Tapahtumat

Action! -hankkeen mentorointiohjelma av-alalle

Av-alan ammattilainen, oletko valmis avoimeen vuorovaikutukseen, jakamaan kokemustasi, tietojasi ja taitojasi? Oletko valmis kehittämään sparraustaitojasi, saamaan uusia näkökulmia ja tutustumaan av-alan tekijöiden uuteen sukupolveen?

Ilmoittaudu mukaan syksyllä 2020 alkavaan mentorointiohjelmaan. Hakuaika on 6.4.-10.5.
Aktoreille aukeaa haku toukokuun aikana.
Kuva: Mikko Raskinen
Kuva: Mikko Raskinen

Mentorointiohjelman sisältö

Aalto-yliopiston Action! -hankkeen Mentorointiohjelmassa mentorit ovat pidempään työelämässä toimineita ammattilaisia, jotka tapaavat aktoreita työelämävalmennuksen ja itsensäkehittämisen merkeissä. Kyse on molemminpuolisesta hyödystä ja yhdessä tekemisestä.

Mentorointiohjelman keskiössä ovat mentoroitavan eli aktorin ja mentorin kahdenkeskiset tapaamiset noin kerran kuussa. Ohjelma on osa Aalto-yliopiston alumniverkoston mentorointi-ohjelmaa, ja Action! -hankkeen mentorointivuosi alkaa syyskuussa kaikille mentorointipareille yhteisellä aloitustilaisuudella, jossa osallistujille kerrotaan mentoroinnin tarkoituksesta ja tavoit-teista. Mentorointiparit saavat myös ohjelmaa varten laaditun mentorointioppaan tuekseen. Ohjelma päättyy yhteistilaisuuteen maaliskuussa.

Mentoreille ja aktoreille tarjotaan vertaistukea omille rooleilleen erillisissä tilaisuuksissa. Mentorit ja aktorit ovat myös tervetulleita järjestämään keskustelutilaisuuksia ja organisaatiovierailuja ohjelman aikana. Tilaisuudet järjestetään pääosin englanniksi. Ohjelman aikana suosittelemme mentoreita ja aktoreita liittymään mentorointiohjelman someryhmiin tiedonjaon ja keskinäisen verkostoitumisen edistämiseksi.

Luottamuksellinen suhde

Mentorointi perustuu tavoitteelliseen ja pitkäaikaiseen keskustelusuhteeseen, jonka kulmakiviä ovat molemminpuolinen avoimuus, luottamuksellisuus ja sitoutuneisuus. Mentoroinnissa on kyse aktorin uraan ja toisaalta elämänhallintaan liittyvien toiveiden ja haaveiden avoimesta käsittelystä yhdessä kokeneemman mentorin kanssa.

Mentorointi on kokemusten, näkemysten ja osaamisen välittämistä sekä toisen kokemuksista oppimista. Prosessin onnistuminen vaatii aktiivisuutta ja sitoutumista sekä aktorilta että mento-rilta. Aktorin roolina on pitää huoli, että mentorointiprosessi etenee tavoitteellisesti säännöllisillä tapaamisilla. Parhaimmillaan mentorointi on kaksisuuntainen vuorovaikutussuhde, josta hyötyvät niin aktori kuin mentorikin.

Mentoroitavat eli aktorit ovat pääosin Aalto-yliopiston Elokuvataiteen osastolta valmistuneita alumneja, jotka ovat hakeneet mentorointiohjelmaan omien tarpeidensa ja tavoitteidensa pohjalta.

Etämentorointi

Pääosa mentoroinnista on aikaisemmin tapahtunut ns. lähimentorointitapaamisissa aktorin ja mentorin välillä. Etämentoroinnin rooli tulee jatkossa kasvamaan osin koronavirustilanteen, osin työntekokulttuurin muutoksen takia. Mikäli koronatilanne jatkuu syksyllä, mentorointitapaamiset tullaan käymään osapuolten niin päättäessä verkkoalustojen, sähköpostin tai puhelimen välityk-sellä. Tähän olisi hyvä varautua jo ohjelmaan haettaessa. Mikäli epidemia on ohi syyskuussa ja mentorointipari asuu samalla paikkakunnalla, on suositeltavaa tavata vähintään kerran kasvok-kain. Luottamuksen rakentaminen ja sanattoman viestinnän välittäminen on helpompaa lähimen-toroinnissa kuin etäyhteyksien päästä.

Kuva: Mikko Raskinen
Kuva: Mikko Raskinen

Mentoriksi?

Keskeistä mentoriksi ryhtymisessä on halu jakaa kokemusta ja osaamista aktorille, olla läsnä ja kuunnella. Koska mentorin tulisi olla senioriasemassa aktoriin nähden, mentorilla olisi hyvä olla vähintään viiden vuoden työkokemus valmistumisensa jälkeen.

Mentorointiohjelma tarjoaa mentoreille

 • mentorointi-, coaching ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä
 • luontevien yhteyksien syntyä alan tekijöihin
 • ammatillisen verkoston kehittymistä ja laajenemista
 • uusia näkökulmia ja mahdollisuuden oman osaamisen ja kokemuksen jäsentelyyn ja peilaamiseen

Huomioithan, että emme voi valitettavasti maksaa mentorointitapaamisiin liittyviä mahdollisia matkakuluja.

Odotamme mentoreilta

 • keskimäärin kerran kuukaudessa kahdenkeskistä aikaa aktorin kanssa
 • tavoitteiden asettamista ja käytännön asioista sopimista aktorin kanssa
 • tukea aktorin työelämävalmiuksien kehittymiseen mentorina
 • vastaamista mentorointia koskeviin tiedusteluihin sekä palautteen antamista
 • ongelmatilanteissa yhteydenottoa ohjelman vetäjään: [email protected]

Mentorilta ei odoteta

 • työpaikan tai harjoittelupaikan tarjoamista aktorille
 • vastauksia kaikkiin aktorin kysymyksiin
 • kaikkien omien kontaktien jakamista aktorin kanssa

Mentoriehdokkaaksi ilmoittautuminen

Ilmoittautumisaika syksyn 2020 mentorointiohjelmaan on 6.4.-10.5. Mentoriehdokkaaksi ilmoittaudutaan täyttämällä sähköinen hakulomake ja liittämällä mukaan CV.

Aallon Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitos (ELO) ja Aalto Alumni Circle järjestävät yhteistyössä tämän mentorointiohjelman av-alalle.

Yhteystiedot

[email protected]
Kaisa Hölttä                                          
Asiantuntija, mentorointi & alumnisuhteet
Kumppanuudet ja yritysyhteistyö
Aalto-yliopisto                 
[email protected]                               
050 301 1608

Action -hanke
[email protected]
Kirsi Reinola
Projektipäällikkö
Action! Audiovisuaalisen alan tasa-arvon ja työllistymisen hanke
Aalto-yliopisto

 • Julkaistu:
 • Päivitetty: