Utbildningsutbud

Master's Programme in Advanced Energy Solutions - Energy Conversion Processes

Vind- och solenergins andel ökar ständigt. I Finland har den relativa andelen vindkraft ökat från så gott som noll till 12 procent under det senaste årtiondet. Effektiva energisystem förutsätter även en tillförlitlig energilagring. Magisterprogrammet Advanced Energy Solutions ger ett utmärkt utgångsläge för utveckling av framtidens energisystem. Hållbara energikonverteringsprocesser har nyckelrollen vid utvecklandet av energisystem, och magisterprogrammet ger lösningar på kort och lång sikt samt verktyg att lösa problemen.
A student inspects energy technology research equipment.

Examen:

Diplomingenjör

Ansökningsperiod:

1.12.2021 – 3.1.2022

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för ingenjörsvetenskaper

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES

Ansökningsperioden har slutat

Ansökan till magisterutbildning

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket i magisterprogrammet är engelska.

Utbildingens mål

I utvecklandet av energisystem siktar man för närvarande på hållbarhet, intelligens och flexibilitet. I förändringen behövs nytt tänk beträffande energikällor, produktion, marknader, energiöverföring och energianvändning. Master's Programme in Advanced Energy Solutions är ett utmärkt sätt att påbörja utformandet av framtidens energisystem.

I magisterprogrammet finns fyra huvudämnen. I första skedet av varje huvudämne skapas en stabil teorigrund, på vilken du bygger ditt fortsatta kunnande. I de fortsatta studierna vidgar och fördjupar du din förståelse för energiutmaningarna ur olika vetenskapsgrenars perspektiv.

I vårt huvudämne Energy Conversion fördjupar du dig i de fysiska och kemiska fenomen som ligger bakom energikonvertering – såsom värmeöverföring, termodynamik och fluidströmning – och i energikonverteringssystem som helhet. Efter att du har fullgjort huvudämnet har du åtminstone följande kunskaper och färdigheter:

 • Förståelse av helhetsbilden av hållbar energikonvertering, som behövs för att använda ett energisystem effektivt och för att minimera miljöeffekterna.
 • Kunnande i många branscher. Flexibilitet, brett tänkande, samarbete och en uppfattning om energisystemets helhet hör till huvudämnets viktigaste inlärningsmål. När du har fullgjort huvudämnet har du mångsidiga forsknings- och utvecklingsfärdigher i många branscher, färdigheter som du behöver för att lösa de industriella och samhälleliga utmaningarna i energibranschen.
 • Verktyg för att skapa en hållbar framtid. Energitekniken har en central roll i att utveckla hälsovården, säkerheten och ett hållbart samhälle. Under studierna får du analysera och bedöma energibranschens nuvarande och kommande utmaningar, och energiteknikens och energiprocessernas roll i att lösa utmaningarna.
 • Teorigrund och praktiskt kunnande. Du kan identifiera de naturfenomen som de moderna energikonverteringsteknikerna bygger på, och du kan använda olika metoder för att planera och utveckla tekniken.
 • Erfarenhet i branschen. När du har fullgjort magisterprogrammet har du redan fått bekanta dig med energisystemet och testning i praktiken.

Andra huvudämnen i magisterprogrammet Advanced Energy Solutions är:

 • Industrial Energy Processes
 • Energy in Buildings and Built Environment
 • Energy Systems and Markets

Studiernas innehåll

Att förstå teknologin för att konvertera och lagra energi är livsviktigt för planeringen och funktionen av hållbara energisystem. Studierna i huvudämnet Energy Conversion Processes omfattar förnybar energiteknik, metoder för kalkylering av strömningsdynamik i energibranschen, simulering av energisystem, lagring av energi, omvandling av biomassa och kraftverksteknik. Diplomingenjörerna som utbildats i huvudämnet är ledande experter på t.ex. bioenergi, alternativ energi, termiska processer samt modellering och simulering i energibranschen.

Studiernas uppbyggnad

Diplomingenjörsexamen är 120 studiepoäng och där ingår huvudämnesstudier (66 sp), valfria studier (24 sp) och ett diplomarbete (30 sp). I huvudämnesstudierna ingår gemensamma studier för alla huvudämnen i programmet Advanced Energy Solutions, gemensamma studier för huvudämnet och fördjupande studier.

Läs mer i programmets sidorna: https://into.aalto.fi/display/enaae/Curriculum+2020-2022

Internationalisering

Programmets studiemiljö är internationell och studierna avläggs i mångkulturella grupper. Magisterprogrammet erbjuder goda möjligheter till utbyte vid Aaltos partneruniversitet.

 

Möjligheter till fortsätta studier

Magisterprogrammet ger en utmärkt bas för fortsatta studier och vidare till uppgifter som forskardoktor.

Karriärmöjligheter

När du har fullgjort ditt huvudämne kan du arbeta som expert med förnyelsebar energi, energikonverteringsteknik, bioenergi, marinteknik eller numerisk energiteknik. Huvudämnet ger också goda möjligheter till fortsatta studier.

Vanliga arbetsgivare i branschen är energiföretag, energiindustrins forsknings- och utvecklingsavdelningar, ingenjörs- och konsultbyråer samt universitet och forskningsorganisationer. Magisterprogrammets personal har täta kontakter till industrin, och våra studerande arbetar tillsammans med branschens företag och experter redan under studierna.

När du har tagit din examen kan du tillämpa nya, flexibla och samhälleligt förnuftiga tänkesätt och främja samarbete mellan många områden i energibranschen, med hjälp av de projektstyrningsfärdigheter du har övat dig i under studierna. Magisterprogrammet beaktar industrins behov och därför får du samarbeta med branschens företag och andra intressenter redan under studierna, vilket ger dig ett gott utgångsläge för din karriär.

(bara på engelska)

Admission requirements 2022

The applicants are first evaluated based on Aalto’s general eligibility requirements (https://www.aalto.fi/en/study-at-aalto/applying-to-masters-programmes). Applicants meeting the general eligibility criteria for master's studies are evaluated according to the evaluation criteria below.

Firstly, the applications are evaluated based on the following (critical) criteria.

 • Academic performance
 • Relevance of previous studies
 • Suitability

Only the applications who fulfill the requirements for these criteria will be evaluated against the full set of evaluation criteria.

After the evaluation of the remaining criteria below, the best applicants will be selected based on the joint evaluation of all criteria.

 • Recognition and quality of institution
 • Other areas of competence

Evaluation criteria

Study option -specific documents

The documents required from all applicants are listed on https://www.aalto.fi/en/study-at-aalto/applying-to-masters-programmes. In addition, applicants to this programme are requested to provide the following study option-specific documents (if applicable):

Kontakt

Frågor gällande ansökningsprocessen och antagning kan ställas till [email protected]

Frågor gällande programmets innehåll kan ställas till [email protected]

Ansökningsperioden har slutat

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat