Rakennetun ympäristön laitos

Metsät ja vesi

Metsät peittävät yli 80 % Suomen pinta-alasta ja leimaavat siten vesiluontoamme voimakkaasti. Metsäalueiden vesien tutkimus tuottaa laaja-alaista tietoa maa- ja pintavesistämme.
Aalto University/Metsät ja vesi

Metsäalueiden veden kiertoon ja laatuun  vaikuttavat monet valuma-alueiden sisäiset ja ulkoiset tekijät, kuten metsätaloustoimenpiteet ja ilmasto-olosuhteet. Luonnontilaiset metsäalueet ovat tärkeä vertailukohta sekä muille metsäalueille kuin maankäyttömuodoille.

Veden liikkeiden ja aineiden kulkeutumisen havainnointi ja mallintaminen metsäalueilla on keskeinen osa vesitalouden tutkimusta. Valunnan muodostumiseen ja aineiden kulkeutumiseen ympäristössä vaikuttavat maankäyttö, maa- ja kallioperän ominaisuudet sekä ilmasto-olosuhteet. Valtaosa Suomen pinta-alasta on metsää ja metsäalueilla sijaitsevat Suomen suurimmat maa- ja pintavesivarannot. 

Metsäalueiden vesien tutkimus

  • Tavoite on tuottaa tietoa metsäalueiden maa- ja pintavesivaroista
  • Perustuu vesi- ja ainevarastojen sekä veden virtaus- ja aineidenkulkeutumisprosessien havainnointiin ja matemaattiseen mallintamiseen
  • Auttaa selvittämään, miten valunta ja ainekuormitus metsissä muodostuu ja miten vesien tila voidaan säilyttää hyvänä
  • Ojitettujen alueiden hydrologia ja kiintoaineprosessit

Menetelmät

  • Simulointimallit ovat keskeinen työkalu tutkittaessa vesien liikkeitä ja aineiden kulkeutumista metsäalueilla
  • Tutkimuksemme on keskittynyt erityisesti valuma-alueiden sisäisten virtaus- ja kulkeutumisprosessien fysikaaliseen mallintamiseen
  • Ryhmässämme on kehitetty edistyksellinen, täysin kolmiulotteinen, ns. kahden huokoston simulointimalli, joka kuvaa veden liikettä ja siihen liuenneiden aineiden kulkua metsämaaperässä hyvin yksityiskohtaisesti ja todenmukaisesti.
  • Ojitetuilla alueilla kehitetään sekä kokeellisia että laskennallisiä menetelmiä ojaeroosion määrittämiseksi maastossa (mittakaavana yksittäinen oja tai koko valuma-alue)

Metsäalueiden vesiä tutkitaan yhteistyössä monien kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa. Keskeisimmät yhteistyökumppanimme ovat Metsäntutkimuslaitos, Geologian tutkimuskeskus, Helsingin yliopisto, Oulun yliopisto, Suomen ympäristökeskus ja WaterHope.

Tutkimusteeman vastuuhenkilö: TkT Hanne Laine-Kaulio

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: