Utbildningsutbud

Master's Programme in Advanced Energy Solutions - Energy in Buildings and Built Environment

Utvecklingen av energisystem strävar för närvarande efter hållbarhet, intelligens och flexibilitet. I förändringen behövs ett nytt sätt att tänka med avseende på energikällorna och energimarknaden och produktionen, överföringen och användningen av energin. Master's Programme in Advanced Energy Solutions är ett utmärkt sätt att börja forma framtidens energisystem. Genom att studera planering av VVS-teknik och hur energi används effektivt i byggnads- och husteknik kan du arbeta för att åstadkomma hållbara och bekväma inomhusutrymmen.
Student operating HVAC measuring equipment

Examen:

Diplomingenjör

Ansökningsperiod:

1.12.2021 – 3.1.2022

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för ingenjörsvetenskaper

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES

Ansökningsperioden har slutat

Ansökan till magisterutbildning

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket i magisterprogrammet är engelska.

Utbildningens mål

I utvecklandet av energisystem strävar man för närvarande efter hållbarhet, intelligens och flexibilitet. I förändringen behövs nytt tänkande beträffande energikällor och i produktionen, överföringen och användningen av energi, samt beträffande energimarknaden.

Master's Programme in Advanced Energy Solutions är ett utmärkt sätt att börja utforma framtidens energisystem.

Magisterprogrammet Advanced Energy Solutions har fyra huvudämnen. I det första skedet av alla huvudämnen skapas en stabil teorigrund på vilken du kan bygga dina övriga kunskaper. I de senare studierna utvidgar och fördjupar du din förståelse för energiutmaningarna som vårt samhälle möter. 

Huvudämnet Energy in Buildings and Built Environment ger bland annat följande kunskaper och färdigheter:

 • Teoretisk grund och praktiskt kunnande som du behöver i planeringsarbeten inom energibranschen och för att utveckla ny teknik och nya serviceformer. Huvudämnets fördjupande studier behandlar byggnads- och husteknikens energieffektivitet, och planering av VVS-system. Vårt kursutbud täcker också högeffektiva VVS-system och inomhusluftens kvalitet.
 • En uppfattning om utmaningarna och möjligheterna beträffande hållbar energi för byggnader. Huvudämnet utbildar ingenjörer som kan gestalta nuläget och framtiden för byggandet och hustekniken. Du lär dig förutom att identifiera problemen också att planera och förverkliga hälsosamma, intelligenta och hållbara inomhusmiljöer.
 • Branscherfarenhet. I samband med studierna får du förstahandserfarenhet av att planera och testa VVS-system.

Studiernas innehåll

Urbaniseringen fortgår ännu, fastän större delen av befolkningen redan bor i städer. Att utveckla energieffektiva byggnader och städer är synnerligen viktigt, men inomhusmiljöerna som byggs som resultat av utvecklandet måste också vara hälsosamma, bekväma, intelligenta och produktiva.

Byggnadernas andel av slutanvändningen av energi är 40 % och av elförbrukningen cirka 50 %. Behovet att minska mängden energi som används i byggnaderna har upptäckts överallt i Europa. I europeiska unionen ska alla nya byggnader vara nästan nollenergibyggnader år 2020, och byggbranschens koldioxidutsläpp ska minska med 90 % till år 2050 jämfört med nivån år 1990.

Inlärningsmål

Efter huvudämnesstudierna ska de studerande

 • gestalta energieffektivitetens synvinklar i många branscher
 • känna sätten att förbättra energieffektiviteten
 • känna till sätten att använda förnyelsebara energikällor i byggnader
 • kunna optimera byggnadssystem och utveckla tjänster för att förbättra energieffektiviteten.
 • förstår hur byggnadsplaneringen som helhet och VVS-systemen inverkar på inomhusmiljöerna, och
 • känner till de typiska planeringsmetoderna och verktygen som används i simulering och optimering.

Det fördjupande kurspaketet (45 sp) i VVS-teknik ger den studerande även behörighet att fungera som ansvarig planerare i Finland för exceptionellt krävande VVS-projekt.

Studiernas uppbyggnad

Diplomingenjörsexamen är 120 studiepoäng och där ingår huvudämnesstudier (66 sp), valfria studier (24 sp) och ett diplomarbete (30 sp). I huvudämnesstudierna ingår gemensamma studier för alla huvudämnen i programmet Advanced Energy Solutions, gemensamma studier för huvudämnet och fördjupande studier.

Läs mer i programmets sidorna: https://into.aalto.fi/display/enaae/Curriculum+2020-2022

Internationalisering

Programmets studiomiljö är internationell och studierna avläggs i mångkulturella grupper. Magisterprogrammet erbjuder goda möjligheter till utbute vid Aaltos partneruniversitet.

Möjligheter till fortsätta studier

Aalto-universitetets magisterprogram Advanced Energy Solutions ger en god grund för fortsatta studier. Mer information om Aalto-universitetets doktorandprogram: https://www.aalto.fi/sv/forskning-och-konst/doktorandprogram

Karriärmöjligheter

En studerande som examinerats från magisterprogrammet är expert på minst ett av följande områden: VVS-teknik, husteknik eller energi i byggnadsteknik. Typiska arbetsgivare är ingenjörs- och konsultbyråer, offentliga sektorns institutioner vilkas verksamhet är relaterad till industriell produktion, byggande, fastigheter, husteknik eller städernas intelligenta energilösningar. Magisterprogrammet ger också god beredskap för fortsatta studier eller arbete vid forskningsorganisationer.

Efter att du har fullgjort studierna kan du tillämpa nytt, anpassningsbart och socialt intelligent tänkande och främja samarbetet mellan olika områden i projekt relaterade till energilösningar, med hjälp av de färdigheter i projektledning som du har övat under studierna. Med hjälp av våra täta kontakter till industrin får du arbeta tillsammans med företag och andra intressenter i energisektorn redan under studietiden, vilket ger dig goda utgångspunkter att börja din karriär.

Ilari Ranta-Aho wakeboarding

Alumnus Ilari Ranta-Aho was supposed to become an architect, but HVAC technology stole his heart

Ilari Ranta-Aho’s best study memories are connected to his good study friends. He also advises new students to network and get to know the other students.

People

(bara på engelska)

Admission requirements

Aalto University's student selection process is competitive and paper-based. Applications that pass the eligibility check (administrative evaluation) conducted by Aalto University Admissions Services proceed to the school's programme-specific academic evaluation.

The applicants are first evaluated based on Aalto’s general eligibility requirements. Applicants meeting the general eligibility criteria for master's studies are evaluated and ranked according to the evaluation criteria decided in advance for each study option.

The selection process for those who meet the general eligibility criteria is described next. Firstly, the applications are evaluated based on the following (critical) criteria.

 • Academic performance
 • Relevance of previous studies
 • Suitability

Only the applications who fulfill the requirements for these criteria will be evaluated against the full set of evaluation criteria.

After the evaluation of the remaining criteria below, the best applicants will be selected based on the joint evaluation of all criteria.

 • Recognition and quality of institution
 • Other areas of competence

Evaluation criteria

Study option -specific documents requirements

The documents requested from all applicants are listed here (https://www.aalto.fi/en/study-at-aalto/applying-to-masters-programmes). In addition, applicants to this study-option are requested to provide the following study-option-specific documents:

Kontakt

Frågor gällande ansökningsprocessen och antagning kan ställas till [email protected]

Frågor gällande programmets innehåll kan ställas till [email protected]

Ansökningsperioden har slutat

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat