Junyi Shi

Doctoral Researcher
Doctoral Researcher
T410 Dept. Electrical Engineering and Automation
Full researcher profile
https://research.aalto.fi/...

Yhteystiedot

Sähköposti
[email protected]

Tutkimusryhmät

  • Mobile Robotics, Väitöskirjatutkija

Julkaisut

A Closed-Loop Shared Control Framework for Legged Robots

Peng Xu, Zhikai Wang, Liang Ding, Zhengyang Li, Junyi Shi, Haibo Gao, Guangjun Liu, Yanlong Huang 2023 IEEE/ASME Transactions on Mechatronics

Row anchor selection classification method for early-stage crop row-following

Chunyu Wei, Hailong Li, Junyi Shi, Guoyang Zhao, Huaiqu Feng, Longzhe Quan 2022 Computers and Electronics in Agriculture