Utbildningsutbud

Magisterprogrammet i fotografikonst

Ingen antagning 2022.

Välkommen till magisterprogrammet i fotografikonst vid Aalto-universitetet! Vid Högskolan för konst, design och arkitektur förenas inspirerande undervisning med en djupgående förståelse för samtida fotografi.
Photo by Petri Juntunen, called Untitled (Of Clouds and Clocks), 2019. A horse standing in front of clouds in the red-shaded picture.
Petri Juntunen: Untitled (Of Clouds and Clocks), 2019

Examen:

Konstmagister

Ansökningsperiod:

1.12.2020 – 4.1.2021

Undervisningsspråk:

finska
engelska
svenska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det konstnärliga utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för konst, design och arkitektur

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES

Ansökningsperioden har slutat

Ansökan till magisterutbildning

No intake 2022.

Vårt program erbjuder mångsidiga och inspirerande studier i samtida fotokonst, dokumentärfotografi och konstnärlig forskning. I vår målinriktade och sakkunniga gemenskap kan du utveckla din uttrycksförmåga och ditt teoretiska tänkande, och därtill får du behörighet för att arbeta inom branschen. En stark konstnärlig och visuell vision samt en förmåga till konceptuellt tänkande utgör nyckelfaktorer i vårt program.

I utbildningen stöder vi just ditt personliga uttryck och erbjuder en teoretisk grund för att förstå företeelser inom samtida fotografi. I vårt omfattande kursutbud ingår fritt valbara workshoppar om bl.a. dokumentär och iscensatt fotografi, experimentellt studioarbete, rörlig bild, nya underlag för fotografier samt olika arbetssätt och teman inom samtidskonsten.

Våra moderna undervisningsutrymmen ligger i Väre, på det grönskande och trivsamma internationella campusområdet i Otnäs, 11 minuter med metro från Helsingfors järnvägsstation.

Utbildningens innehåll

I studierna betonas fotografi som en självständig, branschövergripande uttrycksform. Därtill utvecklas det konstnärliga och vetenskapliga tänkandet hos de studerande.

Personalen och de studerande inom magisterprogrammet i fotografikonst utgör en kreativ akademisk gemenskap. Studierna förutsätter självständigt arbete och utförs på heltid. I studierna ingår yrkesinriktade, konstnärliga och forskningsinriktade kurser. Studierna innefattar workshoppar, föreläsningar, seminarier samt självständiga projekt och personlig handledning i anslutning till dem. Som studerande kan du komplettera dina ämnesstudier enligt eget intresse med till exempel kurser som erbjuds vid institutionen för konst eller med samhällsvetenskapliga, humanistiska eller tekniska studier vid andra högskolor.

Studierna förutsätter lämplig grundutbildning, nyfikenhet inför fotograferingens uttrycksmöjligheter, vision och personlig motivation. Studierna möjliggör livslång utveckling av professionell expertis, uttrycksförmåga och teoretiskt tänkande. Studiernas resultat syns varje år i flera inhemska och internationella utställningar och fotografipublikationer samt i Helsinki School-verksamheten.

För mer information om utbildningens innehåll se Studiehandboken för 2020–2022 (på finska)

På webbplatsen för magisterprogrammet i fotografikonst http://photography.aalto.fi/ kan du bekanta dig närmare med programmets innehåll, forskning och projekt.

Mål för utbildningen

Innehållsliga mål

 • Den studerande får färdigheter för att prova på olika uttrycksformer och arbetssätt samt för att utveckla sitt eget konstnärliga arbete.
 • Den studerande fördjupar sitt uttryck, sin tillit till sin konstnärliga vision och sitt yrkeskunnande.
 • Den studerande får en omfattande inblick i samtidskonstens och den visuella kulturens fält och kan relatera sin verksamhet till dessa.
 • En person som avlagt examen förstår de många olika användningssätten för fotografi och deras särdrag samt kan fungera självständigt och professionellt på den visuella kulturens och bildkonstens fält.

Färdigheter

 • Den studerande behärskar de tekniker och arbetssätt som stöder hens uttryck.
 • Den studerande känner till de olika sätten att presentera fotografier samt publikationsprocesser och -underlag.
 • Den studerande kan bilda nätverk på nationell och internationell nivå och presentera sitt kunnande inför olika slags publik.
 • Efter studierna har den studerande färdigheter för livslångt lärande.

Akademiska färdigheter

 • Den studerande känner till inriktningar och metoder inom fotografiforskning och forskning i visuell kultur samt den teoretiska bakgrund som anknyter till dem.
 • Den studerande kan läsa, analysera och skriva vetenskaplig text samt använda olika källor.
 • Den studerande förstår olika sätt att forska och skriva och kan tillämpa dem till exempel inom konstnärlig forskning.
 • Efter att ha avlagt magisterexamen har den studerande de färdigheter som krävs för doktorandstudier.

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Magisterprogrammets undervisningsspråk är finska och engelska. Lärdomsprovet kan skrivas på finska, svenska eller engelska.

 

Karriärmöjligheter

Målet med magisterprogrammet i fotografikonst är att hjälpa våra studerande att finna sina styrkor och skapa möjligheter att nå framgång inom en bransch som ständigt förändras och utvecklas. Vår utbildning erbjuder utmärkta förutsättningar för att arbeta med fotografi och samtidskonst, och programmet har blivit känt för sina många alumner som nått framgång på internationell nivå. Dessutom ger konstmagisterexamen förutsättningar för att fortsätta med forskarstudier som leder till konstdoktorsexamen.

Yrkesbeteckningar

Magisterstudierna ger dig förutsättningar att inneha olika typer av arbetsuppgifter inom branschen, till exempel som fotograf, konstnär, fotojournalist, bildredaktör, lärare i fotografi, forskare eller olika organisations- och expertuppdrag. Personer som avlagt examen kombinerar ofta olika uppgifter i sitt arbete.

Fortsatta studiemöjligheter

Efter att ha fått sin magisterexamen kan studeranden söka sig till doktorsutbildning i fotografikonst.

Internationalisering

Utbildningen avser ge den studerande förutsättningar för att vara verksam på det internationella fältet inom branschen. Magisterstuderandena kommer från olika delar av världen, och en stor del av ämnesstudierna och de fördjupade studierna erbjuds på engelska.  De studerande rekommenderas att åka på studentutbyte utomlands och får stöd för detta. Under studierna är det möjligt att söka till utländska residensprogram och -workshoppar, presentera sin portfolio för experter inom branschen samt föreslå sina verk till utställningsverksamheten inom Helsinki School.

Det rekommenderas att de studerande inkluderar utbytesstudier i examen under det andra studieårets hösttermin. Dessutom har de studerande möjlighet att bekanta sig med aktuell internationell forskning i samband med konferensen Helsinki Photomedia som ordnas jämna år.

Ansökningsalternativets antagningsförfarande och bedömningsgrunder

Sökande som uppfyller Aaltos allmänna behörighetskrav för magisterstudier bedöms och rangordnas enligt de bedömningskriterier som har bestämts på förhand för varje ansökningsalternativ. Ansökningarna till Magisterprogrammet i fotografikonst bedöms enligt följande kriterier.

Steg I

Konstnärlig verksamhet och/eller designverksamhet

Vad bedöms?

Prov på konstnärligt arbete, exempelvis projekt, publikationer, utställningsdokumentation, fotografiserier eller enskilda fotografier eller andra konstverk.

Vad förutsätter vi av den sökande/Vilka är ansökningsalternativets krav?

 

Vi förväntar oss att våra sökande har konstnärlig vision och utvecklingspotential och att de är målinriktade och förmögna att anamma nya perspektiv och arbetsmetoder.

Hur påvisas kompetenserna?

Portfolio.

 

 

Lämplighet

Vad bedöms?

Programmets lämplighet för den sökande, motivation och engagemang i studierna/kommunikationsförmåga.

Vad förutsätter vi av den sökande/Vilka är ansökningsalternativets krav?

 

De sökande förväntas vara motiverade, bra på att samarbeta och kunna satsa på studierna på heltid. Vi förväntar oss även en ingående förståelse för det fotografiska mediet och den fotografiska kulturen, samt en personlig konstnärlig insikt.

Hur påvisas kompetenserna?

Motivationsbrev.

 

 

Andra kompetensområden

Vad bedöms?

Arbetserfarenhet och andra kunskaper/meriter, t.ex. publikationer, utställningar, informell utbildning eller tävlingar.

Vad förutsätter vi av den sökande/Vilka är ansökningsalternativets krav?

 

Vi förväntar oss ett CV som bakgrundsinformation av de sökande.

Hur påvisas kompetenserna?

Curriculum vitae.

 

 

Steg II

Lämplighet

Vad bedöms?

Programmets lämplighet för den sökande, motivation och engagemang i studierna/kommunikationsförmåga / bedömning av andra stegets uppgifter.

Vad förutsätter vi av den sökande/Vilka är ansökningsalternativets krav?

 

Vi förutsätter att den sökande kan uttrycka sig i skrift och förmåga att på ett konceptuellt sätt reflektera över frågor som relaterar till fotografi.

Vi förväntar oss även att våra sökande har en god förståelse för det fotografiska mediet och den fotografiska kulturen, samt en personlig konstnärlig insikt.

Hur påvisas kompetenserna?

Uppgift i andra steget.

 

 

Lämplighet

Vad bedöms?

Den sökandes vidare lämplighet för ansökningsalternativet, motivation och engagemang i studierna/kommunikationsfärdigheter.

Vad förutsätter vi av den sökande/Vilka är ansökningsalternativets krav?

 

Vi förutsätter en god verbal kommunikationsförmåga och samarbetsförmåga. Vi förväntar oss även att våra sökande har en god förståelse för det fotografiska mediet och den fotografiska kulturen, samt en personlig konstnärlig insikt.

Hur påvisas kompetenserna?

Intervju under andra steget

 

 

Antagningsförfarande

De sökande bedöms först enligt Aaltos allmänna behörighetskrav. Sökande som uppfyller de allmänna behörighetskraven för magisterstudier bedöms och rangordnas enligt de bedömningskriterier som har bestämts på förhand för varje ansökningsalternativ.

Antagningsprocessen består av två steg för de sökande som uppfyller de allmänna behörighetskraven.

Steg I

Ansökningarna bedöms enligt följande kriterier under det första steget:

 • lämplighet/motivationsbrev
 • konstnärlig verksamhet och/eller designverksamhet
 • andra kompetensområden

Endast de ansökningar som uppfyller kraven och rankas högst i den preliminära bedömningen kallas till det andra antagningssteget.

Steg II

Ansökningarna bedöms enligt följande kriterier under det andra steget:

 • lämplighet/uppgift
 • lämplighet/intervju

En del av de sökande kallas till steg II i antagningsprocessen. Kallelsen till steg II skickas till de sökande senast 7 dagar i förväg.

I det andra steget av antagningsprocessen gör de sökande en uppgift inom utsatt tid. Uppgiften kan vara skriftlig eller visuell och baserar sig på material som delas ut. Sökande som kallas till det andra steget informeras individuellt om utrustning som behövs.

Steg II består av en intervju på 20 minuter. Intervjun och uppgiften kan även utföras på distans.

Slutgiltig antagning

Efter bedömningen väljs de bästa sökande baserat på gemensam bedömning av samtliga kriterier från steg I och II.

Bilagor som krävs för ansökningsalternativet

Dokumenten som begärs av samtliga sökande listas på Aalto-universitetet webbplats (https://www.aalto.fi/en/study-at-aalto/applying-to-masters-programmes). Dessutom ombeds alla sökande att tillhandahålla följande dokument specifika för ansökningsalternativet:

Motivationsbrev

Sökanden ska skriva ett motivationsbrev (max 4 000 tecken, en pdf-fil), med en motivering varför hen söker till detta ansökningsalternativ, vilket eller vilka hens specialintressen är inom detta utbildningsområde och vilka mål och önskemål hen har beträffande studierna vid Högskolan för konst, design och arkitektur. Sökanden ska specificera sina egna starka sidor och föremål för intresse, konstnärliga visioner och mål.

Bedömningen av ansökan påverkas negativt om detta ansökningsdokument inte inkluderas.

Portfolio

Sökandens namn, adress, telefonnummer och det ansökningsalternativ ansökan gäller ska skrivas tydligt ut på portfolions första sida. Den rekommenderade storleken på portfolion är 20–30 sidor (som en PDF-fil). Enbart en länk till en portfolio på en hemsida räcker inte.

Portfolion kan bestå av foton av enskilda verk, helheter och dokumentation av installationer och utställningar. Portfolion ska mångsidigt och uttömmande presentera den sökandes tidigare akademiska, professionella och/eller konstnärliga verksamhet. Sökanden kan även lämna in en länk till en videofil (t.ex. Vimeo, YouTube), skyddad med lösenord eller oskyddad, som en del av sin portfolio. Den maximala längden är på filen är 5 minuter (en editerad fil som visar upp ett eller flera verk). Lösenordet ska inkluderas i portfolion.

Varje verks namn och/eller tema, utförande, material, storlek, syfte samt året för utförandet och eventuellt en plats där det har visats / ställts ut ska framgå.

Den maximala filstorleken är 1,0 GB. Namnge filen enligt följande: Portfolio-efternamn-förnamn.pdf.  Om din portfolio innehåller lösenordskyddade videolänkar, inkludera lösenordet i din portfolio. Om du inte lämnar in din portfolio via den elektroniska ansökningsblanketten inom tidsfristen avslås din ansökan.

Bedömningen av ansökan påverkas negativt om detta ansökningsdokument inte inkluderas.

CV

Till ansökan ska bifogas en meritförteckning (som en pdf-fil) som innehåller personuppgifter, utbildning, arbetserfarenhet, utställningar, publikationer och artiklar, priser och stipendier, studieresor och förtroendeuppdrag.

Bedömningen av ansökan påverkas negativt om detta ansökningsdokument inte inkluderas.

Språket i ansökningsdokumenten

Ansökningsdokumenten ska lämnas in på något av följande språk: finska (svenska) eller engelska.

Ansökningsperioden har slutat

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat