Utbildningsutbud

Arkitektur, teknologie kandidat och arkitekt

Syftet med huvudämnet är att säkerställa att studeranden känner till grunderna i arkitektonisk utformning. Kandidatexamen innebär inte i sig en egentlig professionell kvalifikation, men ger studeranden goda färdigheter att arbeta som assistent t.ex. på arkitektbyråer eller offentliga planeringsmyndigheter.
Students at Undergraduate Centre / Photo by Unto Rautio

Examen:

Teknologie kandidat + arkitekt

Ansökningsperiod:

16.3.2022 – 30.3.2022

Undervisningsspråk:

finska
svenska

Längd:

3+2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Allmän högskolebehörighet

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

180+120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för konst, design och arkitektur

 

Ansökan till finsk- och svenskspråkiga kandidatutbildningar

Kompetensmål

Den byggda miljön utgör grunden för vårt lands nationalförmögenhet. Därför är det viktigt att den studerande redan i kandidatskedet bildar sig en helhetsuppfattning om arbetsfältet för byggande och vad som kännetecknar en människonära verksamhetsmiljö. Kandidatexamen ger den studerande goda förutsättningar för assisterande arbetsuppgifter.

Utöver de gemensamma målen för kandidatprogrammet i arkitektur, landskapsarkitektur och inredningsarkitektur Undervisningsplan 2022-2024 - Kandidatprogrammet i arkitektur, landskapsarkitektur och inredningsarkitektur - Into (aalto.fi) är målet att studerande som har avlagt kandidatexamen med arkitektur som huvudämne har

 • grundläggande kunskaper och färdigheter i arkitektonisk, estetisk, ekologisk och funktionell planering av arkitektur
 • förståelse för grunderna i arkitekturens historia och teori i anslutning till arkitektyrket
 • kännedom om de funktionella och rumsliga aspekterna av byggnader samt byggnadsmaterialens, strukturernas och byggnadsfysikens roll i planeringsarbetet
 • grundkunskaper i samhälls-, stads- och byggnadsplanering 
 • förståelse för arkitekturens inverkan på samhället

förståelse för betydelsen av hållbar utveckling inom ramen för arkitekturens arbetsfält

Färdigheter

Målet är att efter genomförd kandidatexamen har studeranden följande färdigheter:

 • behärskar alla väsentliga planeringsredskap och arbetsmetoder (IT-kompetens)
 • samarbetsförmåga och kan arbeta i grupp
 • kreativ problemlösningsförmåga
 • kan uttrycka sig genom såväl visuell som verbal argumentation
 • kan ta emot respons och reflektera över sitt eget lärande
 • tillräckliga kommunikativa färdigheter och språkkunskaper.

Akademiska färdigheter

Målet är att efter genomförd kandidatexamen har studeranden följande akademiska färdigheter:

 • behärskar grunderna för vetenskapligt skrivande
 • kan använda informationskällor

Undervisningsspråket

Huvudämnet i arkitektur är på finska (svenska). I magisterprogrammet engelska, däremot sker undervisningen i en del kurser i arkitekturhistoria och byggnadsvård på finska. Examen kan avläggas på finska, svenska eller engelska.

 

Karriärmöjligheter, kandidatexamen i arkitektur

En kandidatexamen i arkitektur innebär i sig ingen egentlig professionell kvalifikation. Det är ändå rätt vanligt att studerande jobbar under studietiden, till exempel som assistenter på arkitektbyråer, eftersom studierna på kandidatnivå ger goda färdigheter för det. 

Kandidaterstudierna

Kandidatstudierna består av ett huvudämne, biämne, gemensamma studier samt fritt valbara studier.

I början av studierna på kandidatnivå ligger fokus på de grundläggande professionella kunskaperna, så som planeringsmetoder, presentationstekniker och presentationsverktyg (IT), byggmaterial och tekniker. Vidare ges undervisning i arkitekturens grunder inklusive de funktionella och konstnärliga aspekterna. Undervisningen i huvudämnet arkitektur på kandidatnivå behandlar därefter arkitekturens historia och byggnadsplaneringens och stadsplaneringens grunder. Utbildningsprogrammet avslutas med ett kandidatarbete och ett kandidatseminarium. Studierna är i hög grad konkreta och består till stor del av egenhändigt utförda övningsarbeten i antingen ritsalen eller verkstaden.

För mer information om utbildningens innehåll se studyguiden Arkitektur 2022-2024 - Kandidatprogrammet i arkitektur, landskapsarkitektur och inredningsarkitektur - Into (aalto.fi)

Internationalisering

Studierna ger möjlighet till internationella utbytesstudier eller internationella tävlingar för studerande samt studieresor. Den praktik som eventuellt ingår i examen kan genomföras utomlands. Dessutom är det möjligt att arbeta utomlands på fältet. En del av institutionens personal har utländsk bakgrund. Institutionen har ofta föreläsare och gäster från utländska arkitektskolor. I samråd med andra universitet genomförs internationella forsknings- och undervisningsprojekt.

Institutionen för arkitektur har ett stort antal internationella examens- och utbytesstuderande. Undervisningen ges delvis på engelska, i synnerhet på magisternivå, och då deltar såväl nationella som internationella studerande på samma kurser. EASA är takorganisationen för de studerande. Medverkan i internationella evenemang för studerande går via EASA. Studentutbyten ordnas även mellan gillena.

Antagningsförfarande i Kandidatprogrammet i arkitektur, landskapsarkitektur och inredningsarkitektur - arkitektur

För studier i huvudämnet arkitektur ska studeranden söka till kandidatprogrammet i konst, design och arkitektur via den gemensamma antagningen (DIA) inom det tekniska utbildningsområdet.

Jag vill bli arkitekt - DIA

Lue lisää arkkitehtuurin opiskelusta Aallossa

Luukku House was designed to have a low carbon footprint. Photo by Anne Kinnunen

Growing demand for climate-friendly construction: could wood architecture become one of Finland’s exports?

The Wood Wonders exhibition to be opened at Helsinki Airport on the 5th of February will show passengers the innovations related to wood construction and display the sector’s latest developments.

News
Assi Lindholmin Design for End of Life Care -kurssille laatimassa työssä korostuvat vehreä ympäristö ja valoisa, inhimillinen arkkitehtuuri.

Välfärd och mänskliga erfarenheter i centrum

Sjukhusmiljöer stöder ett effektivt tillfrisknande från sjukdomar, men man glömmer alltför ofta bort att det ligger en patient i sängen. Arkitektur för hälsa och välfärd skapar miljöer där människan mår bra.

Donera en framtid
Kuva: Mikko Raskinen

Architecture students designed a wooden pavilion in front of the Design Museum

The pavilion is a Finnish-British modern interpretation of a tea house.

News
Decarbonize Design

Open online training material by Aalto and Yale Universities promotes low-carbon construction

The architecture schools of Aalto and Yale Universities have published open, free-of-charge online curricular material called Decarbonize Design. The project was published in connection with the World Circular Economy Forum 2019.

News

 

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat