuden kasvuun, kansainvälistymiseen ja liikkumisen yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisuun. Nyt liikennealan yhteisen kansallisen tahtotilan on aika realisoitua toiminnaksi ja sitä tukeviksi politiikkatoimenpiteiksi. Esitämme kolme innovaatiopolitiikkaan liittyvää suositusta, joilla tuetaan alustatalouden kehitystä ja kasvua liikennealalla.

Tuotantotalouden laitos
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: