Tohtorinkoulutus

Ohjeet vastaväittäjille (Perustieteiden korkeakoulu)

Vastaväittäjien ohjeita Perustieteiden korkeakoulussa

Väitöskirjaksi voidaan hyväksyä:

 1. Monografia
 2. Artikkeliväitöskirja
 3. Esseeväitöskirja
 4. Muu vastaavat tieteelliset kriteerit täyttävä työ
   

Väitöskirjan tarkastus ja arviointi

Väitöskirjan tarkastaminen alkaa esitarkastuksella: kaksi itsenäistä esitarkastajaa antavat lausuntonsa väitöskirjan käsikirjoituksesta. Näiden lausuntojen perusteella tohtorinkoulutusneuvosto päättää väitösluvan myöntämisestä joko suoraan tai esitarkastajien pyytämien kohtalaisten tai suurien korjausten jälkeen.

Lopulta väitöskirja tarkastetaan julkisessa väitöstilaisuudessa. Vastaväittäjä ottaa väitöskirjatyötä arvioidessaan huomioon itse väitöskirjan sekä väittelijän suoriutumisen väitöstilaisuudessa ja tällä perusteella hän esittää väitöskirjan hyväksymistä tai hylkäämistä. Väitöskirjan hylkäämistä koskeva vaatimus perusteluineen on esitettävä kirjallisesti.

Väitöskirjaa arvioidessaan vastaväittäjä voi verrata sitä esimerkiksi omassa yliopistossaan hyväksyttyihin väitöskirjoihin.
 

Väitöskirjan yleiset laatuvaatimukset

Vastaväittäjän tai vastaväittäjien tehtävänä on selvittää lausunnossaan, täyttääkö esitetty väitöskirja väitöskirjalle yleisesti asetettavat laatuvaatimukset kiinnittäen erityistä huomiota seuraaviin Aalto-yliopiston yleisiin laatuvaatimuksiin:

 • Väitöskirjan tulee sisältää edustamaltaan alalta uutta tieteellistä tietoa.
 • Väitöskirjassa uudet tulokset on esitettävä selkeästi ja tieteelliset vaatimukset täyttävästi.
 • Oman työn osuuden tutkimuksessa on oltava riittävä ja selvästi osoitettavissa.
 • Tutkimusmenetelmien tulee olla sellaisia, että ne täyttävät tieteelliselle tutkimukselle asetettavat vaatimukset.
 • Väitöskirjan tulee noudattaa hyvää tieteellistä käytäntöä ja eettisesti kestäviä periaatteita
   

Väitöskirjan arviointi

Väitöskirjoille ei anneta arvosanaa. Väitöskirjat arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Vastaväittäjää pyydetään esittämään väitöskirjan hyväksymistä lausunnossaan. Jos vastaväittäjä pitää väitöskirjaa poikkeuksellisen ansiokkaana kansainvälisellä tasolla ja suosittelee väitöskirjan huomioitavaksi väitöskirjapalkinnolla, häntä pyydetään erittelemään myös se lausunnossaan. Perustieteiden korkeakoulussa 10% väitöskirjoista palkitaan väitöskirjapalkinnolla.
 

Vastaväittäjän lausunto

Väitöstilaisuuden jälkeen on vastaväittäjän/vastaväittäjien kahden viikon kuluessa toimitettava korkeakoululle kirjallinen 1-2 sivun pituinen lausunto väitöskirjasta ja sen puolustamisesta. Lausunto pyydetään kirjoittamaan englanniksi. Lausunnon jälkeen tohtorinkoulutusneuvosto päättää väitöskirjan hyväksymisestä.
 

Ohjeita väitöstilaisuudesta

Väitöstilaisuuden kulku ja pukukoodi

Perustieteiden korkeakoulun tohtorinkoulutusneuvosto 23.8.2011, viimeksi päivitetty 18.9.2018.

 • Julkaistu:
 • Päivitetty: