Uutiset

Kauppakorkeakoulussa on aloittanut tänä syksynä kolme uutta taloustieteen apulaisprofessoria

Ciprian Domnisoru, Miri Stryjan ja Daniel Hauser kertovat seuraavassa monipuolisista tehtävistään ja odotuksistaan tulevalle.
Ciprian Domnisoru, Miri Stryjan ja Daniel Hauser
Ciprian Domnisoru, Miri Stryjan ja Daniel Hauser. Kuva: Kukka-Maria Rosenlund / Aalto-yliopisto

Ciprian Domnisoru

Hänon työn taloustieteilijä, jota kiinnostaa erityisesti se, miten koulutus- ja työmarkkinalaitokset muokkaavat liikkuvuutta. Hänellä on monipuolinen koulutus- ja politiikkatausta, ja kokemusta talouden, poliittisen tieteen, poliittisen analyysin sekä johtamisen aloilta, joten monialainen työskentely on hänelle luonnollista. Domnisorun projekteihin sisältyy (historiallisten) uudistusten ja instituutioiden supistetut muotoanalyysit sekä rakenteellisempi työ.

Viime aikoina hän on tarkastellut joitakin suomalaisia ratkaisuja, joihin hän on kiinnostunut tutustumaan tarkemmin, esim. koulujen sulkeminen maaseudulla, opettajien sukupuolikiintiöt ja koulunkäynnin pidentäminen 18 vuoden ikään asti. Keväästä 2021 alkaen Domnisoru opettaa Applied Microeconometrics II- ja Advanced Econometrics 4 -kursseja. Hänen tavoitteenaan on integroida opiskelijoiden osaamispalettiin joitakin rakenteellisen mallinnuksen ja koneoppimisen elementtejä. 

”Mielestäni yksi Suomen eduista on se, miten täällä käytetään erinomaista (massa)dataa avoimen politiikan kanssa. Toivon voivani hyödyntää näitä erinomaisia tietovarantoja ja osallistua politiikkatyöhön. Tavoitteenani on rakentaa Aaltoon myös rakennetyön ”etuvartiosto”, jossa hyödynnetään jälleen suomalaista mikrodataa ja kansainvälistä yhteistyötä (suhteellisen pienessä rakennetyöverkostossa). Minulla on koulutustaustaa myös rahoituksen ja johtamisen aloilta, joten olen myös erittäin avoin yhteistyölle Kauppakorkeakoulun muiden laitosten kanssa. Toivon lisäksi voivani tuoda panokseni datatieteen ja koneoppimisen kurssitarjontaan Aallossa.”

Miri Stryjan

Hän on kehitystaloustieteilijä, joka käyttää soveltavia mikrotalousmenetelmiä yksilöiden ja yritysten taloudellisten päätösten tutkimiseen. Hänen tutkimuslähestymistapansa perustuu ensisijaisesti sellaisten satunnaistettujen kenttäkokeiden suunnitteluun, toteutukseen ja analysointiin, jotka on suunniteltu vastaamaan syy-seurauskysymyksiin. Maantieteellisesti hänen tutkimuksensa on tähän mennessä keskittynyt Itä-Afrikkaan, erityisesti Ugandaan, jossa hän on tutkinut köyhiä väestöryhmiä palvelevia ohjelmia, kuten mikrorahoitusta ja säästöpalveluja.

Tällä hetkellä Stryjan tutkii, miten lainoja voidaan muuttaa siten, että ne edistävät liiketoimintaa paremmin, ja miten lainanantajien kannustimet muovaavat lainanantotoimintaa. Hän tutkii myös poliittiseen talouteen liittyviä kysymyksiä kehitysohjelmien perspektiivistä, kuten sitä, miten kollektiiviset toimintaongelmat ja päätöksentekomenettelyt muovaavat ja määräävät palvelujen tuottamista. Yleisemmin ottaen hänen kiinnostuksensa köyhyyteen ja eriarvoisuuteen liittyviin kysymyksiin johti siihen, että hän päätyi taloustieteen pariin. Jatkossa hän aikoo kehittää tutkimusaluettaan tällä alalla tutkimalla näitä kysymyksiä matalan tulotason maiden lisäksi myös OECD:n puitteissa. Yksi esimerkki tästä suunnasta on uusi projekti, jonka tavoitteena on lisätä ammatillisen koulutuksen saatavuutta ja laatua Israelissa. Israelissa opiskelijoilla on pääasiassa matala sosioekonominen tausta.

”Tavoitteeni täällä Kauppakorkeakoulussa on lisätä opiskelijoiden tietoisuutta pienituloisten talouksien ja köyhyydessä elävien henkilöiden taloudellisista ongelmakohdista. Vaikka nämä ongelmat koskevat valtaosaa maailman väestöstä, monet taloustieteiden ja liiketalouden opiskelijat eivät pääse oppimaan niistä paljonkaan opintojensa aikana. Koska työskentelen sekä talous- että johtamiskäytäntöihin liittyvien kysymysten parissa, näen myös suuria mahdollisuuksia poikkitieteellisille tutkimushankkeille Kauppakorkeakoulun muiden laitosten ja Aalto-yliopiston muiden korkeakoulujen kanssa. Toivon myös, että pystyn lisäämään Suomessa kiinnostusta kehitystaloutta kohtaan ja houkuttelemaan tutkimusopiskelijoita tälle kukoistavalle tutkimusalalle.”

Daniel Hauser

Hän on mikrotaloustieteilijä, joka työskentelee peliteorian ja informaatiotalouden parissa. Hän on erityisen kiinnostunut dynaamisista ongelmista, joissa yksilöt tekevät päätelmiä toisten tekemien taloudellisten päätösten perusteella. Hänellä on esimerkiksi useita käynnissä olevia hankkeita, joissa hän tutkii oppimista mallien virheellisen määrittelyn perusteella. ”Ennen päätöksentekoa tarkastellaan usein sitä, mitä muut ovat tehneet vastaavissa tilanteissa, koska heillä voi olla tietoa, jota itsellä ei ole. Mutta näiden päätösten ymmärtämiseen tarvitaan jonkinlainen malli siitä, miten muut käyttävät tietojaan. Tutkimuksessani selvitän, mitä tapahtuu, kun nämä maailmaa kuvaavat mallit ovat väärässä. Tarkoituksena on laatia kehys, jonka avulla voidaan tutkia paitsi monia erilaisia rajoitetun rationaalisen oppimisen malleja myös eri toimijoiden ja eri mallien välistä vuorovaikutusta. Näin voidaan pohtia esimerkiksi sitä, milloin ihmiset, joilla on erilaisia maailmannäkemyksiä, oppivat lopulta tekemään oikean päätöksen ja milloin virheellisissä päätöksissä ja eri näkemyksissä pitäydytään, vaikka kattavaa tietoa saataisiinkin. Tutkin myös tähän liittyviä kysymyksiä, jotka koskevat tiedon suunnittelua ja manipulointia: miten voidaan suunnitella tiedotuskampanjoita, jotka auttavat korjaamaan puolueellisia käyttäytymismalleja, miten yritykset voivat manipuloida markkinoilla havaittuja tietoja parantaakseen sitä, miten ne mielletään.” Hauser opettaa peliteoriaa ja matematiikan kurssia uusille tohtori- ja maisteriopiskelijoille.

”Aloitan nyt neljännen vuoteni Kauppakorkeakoulussa. Aallossa pääsen mukaan mahtavaan taloustieteen tutkijaryhmään, joka tutkii dynaamisia kannustinongelmia. Minulla on ollut onni päästä työskentelemään Aallossa mahtavien professorien ja opiskelijoiden kanssa, ja odotan innolla työskentelyä laitoksellamme jatkossakin.”

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:

Lue lisää uutisia

Mustaa puuta
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Otaniemessä kehitetty uusi supermusta materiaali puusta

Tieteen ja teknologian alati kehittyvässä maailmassa on tiettyjä ilmiöitä, jotka kiehtovat jatkuvasti niin tieteentekijöitä, taiteilijoita kuin suurta yleisöäkin. Yksi tällainen ilmiö on supermustat materiaalit.
Professori Ville Alopaeus.
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Tutustu professoreihimme: Ville Alopaeus

Ville Alopaeus on toiminut kemian tekniikan professorina Aalto-yliopistossa vuodesta 2008. Erotusoperaatioita ja prosessien mallitusta tutkiva Alopaeus pyrkii edistämään siirtymää kohti uusiutuvaa energia- ja materiaaliympäristöä.
Työelämäprofessori Irina Viippola
Nimitykset Julkaistu:

Suomen Taideteollisuusyhdistyksen 100-vuotissäätiöltä merkittävä tuki muotoiluopetuksen vahvistamiseksi

Suomen Taideteollisuusyhdistyksen 100-vuotissäätiön mahdollistamaan työelämäprofessorin tehtävään on nimitetty MA Irina Viippola
Aalto University School of Business, a student ascending, public art of Risto Suomi on the wall, photo Mikko Raskinen
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Poissaolot töistä on suurin syy siihen, että naisia on toimitusjohtajina miehiä vähemmän

Naiset ovat aliedustettuina toimitusjohtajan tehtävissä, koska he viettävät enemmän aikaa työmarkkinoiden ulkopuolella niinä vuosina, joina heidän uransa on nousussa. Naiset myös hakeutuvat miehiä vähemmän myynnin ja tuotannon tehtäviin, joista toimitusjohtajia tyypillisesti rekrytoidaan.