Utbildningsutbud

Arkitektur, teknologie kandidat och arkitekt

Syftet med huvudämnet är att säkerställa att studeranden känner till grunderna i arkitektonisk utformning. Kandidatexamen innebär inte i sig en egentlig professionell kvalifikation, men ger studeranden goda färdigheter att arbeta som assistent t.ex. på arkitektbyråer eller offentliga planeringsmyndigheter.
Students at Undergraduate Centre / Photo by Unto Rautio

Examen:

Teknologie kandidat + arkitekt

Ansökningsperiod:

17.3.2021 – 31.3.2021

Undervisningsspråk:

finska
svenska

Längd:

3+2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Allmän högskolebehörighet

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

180+120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för konst, design och arkitektur

 

Ansökan till finsk- och svenskspråkiga kandidatutbildningar

Mål för utbildningen i kandidatprogrammet

Syftet med huvudämnet är att säkerställa att studeranden känner till grunderna i arkitektonisk utformning. Kandidatexamen innebär inte i sig en egentlig professionell kvalifikation, men ger studeranden goda färdigheter att arbeta som assistent t.ex. på arkitektbyråer eller offentliga planeringsmyndigheter. Studeranden kan som kandidat självständigt lösa mindre planeringsuppgifter. Förutsättningen är att hen kan bedöma effekten av och kvaliteten på olika slags arkitektoniska lösningar. Hen kan även söka fram och tillämpa planeringsinformation med kritiskt blick och utforma och gestalta lösningsmodeller och möjligheter och forma om dem till olika slags planeringskoncept.

Den byggda miljön utgör grunden för vår nationalförmögenhet. Det är därför viktigt att studeranden redan i kandidatskedet lär sig att gestalta uppgiftsområdet för byggandet och den mänskliga verksamhetsmiljön på ett övergripande sätt och att förstå arkitektyrket och arkitektens uppgifter som en del av samarbetet mellan olika områden och samhället. På ett personligt plan innebär det också att studeranden målmedvetet kan se sitt kandidatskede som en del av studiehelheten, karriärplaneringen och ett livslångt lärande.

Kunskaper

Målet är att efter genomförd kandidatexamen har studeranden följande kunskaper:

 • grundläggande insikter i arkitektonisk utformning samt tradition och utveckling inom konsten
 • kännedom om de historiska och teoretiska grunderna för arkitekturen i en bredare vetenskaplig och konstnärlig kontext
 • grundkunskaper i de funktionella, rumsliga och tekniska systemen i byggnader och konstruktionen av byggnader
 • grundkunskaper i byggnadsmaterial och grunderna för konstruktionsfysik
 • grundkunskaper i planering av hela den byggda miljön, städer och samhällen
 • grundkunskaper i kostnadseffekterna av planeringslösningar samt insikter i den styrande effekten av för branschen relevanta lagar och bestämmelser
 • insikter i grunderna för en ekologiskt hållbar utveckling

Färdigheter

Målet är att efter genomförd kandidatexamen har studeranden följande färdigheter:

 • behärskar alla väsentliga planeringsredskap och arbetsmetoder (IT-kompetens)
 • samarbetsförmåga och kan arbeta i grupp
 • kreativ problemlösningsförmåga
 • kan uttrycka sig genom såväl visuell som verbal argumentation
 • kan ta emot respons och reflektera över sitt eget lärande
 • tillräckliga kommunikativa färdigheter och språkkunskaper.

Akademiska färdigheter

Målet är att efter genomförd kandidatexamen har studeranden följande akademiska färdigheter:

 • behärskar grunderna för vetenskapligt skrivande
 • kan använda informationskällor

Mål för utbildningen in magisterprogrammet

Arkitekturen placerar sig i gränslandet mellan vetenskap och konst. Arkitekter ska inte bara kunna närma sig problem ur ett tekniskt eller konstnärligt perspektiv, utan även förstå de sociala, kulturella, miljömässiga och ekonomiska följderna av deras arbete. Detta är orsaken till att arkitektutbildning omfattar ett så brett spektrum. Målet med magisterprogrammet i arkitektur att den studerande utvecklar sitt tekniska, vetenskapliga och konstnärliga tänkande med hänsyn till socialt ansvar och en hållbar framtid. Efter slutförd examen har den studerande:

 • förmåga att utforma arkitektoniska projekt som uppfyller både estetiska och tekniska krav.
 • kunskap om arkitekturens historia och teori och besläktade konstarter, teknik och humaniora.
 • kunskap om stadsplanering, fysisk planering och de kunskaper som krävs för planeringsprocessen.
 • insikter i förhållandet mellan människor och byggnader och mellan byggnader och deras omgivning.
 • insikter i de strukturella och byggnadstekniska problem som är förbundna med byggnadskonstruktion och förmåga att planera byggnader som inomhus blir bekväma och ger skydd mot olika väderförhållanden.

Lärandemålen för programmet följer föreskrifterna i Europaparlamentets och rådets direktiv (2005/36/EG) om erkännande av yrkeskvalifikationer till den del de gäller utövande av arkitektyrket. Därmed ger programmet också:

 • insikter i utrednings- och förberedelsemetoderna för underlagen i ett konstruktionsprojekt.
 • de färdigheter i byggnadsutformning som behövs för att uppfylla de boendes krav inom ramen för begränsningar på grund av kostnadsfaktorer och byggnormer.
 • kunskap om bestämmelser och metoder inom branscher och organisationer som är förbundna med att omvandla konstruktionsritningar till byggnader och samhällsplanering.

Programmet ger den studerande färdigheter för att arbeta som arkitekt i Finland eller utomlands, antingen som anställd inom den privata eller offentliga sektorn eller som företagare. Därtill utvecklas den studerandes färdigheter att koordinera planeringsarbete, vilket möjliggör arbete som huvudplanerare inom krävande konstruktionsprojekt.

Undervisningsspråket

Huvudämnet i arkitektur är på finska (svenska).

Undervisningsspråket i magisterprogrammet

i arkitektur är engelska. Däremot sker undervisningen i en del kurser i arkitekturhistoria och byggnadsvård på finska. Examen kan avläggas på finska, svenska eller engelska.

 

Karriärmöjligheter, kandidatexamen i arkitektur

En kandidatexamen i arkitektur innebär i sig ingen egentlig professionell kvalifikation. Det är ändå rätt vanligt att studerande jobbar under studietiden, till exempel som assistenter på arkitektbyråer, eftersom studierna på kandidatnivå ger goda färdigheter för det. 

Karriärmöjligheter, arkitektexamen

De flesta arkitekter arbetar som projektarkitekter i företag eller grundar en egen arkitektbyrå och ägnar sig åt nybyggnad eller renovering. En annan viktig arbetsgivare utgörs av den offentliga sektorn, med yrkesbeteckningar som planläggningsarkitekt, tillståndsarkitekt, kulturmiljöchef, museichef och stadsarkitekt. Arkitekter kan också arbeta med forskning eller undervisning, till exempel som professorer eller lektorer. Därtill kan arkitekter arbeta som byggmästare, projektplanerare eller sakkunniga inom fastighetsbranschen, som överinspektörer eller specialsakkunniga inom miljöområdet eller som utställningsarkitekter och kuratorer inom konstbranschen. Arkitektens arbetsfält utvidgas ständigt från traditionella planeringsuppgifter till andra områden som kräver helhetssyn och kreativ problemlösningsförmåga.

Arkitektens uppgifter

 • projektplanering
 • omvandlingen av konstruktionsritningar till byggnader
 • byggherreverksamhet, fastighetsutveckling
 • planering/planläggning av regionala helheter
 • museiverksamhet
 • byggnadshistoriska inventeringar och utredningar
 • uppgifter inom förvaltning, undervisning, ledning och forskning; sakkunniguppgifter
 • möbeldesign, inredning, formgivning, planering av utställningar
 • arkitekturgrafik, IT, multimedia

Titlar och uppgiftsbeteckningar

En stor del av arkitekterna arbetar med nybyggnads- och restaureringsprojekt som projektarkitekter i företag eller som företagare på arkitektkontor som de själva äger. Den offentliga sektorn är en annan betydande sysselsättare; bland titlarna kan nämnas planeringsarkitekt, planläggningsarkitekt, tillståndsarkitekt, kulturmiljöchef, museidirektör och stadsarkitekt. Arkitekter arbetar som akademiska forskare eller lärare, t.ex. som professorer eller lektorer. Arkitekter kan exempelvis arbeta som projekt- och byggledare i fastighetsbranschen, projektplanerare eller ledande sakkunniga; överinspektörer eller specialsakkunniga inom miljöområdet, eller som utställningsarkitekter och kuratorer inom konstbranschen. Arbetsfältet för arkitekter utvidgas ständigt i dag, från de traditionella planerings- och utformningsuppgifterna till andra områden som kräver helhetssyn och kreativ problemlösningsförmåga.

Kandidaterstudierna

Kandidatstudierna består av ett huvudämne, biämne, gemensamma studier samt fritt valbara studier.

I början av studierna på kandidatnivå ligger fokus på de grundläggande professionella kunskaperna, så som planeringsmetoder, presentationstekniker och presentationsverktyg (IT), byggmaterial och tekniker. Vidare ges undervisning i arkitekturens grunder inklusive de funktionella och konstnärliga aspekterna. Undervisningen i huvudämnet arkitektur på kandidatnivå behandlar därefter arkitekturens historia och byggnadsplaneringens och stadsplaneringens grunder. Utbildningsprogrammet avslutas med ett kandidatarbete och ett kandidatseminarium. Studierna är i hög grad konkreta och består till stor del av egenhändigt utförda övningsarbeten i antingen ritsalen eller verkstaden.

För mer information om utbildningens innehåll se study guiden 2020-2022

Magisterstudierna

I magisterutbildningen fördjupas de kunskaper och färdigheter som den studerande har tillägnat sig i kandidatstudierna. Centrala teman är arkitekturens historia och teori, byggnadsplanering och finländsk byggnadskonst samt samhälls- och stadsplanering. Undervisningen i kurser och studior förstärks genom branschövergripande samarbete och nya undervisningsmetoder. Många kurser baserar sig på lärande genom praktiska övningar och innehåller ”riktiga” planeringsuppdrag, ofta i samarbete med näromgivningen. Därtill erbjuds experimentella och designforskningsinriktade kurser där den studerande får fördjupa sig i något tema och utveckla sitt uttryck och sin röst som planerare.

För mer information om utbildningens innehåll se study guiden 2020-2022

Internationalisering

Studierna ger möjlighet till internationella utbytesstudier eller internationella tävlingar för studerande samt studieresor. Den praktik som eventuellt ingår i examen kan genomföras utomlands. Dessutom är det möjligt att arbeta utomlands på fältet. En del av institutionens personal har utländsk bakgrund. Institutionen har ofta föreläsare och gäster från utländska arkitektskolor. I samråd med andra universitet genomförs internationella forsknings- och undervisningsprojekt.

Institutionen för arkitektur har ett stort antal internationella examens- och utbytesstuderande. Undervisningen ges delvis på engelska, i synnerhet på magisternivå, och då deltar såväl nationella som internationella studerande på samma kurser. EASA är takorganisationen för de studerande. Medverkan i internationella evenemang för studerande går via EASA. Studentutbyten ordnas även mellan gillena.

Antagningsförfarande i kandidatprogrammet

För studier i huvudämnet arkitektur ska studeranden söka till kandidatprogrammet i konst, design och arkitektur via den gemensamma antagningen (DIA) inom det tekniska utbildningsområdet.

Urvalsprovet består av tre delar:

 • förhandsuppgifter
 • arkitektmatematik
 • tecknings- och planeringsprov

Förkunskaper:
Provet i matematik kräver kunskaper som motsvarar gymnasiets långa lärokurs i matematik Sökande behöver alltså inte ha avlagt lång kurs i matematik, men förutsätts behärska innehållet i den långa kursen.  Syftet med tecknings- och planeringsprovet är att bedöma sökandes olika egenskaper, såsom förmåga att uttrycka sig, tredimensionell gestaltningsförmåga, fantasi samt förmåga att sammanföra givna element till en meningsfull helhet.

Den som har antagits till huvudämnesstudier i arkitektur inom kandidatprogrammet i konst, design och arkitektur har rätt att fortsätta sina studier i arkitektur även på magisternivå.

Lue lisää arkkitehtuurin opiskelusta Aallossa

Luukku House was designed to have a low carbon footprint. Photo by Anne Kinnunen

Growing demand for climate-friendly construction: could wood architecture become one of Finland’s exports?

The Wood Wonders exhibition to be opened at Helsinki Airport on the 5th of February will show passengers the innovations related to wood construction and display the sector’s latest developments.

News
Assi Lindholmin Design for End of Life Care -kurssille laatimassa työssä korostuvat vehreä ympäristö ja valoisa, inhimillinen arkkitehtuuri.

Välfärd och mänskliga erfarenheter i centrum

Sjukhusmiljöer stöder ett effektivt tillfrisknande från sjukdomar, men man glömmer alltför ofta bort att det ligger en patient i sängen. Arkitektur för hälsa och välfärd skapar miljöer där människan mår bra.

Donera en framtid
Kuva: Mikko Raskinen

Architecture students designed a wooden pavilion in front of the Design Museum

The pavilion is a Finnish-British modern interpretation of a tea house.

News
Decarbonize Design

Open online training material by Aalto and Yale Universities promotes low-carbon construction

The architecture schools of Aalto and Yale Universities have published open, free-of-charge online curricular material called Decarbonize Design. The project was published in connection with the World Circular Economy Forum 2019.

News

 

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat