Palvelut

Tenure track -arviointikriteerit

Aalto Tenure Track on vakiomuotoinen professorien urapolku, joka tarjoaa läpinäkyvän ja yhdenmukaisen prosessin koko Aalto-yliopistossa. Urapolulla noudatetaan yliopistossa asetettuja yleisiä ohjeita ja periaatteita, kuten Code of Conduct, ja HR-toimintatavat. Arvioinnissa Aalto on sitoutunut noudattamaan vastuullisen tutkijan arvioinnin periaatteita kuten San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA) ja eurooppalainen vastuullisen tutkimuksen arvioinnin uudistus (European Reform of Research Assessment).

Tenure track -urapolulla olevia tai sinne nimitettäviä henkilöitä arvioidaan kolmella osa-alueella: tieteellinen ja/tai taiteellinen toiminta, opetus sekä vaikuttavuus ja palvelu.
Aalto tenure track evaluation criteria

Arviointia tehdessä noudatamme vastuullisen arvioinnin toimintatapoja, niistä (ml. DORA ja CoARA) voit oppia lisää täältä.

Arvioinnissa on kyse ansioiden kokonaisarvioinnista ja se toteutetaan vertaisarviointina. Samat kriteerit ovat käytössä kaikissa nimittämisarvioinneissa urapolun kaikilla tasoilla. Osa-alueiden painoarvo vaihtelee uravaiheittain.

Arvioinnin osa-alueet ovat

 • tutkimus ja/tai vastaavat taiteelliset ansiot
 • opetustaito ja 
 • vaikuttavuus ja palvelu (ml. toiminta tiede- tai taideyhteisössä ja akateeminen johtaminen).

Nimittämisarvioinneissa käytettävät arviointikriteerit on kuvattu tarkemmin Aalto Tenure Track Policies and Procedures -dokumentissa (englanniksi), linkki alla. Lisäksi kouluilla voi olla Aallon yhteisiä kriteerejä täydentäviä lisäkriteereitä, niihin linkit sivun alareunassa.

Assistant professor -kaudet

 • Kun henkilö nimitetään assistant professor ensimmäiselle kaudelle, arvioidaan pääasiassa heidän potentiaaliaan yllä mainituilla osa-alueilla.
 • Kun henkilö nimitetään assistant professor toiselle kaudelle, arviointi perustuu ansioihin ja potentiaaliin

Katso kriteerit tarkemmin yllämainitusta ohjesäännöstä (Aalto Tenure Track Policies and Procedures, englanniksi).

Associate- ja full professor -tasot

Kun henkilö nimitetään associate- tai full professoriksi, hänellä on oltava näyttöjä merkittävistä akateemista tai taiteellisista ansioista, ja ansioituneiden saman alan edustajien tulee pitää heitä alansa huippuosaajina. Professorien odotetaan osoittavan jatkuvaa näyttöä akateemisesta tutkimuksesta tai taiteellisesta työstä, opetuksesta sekä oman alansa yhteisön kehittämiseen osallistumisesta. Nimittämisarvioinneissa tarkastellaan erityisesti edellisen arvioinnin jälkeisiä ansioita. 

Vakinaisen professuurin nimittämisen edellytys (associate ja full professor) ovat:

 1. Huippuosaaminen tutkimuksessa ja/tai taiteellisessa työssä ja korkeatasoinen opetus ja/tai
 2. Huippuosaaminen opetuksessa ja korkeatasoinen tutkimus ja/tai taiteellinen työ.

Mikäli professorilla on tohtorin tutkinto Aalto-yliopistosta tai sen edeltäjästä, vakinaistamispäätös yleensä edellyttää, että professori on työskennellyt tohtorintutkintonsa jälkeen ainakin vuoden toisessa yliopistossa tai tutkimuslaitoksessa tai hankkinut muutoin vastaavan kokemuksen.

Huippuosaamista tutkimuksen/taiteellisen työn tai opetuksen suhteen arvioidaan seuraavilla avainkriteereillä:

Kun henkilö nimitetään full professor-tasolle, yllä mainittujen kriteerien lisäksi painoarvoa annetaan myös seuraaville tekijöille: 

 • Kansainväliset tunnustukset ja näkyvyys alan tutkijana / taiteellisen työn tekijänä
 • Näytöt osallistumisesta oman alansa kehittämiseen kansallisesti ja/tai kansainvälisesti
 • Näytöt yhteistyöstä yliopiston sisällä, kouluissa ja laitoksilla, esimerkiksi komiteoiden ja työryhmien jäsenenä
 • Kyky tukea uuden sukupolven menestyviä tutkijoita (ml ohjaus, mentorointi ja tutorointi)
 • Yhteiskunnallinen vaikuttavuus omalla alallaan

Tarkemmat kuvaukset arviointiprosesseista ja -kriteereistä löydät Aalto Tenure Track Policies and Procedures -dokumentista (englanniksi).

Opetusosaamisen arviointi

Opetustaitoa arvioidaan sekä akateemisissa rekrytoinneissa että etenemisissä. Arvioinnit tekee kunkin koulun opetustaitojen arviointikomitea. Komitea noudattaa arvioinnissaan oheisia ohjeita ja arviointimatriisia (englanniksi).

Opetuksen arviointi on kokonaisvaltainen prosessi, jossa arvioidaan opetustaitoa sekä kypsyyttä ja potentiaalia opettajana sekä opetuksen ja oppimisen kehittäjänä. Huomaathan, että osaamista voi osoittaa monin tavoin. Sen vuoksi matriisissa on esitetty lukuisia esimerkkejä, jotta hahmotamme paremmin monet mahdolliset tavat osoittaa osaamista.

Opetusportfolio on työkalu opetusosaamisen ja pedagogisen työn systemaattiseen dokumentointiin ja arviointiin. Täältä löydät ohjeet opetusportfolion laatimiseen ja päivittämiseen (englanniksi).

Opetusosaamisen arviointikomitea kirjoittaa lausunnon kandidaatin opetustaidosta. Lausuntopohja löytyy alta.

Kielitaitovaatimukset tenure track -tehtävissä

Hakijoilta edellytetään tehtävän vaatimaa englannin kielen osaamista. Tutkimus- tai opetustehtävään nimitettävältä ulkomaalaiselta henkilöltä ei vaadita suomen tai ruotsin kielen taitoa.

Koulukohtaiset tenure track -kriteerit

Yllä kuvattujen Aallon yhteisten arviointikriteerien lisäksi korkeakoululla voi olla omia alakohtaisia lisäkriteereitä.  Katso liitteistä eri koulujen kriteerit.

At work

Tenure track

Aalto-yliopiston professorien urapolku.

People biking in front of Väre and ABloc

Henkilöstöpalveluiden (HR) yhteystiedot

Löydät oman yksikkösi henkilöstöpalveluiden yhteyshenkilön tämän sivun kautta.

Palvelut
Tätä palvelua tarjoaa:

Henkilöstöpalvelut

Löysitkö tästä tarvitsemasi tiedon? Jos et, ota meihin yhteyttä.
 • Julkaistu:
 • Päivitetty: