NPharvest

Projektin tausta

Lyhyt yhteenveto projektin taustoista.
Gardening boxes in Otaniemi

Typen ja fosforin poistaminen jätevedestä on kallista ja kuluttaa paljon energiaa. Toisaalta myös lannotteiden tuottaminen kuluttaa energiaa ja resursseja, joten ravinnerikkaiden, nestemäisten jätevesien käyttäminen lannoitteiden raaka-aineena tai lannoitteena voisi leikata resurssien ja energian kulutusta.

Yhdyskuntien jätevesi sisältää typpeä, fosforia, orgaanista ainetta ja mikroravinteita. Kierrättämällä jäteveden ravinteita lannoitteiksi olisi mahdollista vähentää neitseellisten raaka-aineiden käyttöä. Lannoitetuotelaki määrittelee, että kierrätelannoitteilla täytyy olla esimerkiksi olla korka hygieninen laatu. Raskasmetallit määrät, jotka ovat rajoittaneet jätevesiperäisten lannoitteiden käyttöä, ovat laskeneet viimeisten vuosien aikana. Nykyisin orgaaniset haitta-aineet ovat korkeampi huolen aihe. On todettu, että monella näistä haitta-aineista on negatiivisia vaikutuksia organismeihin ja että ne ovat hyvin pysyviä luonnollisessa ympäristössä. Lisäksi jätevesiperäisillä kierrätystuotteilla on imago-ongelma. Tällä hetkellä ravinteet jätevedessä eivät kierrä tehokkaasti uusiokäyttöön. Tulevaisuudessa orgaaniset haitta-aineet saattavat rajoittaa ravinteiden tehokasta kiertoa.

Fosforivarastot ovat rajalliset, vaikka niiden varantojen riittävyyden arvointi on dynaamista markkinoiden heilahtelun ja mahdollisten uusien valtauksien takia. Nykyisellään ravinteet siirtyvät maaperästä makeisiin vesiin ja siitä edelleen meriin, jossa sitä on vaikea hyödyntää. Toukokuussa 2014 EU-komissio asetti fosforin kriittisten materiaalien listalle 20 muun raaka-aineen kanssa. Typpi ei ole kriittinen raaka-aine sen käytännössä rajattoman ilmakehävaraston takia. Typen talteenotto jätedestä onkin perusteltua energian säästämisen näkökulmasta. Nykyinen typen poistoprosessi jätevedestä kuluttaa merkittävän osan jäteveden käsittelyssä käytetystä energiasta. Lisäksi lannoitteissa käytetty typpi tuotetaan Haber-Bosch-tekniikalla, jossa ammoniakkia tuotetaan ilmakehän typestä. Tämä prosessi kuluttaa noin 2 % koko maailman energiankulutuksesta. Pariisin ilmastokonferenssissa joulukuussa 2015 laadittiin sopimus ilmaston lämpenemisen hillitsemisestä 1,5 celsiusasteeseen. Laajempi tavoite on olla hiilineutraali vuoteen 2100 mennessä ja vähentää energian kulutusta 80 - 95 % vuoteen 2050 mennessä. Energiatehokas typen kierto olisi merkittävä askel kohti pienempää energiankulutusta. Fosfori yhteiskunnan jätevedessä voisi korvata noin kymmeneksen lannoitteiden fosforista ja typpi noin 6 % teollisesti tuotetusta ammoniakkitypestä.

Typen saatavuus

Typen saatavuus eri nestemäisissä jätejakeissa Suomessa.

Read more
pilot in ämmässuo
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: