Uutiset

Aalto-yliopisto tarjoaa muotoilukoulutusta kaikille opiskelijoilleen

Muotoilu ja sen käytännöt avaavat uusia näkökulmia, joita ei muuten löydettäisi. Siksi Aalto-yliopisto tuo muotoilun oppeja mukaan eri alojen opetukseen.
Colorful Made in Aalto University -t-shirts hanging at Aalto University Shop's wall

”Me kaikki tarvitsemme muotoilun ymmärrystä ja taitoja, jotta voimme luoda parempia ja ihmislähtöisempiä ratkaisuja. Muotoilu auttaa löytämään luovia ja epätavallisia lähestymistapoja niihin monimutkaisiin haasteisiin, joita kohtaamme nyt ja tulevaisuudessa”, toteaa designer in residence Andrea Bandoni, joka kehittää ja koordinoi kuinka muotoilusisältöjä integroidaan eri alojen koulutukseen Aallossa.

Muotoilun merkitys nähdään nykyisin yhä laajemmin myös liiketoiminnassa, sillä sen avulla voidaan todistettavasti vahvistaa kasvua ja innovaatioita. Viime vuosina muotoilu ei ole enää vaikuttanut pelkästään esteettisiin tai toiminnallisiin tuotepäätöksiin, vaan sen merkitys myös esimerkiksi organisaatioiden rakenteeseen ja toimintaan on ymmärretty, ja muotoilua osataan hyödyntää osassa yrityksiä myös strategisella tasolla.

Aalto-yliopisto käynnisti vuonna 2018 strategisen Design Inside -aloitteen, jonka tavoitteena on tuoda muotoilua myös tieteen, liiketoiminnan ja teknologian opintoihin.

Ajatuksena on tarjota Aalto-yhteisölle muotoilun työkaluja, joiden avulla voidaan yhä paremmin vastata yhteiskunnan ja talouden tarpeisiin. Tavoitteena on luoda, kokeilla ja opettaa muotoilulähtöisiä ​​käytäntöjä Aallon opiskelijoille, henkilöstölle ja kumppaniverkostoille – ja siten viime kädessä uudistaa yhteiskuntaa luovuuden ja parhaaksi todettujen muotoilukeinojen avulla.

”Tärkeintä on, että ymmärrämme eri tieteenaloja ja voimme tarjota niille sellaisia muotoilulähtöisiä sisältöjä ja työkaluja, jotka ovat merkityksellisiä kyseiselle alalle. Olemme pystyneet yksilöimään jo useita muotoilun alueita, joista on hyötyä muille aloille, kuten tiedon visualisointia, prototypointia, palvelumuotoilua ja käyttäjänäkökulmaa”, kertoo Bandoni.

Design Inside -aloite on osa Aalto-yliopiston luovien käytäntöjen hanketta, ja siihen sisältyy myös muotoilun ulottaminen Aallon strategia- ja kumppanuusyhteistyöhön, jota kehittää designer in residence Enni Äijälä. Aloitteesta vastaavat professori Turkka Keinonen ja vanhempi asiantuntija Teija Löytönen.

Sisältöjä kehitetään yhteistyössä opettajien kanssa

Tavoitteena on siis tuoda muotoilusisältöjä kaikkien alojen koulutukseen. Miten se tehdään?

Opiskelijoita johdatetaan vuorovaikutteisten ja kokeilevien työprosessien maailmaan, jossa painopisteenä ei ole pelkästään ongelmanratkaisu: ongelmia pyritään myös määrittelemään siten, että otetaan huomioon käyttäjät ja sosiaaliset kysymykset. Opiskelijat oppivat yhteissuunnittelun, tiimityöskentelyn sekä visuaalisen ja suullisen viestinnän taitoja.

On tärkeää ymmärtää eri tieteenaloja, jotta voimme tarjota juuri niille merkityksellisiä muotoilulähtöisiä sisältöjä ja työkaluja."

Designer in residence Andrea Bandoni

”Tavoitteenamme on tarjota ainakin muotoilun ja sen käytäntöjen esittely eri aloilla. Olemme suunnitelleet sisältöjä yhdessä korkeakoulujen kanssa, jotta alakohtaiset tarpeet huomioidaan. Ratkaisut ja mallit vaihtelevat, mutta tavoite on sama: muotoilusisältöjä tarjotaan kaikkien Aallon tieteenalojen opetuksessa”, kertoo Andrea Bandoni.

Muotoiluelementti integroidaan tiiviissä yhteistyössä muiden alojen opettajien kanssa osaksi eri korkeakoulujen olemassa olevia kursseja. Sisällöt on räätälöitävä kohdeyleisöille ja alalle sopivaan tarkoitukseen. Muotoiluintegraatio toteutetaan pakollisiin kandidaattiohjelmien kursseihin, sillä siten tavoitetaan suuri määrä opiskelijoita opintojensa alkuvaiheessa. Muotoilukoulutuksen lasketaan tavoittavan vuoden 2020 loppuun mennessä tuhat muiden alojen opiskelijaa Aallossa.

Kaikissa Aallon kuudessa korkeakoulussa on jo nyt tai pian saatavilla useita muotoilusisältöisiä kursseja, sekä pakollisia että valinnaisia. Ensin tehdään pilottikokeiluja, joilla testataan ideoita ja sitä, miten muotoiluosaamista voidaan sisällyttää yksittäisiin kursseihin.

”Monilla kouluilla ja opettajilla on hyvä ja avoin lähestymistapa asiaan, mutta joissain paikoin se vaatii enemmän työtä. Aallossa ihmiset ovat kuitenkin erittäin avoimia kokeilemaan uutta”, Bandoni kertoo.

Alakohtaisten muotoilukurssien lisäksi tarjolla ja pilotoitavana on myös yliopistonlaajuisten taideopintojen (University-wide Art Studies, UWAS) kautta neljä vapaavalintaista muotoilukurssia. UWAS on Aallon valinnaisten taidelähtöisten kurssien alusta, jolla on poikkitieteellinen ja pedagogisesti kokeellinen lähestymistapa. Tarjottavat muotoilukurssit ovat palvelusuunnittelu ja kehittyvät teknologiat; Ideasta hyllyyn: muotoilua Aalto University Shopille; luovien käytäntöjen 3D-prototypointi ja integroitu muotoiluajattelu.

Muotoilua, pilotointia ja kehittämistä

Lukuvuonna 2018–2019 käynnistyivät ensimmäiset alakohtaiset muotoilukurssit, joten ensimmäisiä kokemuksia ja tuloksia on jo saatu. Kaikkia kursseja ja niiden sisältöjä kehitetään eteenpäin opiskelijoiden ja opettajien palautteen pohjalta.

Ensimmäinen pilottikurssi toteutettiin Perustieteiden korkeakoulussa. Idea kurssin yhteiskehittämisestä tuli alun perin työelämäprofessori Maria Clavertilta. Kurssin sisältöjä kehittävät muotoilun laitoksen professori Severi Uusitalo ja lehtori Teppo Vienamo yhdessä muiden alojen opettajien kanssa. Kurssi on pakollinen kaikille kolmannen vuoden kandidaattiopiskelijoille, joita on vuosittain noin 250. Kurssin muotoilusisältöjä ovat käyttäjäkeskeinen suunnittelu, prototypointi, käyttäjätestaus ja -palautteen pohjalta tehtävä jatkokehitys. Yhteistyötä Design Insiden kanssa tehdään tänä vuonna jo neljännen kerran.

”Kurssi keskittyy käyttäjäkeskeiseen tuotekehitykseen, jonka olennainen osa muotoilu on. Meille oli itsestään selvää, että mukaan kutsutaan muotoilutaustaisia opettajia alustamaan prototyypeistä ja käyttäjälähtöisestä suunnittelusta”, kertoo Maria Clavert, jolla itsellään on taustaa myös Aalto Design Factoryssa.

Design Inside -aloitteen rooli on ollut auttaa opettajatiimiä kehittämään kurssin sisältöä, tuomaan mukaan kurssille oikeat muotoilun opettajat ja antamaan palautetta opiskelijoiden lopputöistä. Muotoilun opettajat auttavat opiskelijoita fokusoimaan käyttäjän näkökulmaan sekä prototyyppien valmistukseen, testaamiseen ja kehittämiseen yhdessä käyttäjien kanssa.

”Perustieteiden opiskelijat oppivat yleensä ratkaisemaan jo määriteltyjä ongelmia, kun sen sijaan tämä kurssi haastaa heitä löytämään itse ongelmat ratkaistavaksi. Tämä tarkoittaa, että heidän on opittava ajattelemaan täysin eri tavalla ja käyttämään uusia, luovia työkaluja. Siinä muotoilu astuu kuvaan”, Andrea Bandoni selittää.

Kurssipalautteessaan opiskelijat kertoivat oppineensa ajattelemaan luovemmin ja saaneensa itseluottamusta työskennellä avoimien ongelmien parissa. Opiskelijat kokivat saaneensa kurssilta ennen kaikkea eväitä luovuuteen ja innovointiin sekä monialaiseen ryhmätyöskentelyyn.

”Osa opiskelijoista kyseenalaistaa kuitenkin, ovatko nämä taidot merkityksellisiä heidän tulevan ammattinsa kannalta. Mielestäni kaikki Aallon opiskelijat tarvitsevat innovaatiokykyä, ja Design Inside on ollut erittäin hyödyllinen tuki tässä tehtävässä”, Clavert painottaa.

Sähkötekniikan korkeakoulussa vanhemman yliopistonlehtori Salu Yliriskun vetämän, kaikille ensimmäisen vuoden opiskelijoille tarkoitetun pakollisen elektroniikan ja suunnittelun työpajan sisältö ja materiaalit on kehitetty yhdessä Design Inside -aloitteen kanssa. Kurssin sisältöön on kuulunut muun muassa muotoilijoiden videohaastatteluja, animaatioita käyttäjäkeskeisistä suunnittelumenetelmistä sekä työkaluja opiskelijoiden projektien tueksi.

Kemian tekniikan koulussa professori Jouni Paltakarin Korkeakouluopiskelijan ABC -kurssilla graafinen suunnittelija Juuso Koponen opettaa tiedon visualisointia. Opiskelijoiden tehtävä on tehdä haastatteluja koulun tutkimusryhmissä ja sitten muuntaa tämä tieto visuaaliseen muotoon, joka voidaan esittää julisteena. Suunnittelutyöpaja ja yksilöllinen ohjaus auttoivat oppilaita tutustumaan julisteeseen esitystapana, ymmärtämään kuinka tasapainottaa tietoa kuvien, grafiikan ja tekstin avulla ja korostamaan tärkeitä näkökohtia selkeästi ja tiiviisti.

Muotoilun ja yhteistyön arvo

"Yhteistyö on ollut jo tähän asti avartavaa", iloitsee Andrea Bandoni. "Voidaksemme tuoda muotoilusisältöjä muiden alojen koulutukseen, meidän on nähtävä muotoilun arvo heidän näkökulmastaan, oltava erittäin nöyriä ja työstettävä myös ennakkoluuloja, joita voi löytyä taustalta."

A woman talking by the table, a tv screen nearby showing what the topic is
Designer in residence Andrea Bandoni

Koska muiden korkeakoulujen opiskelijat eivät tähtää muotoilijoiksi, on löydettävä tapoja houkutella heitä muotoilusisältöjen äärelle. Se tapahtuu tuomalla muotoilun avulla lisäarvoa hankkeisiin, joita heidän on opinnoissaan suoritettava.

"Tällä tavoin opiskelijat ymmärtävät muotoilun roolin paremmin oman alansa kontekstissa ja ovat tulevaisuudessa avoimempia yhteistyölle ja poikkitieteellisille hankkeille", Bandoni toteaa. "He voivat myös haluta syventää muotoilun osaamistaan ja innostua valitsemaan joitakin monista upeista valinnaisista kursseista, joita Aalto tarjoaa."

Jatkossa Bandoni toivoo, että muotoilun työkalut ja menetelmät ovat helposti saatavissa millä tahansa alalla, jotta kaikki voivat niitä ymmärtää ja niistä hyötyä. Hän pitää Design Inside -aloitetta tärkeänä tekijänä monialaisen koulutuksen toteuttamisessa ja innovoinnin edistämisessä Aalto-yliopistossa.

"Helppoa tämä ei ole, koska moni polku on vielä raivaamatta – mutta tätä ei ole vielä koskaan ennen kokeiltu", hän sanoo.

Esimerkkejä muotoilukoulutuksen yhteistyöstä

Aalto-yliopisto Juniorin aulatila: värikäs julisteiden peittämä seinä ja vihreä kulmasohva

Muotoilukasvatusta lapsille ja nuorille

Design Inside -aloite ja Aalto-yliopisto Junior -ohjelma haluavat tarjota lapsille muotoilun ymmärrystä ja taitoja.

Tutkimus ja taide
Young people looking some information together over a computer

Muotoilu parantaa henkilöstöhallinnon prosesseja

Muotoilu voi tuoda lisäarvoa urapolkuun ja rekrytointiprosessit hyötyvät käyttäjälähtöisestä muotoilusta.

Tutkimus ja taide
Aalto University Shop interiors with some people in

Muotoilua Aalto University Shopille

Monialaiset opiskelijaryhmät luovat kiinnostavia tuotteita Aalto-yliopiston kaupan valikoimaan – ja samalla itselleen.

Tutkimus ja taide
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:

Lue lisää uutisia

Kaksi mieshenkilöä juhlapuvuissa kiltalippujen edessä
Palkinnot ja tunnustukset, Yliopisto Julkaistu:

68 tohtoria ja viisi kunniatohtoria – katso kuvat tekniikan alan tohtoripromootiosta

Vuoden 2024 tekniikan alan juhlallinen tohtoripromootio järjestettiin pe 14.6. Dipolissa.
Fajr Asghar vasemmalla ja Vilma Svynarenko oikealla
Yliopisto Julkaistu:

TET-harjoittelijat Fajr Asghar ja Vilma Svynarenko tutustuivat Aallossa kaikkeen aurinkokennoista Täffän spagettiin

Fajr Asghar ja Vilma Svynarenko laskivat ensin aurinkokennojen hyötysuhdetta ja kirjoittivat sitten artikkelin uusiutuvasta energiasta.
Joukko ihmisiä kävelee Lehmuskujaa pitkin kesällä
Yhteistyö, Tutkimus ja taide, Yliopisto Julkaistu:

Vahva kokonaistulos: Suomen Akatemialta 27,5 miljoonaa euroa tutkimukseen

Akatemiatutkija- ja akatemiahankerahoituksen sai yhteensä 52 aaltolaista. Aalto-yliopistolle myönnetty rahoitus on kokonaisuudessaan 27,5 miljoonaa euroa.
Ukrainalaisia lukiolaisia tekemässä biomuovia mikrossa Aalto-yliopisto Juniorin ohjeilla.
Yliopisto Julkaistu:

Rajat ylittävää tiedekasvatusta Otaniemestä Ukrainaan

Aalto-yliopisto Junior järjesti keväällä sarjan etätyöpajoja Kryvyi Rihin kouluihin Ukrainaan. Paikalliset lukiolaiset ja heidän opettajansa pääsivät tutustumaan Aalto-yliopisto Juniorin monialaisiin työpajoihin sekä Aalto-yliopiston toimintaan.