Utbildningsutbud

Master's Programme in Building Technology

Programmet utbildar framtida ledare som smidigt förenar vetenskap och människocentrerad design för att underlätta övergången till en smartare byggd miljö. Detta kan exempelvis innebära att svara på det globala behovet av energieffektiva byggnader och storskaliga system för cirkulär ekonomi.
Students at Aalto University's concrete materials laboratory.

Examen:

Diplomingenjör

Ansökningsperiod:

1.12.2021 – 3.1.2022

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för ingenjörsvetenskaper

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES

Ansökningsperioden har slutat

Ansökan till magisterutbildning

Vänligen notera att ansökningsalternativets undervisningsspråk är engelska.

Studiemål

Förenta nationerna uppskattar att över två tredjedelar av världens befolkning kommer att bo i städer år 2050. Den allt snabbare urbaniseringen understryker vikten av hur dessa urbana miljöer planeras och byggs. Studieprogrammet utbildar framtida ledare som smidigt förenar vetenskap och människocentrerad design för att underlätta övergången till en smartare byggd miljö. Byggtekniken befinner sig i skärningspunkten mellan digitalisering och avancerad forskning och är ett fascinerande område som svarar på det globala behovet av energieffektiva byggnader, storskaliga system för cirkulär ekonomi och en hälsosammare byggd miljö. De som avlagt examen vid Aalto-universitetet har en unik kombination av teoretisk kunskap, yrkesfärdigheter och ett tvärvetenskapligt synsätt som ger dem vida möjligheter att göra karriär inom olika områden och förnya industrin.

De som utexaminerats från programmet har:

Gedigen kompetens i planering, konstruktion, drift och underhåll av komplexa byggnadsverk, såsom byggnader och broar. De utexaminerade har färdighet att arbeta för en smartare och mera människovänlig byggd miljö.

Djupgående analytisk kunskap för att kunna bedöma verkan och resultatet av olika alternativ. Genom en grundlig analys finner den utexaminerade de optimala lösningarna för byggnaders och strukturers funktionalitet, livscykel och hållbarhet.

Ett framsynt och proaktivt synsätt vid ledningen av olika tekniska projekt. Den utexaminerade har grundliga ledar- och kommunikationsfärdigheter som spelar en avgörande roll när det gäller att få experter från olika områden att samarbeta mot ett gemensamt mål.

Ett inbyggt förhållningssätt till sitt yrke som lägger tonvikten på hållbarhet. Den utexaminerade ser en livskraftig och hälsosam miljö som utgångspunkten för framgångsrikt anläggnings- och byggtekniskt arbete.

Läs mer (på engelska)

Tutustu meihin

Sara Troberg at the Moynihan Station jobsite in New York

Sara Troberg

A master's degree in the field of construction took Sara Troberg from Otaniemi to New York.

Opiskelu Aallossa
Student James Roney cross-country skiing

Besides studying Building Technology, student James Roney plays pool at Aalto

Interest in living in Finland brought James Roney from USA to Aalto for his Master’s studies.

People

Studiernas innehåll

Höstterminen under första året utgörs av sex kurser (totalt 30 sp) med gemensamma studier. Efter den första terminen väljer studerandena ett specialiseringsområde inom byggteknik eller – genom kombination av kurser från olika områden – skaffar sig en bredare förståelse för ingenjörstillämpningar relaterade till byggteknik.

Baskompetensen inom teknik fördjupas genom påbyggnadsstudier (30 sp). Studerandena kan välja bland olika kurser samlade under följande teman:

  • Byggnadskonstruktion
  • Konstruktion och underhåll
  • Bygnadsprestanda
  • Byggnadsekonomi
  • Teknik och arkitektur

Kompetensen kan ytterligare stärkas genom 30 sp av valbara kurser, vilka kan ingå i studieprogrammet eller kan väljas bland andra Aalto-kurser.

Ämnen

Magisterprogrammet i byggnadsteknik behandlar projektering, konstruktion, användning och underhåll av byggnadsverk i samhället, såsom byggnader och broar. Hållbarhet är ett återkommande tema i studierna, med fokus på frågor som innebörden av att bygga hållbara städer och samhällen och hur individens hälsa och välbefinnande ska tryggas vid all projektering. Nedan ges några exempel från programmets omfattande kursplan:

· Styrning och ledning av projekteringsprocessen (5 sp)

· Byggnaders inneluft (5 sp)

· Produktionsteknik för betongkonstruktioner (5 sp)

· Träkonstruktioner (5 sp)

· Bränders dynamik och simulering (5 sp)

· Experimentella metoder för byggmaterial (5 sp)

· Konstruktioner och arkitektur: parametrisk design (3–6 sp)

Metoder

Studierna inom programmet sker i många former – från teoriinriktad och vetenskapsbaserad forskning till praktiska övningar. Studerandena har tillgång till välutrustade laboratorier, vilket förbättrar deras möjligheter att tillämpa metoder från olika områden för att skapa innovationer som bryter ny mark.

Mixen av teori och praktik bildar en dynamisk inlärningsmiljö, där studerandena också har nära kontakter med industrin. De får uppdrag av företagen och tar fram praktiska lösningar antingen individuellt eller genom grupparbete. Dessutom anordnar Högskolan för ingenjörsvetenskaper regelbundet exkursioner till olika företag, vilket ger studerandena ovärderliga erfarenheter av praktiskt arbete i företagsmiljö.

Andra metoder är föreläsningar av professorer och gästande experter, hemarbeten, seminarier och presentationer samt paneldiskussioner. Till professorsnätverket hör internationellt ansedda och publicerade specialister och forskare som är djupt hängivna sitt kall och främjar en motiverande och sporrande inlärningsmiljö.

Studiernas uppbyggnad

Magisterprogrammet i byggnadsteknik omfattar totalt 120 sp. Det tvååriga programmet består av:

· Gemensamma studier (30 sp)

· Fördjupade studier (30 sp)

· Valbara studier (30 sp)

· Examensarbete (30 sp)

Personlig studieplan (PSP)

Den personliga studieplanen (PSP) är ett praktiskt verktyg som hjälper den studerande att staka ut sin studiestig så att hen väljer kurser som bäst motsvarar hens intressen och programmets krav. PSP fungerar också som kontroll på att man bedriver studierna i planerad takt. Optimalt visar PSP var i studierna man befinner sig och anger milstolpar man ska hålla sig till

the programme's section on Into, Se mera i INTO portalet

Karriärmöjligheter

Studierna i magisterprogrammet i byggnadsteknik sker i nära samarbete med företagen. I många föreläsningar och projektarbeten medverkar experter från industrin vid undervisningen och handledningen av studerandena, och alumnerna kontaktar och stöder dem aktivt.

Eftersom det finns en stadigt ökande efterfrågan på dels experter som är insatta i projektering, konstruktion och underhåll av olika byggnadsverk och dels framsynta ingenjörer som jobbar för grönare och smartare städer har studerandena vida möjligheter att utnyttja sin sakkunskap efter examen. Några exempel på karriärvägar som valts av utexaminerade från Aalto:

· Arbete med projektering, konstruktion, projekt och forskning inom den arkitekturrelaterade och bygg- och anläggningsindustrin

· I ett senare skede ledande, administrativa eller konsultativa befattningar inom den arkitekturrelaterade och bygg- och anläggningsindustrin

· Starta eget inom byggtekniksektorn

· Följa en akademisk bana och bli forskare på området

Aalto-universitetet har väletablerade karriärtjänster som stöder de studerandes anställningsmöjligheter i Finland och utomlands. Tack vare den flexibla kursplanen jobbar många Aalto-studerande redan under studietiden och säkrar därigenom före examen sin startplats. Den mycket aktiva andan av entreprenörskap på universitetet fungerar också som språngbräda för att grunda företag.

Internationalisering

Magisterprogrammet i byggnadsteknik behandlar ämnen och teman som är universella och globala, och de utexaminerade har därför goda möjligheter till en internationell karriär. Det förutsätter förståelse för olika kulturer, lokala sedvänjor och tillvägagångssätt, och studerandena uppmuntras därför aktivt att studera en termin utomlands. I programmet ingår också en möjlighet till dubbelexamen i samverkan med Danmarks Tekniske Universitet – DTU, som är ett ledande universitet på området byggteknik och anläggningsarbeten. Dessutom bedriver lnstitutionen för byggnadsteknik ett nära samarbete med andra ansedda internationella universitet, forskningsinstitut och företag på området.

På det hela taget är Aalto-universitetet internationellt till sin natur, och välkomnar årligen tusentals studerande från utlandet för examen och utbyte. De studerande förenas i den mångsidiga Aalto-gemenskapen, inte enbart genom studier utan också via mångahanda fritidsevenemang och aktiviteter. Den aktiva tutorverksamheten och stödtjänsterna hjälper internationella studerande att anpassa sig till den nordiska kulturen och känna sig hemma i Finland.

Mångvetenskaplighet (Endast Aalto (?))

Magisterprogrammet i byggnadsteknik kombinerar flera olika discipliner, inbegripet matematik, fysik, projektering och samhällsvetenskaper. Detta mångfasetterade upplägg sammanför studerande och professorer med olika bakgrund och skapar ett mångdisciplinärt kollektiv kring det gemensamma temat. De studerande uppmuntras också att välja unika och personliga studiestigar, vilket möjliggörs av det stora utbudet av fördjupnings- och valbara kurser. Inom området Konstruktioner och arkitektur kan den studerande till exempel välja att kombinera konstruktion och projektering.

Aalto-universitetet är känt som en föregångare när det gäller att bygga broar mellan disciplinerna ekonomi, konst, teknik och vetenskap. Ett livligt campus och de fritt valbara kurserna från de olika högskolorna sammanför effektivt studerande från olika områden. Denna ofta mycket spontana tvärvetenskaplighet är ägnad att föda nya idéer och sammansvetsa entusiaster, skapa vänskapsband, nyttiga nätverk och i slutändan även nya företag.

Möjligheter till fortsatta studier

En avlagd diplomingenjörsexamen bildar en gedigen grund för doktorandstudier vid Aalto-universitetet eller något annat universitet i Finland eller utomlands.

Tyngdpunkter vid forskning

Vid Institutionen för byggnadsteknik inriktas forskningen bl.a. på följande teman: mineralbaserade material, mekanik, byggnadskonstruktion, betongteknik, träbyggnad, stålkonstruktioner, brobyggnad, byggnadsfysik, byggandets produktionsekonomi, brandsäkerhet, inneluftens kvalitet, energieffektiva byggnader.

Study-option-specific documents requested

The documents requested from all applicants are listed here (https://www.aalto.fi/en/study-at-aalto/applying-to-masters-programmes). In addition, applicants to the Building technology programme are requested to provide the following study-option-specific documents:
●    Motivation letter*
The motivation letter should be written in English. The maximum length of the motivation letter
is about 4000 characters.

●    Curriculum Vitae (CV)*

*The lack of this document will adversely affect the evaluation of the application.

Motivation letter

Kontakt

Frågor gällande programmets innehåll kan ställas till biträdande professor Antti Peltokorpi, [email protected]

Frågor gällande ansökningsprocessen och antagning kan ställas till [email protected]

 

Akademiska bedömningsgrunder

Vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper används våren 2022 följande kriterier i den akademiska bedömningen på magisternivå (bara på engelska):

Academic performance
What is evaluated: Grades of the previous degree/CGPA
Admission requirements: Grades need to mainly very good or excellent
Evaluated documents: Transcript of records
Criticality: Critical

Relevance of previous studies
What is evaluated: Contents and scope of previous studies compared to demands/contents of study option applied to
What we look for in an applicant: Contents suit very well or excellent to the study option. We look especially the field of the previous degree, and quantity and degrees of studies in math, mechanics and dynamics.
Evaluated documents: Transcript(s) of records, degree certificate(s)
Criticality: Critical

Recognition and quality of institution
What is evaluated: Recognition and quality of the applicant's previous institution
Admission requirements: Recognized for high quality of education and research
Method of demonstrating competence: International and national rankings of higher education institutions
Criticality: Not critical

Suitability
What is evaluated: Suitability of programme for applicant
What we look for in an applicant? Applicant’s further applicability to the study option, motivation, and commitment for studies
Evaluated documents: Motivation letter and Curriculum vitae
Criticality: Not Critical

Obs! Motivationsbrevet  och CV är "study-option-specific" dokument för detta magistersprogram!

-> Se mera på det engelspråkiga sidorna

 

Ansökningsperioden har slutat

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat