Tapahtumat

Väitös neurotieteen ja lääketieteellisen tekniikan alalta, THM Eija Raussi-Lehto

Väitöskirjan nimi: Äitiysneuvolapalvelut ja äitiyshuollon innovaatioiden kehittäminen

Vastaväittäjä: johtajaylilääkäri Jyrki Jalkanen, Keski-Suomen Sairaanhoitopiiri / Keski-Suomen Sairaala Nova, Suomi

Kustos: professori Risto Ilmoniemi, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, Neurotieteen ja lääketieteellisen tekniikan laitos

Väittelijän yhteystiedot: [email protected], 0504757006

Väitös järjestetään kampuksella.

Väitöskirja on julkisesti nähtävillä 10 päivää ennen väitöstä Aalto-yliopiston julkaisuarkiston verkkoriiputussivulla.

Elektroninen väitöskirja

Väitöstiedote:

Äitiyshuollon innovatiivisten palveluratkaisujen kehittäminen

Terveydenhuollon resurssien riittävyyden lisäksi kuntien vaihtelevat käytännöt äitiysneuvolapalvelujen järjestämisessä on haaste, kuten jo vuoden 2008 valtakunnallisen kyselytutkimuksen tulokset osoittivat.

Tutkimuksen tarkoituksena on kuvailla kuntien äitiysneuvolapalvelujen laatua (rakenteita, prosesseja, tuloksia) sekä terveydenhuollon ammattilaisten näkemyksiä palvelujen järjestämisestä ja kehittämisestä hyödyntäen valtakunnallista, kaikkiin Manner-Suomen kuntiin kohdistettua vuoden 2008 tutkimusaineistoa. Kunnat luokiteltiin äitiysneuvolan järjestämistavan mukaan ja kuntakohtaisia tuloksia yhdistettiin syntymärekisteritietoihin.

Tulosten perusteella erityistä tukea tarvitsevien raskaana olevien hoitopolkujen laatua olisi kehitettävä yhtenäisten palvelujen takaamiseksi. Lääkäreiden, hoitajien, kätilöiden ja johtajien näkemysten mukaan äitiysneuvolapalvelujen vahvuutena oli monialainen ja moniammatillinen yhteistyö sekä kokeneet ja osaavat ammattilaiset. Palvelujen heikkoudet kohdentuivat osaamiseen, vähäiseen syntyvyyteen ja sen vaikutuksiin osaamisen ylläpitämiselle. Lähete–palaute-käytänteiden haasteet liittyivät epäyhtenäisiin tietojärjestelmiin ja epäselviin prosesseihin. Äitiysneuvolapalvelujen kehittämisessä tulisi paremmin huomioida lääketieteen erityisasiantuntemuksen ja kätilöosaamisen hyödyntäminen, perhekeskeisten prosessien kehittäminen sekä moniammatillinen yhteistyö perusterveydenhuollon, sosiaalitoimen ja erikoissairaanhoidon välillä.

Tutkimuksen teoreettisessa osassa kuvataan Biodesign-malli. Esimerkkinä Biodesign-prosessin mukaisesti etenevästä innovaatioprosessista on Solving the Mesh -case, jonka eteneminen esitetään kyseisen prosessimallin mukaisesti. Konkretisoimalla prosessin vaiheittainen eteneminen aina tarvekartoituksesta innovaatioon, voidaan tukea myös uusien palvelujen tarvelähtöistä kehittämistä.

Äitiyshuollon palvelujen uudistaminen on tarpeen. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää kehitettäessä perinteiset organisaatiorajat ylittäviä laadukkaita palvelukokonaisuuksia. Äitiysneuvolapalvelut hyötyisivät yhtenevästä valtakunnallisesta järjestelmästä, kätilöosaamisesta, lääkäriosaamisen keskittämisestä sekä johdonmukaisesta seurannasta laadukkaiden palvelujen takaamiseksi. Biodesign-prosessi antaa rakenteen, jonka soveltamista palvelukonseptien kehittämiseen voisi hyödyntää kehitettäessä äitiyshuoltoon uusia, innovatiivisia ja tarvelähtöisiä palveluratkaisuja.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: