Utbildningsutbud

Magisterprogrammet i arkitektur

Arkitektur är ett både tekniskt och konstnärligt område. Undervisningen i arkitektur förmedlar en kombination av teoretiska professionella kunskaper och förmågan till konstnärlig gestaltning. En arkitekt ska kunna betrakta problem från synnerligen många synvinklar, vilket är en av orsakerna till att arkitektexamen omfattar ett så brett spektrum. En aktuell utbildning utvecklar ett vetenskapligt och konstnärligt tänkande för byggandet av en socialt ansvarstagande och hållbar framtid.
Arkitektur

Examen:

Arkitekt

Ansökningsperiod:

1.12.2020 – 4.1.2021

Undervisningsspråk:

finska
engelska
svenska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för konst, design och arkitektur

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES

Ansökningsperioden börjar 1.12.2020 09:00 (UTC+2)

Mål för utbildningen

Arkitekturen placerar sig i gränslandet mellan vetenskap och konst. Arkitekter ska inte bara kunna närma sig problem ur ett tekniskt eller konstnärligt perspektiv, utan även förstå de sociala, kulturella, miljömässiga och ekonomiska följderna av deras arbete. Detta är orsaken till att arkitektutbildning omfattar ett så brett spektrum. Målet med magisterprogrammet i arkitektur att den studerande utvecklar sitt tekniska, vetenskapliga och konstnärliga tänkande med hänsyn till socialt ansvar och en hållbar framtid. Efter slutförd examen har den studerande:

 • förmåga att utforma arkitektoniska projekt som uppfyller både estetiska och tekniska krav.
 • kunskap om arkitekturens historia och teori och besläktade konstarter, teknik och humaniora.
 • kunskap om stadsplanering, fysisk planering och de kunskaper som krävs för planeringsprocessen.
 • insikter i förhållandet mellan människor och byggnader och mellan byggnader och deras omgivning.
 • insikter i de strukturella och byggnadstekniska problem som är förbundna med byggnadskonstruktion och förmåga att planera byggnader som inomhus blir bekväma och ger skydd mot olika väderförhållanden.

Lärandemålen för programmet följer föreskrifterna i Europaparlamentets och rådets direktiv (2005/36/EG) om erkännande av yrkeskvalifikationer till den del de gäller utövande av arkitektyrket. Därmed ger programmet också:

 • insikter i utrednings- och förberedelsemetoderna för underlagen i ett konstruktionsprojekt.
 • de färdigheter i byggnadsutformning som behövs för att uppfylla de boendes krav inom ramen för begränsningar på grund av kostnadsfaktorer och byggnormer.
 • kunskap om bestämmelser och metoder inom branscher och organisationer som är förbundna med att omvandla konstruktionsritningar till byggnader och samhällsplanering.

Programmet ger den studerande färdigheter för att arbeta som arkitekt i Finland eller utomlands, antingen som anställd inom den privata eller offentliga sektorn eller som företagare. Därtill utvecklas den studerandes färdigheter att koordinera planeringsarbete, vilket möjliggör arbete som huvudplanerare inom krävande konstruktionsprojekt.

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Undervisningsspråket i magisterprogrammet i arkitektur är engelska. Däremot sker undervisningen i en del kurser i arkitekturhistoria och byggnadsvård på finska. Examen kan avläggas på finska, svenska eller engelska.

 

Utbildningens innehåll

I magisterutbildningen fördjupas de kunskaper och färdigheter som den studerande har tillägnat sig i kandidatstudierna. Centrala teman är arkitekturens historia och teori, byggnadsplanering och finländsk byggnadskonst samt samhälls- och stadsplanering. Undervisningen i kurser och studior förstärks genom branschövergripande samarbete och nya undervisningsmetoder. Många kurser baserar sig på lärande genom praktiska övningar och innehåller ”riktiga” planeringsuppdrag, ofta i samarbete med näromgivningen. Därtill erbjuds experimentella och designforskningsinriktade kurser där den studerande får fördjupa sig i något tema och utveckla sitt uttryck och sin röst som planerare.

För mer information om utbildningens innehåll se studieguiden 2020-2022 (på engelska).

Karriärmöjligheter

De flesta arkitekter arbetar som projektarkitekter i företag eller grundar en egen arkitektbyrå och ägnar sig åt nybyggnad eller renovering. En annan viktig arbetsgivare utgörs av den offentliga sektorn, med yrkesbeteckningar som planläggningsarkitekt, tillståndsarkitekt, kulturmiljöchef, museichef och stadsarkitekt. Arkitekter kan också arbeta med forskning eller undervisning, till exempel som professorer eller lektorer. Därtill kan arkitekter arbeta som byggmästare, projektplanerare eller sakkunniga inom fastighetsbranschen, som överinspektörer eller specialsakkunniga inom miljöområdet eller som utställningsarkitekter och kuratorer inom konstbranschen. Arkitektens arbetsfält utvidgas ständigt från traditionella planeringsuppgifter till andra områden som kräver helhetssyn och kreativ problemlösningsförmåga.

Arkitektens uppgifter

 • projektplanering
 • omvandlingen av konstruktionsritningar till byggnader
 • byggherreverksamhet, fastighetsutveckling
 • planering/planläggning av regionala helheter
 • museiverksamhet
 • byggnadshistoriska inventeringar och utredningar
 • uppgifter inom förvaltning, undervisning, ledning och forskning; sakkunniguppgifter
 • möbeldesign, inredning, formgivning, planering av utställningar
 • arkitekturgrafik, IT, multimedia

Titlar och uppgiftsbeteckningar

En stor del av arkitekterna arbetar med nybyggnads- och restaureringsprojekt som projektarkitekter i företag eller som företagare på arkitektkontor som de själva äger. Den offentliga sektorn är en annan betydande sysselsättare; bland titlarna kan nämnas planeringsarkitekt, planläggningsarkitekt, tillståndsarkitekt, kulturmiljöchef, museidirektör och stadsarkitekt. Arkitekter arbetar som akademiska forskare eller lärare, t.ex. som professorer eller lektorer. Arkitekter kan exempelvis arbeta som projekt- och byggledare i fastighetsbranschen, projektplanerare eller ledande sakkunniga; överinspektörer eller specialsakkunniga inom miljöområdet, eller som utställningsarkitekter och kuratorer inom konstbranschen. Arbetsfältet för arkitekter utvidgas ständigt i dag, från de traditionella planerings- och utformningsuppgifterna till andra områden som kräver helhetssyn och kreativ problemlösningsförmåga.

Internationalisering

Studierna ger möjlighet till internationella utbytesstudier eller internationella tävlingar för studerande samt studieresor. Den praktik som eventuellt ingår i examen kan genomföras utomlands. Dessutom är det möjligt att arbeta utomlands på fältet. En del av institutionens personal har utländsk bakgrund. Institutionen har ofta föreläsare och gäster från utländska arkitektskolor. I samråd med andra universitet genomförs internationella forsknings- och undervisningsprojekt.

Institutionen för arkitektur har ett stort antal internationella examens- och utbytesstuderande. Undervisningen ges delvis på engelska, i synnerhet på magisternivå, och då deltar såväl nationella som internationella studerande på samma kurser. EASA är takorganisationen för de studerande. Medverkan i internationella evenemang för studerande går via EASA. Studentutbyten ordnas även mellan gillena.

Ansökningsalternativets antagningsförfarande och bedömningsgrunder

Kommer att uppdateras under hösten.

Katso uudet arviointiperusteet suomen- tai englanninkieliseltä sivulta.

Kompletterande studier

De som har blivit antagna kan tilldelas kompletterande studier vid antagningen (max. 20 studiepoäng). Både antalet och kvaliteten på de kompletterande studierna beror på den sökandes tidigare examen. De kompletterande studierna fastslås senast i början av studierna skilt för varje studerande.

Ansökan till magisterutbildning

Ansökningsperioden börjar 1.12.2020 09:00 (UTC+2)

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat