Utbildningsutbud

Master's Programme in Art and Media - Fotografikonst

Ingen antagning 2022. Att söka till studierna med start 2023 kommer att vara möjligt under ansökningsperioden 2022-2023.

Fotografiet har en genomträngande kraft i samhället och kulturen som påverkar individer, gemenskaper och nationer. Även om världen är full av bilder har betydelsen av ett starkt fotografi inte minskat. Tvärtom! Nu om någonsin behöver vi konstnärer och fotografer som har ett budskap. Som studerande vid Aalto-universitetet är du en del av en ambitiös och professionell gemenskap och lärmiljö, där du får möjligheten att utveckla din konstnärliga verksamhet och stärka ditt begreppsliga och kritiska tänkande.
Photo by Petri Juntunen, called Untitled (Of Clouds and Clocks), 2019. A horse standing in front of clouds in the red-shaded picture.
Petri Juntunen: Untitled (Of Clouds and Clocks), 2019

Examen:

Konstmagister

Ansökningsperiod:

1.12.2020 – 4.1.2021

Undervisningsspråk:

finska
engelska
svenska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det konstnärliga utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för konst, design och arkitektur

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES

Ansökningsperioden har slutat

Ansökan till magisterutbildning

Obs! Ingen antagning 2022. Att söka till studierna med start 2023 kommer att vara möjligt under ansökningsperioden 2022-2023.

Huvudämnet fotografi erbjuder mångsidiga och inspirerande studier i samtida fotografi och konstnärlig forskning. I studierna betonas fotografi som en självständig och branschöverskridande uttrycksform. Därtill utvecklas det konstnärliga och vetenskapliga tänkandet hos de studerande.

Aalto-universitetet har utsetts till det sjätte bästa universitetet i världen inom området för konst och design i QS World University Ranking. Genom att erbjuda undervisning och lokaler i världsklass garanterar vi att den studerande efter utexaminering kan

 1. arbeta med samtida fotografi och samtidskonst på nationell och internationell toppnivå genom att använda tekniker, verktyg, material, arbetssätt och teoretiska begrepp som stöder hens konstnärliga verksamhet
 2. tillämpa många olika fotografiska framställnings- och installationssätt i anslutning till nationella och internationella publikationsprocesser, plattformar och publiker
 3. tillämpa en kritisk förståelseför de många olika funktionerna och särdragen som kännetecknar fotografikonsten
 4. positionera och kontextualisera sitt arbete i relation till fältet samt utöva sitt arbete inom samtida fotografi, bildkonst, media och kultur på ett jämlikt, hållbart och insiktsfullt sätt och som en aktiv medlem i samhället
 5. kritiskt utvärdera och använda olika typer av källmaterial samt tillämpa forskningsrelaterade metoder för skrivande och läsande i sin egen kvalitativa och konstnärliga forskning
 6. bygga på sin områdesspecifika teoretiska bakgrund, bidra till den akademiska diskussionen gällande fotografi och fortsätta till doktorandstudier
 7. bli medveten om konstens integritet och värdesätta den som ett grundläggande element i kulturen och samhället.

Studiernas uppbyggnad

Huvudämnesstudierna i fotografi inom magisterprogrammet i konst och media omfattar 120 studiepoäng. I de tvååriga studierna ingår kurser som fokuserar på yrkesmässiga, konstnärliga och forskningsrelaterade färdigheter. Studierna består av workshoppar, föreläsningar, seminarier, självständiga projekt och individuell handledning i anslutning till dem. Som studerande kan du utgående från eget intresse komplettera dina studier med kurser som ingår i andra huvudämnen och utbildningsprogram eller med till exempel samhällsvetenskapliga, humanistiska eller tekniska kurser som erbjuds vid andra universitet.

I huvudämnet fotografi stöder vi ditt personliga uttryck och erbjuder en teoretisk grund för att förstå företeelser inom samtida fotografi. I vårt omfattande kursutbud ingår fritt valbara workshoppar om bland annat dokumentärfotografi och samtidskonst, olika arbetsmetoder och teman, studioarbete, rörlig bild och nya fotografiska inriktningar.

Mer information om studierna inom huvudämnet fotografi hittar du i undervisningsplanen för utbildningsprogrammet i studieportalen Into.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråken i huvudämnet fotografi är finska och engelska. Den studerande kan skriva sitt lärdomsprov på finska, svenska eller engelska.

Inriktningsalternativ

Som huvudämnesstuderande inom fotografi kan du rikta in dig på dokumentärfotografi, samtidskonst eller akademisk forskning.

Karriärmöjligheter

Målet med huvudämnet fotografi är att hjälpa våra studerande att hitta sina styrkor och skapa möjligheter att nå framgång inom en bransch som ständigt förändras och utvecklas. Utbildningen erbjuder utmärkta förutsättningar för att arbeta med fotografi och samtidskonst, och programmet har blivit känt för sina många alumner som nått framgång på internationell nivå. Dessutom ger konstmagisterexamen förutsättningar för att fortsätta med forskarstudier som leder till konstdoktorsexamen.

Magisterstudierna ger färdigheter för mångsidiga arbetsuppgifter inom området, och utexaminerade kombinerar ofta olika uppgifter i sitt arbete. Exempel på yrken: 

 • fotograf
 • bildkonstnär
 • pressfotograf
 • redigerare
 • lärare i fotografi
 • förläggare
 • kurator
 • forskare

Internationalisering

Våra magisterstuderande kommer från olika delar av världen, och en stor del av ämnesstudierna och de fördjupade studierna erbjuds på engelska. De studerande rekommenderas att åka på studentutbyte utomlands och får stöd för detta. Under studierna är det möjligt att söka till utländska residensprogram och workshoppar samt presentera sin portfolio för experter inom branschen.

De studerandes arbeten får synlighet i utställningar och fotografipublikationer i Finland och internationellt. Dessutom har de studerande möjlighet att bekanta sig med aktuell internationell forskning i samband med konferensen Helsinki Photomedia som ordnas jämna år.

Utöver studierna erbjuds de studerande inom fotografi ett aktivt och välkomnande studieliv. Nya studerande kan gå med i studentorganisationer vid Aalto-universitetet som erbjuder olika typer av verksamhet, evenemang och andra möjligheter att balansera studierna med trevlig fritidsverksamhet.

Fortsatta studiemöjligheter

Efter att ha avlagt magisterexamen kan den studerande söka till doktorandstudier vid till exempel Aalto-universitetets högskola för konst, design och arkitektur.

Forskning

Forskningen i fotografi återspeglar fotografins många roller i samtida kultur samt den närvaro som kännetecknar praxis och metoder inom fotografin. Våra forskningsområden:

 • teoretisk och empirisk forskning i fotografier och fotografi
 • forskning i användning och tillämpning av fotografi i olika samhälleliga, kulturella och utbildningsrelaterade kontexter och medielandskap
 • fotografi som konstnärlig forskningsmetod.

Mångvetenskapliga möjligheter / Samarbete

Den studerande kan komplettera sina studier med kurser som hör till andra högskolor, program och huvudämnen vid Aalto-universitet och med samhällsvetenskapliga, humanistiska eller konstnärliga studier vid andra universitet.

I studierna ingår samarbete med organisationer, institutioner och företag inom fotografi och samtidskonst.

Ansökningsalternativets antagningsförfarande och bedömningsgrunder 2021

Sökande som uppfyller Aaltos allmänna behörighetskrav för magisterstudier bedöms och rangordnas enligt de bedömningskriterier som har bestämts på förhand för varje ansökningsalternativ. Ansökningarna till Magisterprogrammet i fotografikonst bedöms enligt följande kriterier.

Steg I

Konstnärlig verksamhet och/eller designverksamhet

Vad bedöms?

Prov på konstnärligt arbete, exempelvis projekt, publikationer, utställningsdokumentation, fotografiserier eller enskilda fotografier eller andra konstverk.

Vad förutsätter vi av den sökande/Vilka är ansökningsalternativets krav?

 

Vi förväntar oss att våra sökande har konstnärlig vision och utvecklingspotential och att de är målinriktade och förmögna att anamma nya perspektiv och arbetsmetoder.

Hur påvisas kompetenserna?

Portfolio.

 

 

Lämplighet

Vad bedöms?

Programmets lämplighet för den sökande, motivation och engagemang i studierna/kommunikationsförmåga.

Vad förutsätter vi av den sökande/Vilka är ansökningsalternativets krav?

 

De sökande förväntas vara motiverade, bra på att samarbeta och kunna satsa på studierna på heltid. Vi förväntar oss även en ingående förståelse för det fotografiska mediet och den fotografiska kulturen, samt en personlig konstnärlig insikt.

Hur påvisas kompetenserna?

Motivationsbrev.

 

 

Andra kompetensområden

Vad bedöms?

Arbetserfarenhet och andra kunskaper/meriter, t.ex. publikationer, utställningar, informell utbildning eller tävlingar.

Vad förutsätter vi av den sökande/Vilka är ansökningsalternativets krav?

 

Vi förväntar oss ett CV som bakgrundsinformation av de sökande.

Hur påvisas kompetenserna?

Curriculum vitae.

 

 

Steg II

Lämplighet

Vad bedöms?

Programmets lämplighet för den sökande, motivation och engagemang i studierna/kommunikationsförmåga / bedömning av andra stegets uppgifter.

Vad förutsätter vi av den sökande/Vilka är ansökningsalternativets krav?

 

Vi förutsätter att den sökande kan uttrycka sig i skrift och förmåga att på ett konceptuellt sätt reflektera över frågor som relaterar till fotografi.

Vi förväntar oss även att våra sökande har en god förståelse för det fotografiska mediet och den fotografiska kulturen, samt en personlig konstnärlig insikt.

Hur påvisas kompetenserna?

Uppgift i andra steget.

 

 

Lämplighet

Vad bedöms?

Den sökandes vidare lämplighet för ansökningsalternativet, motivation och engagemang i studierna/kommunikationsfärdigheter.

Vad förutsätter vi av den sökande/Vilka är ansökningsalternativets krav?

 

Vi förutsätter en god verbal kommunikationsförmåga och samarbetsförmåga. Vi förväntar oss även att våra sökande har en god förståelse för det fotografiska mediet och den fotografiska kulturen, samt en personlig konstnärlig insikt.

Hur påvisas kompetenserna?

Intervju under andra steget

 

 

Antagningsförfarande

De sökande bedöms först enligt Aaltos allmänna behörighetskrav. Sökande som uppfyller de allmänna behörighetskraven för magisterstudier bedöms och rangordnas enligt de bedömningskriterier som har bestämts på förhand för varje ansökningsalternativ.

Antagningsprocessen består av två steg för de sökande som uppfyller de allmänna behörighetskraven.

Steg I

Ansökningarna bedöms enligt följande kriterier under det första steget:

 • lämplighet/motivationsbrev
 • konstnärlig verksamhet och/eller designverksamhet
 • andra kompetensområden

Endast de ansökningar som uppfyller kraven och rankas högst i den preliminära bedömningen kallas till det andra antagningssteget.

Steg II

Ansökningarna bedöms enligt följande kriterier under det andra steget:

 • lämplighet/uppgift
 • lämplighet/intervju

En del av de sökande kallas till steg II i antagningsprocessen. Kallelsen till steg II skickas till de sökande senast 7 dagar i förväg.

I det andra steget av antagningsprocessen gör de sökande en uppgift inom utsatt tid. Uppgiften kan vara skriftlig eller visuell och baserar sig på material som delas ut. Sökande som kallas till det andra steget informeras individuellt om utrustning som behövs.

Steg II består av en intervju på 20 minuter. Intervjun och uppgiften kan även utföras på distans.

Slutgiltig antagning

Efter bedömningen väljs de bästa sökande baserat på gemensam bedömning av samtliga kriterier från steg I och II.

Bilagor som krävs för ansökningsalternativet

Dokumenten som begärs av samtliga sökande listas på Aalto-universitetet webbplats (https://www.aalto.fi/en/study-at-aalto/applying-to-masters-programmes). Dessutom ombeds alla sökande att tillhandahålla följande dokument specifika för ansökningsalternativet:

Motivationsbrev

Sökanden ska skriva ett motivationsbrev (max 4 000 tecken, en pdf-fil), med en motivering varför hen söker till detta ansökningsalternativ, vilket eller vilka hens specialintressen är inom detta utbildningsområde och vilka mål och önskemål hen har beträffande studierna vid Högskolan för konst, design och arkitektur. Sökanden ska specificera sina egna starka sidor och föremål för intresse, konstnärliga visioner och mål.

Bedömningen av ansökan påverkas negativt om detta ansökningsdokument inte inkluderas.

Portfolio

Sökandens namn, adress, telefonnummer och det ansökningsalternativ ansökan gäller ska skrivas tydligt ut på portfolions första sida. Den rekommenderade storleken på portfolion är 20–30 sidor (som en PDF-fil). Enbart en länk till en portfolio på en hemsida räcker inte.

Portfolion kan bestå av foton av enskilda verk, helheter och dokumentation av installationer och utställningar. Portfolion ska mångsidigt och uttömmande presentera den sökandes tidigare akademiska, professionella och/eller konstnärliga verksamhet. Sökanden kan även lämna in en länk till en videofil (t.ex. Vimeo, YouTube), skyddad med lösenord eller oskyddad, som en del av sin portfolio. Den maximala längden är på filen är 5 minuter (en editerad fil som visar upp ett eller flera verk). Lösenordet ska inkluderas i portfolion.

Varje verks namn och/eller tema, utförande, material, storlek, syfte samt året för utförandet och eventuellt en plats där det har visats / ställts ut ska framgå.

Den maximala filstorleken är 1,0 GB. Namnge filen enligt följande: Portfolio-efternamn-förnamn.pdf.  Om din portfolio innehåller lösenordskyddade videolänkar, inkludera lösenordet i din portfolio. Om du inte lämnar in din portfolio via den elektroniska ansökningsblanketten inom tidsfristen avslås din ansökan.

Bedömningen av ansökan påverkas negativt om detta ansökningsdokument inte inkluderas.

CV

Till ansökan ska bifogas en meritförteckning (som en pdf-fil) som innehåller personuppgifter, utbildning, arbetserfarenhet, utställningar, publikationer och artiklar, priser och stipendier, studieresor och förtroendeuppdrag.

Bedömningen av ansökan påverkas negativt om detta ansökningsdokument inte inkluderas.

Språket i ansökningsdokumenten

Ansökningsdokumenten ska lämnas in på något av följande språk: finska (svenska) eller engelska.

Seuraa meitä somessa!

Ansökningsperioden har slutat

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat