Building 2030

Loppuraportit

The Väre construction site. Photographer: Kalle Kataila.

Esivalmistuksen vaikutusten arviointi

Building 2030 -hankkeessa tehty kartoitus osoitti, että rakennuttajilla ja pääurakoitsijoilla ei ole riittävästi referenssejä esivalmistuksen hyödyistä. Lisäksi puuttuu menetelmä, jolla mahdollisten esivalmisteiden vaikutuksia voitaisiin arvioida hankkeen suunnitteluvaiheessa. Tässä Esivalmistuksen pilotointi -osahankkeen loppuraportissa esitellään menetelmä esivalmisteiden vaikutusten arvioimiseksi rakennushankkeessa.

iCONS

iCONS-tutkimushankkeessa selvitettiin sisätilapaikannuksen mahdollisuuksia rakennustyömaiden digitalisoinnissa. Sisätilapaikannuksen avulla rakennustyömaalla pystytään seuraamaan reaaliaikaisesti eri työvälineiden sijaintia, jolloin niiden etsimiseen käytetty aika vähenee.Hankkeessa tehty työ jatkuu Building 2030 -projektin piirissä.

Artikkeli: Ihminen on tärkein osa rakennusalan digitalisaatiota

Lean-suunnittelunohjaus

Hankkeessa tutkittiin suunnittelunohjauksen nykyisiä kansainvälisiä parhaita käytäntöjä sekä suunnittelunohjauksen nykytilaa Suomessa. Käsiteltäviä teemoja ovat mm. aikataulut, hukan vähentäminen, tarvittava tieto ja suunnitteluaikataulun ennustaminen.

Artikkeli: Miten lisätä luottamusta rakennushankkeessa lean-suunnittelunohjauksen avulla

Luottamuksen kehittäminen ja hyödyntäminen rakentamisessa

Miten luottamus ymmärretään rakentamisessa? Miten luottamusta hallitaan ja johdetaan yhteistyön elinkaaren aikana? Mitä vaikutuksia luottamuksella on hankkeissa ja toimijaverkostoissa? Hankkeessa tutkittiin luottamuksen merkitystä ja johtamista rakennusalalla.

Artikkeli: Miten lisätä luottamusta rakennushankkeessa lean-suunnittelunohjauksen avulla

Rakentamisen logistiikkaratkaisut

Materiaalilogistiikan rooli rakentamisen toiminnanohjauksessa ja rakennusprojektin onnistumisessa korostuu jatkuvasti. Huolimatta monista kehitysaskelista, materiaalilogistiikan rooli työmaiden tuottavuuden ja tuotannon sujuvuuden parantamisessa on jäänyt vähemmälle huomiolle. Uudet toiminnanohjausmenetelmät, kuten tahtituotanto, ja tuotantomenetelmät, kuten esivalmistus, edellyttävät tarkempaa ja täsmällisempää tuote- ja materiaalivirtojen hallintaa. Raportin tarkoitus on levittää tietoa uudehkojen logistiikkaratkaisujen sovelluskohteista ja vaikutuksista laajemmin koko rakentamisen yrityskenttään.

Tahti suunnittelussa ja tuotannossa

Maailmalta löytyy useita esimerkkejä, joissa rakennusaika oli puolitettu tahtituotantoa hyödyntämällä ja Suomessakin tehdyissä kokeiluissa on saavutettu hyviä tuloksia. Tutkimushankkeen tavoitteena oli lisätä ymmärrystä tahdista ja sen soveltamismahdollisuuksista suunnitteluun ja tuotantoon. Lisäksi tavoiteltiin ymmärrystä siitä, miten suunnittelun ja tuotannon tahdit voitaisiin yhdistää toimivaksi kokonaisuudeksi.

Artikkeli: Kun rakentamisen tahti on vakaa, tulokset yllättävät

Talotekniikan esivalmistus

Esivalmistus tutkitusti lisää rakennusprojektien tuottavuutta. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää talotekniikan (TATE) esivalmistuksen käyttöönottoa edistäviä ja estäviä tekijöitä Suomessa. Lisäksi selvitettiin miten rakennusprojektin eri toimijat hyötyvät esivalmistuksen lisäämisestä ja miten toimijoiden on muutettava toimintaansa saadakseen hyötyjä esivalmistamisesta.

Artikkeli: Talotekniikan esivalmistuksen hyödyt ja vaatimukset puntarissa

Building 2030 - Hukan mittaaminen suunnittelussa ja tuotannossa loppuraportti

Building 2030 –konsortion rahoittaman tutkimushankkeen “Hukan mittaaminen suunnittelussa ja tuotannossa” tavoitteena oli kehittää menetelmiä hukan mittaamiseen tuotannossa ja suunnittelussa. Lähtökohtana hankkeelle oli aiemmassa iCONS –hankkeessa kehitetty sisäpaikannusmenetelmä ja rakennushankkeista sisäpaikannuksella havaittu jatkuva liike työmaalla ja Building 2030 tahtihankkeissa havaitut haasteet.

Artikkeli: Hukan mittaaminen paljastaa rakentamisen tuottavuuskehityksen pullonkaulat

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu