Tapahtumat

Väitös konetekniikan alalta, DI Floris van der Marel

Väitös Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulusta, konetekniikan laitokselta.
Kuulumattomiin jäävien äänien vahvistaminen
Kuulumattomiin jäävien äänien vahvistaminen

Kuulumattomiin jäävien äänien vahvistaminen: Kohti inklusiivista innovaatiotoimintaa

Yhä monimuotoisempi työvoima tukee innovatiivisuutta ja luovuutta. Se, johtaako monimuotoisuus organisaatioiden parempaan suorituskykyyn, riippuu kuitenkin siitä pystyvätkö työntekijät nostamaan esiin huomioita ja ideoita. Työntekijöiden ääni viittaa kykyyn ottaa puheeksi haasteita, huomioita ja uusia ideoita tullen kuulluksi organisaatioissa. Vaikka aihetta on tutkittu työmarkkinasuhteiden, henkilöstöhallinnon ja organisaatiokäyttäytymisen näkökulmista, erilaiset ontologiset olettamukset ovat hankaloittaneet yhtenäisen ymmärryksen rakentamista. Erityisesti monimuotoisemmassa työvoimassa työntekijöiden ääneen vaikuttavien sosio-organisatoriset tekijöiden ymmärrys on puutteellista. 

Väitän tutkimuskirjallisuuden pohjautuen, että työmotivaatio ja äänimahdollisuuksien arviointi ovat keskeisiä tekijöitä työntekijöiden päätöksissä käyttää tai olla käyttämättä ääntään. Sekä yhteisöllinen merkityksellistäminen että aiemmat äänenkäyttökokemukset vaikuttavat motivaatioon ja mahdollisuuksien arviointiin. Tässä väitöskirjassa syvennän ymmärrystä näistä tekijöistä, jotka vaikuttavat erilaisten työntekijöiden kokemuksiin luovissa ympäristöissä. Tutkimus perustuu 130 puolistrukturoituun haastatteluun muotoilijoiden, insinöörien ja sairaalatyöntekijöiden kanssa. Lisäksi yhdessä tutkimuksessa sovelletaan toimintatutkimuksellista lähestymistapaa, jossa opetettiin muotoiluajattelua sairaalan työntekijöille, nostaen esiin kuinka osallistava suunnittelu muutti työntekijöiden käsityksiä ja huomioiden raamitusta. Jokainen tutkimus korostaa luovuuden ja innovaation sosiaalista kontekstia ja jatkuvaa vuorovaikutusta eri ihmisten välillä. 

Tulokseni viittaavat siihen, että sekä motivaatioon että äänen käyttömahdollisuuksien arviointiin vaikuttivat yhteisöllisessä merkityksellistämisessä esiintyneet pinttyneet uskomukset. Tämä vaikutti suhteettomasti perinteisesti äänensä huonommin kuuluviin saaneisiin ryhmiin. Hiljaisuuden noidankehät voivat hankaloittaa yrityksiä vahvistaa kuulumattomiin jääviä ääniä, kun hiljaisuus juurtuu työyhteisöön itsensä kaltaisiksi koettujen työntekijöiden aiempien äänenkäyttöyritysten epäonnistuessa. Väitän, että yhteisöllinen merkityksellistäminen vaatii enemmän huomiota työntekijöiden äänessä, jotta monimuotoiset äänet saadaan kuuluviin inklusiiviseen innovaatiotoimintaan.

Tohtoriopiskelija: Floris van der Marel

Vastaväittäjä: Prof. Giulia Calabretta, TU Delft, Hollanti

Kustos: Prof. Tua Björklund, Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu, konetekniikan laitos

Väitöstilaisuus järjestetään Design Factory Stage-issa, Puumiehenkuja 5, ja Zoom-issa.

Linkki väitöskirjan sähköiseen esittelykappaleeseen (esillä 10 päivää ennen väitöstä): https://aaltodoc.aalto.fi/doc_public/eonly/riiputus/

Tohtoriopiskelijan yhteystiedot:

Nimi Floris van der Marel
Email  [email protected]


Tekniikan korkeakoulujen väitöskirjat: https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/49 

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: