Tapahtumat

Väitös tuotantotalouden alalta, TkL Timo Punkka

Väitöskirjan nimi on "The bottom-up agency in driving institutional change: A case study in a corporate environment"

Organisaatioiden tulee toimia jatkuvasti muuttuvassa dynaamisessa toimintaympäristössä. Tämä on johtanut ketterien tuotekehitysprosessien yleistymiseen. Ne perustuvat nopeisiin kokeiluihin inkrementaalisesti ja iteratiivisesti. Samat haasteet koskevat kuitenkin koko organisaatiota, ei vain tuotekehitystä. Perinteiset organisoitumismallit vaikuttavat riittämättömiltä hyödyntämään ketterän tuotekehityksen tarjoamaa reagointikykyä. Toimijat ovat tunnistaneet ketterän ajattelun skaalaamisen tuotekehityksen ulkopuolelle haastavaksi, ja se on edelleen suhteellisen tutkimaton aihe.

Tämä tutkimus keskittyy alhaalta ylöspäin suuntautuvan organisaation muutoksen dynamiikkaan. Tutkimusympäristön muodosti tapausorganisaatio, joka pyrkii laajentamaan ketterää ajattelutapaa tuotekehityksestä koko organisaation tasolle. Tutkimuksen aikana tapausorganisaatio otti käyttöön uuden tiimipohjaisen organisaatiomallin reittinä ketterän ajattelutavan laajentamiseksi.

Tutkimustulokset osoittavat, että tällainen organisaatiomuutos voidaan aloittaa alhaalta ylöspäin ja muutosta voidaan ohjata kokeilemalla tekemättä kattavaa suunnittelua etukäteen. On tärkeää, että valittu malli sisältää elementtejä organisaation jatkuvaan sopeutumiseen ja sellaisenaan sisällyttää muutosten hallinnan jokapäiväiseen työhön. Tapausorganisaation muutos kohtasi kuitenkin uusia haasteita aina, kun se ylitti uuden organisaatiorajapinnan. Institutionaalista teoriaa ja institutionaalisen logiikan sekä toimijuuden käsitteitä voidaan käyttää näiden haasteiden ratkaisemiseen. Lisäksi tutkimus osoittaa, että tiimipohjainen organisaatiomalli toimii yhtenä mahdollisena tapana ketterän ajattelun kehittämiseen. Kokeiltu malli noudattaa samankaltaisia organisoitumisen periaatteita kuin ketterät tuotekehitysprosessit ja tarjoaa siten luonnollisen jatkumon tuotekehityksestä käynnistyneelle muutokselle.

Tutkimuksen pääkontribuutio on kolmitasoinen malli, joka kuvaa alhaalta ylöspäin suuntautuvan toimijuuden roolin institutionaalisessa muutoksessa. Institutionaalinen teoria selitti alun perin miksi organisaatiot pysyvät näennäisesti vakaina ja muistuttavat toisiaan. Tämä tutkimus vahvistaa institutionaalisen teorian hyödyntämismahdollisuuksia myös organisaation muutosten ymmärtämisessä. Tutkimustulokset ovat hyödynnettävissä organisaation muutokseen osallistuville ammattilaisille. Erityisesti ne tarjoavat käytännön opastusta ketterän ajattelun kehittämiseksi organisaatiossa.

Vastaväittäjä: professori Kari Smolander, LUT-yliopisto, Suomi

Kustos: professori Matti Vartiainen, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, Tuotantotalouden laitos

Väitöstilaisuus järjestetään etäyhteydellä Zoomissa. Linkki tilaisuuteen

Zoom pikaopas

Väitöskirja on julkisesti nähtävillä 10 päivää ennen väitöstä Aalto-yliopiston julkaisuarkiston verkkoriiputussivulla.

Elektroninen väitöskirja

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: