Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiö sr

Lahjoitukset Aalto-yliopiston kauppakorkeakoululle

Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiö sr tarjoaa yrityksille ja muille yhteisöille sekä alumneille ja muille yksityishenkilöille luontevan mahdollisuuden olla mukana edistämässä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun kehittymistä.
Aalto University / donate

Lahjoitetut varat säätiö kohdistaa apurahoina lahjoittajan toivomalle tutkimus- tai opetusalalle. Lahjoitusmuotoja ovat opinnäyte-, nimikkorahasto-, merkkipäivä- ja testamenttilahjoitukset sekä muut lahjoitukset. Kaikki lahjoitukset pienimmästä suurimpaan ovat tärkeitä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun kehittämisessä.

Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiölle tiedettä edistävään tarkoitukseen tehty 850–50.000 euron lahjoitus voidaan verohallituksen päätöksen mukaisesti vähentää lahjoituksen tehneen yhteisön tulosta verotuksessa.

Tukisäätiön hallitus myöntää apurahoja kaksi kertaa vuodessa.

Lahjoitusvaroista myönnettävien opinnäyteapurahojen jakopäätöksiä tehdään myös hakuaikojen välillä. Tukisäätiön yhteydenpito sekä lahjoittajiin että apurahan saajiin on asiantuntevaa ja joustavaa.

Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiö rs vastaanottaa vuosittain opinnäytelahjoituksia ja myöntää niistä mm. pro gradu-tutkielmiin apurahoja.

Uutta ja ajankohtaista tietoa toimialan kehityksestä

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoululle pro gradu -tutkielmaprojektit ovat yksi aktiivisen yhteistyön kanava yritysmaailman kanssa.

Opinnäytelahjoituksen tukisäätiölle tekevä yhteisö voi määrittää tutkimusalueen ja aihepiirin, jonka tutkimiseen lahjoitus on tarkoitettu. Tutkimusalue ja aihepiiri on määriteltävä varsin yleisesti.

Lahjoitetut varat käytetään lahjoittajan esittämään tarkoitukseen henkilökohtaisena apurahana sekä tutkimuksesta aiheutuvien kustannusten (matka-, aineiston hankinta yms. kustannukset) korvaamiseen.

Lahjoituksen suuruus on lahjoittajan vapaasti harkittavissa

Suosituksena on, että pro gradu-tutkielman suorittamiseen tarkoitetun lahjoituksen tulisi olla enintään 15.000 € ja lisensiaatin- tai väitöskirjatutkimuksen tekemiseen enintään 30.000 €. Kaikista lahjoituksista varataan 20 % käytettäväksi yleisiin Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tutkimus- ja opetustoimintaa edistäviin tarkoituksiin. Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiön myöntämät opinnäyteapurahat ovat täten pääsääntöisesti pro gradu-tutkielmissa enintään 12.000 € ja lisensiaatin- tai väitöskirjatutkimuksissa enintään 24.000 €.

Tukisäätiölle tiedettä edistävään tarkoitukseen tehty 850 - 50.000 €:n lahjoitus voidaan verohallituksen päätöksen mukaisesti vähentää lahjoituksen tehneen yhteisön tulosta verotuksessa.

Lahjoitusmenettely

Lahjoituksen suuntaaminen tietylle tutkimusalueelle ilmaistaan kirjallisesti lahjakirjassa, jonka lahjoittaja allekirjoittaa. Lahjoittaja toimittaa lahjakirjan säätiölle ja maksaa lahjoituksen säätiön tilille. Säätiö kohdentaa lahjoitetut varat apurahana lahjoittajan esittämälle tutkimusalueelle.

Apurahan hakumenettely

Opinnäytetutkimuksen tekijä täyttää tukisäätiön hallitukselle osoitetun tutkimustyön aiheen sisältävän apurahahakemuksen, jolla hän hakee apurahaa tutkimustyön tekemiseen tarkoitetuista lahjoitusvaroista. Hakemukseen on liitettävä tutkimuksen ohjaajan tai tarkastajan lausunto.

Tukisäätiön hallituksen valtuuttama apurahatoimikunta myöntää tutkimustarkoituksiin saaduista lahjoitusvaroista apurahat pääsääntöisesti kuukausittain.

Lisätietoja:
Lahjoitusmenettelystä antaa lisätietoja säätiön toimistonhoitaja Tuula Murremäki +358 50 373 2241, [email protected]

Merkkipäiväonnittelut (esim. syntymäpäivät tai vuosijuhlat) voidaan merkkipäivähenkilön tai -yhteisön niin tahtoessa ohjata erityiseen merkkipäivärahastoon, johon kertynyt pääoma jaetaan apurahoina. Tämä on erinomainen keino tukea onnittelun kohteen tärkeäksi kokemaa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tutkimus- tai opetusalaa ja näin jättää hänelle muisto tapahtumasta.

Merkkipäiväkeräyksessä kertyneistä varoista tai muusta merkkipäivälahjoituksesta voidaan niin haluttaessa myös muodostaa onnittelunkohteen nimeä kantava pysyvä nimikkorahasto, jonka vuotuinen tuotto jaetaan apurahoina (kts. Nimikkorahastolahjoitus).

Lisätiedot:
Merkkipäivärahaston toiminnasta ja lahjoitusmenettelystä antaa lisätietoja tukisäätiön toimistonhoitaja Tuula Murremäki +358 50 373 2241, [email protected]

Pysyvä tapa vaikuttaa

Lahjoittajan nimeä kantava rahasto on erinomainen tapa tukea Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tutkimus- ja opetustoimintaa sekä opiskelijoita. Yritys, muu yhteisö tai yksityishenkilö voi perustaa lahjoituksella pysyvän nimikkorahaston, jonka tuotto jaetaan apurahoina. Lahjoittaja määrittää yhdessä säätiön kanssa nimikkorahaston perustamisvaiheessa jakoperusteet haluamiinsa Kauppakorkeakoulun tutkimus- ja opetusaloihin.

Esimerkkejä nimikkorahastolahjoituksista

Vuonna 1987 perustettiin Salmi Virkkunen & Helenius Oy:n rahasto, jonka tarkoituksena on kehittää ja kannustaa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa suoritettavaa tilintarkastusta, kirjanpitoa ja tilinpäätöskäytäntöä käsittelevää tutkimusta, opetusta ja opiskelua antamalla apurahoja tutkimuksiin, kirjoihin, opinnäytteisiin ja esitelmiin. Yhtiön nimen muututtua yhdistymisten seurauksena rahaston nimi muutettiin vuonna 1996 SVH Coopers & Lybrand Oy:n rahastoksi ja vuonna 1998 edelleen SVH PricewaterhouseCoopers Oy:n rahastoksi sekä lopulta vuonna 2001 PricewaterhouseCoopers Oy:n rahastoksi. Yhtiö on kartuttanut erikoisrahastoaan sen perustamisesta saakka lähes poikkeuksetta vuosittain. Lisäksi yhtiö on ohjannut rahastoon 40- ja 50-vuotisonnittelulahjoituksensa vuosina 1994 ja 2004 sekä johtohenkilöidensä merkkipäiväonnitteluja.

Oy Wärtsilä Ab:n lahjoitti vuonna 1984 150-vuotispäivänään 500 000 markkaa, josta muodostettiin erillinen Oy Wärtsilä Ab:n juhlarahasto. Rahastosta myönnetään apurahoja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opettajien ja tutkijoiden ulkomaisiin opinto- ja tutkimusmatkoihin sekä ulkomaisten vierailijaluennoitsijoiden kutsumiseen päämääränä opetuksen ja tutkimuksen, ja sitä kautta suomalaisten yritysten, kansainvälistymisen edistäminen.

Kansleri Jaakko Hongon rahaston tarkoituksena on Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijoiden, erityisesti jatko-opiskelijoiden, kansainvälistymisen edistämiseksi myöntää apurahoja kauppatieteellisiin tutkimuksiin ja opintoihin sekä seminaarien järjestämiseen.

Oy G.W. Sohlberg Ab:n rahaston tarkoituksena puolestaan on apurahoja myöntämällä kehittää ja kannustaa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa edustettuina olevilla tieteenaloilla harjoitettavaa tutkimusta ja opiskelua, myös kauppatieteelliseen perustutkintoon tähtäävänä tai liittyvänä. Erityisesti huomioon otetaan tutkimukset ja opinnot, jotka tähtäävät yhtiön kulloinkin voimassa olevan yhtiöjärjestyksen mukaisten toimialojen kehittämiseen tai niihin perehtymiseen.

Lisätiedot
Nimikkorahastojen toiminnasta ja lahjoitusmenettelystä antaa lisätietoja tukisäätiön toimistonhoitaja Tuula Murremäki +358 50 373 2241, [email protected].

Testamenttilahjoituksen tekeminen on mahdollisuus vaikuttaa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tutkimuksen ja opetuksen kehittämiseen. Tukisäätiölle suunnattu testamenttilahjoitus varmistaa lahjoittajan tahdon toteutumisen ja varojen ohjaamisen valittuun kohteeseen. Tukisäätiö järjestää tarvittaessa lainopillista neuvontaa jo testamenttia laadittaessa.

Lisätiedot
Testamenttilahjoitusmenettelystä antaa lisätietoja tukisäätiön toimistonhoitaja Tuula Murremäki, puh. +358 50 373 2241, [email protected].

Kaikki lahjoitukset tärkeitä

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tutkimustoiminnan edistäminen ja opetustoiminnan kehittäminen vaativat tulevaisuudessa julkisen perusrahoituksen lisäksi yhä enemmän myös muita resursseja. Näin ollen kaikki lahjoitukset, pienemmät ja suuremmat, ovat tärkeitä. Kaikille lahjoituksille löytyy toteutusmuotonsa ja käyttötarkoituksensa.

Alumni- yms. lahjoitukset

Muita lahjoituksia tukisäätiölle voivat olla esimerkiksi alumnien vuosikurssijuhlien yhteydessä tekemät lahjoitukset Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tutkimus- ja opetustoiminnan edistämiseen tai alumnitoiminnan kehittämiseen.

Kiinnostaako alumnitoiminta? Lisätietoja saat Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Alumnisuhteet-sivuilta.
 

Lisätiedot:
Lisätietoja tukimuodoista ja lahjoitusmenettelystä tukisäätiön toimistonhoitaja Tuula Murremäki, puh +358 50 373 2241, [email protected].

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: