Career Design Lab

Tapaamisten toteutus

Mentorointiohjelman ydin on mentorointiparin kahdenkeskisissä tapaamisissa. Jotta luottamuksellinen suhde kehittyy ja säilyy, mentorointiparien on suositeltavaa tavata noin kerran kuukaudessa ohjelman aikana.
Cafe at campus

Ensimmäinen tapaaminen

 1. Tutustuminen
 2. Prosessista keskusteleminen ja tavoitteiden asettaminen
 3. Mentorointisopimuksen tekeminen (kts. alla)
 4. Tulevien tapaamisaikojen varaaminen
 5. Seuraavan tapaamisen valmistelusta sopiminen

Rohkeasti vaan luomaan mentorointisuhteesta itsenne näköinen!

Mentori, Aalto-yliopiston mentorointiohjelma
abstract illustration

Mentorointisopimus

Mentorointisopimus on hyvä perusta onnistuneelle mentorointisuhteelle. Se tulisi tehdä ohjelman aloitusvaiheessa joko suullisesti tai kirjallisesti. Tärkeintä ei ole mentorointisopimuksen muoto, vaan pääasia on, että kumpikin osapuoli tietää vastuunsa, velvollisuutensa ja tehtävänsä prosessissa. Mentorointisopimus on aktorin ja mentorin välinen suullinen tai kirjallinen dokumentti.

Mentorointisopimuksessa on hyvä sopia seuraavista asioista:

 1. Mentoroinnin tavoitteet

  Tavoitteet tulevalle mentorointikaudelle asetetaan yhdessä. Toisille
  tavoitteet ovat jo pitkälle jäsentyneet, toiset taas kaipaavat tukea tavoitteiden työstämiseen. Avainasemaan nousevatkin avoin ja luottamuksellinen keskustelu ja molempien osapuolien vahvuuksien hyödyntäminen.

 2. Käsiteltävät aiheet ja/tai teemat; myös ne, joista ei haluta keskustella

 3. Keskustelujen luottamuksellisuus

 4. Kuinka usein tavataan

  Jotta luottamuksellinen suhde kehittyy ja säilyy, mentorointiparien on suositeltavaa tavata noin kerran kuukaudessa ohjelman aikana. Usein suurin kompastuskivi mentoroinnissa on ajan puute. Siksi tulevat tapaamisajat kannattaa sopia heti aloitusvaiheessa, jotta molemmat osapuolet voivat varata aikaa tapaamisia varten. Sovituista ajoista on hyvä pitää kiinni, koska tapaamisten siirtäminen heikentää osapuolten keskinäistä luottamusta ja sitoutumista mentorointiprosessiin.

 5. Yhden tapaamisen kesto

  Tapaamisiin tulisi varata riittävästi aikaa. Keskustelut vievät yhdestä kahteen tuntia. Riittävän pitkä aika mahdollistaa sen, että mentoroinnissa päästään tarpeeksi syvälle aihepiiriin. Toisaalta liian pitkä aika voi herpaannuttaa keskittymisen, etenkin etäyhteyksin totetettavissa tapaamisissa.

 6. Tapaamispaikka ja -järjestelyt

  Tapaamisympäristö vaikuttaa keskusteluilmapiiriin ja siksi sen tulisi olla rauhallinen ja häiriötön. Epäviralliset puitteet vapauttavat keskustelua, ja tapaamispaikkoina voivat olla esimerkiksi kahvila, ravintola, yliopiston tai ylioppilaskunnan tilat. Staattisen istuskelun sijaan mentorointipari voi vaihtaa ajatuksiaan vaikkapa kävelylenkillä, liikunnan parissa tai näyttelyssä.

  On myös hyvä sopia siitä miten toimitaan, jos sovittu tapaaminen joudutaan peruuttamaan ja miten mahdolliset kustannukset maksetaan (esim. tapaaminen kahvilassa).

 7. Tapaamisten etukäteisvalmistelut

  Kussakin tapaamisessa on hyvä sopia seuraavan tapaamisen etukäteisvalmisteluista. Aktori voi myös lähettää sähköpostitse mentorilleen etukäteen aiheita ja/tai suoria kysymyksiä, joihin myös mentori perehtyy. Joillekin pareille taas sopivat enemmän vapaamuotoiset keskustelut. Aktorin on kuitenkin tärkeää miettiä etukäteen keskusteltavia teemoja tai aiheita, jotta tapaamisista tulee sujuvia.

 8. Yhteydenpitotapa tapaamisten välillä

Alta löydät yksinkertaisen mallin mentorointisopimukselle. 

Tapaamisten teemoja

Ideoita mentorointitapaamisten aiheiksi

Ideoita tapaamisten aiheiksi
Two students on Aalto University campus
abstract illustration

Työkaluja tapaamisiin

Etusivulta löydät kokoelman työkaluja tapaamisten valmisteluun.

Työkaluja parimentorointiin

Vinkkejä ja työkaluja mentorointiin
 • Julkaistu:
 • Päivitetty: