Utbildningsutbud

Magisterprogrammet i fotografikonst

Välkommen till magisterprogrammet i fotografikonst vid Aalto-universitetet! Vid Högskolan för konst, design och arkitektur förenas inspirerande undervisning med en djupgående förståelse för samtida fotografi.

Bild: Laura Konttinen
Laura Konttinen: Arrival

Examen:

Konstmagister

Ansökningsperiod:

2.12.2019 – 3.1.2020

Undervisningsspråk:

finska
engelska
svenska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det konstnärliga utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för konst, design och arkitektur

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES

Ansökningsperioden har slutat

Vårt program erbjuder mångsidiga och inspirerande studier i samtida fotokonst, dokumentärfotografi och konstnärlig forskning. I vår målinriktade och sakkunniga gemenskap kan du utveckla din uttrycksförmåga och ditt teoretiska tänkande, och därtill får du behörighet för att arbeta inom branschen. En stark konstnärlig och visuell vision samt en förmåga till konceptuellt tänkande utgör nyckelfaktorer i vårt program.

I utbildningen stöder vi just ditt personliga uttryck och erbjuder en teoretisk grund för att förstå företeelser inom samtida fotografi. I vårt omfattande kursutbud ingår fritt valbara workshoppar om bl.a. dokumentär och iscensatt fotografi, experimentellt studioarbete, rörlig bild, nya underlag för fotografier samt olika arbetssätt och teman inom samtidskonsten.

Våra moderna undervisningsutrymmen ligger i Väre, på det grönskande och trivsamma internationella campusområdet i Otnäs, 11 minuter med metro från Helsingfors järnvägsstation.

Utbildningens innehåll

I studierna betonas fotografi som en självständig, branschövergripande uttrycksform. Därtill utvecklas det konstnärliga och vetenskapliga tänkandet hos de studerande.

Personalen och de studerande inom magisterprogrammet i fotografikonst utgör en kreativ akademisk gemenskap. Studierna förutsätter självständigt arbete och utförs på heltid. I studierna ingår yrkesinriktade, konstnärliga och forskningsinriktade kurser. Studierna innefattar workshoppar, föreläsningar, seminarier samt självständiga projekt och personlig handledning i anslutning till dem. Som studerande kan du komplettera dina ämnesstudier enligt eget intresse med till exempel kurser som erbjuds vid institutionen för konst eller med samhällsvetenskapliga, humanistiska eller tekniska studier vid andra högskolor.

Studierna förutsätter lämplig grundutbildning, nyfikenhet inför fotograferingens uttrycksmöjligheter, vision och personlig motivation. Studierna möjliggör livslång utveckling av professionell expertis, uttrycksförmåga och teoretiskt tänkande. Studiernas resultat syns varje år i flera inhemska och internationella utställningar och fotografipublikationer samt i Helsinki School-verksamheten.

Studiehandboken för 2018–20 har publicerats på webben.

På webbplatsen för magisterprogrammet i fotografikonst http://photography.aalto.fi/ kan du bekanta dig närmare med programmets innehåll, forskning och projekt.

Mål för utbildningen

Innehållsliga mål

 • Den studerande får färdigheter för att prova på olika uttrycksformer och arbetssätt samt för att utveckla sitt eget konstnärliga arbete.
 • Den studerande fördjupar sitt uttryck, sin tillit till sin konstnärliga vision och sitt yrkeskunnande.
 • Den studerande får en omfattande inblick i samtidskonstens och den visuella kulturens fält och kan relatera sin verksamhet till dessa.
 • En person som avlagt examen förstår de många olika användningssätten för fotografi och deras särdrag samt kan fungera självständigt och professionellt på den visuella kulturens och bildkonstens fält.

Färdigheter

 • Den studerande behärskar de tekniker och arbetssätt som stöder hens uttryck.
 • Den studerande känner till de olika sätten att presentera fotografier samt publikationsprocesser och -underlag.
 • Den studerande kan bilda nätverk på nationell och internationell nivå och presentera sitt kunnande inför olika slags publik.
 • Efter studierna har den studerande färdigheter för livslångt lärande.

Akademiska färdigheter

 • Den studerande känner till inriktningar och metoder inom fotografiforskning och forskning i visuell kultur samt den teoretiska bakgrund som anknyter till dem.
 • Den studerande kan läsa, analysera och skriva vetenskaplig text samt använda olika källor.
 • Den studerande förstår olika sätt att forska och skriva och kan tillämpa dem till exempel inom konstnärlig forskning.
 • Efter att ha avlagt magisterexamen har den studerande de färdigheter som krävs för doktorandstudier.

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Magisterprogrammets undervisningsspråk är finska och engelska. Lärdomsprovet kan skrivas på finska, svenska eller engelska.

 

Karriärmöjligheter

Målet med magisterprogrammet i fotografikonst är att hjälpa våra studerande att finna sina styrkor och skapa möjligheter att nå framgång inom en bransch som ständigt förändras och utvecklas. Vår utbildning erbjuder utmärkta förutsättningar för att arbeta med fotografi och samtidskonst, och programmet har blivit känt för sina många alumner som nått framgång på internationell nivå. Dessutom ger konstmagisterexamen förutsättningar för att fortsätta med forskarstudier som leder till konstdoktorsexamen.

Yrkesbeteckningar

Magisterstudierna ger dig förutsättningar att inneha olika typer av arbetsuppgifter inom branschen, till exempel som fotograf, konstnär, fotojournalist, bildredaktör, lärare i fotografi, forskare eller olika organisations- och expertuppdrag. Personer som avlagt examen kombinerar ofta olika uppgifter i sitt arbete.

Fortsatta studiemöjligheter

Efter att ha fått sin magisterexamen kan studeranden söka sig till doktorsutbildning i fotografikonst.

Internationalisering

Utbildningen avser ge den studerande förutsättningar för att vara verksam på det internationella fältet inom branschen. Magisterstuderandena kommer från olika delar av världen, och en stor del av ämnesstudierna och de fördjupade studierna erbjuds på engelska.  De studerande rekommenderas att åka på studentutbyte utomlands och får stöd för detta. Under studierna är det möjligt att söka till utländska residensprogram och -workshoppar, presentera sin portfolio för experter inom branschen samt föreslå sina verk till utställningsverksamheten inom Helsinki School.

Det rekommenderas att de studerande inkluderar utbytesstudier i examen under det andra studieårets hösttermin. Dessutom har de studerande möjlighet att bekanta sig med aktuell internationell forskning i samband med konferensen Helsinki Photomedia som ordnas jämna år.

Ansökningsalternativets antagningsförfarande och bedömningsgrunder

Vad förutsätter vi av sökanden?

Kunskaper och egenskaper vi förutsätter är konstnärlig vision, målmedvetenhet och utvecklingsduglighet samt färdighet att ta till sig nya perspektiv och arbetssätt. Dessutom förutsätts en stark motivation, samarbetsförmåga samt möjlighet att förbinda sig till studierna på heltid.

Bedömningsgrunder

 • motivationsbrev (0–3 p.)
 • portfolio (0–6 p.)

Utöver ovan nämnda bedöms de sökande i andra skedet även enligt följande kriterier:

 • inträdesprovuppgift (0–3 p.)
 • intervju (0–3 p.)

Första skedet och obligatoriska ansökningsdokument

I första skedet av bedömningen utvärderar en urvalskommission ansökningarna på basis av ansökningsdokumenten. De ansökningsdokument som krävs räknas upp nedan. Observera också fordringarna för ansökningsdokument som nämns i allmänna ansökningsinstruktioner. Bifoga varje ansökningsdokument till det elektroniska ansökningsformuläret i PDF-formulär.

Portfolio

Sökandens namn, adress, telefonnummer och det ansökningsalternativ ansökan gäller ska skrivas tydligt ut på portfolions första sida. Den rekommenderade storleken på portfolion är 20–30 sidor (som en PDF-fil). Enbart en länk till en portfolio på en hemsida räcker inte.

Portfolion kan bestå av enskilda verk, helheter, dokumentation av installationer och utställningar. Portfolion ska mångsidigt och uttömmande presentera den sökandes tidigare akademiska, professionella och/eller konstnärliga verksamhet. Sökanden kan även lämna in länkar till videofiler (t.ex. Vimeo, YouTube), skyddade med lösenord eller oskyddade, som en del av sin portfolio. Lösenordet ska inkluderas i portfolion.

Av förteckningen ska framgå verkets namn och/eller tema, utförande, material, storlek, syfte samt året för utförandet och eventuellt en plats där det har visats / ställts ut.

CV

Till ansökan ska bifogas en meritförteckning (som en PDF-fil) som innehåller personuppgifter, utbildning, arbetserfarenhet, utställningar, publikationer och artiklar, priser och stipendier, studieresor och förtroendeuppdrag.

Motivationsbrev

Sökanden ska skriva ett motivationsbrev (max 4000 tecken, som en PDF-fil), med en motivering varför hen söker till detta ansökningsalternativ, vilket eller vilka hens specialintressen är inom detta utbildningsområde och vilka mål och önskemål hen har beträffande studierna vid Högskolan för konst, design och arkitektur. Sökanden ska specificera sina egna starka sidor och föremål för  intresse, visioner kring konst och design, synpunkter på sina egna arbeten och konstnärliga mål.

Språket i ansökningsdokumenten

Ansökningsdokumenten ska lämnas in på något av följande språk: finska (svenska) eller engelska.

Andra skedet

En del av de sökande kallas till andra skedet. Kallelsen till andra skedet skickas till sökanden senast 7 dagar på förhand.

I andra skedet utför de sökande en angiven uppgift inom utsatt tid. Uppgiften kan vara skriftlig eller visuell och baseras på angivet material. De som kallats till andra skedet får separat information om vilka redskap som behövs.

I andra skedet ingår även en intervju på 20 minuter.

I specialfall kan intervjun och uppgiften även genomföras på distans.

Ansökan till magisterutbildning

Ansökningsperioden har slutat

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat