Tapahtumat

Väitös tietotekniikan alalta, DI Kasper Apajalahti

Miten löytää paras kontekstista ja tavoitteesta riippuva algoritmi mobiiliverkon optimointiin
CS_defence photo by Matti Ahlgren

Väitöskirjassa "Contributions to Self-Organizing Networks and Network Measurement Data Management" todetaan, että tulevaisuuden mobiiliverkkojen tulee mahdollistaa langaton viestintä eri käyttötapauksiin, kuten autoihin, tehtaisiin, energiateollisuuteen, terveydenhuoltoon ja kuluttajien päätelaitteisiin. Moninaisten käyttötapausten vuoksi verkkojen hallinta ja ylläpito mo-nimutkaistuu entisestään.

4G-verkkojen myötä määriteltiin itseorganisoituvat verkot (Self-Organizing Networks, SON), joita hyödynnetään jo verkonhallinnan automatisoinnissa. SON-toiminnot opti-moivat muun muassa verkkojen energiankulutusta, kapasiteettia ja peittoaluetta. SON-toiminnot ja -algoritmit ovat kuitenkin usein suunniteltu tiettyihin käyttötapauksiin ja konteksteihin. Esimerkiksi jokin tietty SON-toiminto saattaa olla kehitetty tiettyyn verk-koon tarjoamaan erinomaisen signaalin laadun kustannustehokkaasti kaupunkiympä-ristössä ja ruuhka-aikaan. Tällainen hyväksi havaittu SON-toiminto olisi hyödyllistä jakaa myös muihin käyttötapauksiin ja tilanteisiin, joissa on samankaltaiset tavoitteet ja kontekstit.

Tässä tutkimuksessa on suunniteltu, toteutettu ja arvioitu tekniikoita, joilla SON-pohjaista verkonhallintaa voidaan hyödyntää nykyistä joustavammin eri verkoissa, käyttötapauksissa ja konteksteissa. Työssä on suunniteltu kaksi toiminnallisuutta käyt-töliittymiin, joilla käyttäjä voi 1) löytää SON-toimintoja ja 2) tutkia yksittäisen SON-toiminnon tehokkuutta ja suoritusta. Työssä on myös suunniteltu semanttiset mallit, joiden avulla verkkoihin ja SON-toimintoihin liittyvää tietoa voidaan linkittää verkkojen ja järjestelmien välillä. Semanttisesti linkitetyn tiedon ansiosta hyviä SON-toimintoja voi helpommin löytää eri verkkojen välillä. Kaksi tilastollista menetelmää on lisäksi kehitet-ty helpottamaan SON-toimintojen sekä niiden toimintaan liittyvän mittaustiedon mallin-tamista.

Vastaväittäjänä toimii professori Bernhard Bauer, Universität Augsburg, Saksa

Kustos on professori Eero Hyvönen, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, tietotekniikan laitos.

Väittelijan yhteystiedot: Kasper Apajalahti, tietotekniikan laitos, [email protected]

Elektroninen väitöskirja: https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/40991 

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: