Tapahtumat

Väitös soveltavan filosofian ja organisaatiotutkimuksen alalta, KTM Anssi Tuulenmäki

Väitöskirjan nimi on: "Tarjoamapohjainen arvon luomisen teoria"

Uuden arvon luominen on kaiken liiketoiminnan keskiössä ja kasvavassa määrin myös julkisen sektorin kehittämisessä mukana. Miten arvoa voitaisiin luoda mahdollisimman paljon? Tyypillisesti kysymykseen on pyritty vastaamaan analysoimalla erikseen asiakkaan ja yrityksen saamaa arvoa. Tässä työssä näkökulmien yhdistämiseen ehdotetaan tarjoaman käsitettä. Tarjoamalla viitataan siihen, mitä yritys tarjoaa asiakkaille ostettavaksi tai vaihdettavaksi liittyen johonkin asiakkaan päämäärään.

Kehitetty tarjoamapohjainen teoria arvon luontiin koostuu ensinnäkin neljästä pääarvoluokasta: yrityksen ylijäämästä, asiakkaalle syntyvästä käyttöarvosta, sekä asiakkaiden ja yritysten väliin muodostuvasta vaihdanta-arvosta ja suhdearvosta. Tarjoama linkittää pääarvoluokat toisiinsa ja siten täydentää monia teoretisointeja: jos halutaan selittää, miten asiakkaan käyttöarvosta päästään yrityksen ylijäämiin, teoretisoinnin on otettava kantaa vaihdanta-arvoon, jolloin tarjoamaa ei voi ohittaa vaihdannan mekanismina. Jos yrityksen ylijäämän pohdinnoista halutaan siirtyä asiakkaan arvoon, huomio on keskitettävä liiketoiminnallisesti kannattavan tarjoaman luomiseen, joka vaihdanta-arvon lisäksi auttaa asiakasta saavuttamaan päämääriään. Tarjoama on nimenomaan se mekanismi, jonka avulla päätetään mm. riskien hallinnasta, vaihdannan valuutoista, aktiviteettien roolituksesta ja rajapinnoista, joiden avulla määritellään, mitkä interaktiot ovat suoria ja mitkä epäsuoria. Jokaiseen pääarvoluokkaan voidaan liittää oma arvon luonnin ideaalityyppi ja arvon lisäämisen pääajuri.

Tässä työssä tehtävä pääarvoluokkien ja ideaalityyppien yhteiskäsittely mahdollistaa arvon syntymisen mekanismien kokonaisvaltaisen ja toisaalta aikaisempaa yksityiskohtaisemman ymmärtämisen, koska eri suuntiin vetävien tavoitteiden vaikutus on helpommin eriteltävissä yksittäisen rakenneosan ja rajapinnan tasolle asti.

Ehdotettu tarjoamatasoinen analyysi paitsi yhdistää yritykset ja asiakkaat, niin myös valottaa liikkeenjohdon luovia valintoja ja niiden keskeistä asemaa uuden arvon luomisessa - arvonluonnin mahdollisuuksia on jopa valtavasti enemmän kuin mitä käytännön toiminnan sisältä usein hahmotetaan tai teoriakirjallisuudessa on tunnistettu. Teoriakeskustelun lisäksi työssä kehitettyä tarjoamapohjaista ajattelua voi suoraan hyödyntää käytännön arvonluonnissa, millä tahansa toimialalla.

Vastaväittäjä: professori Elina Jaakkola, Turun yliopisto, Suomi

Kustos: professori Mikko Jääskeläinen, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, Tuotantotalouden laitos

Väittelijän yhteystiedot: [email protected]

Väitöstilaisuus järjestetään kampuksella ja etäyhteydellä Zoomissa. Linkki tapahtumaan

Väitöskirja on julkisesti nähtävillä 10 päivää ennen väitöstä Aalto-yliopiston julkaisuarkiston verkkoriiputussivulla.

Elektroninen väitöskirja

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: