Tapahtumat

Väitös neurotieteen ja lääketieteellisen tekniikan alalta, DI Maria Hakonen

Aiemmat kokemuksemme vaikuttavat puhutun kielen ymmärtämiseen ja tulkintaan

Väitöskirjan nimi on "Prior experience shapes speech perception: behavioural and neuroimaging per-spective"

Edelleen on epäselvää, kuinka kykenemme ymmärtämään äänenlaadultaan heikkoa puhetta, tai miksi sama sana voi herättää hyvin erilaisia mielleyhtymiä eri henkilöissä. Nämä arkielämän havainnot kuitenkin osoittavat, ettei puheen ym-märtäminen voi perustua ainoastaan kuulemamme signaalin sisältämään ääni-informaatioon. Tässä väitöskirjassa tarkasteltiin sekä behavioraalisten että aivo-kuvantamismenetelmien avulla, kuinka aiemmat kokemuksemme heijastuvat siihen, miten ymmärrämme ja tulkitsemme puhetta.

Tulosten perusteella näyttäisi siltä, että aiemmissa kokemuksissa pitkäkestoiseen muistiin tallennettu sana- ja lausetason informaatio voi lisätä äänenlaadultaan heikon puheen ymmärrettävyyttä huomattavasti. Tulokset myös tukevat näkemys-tä, jonka mukaan primäärikuuloaivokuori ei reagoi ainoastaan akustiseen infor-maatioon, vaan sen tuottamat vasteet heijastavat myös aiempaa kokemusta. Lisäksi saatiin näyttöä sille, että kulttuuritausta heijastuu tarinan herättämiin miel-leyhtymiin sekä tarinan synnyttämiin aivovasteisiin useilla aivoalueilla. Koska eri kulttuuritaustan jakavat ihmiset jakavat yleensä myös samankaltaisia kokemuk-sia, tämä voi viitata siihen, että aiemmat kokemuksemme vaikuttavat puheen tulkintaan.

Tutkimuksen tulokset lisäävät ymmärrystämme siitä, miten ihmisaivot proses-soivat puhetta puheen ollessa äänenlaadultaan heikkoa. Ymmärrys kulttuuritaus-tan vaikutuksesta puheen tulkintaan voi auttaa sujuvoittamaan kommunikointia eri taustoista tulevien ihmisten välillä monikulttuurisissa yhteisöissä, joissa samaa kieltä puhuvat ihmiset usein olettavat ymmärtävänsä puheen merkityksen identti-sesti.    

Vastaväittäjänä toimii akatemiatutkija Viljami Salmela, Helsingin yliopisto

Kustos: professori Iiro Jääskeläinen, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, neurotieteen ja lääketieteellisen tekniikan laitos

Väittelijän yhteystiedot: Maria Hakonen, Neurotieteen ja Lääketieteellisen tekniikan laitos, p. 050 382 3008, [email protected]

Elektroninen väitöskirjaVäitöskirja on julkisesti nähtävillä 10 päivää ennen väitöstilaisuutta Perustieteiden korkeakoulun ilmoitustaululla, Konemiehentie 2

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: