Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiö sr

Tukea tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun

Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiö sr (rekisteröity säätiö) perustettiin vuonna 1974 yksityisen Kauppakorkeakoulun valtiollistamisen yhteydessä, jolloin osa elinkeinoelämän suoraan tai Liikesivistysrahaston välityksellä yksityiselle Kauppakorkeakoululle antamista varoista säätiöitiin itsenäiseksi Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiöksi.
Outside picture of the School of Business building in Otaniemi. Three Aalto Flags swinging in front of the building.

Tehtävänä tukea tutkimusta, opetusta ja opiskelua

Säätiön tehtäväksi määriteltiin taloudellisen tuen antaminen Helsingin kauppakorkeakoulun – nykyisin Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun piirissä suoritettavalle tutkimukselle, opetukselle ja opiskelulle. Tukisäätiön hallinnossa ja toiminnassa on säilynyt katkeamattomana se yksityisen talouselämän aineellinen ja henkinen tuki, johon Kauppakorkeakoulu on voinut nojata koko olemassaolonsa ajan.

Tuki kasvanut selvästi

Toimintansa alkuvuosina Tukisäätiö joutui keskittymään korkeakoulun toimitilojen rakentamiseen ja saneeraamiseen liittyneiden velkojen korkojen ja kuoletusten hoitamiseen ja apurahamuotoinen tukitoiminta oli vastaavasti vähäisempää. Vähitellen tapahtunut omaisuuden uudelleensijoittaminen ja erityisesti asuinkiinteistöjen vaihtaminen liike- ja toimistotiloiksi merkitsi säätiön omaisuuden tuoton kasvua ja siten korkeakoulun tutkimus- ja opetustoiminnan tukemismahdollisuuksien tuntuvaa paranemista. Säätiön taloudellisen pohjan vankistuminen on tehnyt mahdolliseksi kehittää kasvavan ja kansainvälistyvän korkeakoulun tukemiseen yhä uusia tapoja.

Tukisäätiö on historiansa aikana jakanut apurahoina, tunnustuspalkintoina ja muuna tukena nykyrahassa noin 47,5 miljoonaa euroa ensin Helsingin kauppakorkeakoulun ja vuodesta 2010 alkaen Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tutkimus- ja opetustoiminnan edistämiseen Kokonaistuki oli 1.109.000 euroa vuonna 2022. Vuosittaisista lahjoitusvaroista myönnettyjen apurahojen määrä vaihtelee huomattavasti.

Monenlaisia tukimuotoja

Tukisäätiön myöntämän tuen kohdealueet ovat pääsääntöisesti pysyneet alkuperäisen laajan tehtävämäärittelyn sisällä, kuitenkin aina kulloisenkin ajan tarpeisiin sovellettuna. Keskeisiä kohdealueita ovat alusta lähtien olleet noin 50 % tuesta saaneet tieteellinen tutkimustyö ja opinnäytetutkimukset. Lisäksi opetuksen kehittämishankkeet, ulkomaiset tutkimus- ja konferenssimatkat sekä tunnustuspalkinnot ja laatujulkaisupalkinnot ovat olleet merkittäviä kohdealueita korkeakoulun jatkuvaa kansainvälistymistä tuettaessa.

Perinteisempien tutkimuksen ja opetuksen kehittämistä edistävien tukimuotojen lisäksi Tukisäätiö on 1990-luvulta lähtien aloittanut uusina tukimuotoina mm. erilaiset tunnustuspalkinnot, nimikkosalikeräykset ja sapattivapaajärjestelmän rahoittamisen sekä myöntänyt vuonna 2000 merkittävän kertaluontoisen varusteluapurahan korkeakoulun peruskorjattujen rakennusten opetussalien ajanmukaisen ja laadukkaan opetusteknologian varmistamiseksi. Tukisäätiö on myös aikanaan tehnyt Helsingin kauppakorkeakoulun rahastojen kanssa Etu-Töölössä kiinteistösijoituksia, joilla on turvattu säätiön tulovirtoja ja sijoituksen reaaliarvoa sekä samalla edistetty korkeakoulun käyttämien toimitilojen kokonaisuuden toimivuutta.

40-vuotisjuhlat vuonna 2014

Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiön 30-vuotisjuhlien johdosta laadittiin kertomus säätiön perustamisesta ja toiminnasta (pdf). Kertomuksen ovat laatineet tukisäätiön edellinen toimitusjohtaja, KTM Matti Sarakontu ja säätiön nykyinen toimitusjohtaja, KTM Arto Mäenmaa.

Tukisäätiön merkitsemisestä säätiörekisteriin tuli kuluneeksi 40 vuotta 10.10.2014. Toimintavuonna Tukisäätiö ja Kauppakorkeakoulu julkaisivat yhdessä Tukisäätiön perustamiseen olennaisesti vaikuttaneen kansleri Jaakko Hongon elämäkerran. FT Eeva-Liisa Lehtosen tutkimuksensa pohjalta kirjoittaman julkaisun nimeksi tuli "Kauppatieteiden komea kaari - kansleri Jaakko Hongon elämäntyö".

Tukisäätiön juhlaillallisella 22.10.2014 säätiön historiaa ja nykypäivää käsitelleen juhlapuheen piti säätiön hallituksen puheenjohtaja, vuorineuvos Kari Jordan.

Toimintakertomus 2022

Tukea, tunnustusta ja lahjoituksia kauppatieteelle

Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiö sr myönsi vuonna 2022 Aalto-yliopiston kauppakorkeakoululle ja sen piirissä toimiville tahoille apuraha- ja muuta tukea tutkimus- ja opetustoiminnan sekä opintojen edistämiseen yhteensä 1.109.000 euroa (924.000 euroa vuonna 2021).

Vuonna 1974 perustetun Tukisäätiön tuen painopistealueita olivat tieteellinen tutkimustyö, opinnäytteet, matka-apurahat sekä tunnustuspalkinnot ja laatujulkaisupalkinnot.

Tunnustuspalkinnot

Vuoden tutkijan tunnustuspalkinto, 5.000 euroa, myönnettiin professori Juuso Liesiölle.

Tukisäätiö on myöntänyt väitöskirjapalkinnon Kauppakorkeakoulun parhaasta jatko-opinnäytteestä vuodesta 1995 alkaen. Kaikki Aalto-yliopiston korkeakoulut alkoivat vuonna 2018 myöntämään yliopiston rehtorin päätöksellä 3.000 euron väitöskirjapalkintoja ja nykyinen päätös koskee vuosia 2022–2025. Tukisäätiö hallitus myöntää 2.000 euron lisäpalkinnon Kauppakorkeakoulun parhaan väitöskirjan tekijälle, jotta väitöskirjapalkinto on yhteensä Tukisäätiön muiden palkintojen suuruinen. PhD Yijie Lille myönnettiin 2.000 euron väitöskirjapalkinto vuoden 2021 korkealaatuisimmasta väitöskirjasta ”Essays on Investor and Broker Behavior in Equity Markets”.

Lisäksi myönnettiin 5.000 euron tunnustuspalkinnot vuoden opettajalle, apulaisprofessori Alexei Gloukhovtseville, vuoden opetuksen kehittäjälle, KTT Matti Rossille, vuoden palveluhenkilölle, asiantuntija koordinaattori Anni Enkkelälle ja vuoden yhteiskunnalliselle vaikuttajalle, Senior Manager Tanja Makkoselle.

Laatujulkaisupalkinnot

Tukisäätiö on myöntänyt tunnustuspalkintoja Kauppakorkeakoulun tutkijoille sellaisista tutkimuspapereista, jotka on julkaistu akateemisessa huippulehdessä. Palkinto on tunnustus erityisen ansiokkaasta pitkäjänteisestä tutkimustyöstä – huippu-suorituksesta. Vuosina 2005–2022 on myönnetty 744 laatujulkaisupalkintoa.

Keväällä 2020 tukisäätiön hallitus päätti tehdä laatujulkaisupalkintojärjestelmään muutoksen siten, että 1.3.2020 alkaneesta kaudesta lähtien 1. kategoriaan kuuluvat FT50 - ja ABS4* -listojen julkaisut ja 2. kategoriaan ABS4 - ja JUFO3 -listojen julkaisut.Samassa yhteydessä korotettiin palkintojen määräksi 5.000 euroa ja 2.500 euroa. Vuonna 2022 myönnettiin 1. kategoriassa 15 ja 2. kategoriassa 20 palkintoa (21 ja 16 vuonna 2021). 

Lahjoitukset

Omaisuuden tuoton lisäksi yrityksiltä, muilta yhteisöiltä ja yksityishenkilöiltä saatavat lahjoitukset muodostavat merkittävän osan Tukisäätiön apurahoina ja muuna tukena myöntämistä varoista.

Erilaisina opinnäyte-, toiminta- ja merkkipäivälahjoituksina Tukisäätiö sai 50.000 euroa vuonna 2022 (74.000 euroa 2021).

Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiön hallinto 2022

Tukisäätiön valtuuskunnan puheenjohtaja:
Kauppaneuvos Heimo J. Aho

Tukisäätiön valtuuskunnan varapuheenjohtaja:
Toimitusjohtaja Sam G. Nieminen

Tukisäätiön hallituksen puheenjohtaja:
Vuorineuvos Kari Jordan

Tukisäätiön hallituksen varapuheenjohtaja:
KTM Elina Björklund

Hallituksen jäsenet:
KTM Riku Asikainen
KTM Pii Kotilainen
KTM Pekka Laaksonen
KTM Salla Vainio
 

Tukisäätiön toimitusjohtaja:
KTM Arto Mäenmaa

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: