Sähkötekniikan ja automaation laitos

Sähkömekaniikka

Sähkömekaniikan tutkimusryhmä keskittyy sähkömekaniikan tutkimukseen kolmesta eri näkökulmasta: teoreettisesta, numeerisesta ja kokeellisesta. Ryhmä kehittää ja käyttää omia laskennallisia mallejaan ja skriptejään, ja omistaa testiympäristön, jossa voidaan testata sähkökoneita aina 150kW tehoon asti.
Stator Machine only Picture Group electromechanics
Sähkömekaniikan laboratorio:

Loading table of contents

Tietoja tutkimusryhmästä:

Sähkömekaniikan tutkimusryhmää johtaa Prof. Anouar Belahcen.

Ryhmä pyrkii käsittelemään ajankohtaisia tutkimusaiheita liittyen sähköllä toimivien koneiden sähköisiin, mekaanisiin ja termisiin ominaisuuksiin.  
 
Kehitämme omat menetelmämme ja teemme niihin liittyvän ohjelmoinnin / skritpauksen itse, ja validioimme nämä menetelmät kokeellisesti omissa testiympäristöissämme. Osa kehittämistämme menetelmistä on sisällytetty myös kaupallisiin ohjelmistoihin tiedon siirtämiseksi paremmin sidosryhmillemme. Ryhmän testitiloissa voidaan testata jopa 150kW sähkömekaanisia laitteita. Testituloksia tarvitaan ja käytetään tyypillisesti kehitettyjen numeeristen menetelmien ja mallien validioinnissa. 

Ryhmä tekee tutkimusta koneiden suunnittelusta ja optimoinnista aina teollisiin sovelluksiin asti. Kyseinen tutkimus sisältää myös liikenteen sähköistämistä ja seuraavan sukupolven koneiden suunnittelua yhteistyössä More Electric Aircraft (MEA) ja Electric Vehicles (EV) kanssa. 

Eräs suuri aihe on magneettisissa materiaaleissa ja erityisesti sähkökoneiden rakentamiseen käytettävissä sähköteräslevyissä esiintyvien useita fysiikan aloja yhteen kytkevien ongelmien numeerinen mallintaminen. Nämä ongelmat vaihtelevat materiaalien energiahäviöistä aina koneiden tuottamaan värinään ja ääneen. 

Ryhmä toimii osana useassa kansallisessa, euroopan laajuisessa ja kansainvälisessä tutkimusprojektissa, ja tekee yhteistyötä niin akateemisten kuin teollisuuden kumppanien kanssa ympäri maailmaa.

Ryhmä on avoin miellekkäille yhteistyömahdollisuuksille: Ota yhteyttä

Seuraa täältä uusimpia päivityksiämme:

Tutkimuskohteemme

Edelliset ryhmästä valmistuneet tohtorinväitökset löydät täältä. Ryhmä työskentelee aktiivisesti useiden tutkimusaiheiden parissa. Ohessa näistä muutama: 

 1. Sähkökoneiden optimisaatio: Kehittyvien optimisaatiotekniikoiden, kuten Particle Swarm ja Genetic Algorithm, ansiosta koneita voidaan hienosäätää käyttökohteen vaatimusten mukaisiksi, jolloin saavutetaan hyvä hyötysuhde ja tehotiheys.
 2. Prototyyppien mallinnus: Monifysiikalliset mallit (sähkömagneettiset, termiset ja mekaaniset) ovat ratkaisevassa osassa parhaan suorituksyvyn ja kustannustehokkuuden saavuttamisessa lyhyemmässä aikaikkunassa, mahdollistaen tehokkaan prototyyppimallinnuksen. 
 3. Suurinopeukseiset koneet: Suurinopeuksiset koneet mahdollistavat suuren tehotiheyden saavuttamisen, tehden niistä ideallisia useisiin sovellutuksiin esimerkiksi auto- ja lentokoneteollisuudessa. Nämä sähkökoneet vaativat tarkkaa suunnittelua, jotta otetaan huomioon koneen eri osissa esiintyvät korkeataajuiset ilmiöt. 
 4. Liikenteen sähköistäminen: Sähkökoneet helpottavat siirtymistä liikenteen sähköistymiseen varmistamalla tärkeimmät tekniset vaatimukset kuten tehokkuuden, suorituskyvyn ja kompaktin rakenteen. Nämä ovat avainasemassa liikenteen vihreässä siirtymässä auttaen meitä tavoittelemaan päästöttömyyttä vuoteen 2050 mennessä. 
 5. Ydinhäviöiden käänteinen mallinnus: Uudet käänteismallinnustekniikat mahdollistavat ydinhäviöiden ja paikallisten häviöiden arvioimisen sähkökoneessa käyttäen transienttilämpömittauksia, jotka on vahvistettu laskennallista mallia hyväksi käyttäen. 
 6. Magneettisesti kelluvat roottorit: Tämä kone hyödyntää magneettikenttiä roottorin jousituksessa ja pyörimisessä niin, että fyysisiä kontakteja ei synny, jolloin eliminoidaan kitka ja saavutetaan parempi hyötysuhde. Tälle löytyy sovellutuksia mm. suurnopeuskuljetuksissa, energian varastoinnissa, ja kehittyneissä teollisuuden prosesseissa. 
 7. Pitkittäissuunnassa laminoidut roottorit: Roottorit koostuvat ohuista toisistaan eristetyistä laminaattikerroksista, jotka on pinottu pyörimisakselin suuntaisesti, mikä puolestaan mahdollistaa useita hyötyjä suurissa nopeuksissa: pienemmät pyörrevirtahäviöt, paremman lämpösuorituskyvyn ja vahvemman mekaanisen rakenteen.
 8. Sähkökoneiden topologinen optimointi: Topologisten optimointitekniikoiden, kuten Solid Isotropic Material with Penalization (SIMP) tai Level-set method (LSM), ansiosta sähkökoneet voidaan suunnitella niin että saadaan suuri vääntötiheys ja mekaaninen kestävyys. 
 9. Tilanteen seuranta: Koneoppimisen ja datan lisäämisen (data augmentation) yhdistäminen auttaa parantamaan tilanteen seurantaa sähkökoneista koostuvassa systeemissä luomalla synteettistä dataa vielä mittaamattomiin olosuhteisiin, ja näin ollen parantaa ongelmien jäljittämistä ja diagnostiikkaa käyttämällä vähemmän mittausdataa ja enemmän simulaatiodataa. 
 10. Magnetomekaaniset kytkennät: Rei’ityksen vaikutus sähköistettyihin teräslevyihin kuvataan termodynaamisella ja moniakselisella esitystavalla.
  optim machines flowchart

  Sähkökoneiden optimisaatio: Annettujen vaatimusten pohjalta tapahtuvalla sähkökoneiden optimoinnilla on huomattavia vakutuksia eri teollisuudenaloilla ja sovellutuksissa, kuten auto- ja ilmailualoilla. Optimoimalla geometria, materiaalit ja käämien kokoonpanot käyttäen monifysikaalisia (sähkö, mekaniikka ja lämmönvaihtelu) malleja koneet saavuttavat annetut ominaisuudet ja vaatimukset. Usean tavoitteen optimointi suoritetaan moneen kertaan, jotta saadaan aikaan Pareto-rintama, joka edustaa tasapainoa eri suorituskyvyn osa-alueiden välillä, mitkä puolestaan voivat olla ristiriidassa keskenään, kuten tehokkuus ja tehotiheys. Vaikkakin tämä on aikaa vievää, laajamittaista optimointia elementtimalleilla voidaan suorittaa Aalto-yliopiston tehokkailla tietokoneilla, jotka mahdollistavat laajojen ratkaisujen tutkimisen ennätysajassa. Optimoinnin tutkimus voi tehdä sähkökoneista kilpailukykyisempiä ja kestävempiä vaihtoehtoja vihreälle liikenteelle.

  optim machines flowchart

  Sähkökoneiden optimisaatio: Annettujen vaatimusten pohjalta tapahtuvalla sähkökoneiden optimoinnilla on huomattavia vakutuksia eri teollisuudenaloilla ja sovellutuksissa, kuten auto- ja ilmailualoilla. Optimoimalla geometria, materiaalit ja käämien kokoonpanot käyttäen monifysikaalisia (sähkö, mekaniikka ja lämmönvaihtelu) malleja koneet saavuttavat annetut ominaisuudet ja vaatimukset. Usean tavoitteen optimointi suoritetaan moneen kertaan, jotta saadaan aikaan Pareto-rintama, joka edustaa tasapainoa eri suorituskyvyn osa-alueiden välillä, mitkä puolestaan voivat olla ristiriidassa keskenään, kuten tehokkuus ja tehotiheys. Vaikkakin tämä on aikaa vievää, laajamittaista optimointia elementtimalleilla voidaan suorittaa Aalto-yliopiston tehokkailla tietokoneilla, jotka mahdollistavat laajojen ratkaisujen tutkimisen ennätysajassa. Optimoinnin tutkimus voi tehdä sähkökoneista kilpailukykyisempiä ja kestävempiä vaihtoehtoja vihreälle liikenteelle.

  High Speed Machine 0

  Suurinopeuksiset koneet: Suurinopeuksiset sähkökoneet ovat kovassa kysynnässä tilarajoitteellisissa sovellutuksissa. Useat korkeataajuuksiset ilmiöt esiintyvät tällöin koneen eri komponenteissa usealla tavalla. Nämä sähkömagneettiset haasteet pitävät sisällään mm. pyörrevirrat ja käämitykset. Jäähdytykseen liittyviä haasteita ovat mm. suuret häviötiheydet, jotka edellyttävät innovatiivisia jäähdytystekniikoita, ja ilmaväleissä esiintyvät korkeataajuuksiset sähköiset ilmiöt. Mekaanisia haasteita ovat mm. korkea roottorin mekaaninen rasitus ja värinä. Monet edellämainituista ilmiöistä on mahdollista mallintaa tarkasti, ja näin ollen ne voidaan ottaa huomioon kyseisen sovellutuksen suunnittelussa ja optimoinnissa.

  Lue lisää (englanniksi):

  Why High-Speed Machines?High-Speed Machines: Economic Impact

  transport electrification

  Liikenteen sähköistäminen: Sähkökoneilla on keskeinen rooli sähköistetyn liikenteen voimanlähteinä, mukaan lukien auto-, ilmailu-, rautatie- ja merisovellukset. Koneet voidaan suunnitella täyttämään eri toimialojen asettamat vaatimukset liittyen esimerkiksi vikasietoisuuteen, maksimitehoon, väännön aaltoiluun, hammastusmomenttiin, kokoon, kustannuksiin jne. Näiden vaatimusten huomioon ottaminen on välttämätön osa suunnittelu- ja optimointiprosesseja. Kaksi ensisijaista näkökohtaa teollisuudessa ovat hyötysuhteen parantaminen ja koon pienentäminen, mikä voidaan saavuttaa valitsemalla oikeanlainen konetyyppi, tutkimalla uusia materiaaleja ja toteuttamalla optimointeja. 

  Lue lisää (englanniksi):

  Why Electric Transports?

  axially laminated rotor

  Pitkittäissuunnassa laminoidut roottorit: Suurinopeuksisien, pitkittäissuunnassa laminoitujen reluktanssimoottorien suunnittelu tuottaa suuria haasteita moottorien monimutkaisen rakenteen vuoksi. Tämä tutkimus syventyy sähkömagnetismin ja sähkökoneiden mekaanisen suunnittelun metodien mutkikkaisiin ulottuvuuksiin samalla huomioiden koneiden jäähdytystarpeet ja pitäen sisällään jäähdytyksen virtausdynamiikan mallinnusta (CFD). Maininnan arvoisia yksityiskohtia ovat kattava 3D-analyysi, tarkkaa roottorin häviöiden arviointia eri metodeja hyödyntäen, ja sähkökoneen toimintahäiriöiden ja taajuusmuuttajan vaikutus energiahäviöihin. 3D- ja 2D-simulaatiot toteutetaan Aalto Yliopiston supertietokoneella hyödyntäen klusterilaskentaa, jotta datan käsittely ja analysointi olisi tehokasta. Tämä työ tasoittaa tietä suuri-nopeuksisen synkronisen reluktanssikonetekniikan edistymiselle. 

  inverse modeling 0

  Ydinhäviöiden käänteinen mallinnus: Häviöiden tarkka arviointi ja mittaaminen on elintärkeää kun arvioidaan sähkökoneen hyötuhdetta, lämmön jakautumista ja jäähdyttämistä. Tämä tutkimus esittelee uudenlaisen käänteiseen mallinnukseen perustuvan tekniikan sähkökoneen ydinhäviöiden ja paikallishäviöiden arvioimiseksi. Tämä lähestymistapa käyttää lyhytaikaisia lämpötilatransienttimittauksia koneen sydämen lämpötilan mittaamiseen ja mittaustulokset varmennetaan laskemalla mallinnuksesta. Ensisijaisia mittaustapoja on kaksi: lämpöanturit, jotka on upotettu piirilevyyn staattorin sydämessä, ja pintatermografiset mittaukset infrapunakameralla. Tulokset osoittavat käänteismallinnustekniikan tehokkuuden ennakoitaessa koneen ydinhäviöitä lyhytaikaisten lämpötilatransienttimittausten perusteella. 

  SynRM prototype, torque transducer, load motor

  Sähkökoneiden topologinen optimointi: Topologinen optimointi on suunnittelun optimointia, joka ratkaisee automaattisesti materiaalin sijoittelun suunniteluvaiheessa parhaan suorituskyvyn saavuttamiseksi. Jotta suunniteluvaatimukset suuresta elektromagneettisesta väännöstä, kevyestä painosta ja mekaanisesta lujuudesta saavutetaan tämä tämä tutkimus kehittää topologiaoptimointia lähestymistapana kun suunnitellaan reluktanssimoottoreiden (SynRMs) roottoreita. Ottaen huomioon monifysiikallisen suorituskyvyn aiheuttamat korkeat tilarajoitukset, laajennettuun Lagrangen menetelmään perustuva optimointikehys on kehitetty ratkaisemaan minimointiongelmaa. Esitettyjen metodien tehokkuus varmistetaan suorittamalla SynMRs-moottoreiden topologiaoptimoinnin simulaatioanalyysi, ja optimoidun rakenteen suorituskyky varmennetaan prototyypillä tehtävillä testeillä ja kokeilla. 

  Electrical motor

  Magneettisesti kelluvat roottorit: Tutkimus ottaa huomioon kuusivaiheisen oikosulkumoottorin ohjauslohkon ja erilaiset käämikokoonpanot. Sähkökone mallinnetaan käyttämällä analyyttistä mallia, magneettista ekvivalenttipiiriä (MEC) ja elementtimallia (FEM). Tutkimus kattaa erilaisia näkökulmia: sähkömagneettisten suorituskyvyn optimointi (vääntömomentti ja voimat x-y-suunnissa), värähtelyn mallinnus, vääntömomentin ja voiman aaltoilu, sekä värähtelyjen vaimentaminen. Mallinnukset vahvistetaan prototyypimoottorille tehtävillä testeillä.

  Condition Monitoring of machines

  Tilanteen seuranta: Sähkökoneiden tilan valvonta on edistynyt merkittävästi dataohjattujen koneoppimismallien käyttöönoton ansiosta, millä vastataan luotettavaien ja tehokkaiden toiminnallisuuksien kasvavaneeseen kysyntään. Tämän tutkimusprojektin tavoitteena on tutkia koneoppimisen ja innovatiivisten datan lisäysmenetelmien keskenäistä integraatiota, jolla saavutetaan sähkökoneiden tilan valvonnan parempi tarkkuus. Päätavoitteena on kehittää tarkkoja ja tehokkaita datan lisäystekniikoita käyttämällä pienempää määrää mittausdataa ja sisällyttämällä sen lomaan simulaatiodataa, jolloin syntyy suuri määrä synteettistä dataa. Lopullinen tavoite on kehittää uusia datan lisäysmenetelmiä, jotka pystyvät toistamaan mitattua dataa minimoimalla kohinan ja epävarmuuden aiheuttamat poikkeamat mitatun ja simuloidun tiedon välillä.

  magneto mechanical coupling 5

  Magnetomekaaniset kytkennät: Termodynaamiset kytkennät ja erityisesti magnetomekaaninen kytkentä sähkömagneettisissa laitteissa mahdollistavat rikkomatomien aineenkoetusmenetelmien (NDT) kehittelemisen. Magnetoelastisen käyttäytymisen malli perustuu Gibbsin vapaan energian tutkimuksiin, ja jonka ehdot on määritetty invarianttien teoriaa hyväksi käyttäen. Tämä projekti keskittyy magnetoelastisten kytkentöjen muotoiluun aiempia tekniikoita käyttäen ja johtaen niistä kokeellisia menetelmiä. Tämän projektin tavoitteena on myös kuvata plastisuuden vaikutusta moniakseliselle kuormitukselle altistuvien sähköteräslevyjen suorituskykyyn.

  Tämänhetkiset tutkimusprojektit

  Edelliset tutkimusprojektit

  Edelliset tohtorinväitökset

  Alumnit

  Brijesh Upadhaya

  PhD 2022

  Brijesh Upadhaya

  PhD 2022

  Asad Bilal

  PhD 2021

  Victor Mukherjee

  PhD 2020

  Ravi Sundaria

  PhD 2020

  Sabin Sathyan

  PhD 2020

  Mehrnaz Farzam Far

  PhD 2019

  Ugur Aydin

  PhD 2018

  Antti Lehikoinen

  PhD 2017

  Bishal Silwal

  PhD 2017

  Deepak Singh

  PhD 2016

  Javier Martinez

  PhD 2015

  Paavo Rasilo

  PhD 2012

  Jenni Pippuri

  PhD 2010

  Zlatko Kolondzowski

  PhD 2010

  Katarzyna Anna Fonteyn

  PhD 2010

  Emad Ali Dlala

  PhD 2008

  Tieteelliset julkaisut

  Viimeisimmät tieteelliset julkaisumme:

  A new methodology for incorporating the cutting deterioration of electrical sheets into electromagnetic finite-element simulation

  I. T. Gürbüz, F. Martin, P. Rasilo, M. M. Billah, A. Belahcen 2024 Journal of Magnetism and Magnetic Materials

  Magnetic Equivalent Circuit and Lagrange Interpolation Function Modeling of Induction Machines Under Broken Bar Faults

  Ahmed Hemeida, Md Masum Billah, Karolina Kudelina, Bilal Asad, Muhammad U. Naseer, Baocheng Guo, Floran Martin, Paavo Rasilo, Anouar Belahcen 2024 IEEE Transactions on Magnetics

  Core loss determination in electric machines using short-time transient thermal measurements

  Osaruyi Osemwinyen, Ahmed Hemeida, Floran Martin, Ismet Tuna Gürbüz, Anouar Belahcen 2024 IET Electric Power Applications

  Thermodynamic description for magneto-plastic coupling in electrical steel sheets

  J. Taurines, F. Martin, P. Rasilo, A. Belahcen 2024 Journal of Magnetism and Magnetic Materials

  Adapting geometry-based polygonal contacts for simulating faulty rolling bearing dynamics

  Milla Vehviläinen, Pekka Rahkola, Janne Keränen, Jari Halme, Jussi Sopanen, Olli Liukkonen, Antti Holopainen, Kari Tammi, Anouar Belahcen 2024 Mechanism and Machine Theory

  Analytical Modeling of a Six-Phase Bearingless Synchronous Reluctance Machine Using Winding Function Theory

  Firdausa Ahmed, Floran Martin, Nirangkush Das, Marko Hinkkanen 2023 2023 IEEE Energy Conversion Congress and Exposition, ECCE 2023

  Magnetic Material Modelling of Electrical Machines

  Anouar Belahcen, Armando Pires, Vitor Fernão Pires 2023 Energies

  Special Issue "Magnetic Material Modelling of Electrical Machines"

  Anouar Belahcen, Armando Pires, Victor Fernão Pires 2023 Energies

  Generation of Unmeasured Loading Levels Data for Condition Monitoring of Induction Machine Using Machine Learning

  Md Masum Billah, Alireza Nemat Saberi, Ahmed Hemeida, Floran Martin, Karolina Kudelina, Bilal Asad, Muhammad U. Naseer, Victor Mukherjee, Anouar Belahcen 2023 IEEE Transactions on Magnetics
  Lisää tietoa tutkimuksestamme löytyy Aallon tutkimusportaalista.
  Tutkimusportaali
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: