Palvelut

Tenure track -arviointikriteerit

Tenure trackilla edetään ansioihin perustuvien väliarviointien perusteella. Tämä tarkoittaa sitä, että professorimme kilpailevat vain itsensä kanssa, eivät keskenään. Suoriutumista arvioidaan kolmella osa-alueella: tieteellinen ja/tai taiteellinen toiminta, opetus sekä vaikuttavuus ja palvelu.
Aalto tenure track evaluation criteria

Professorien urajärjestelmässä käytettävät arviointikriteerit perustuvat ennakoitavuuden, avoimuuden ja kansainvälisen vertailukelpoisuuden periaatteisiin. Aalto-yliopiston professorien urajärjestelmään rekrytoitaessa ja uralla edetessä henkilöä arvioidaan seuraavilla osa-alueella:

 • tutkimus ja/tai vastaavat taiteelliset ansiot
 • opetus ja 
 • vaikuttavuus ja palvelu (ml. akateeminen johtaminen, toiminta tiede- tai taideyhteisössä).

Arviointi toteutetaan kokonaisarviona ja samoja kriteerejä käytetään sekä rekrytoinneissa että etenemisarvioinneissa kaikilla tasoilla.

Vakinaistamis- ja etenemisarvioinneissa käytettävät arviointikriteerit on kuvattu tarkemmin Aalto Tenure Track Policies and Procedures -dokumentissa (englanniksi). 

Assistant professor -taso

Rekrytoitaessa assistant professor -tason ensimmäiselle kaudelle, arvioidaan  pääasiallisesti ehdokkaiden potentiaalia.

Rekrytoitaessa tai edetessä Assistant Professor -tason toiselle kaudelle arviointi perustuu ansioihin ja potentiaaliin

Sekä potentiaalia että ansioita arvioidaan Aalto-yliopiston tenure track -kriteereiden valossa. Katso kriteerit tarkemmin yllämainitusta ohjesäännöstä (Aalto Tenure Track Policies and Procedures, englanniksi). 

Associate- ja Full Professor -tasot

Associate- ja Full Professor -tasoille rekrytoitavilla tai ylennettävillä henkilöillä tulee olla merkittävät akateemiset ansiot ja erityisen ansioituneiden saman tieteenalan edustajien tulee pitää heitä alansa huippuosaajina. Henkilöiden tulee osoittaa jatkuvaa panostusta akateemiseen tutkimukseen ja Aalto-yliopistoon.

Useimmissa tapauksissa vakinaistamispäätös edellyttää, että professori on viettänyt ainakin vuoden toisessa yliopistossa tai tutkimuslaitoksessa tai hankkinut muutoin vastaavan ammattitaidon.

Vakinaisen professuurin (pysyvä työsuhde) saamisen vähimmäisehdot (Associate ja Full Professor -tasolla) ovat:

 1. Huippuosaaminen tutkimuksessa ja/tai taiteellisessa työssä ja korkeatasoinen opetus ja/tai

 2. Huippuosaaminen opetuksessa ja korkeatasoinen tutkimus ja/tai taiteellinen työ.

Vakinaistamisarvioinnissa huippuosaamista tutkimuksen/taiteellisen työn tai opetuksen suhteen arvioidaan seuraavilla avainkriteereillä:

Rekrytoitaessa tai arvioitaessa henkilöä full professor-tasolle, yllä mainittujen avainkriteerien lisäksi painoarvoa annetaan erityisesti seuraaville tekijöille: 

 • Kansainvälinen ja kansallinen näkyvyys sekä kandidaatin ja hänen ryhmänsä taso alalla
 • Kilpailullinen rahoitus
 • Tohtorikoulutuksen saavutukset
 • Koulutusohjelman kehittäminen

Lisäksi full professor-tason kandidaatilta odotetaan näyttöä vaikuttavuudesta ja palvelusta (akateemista johtamista, toimintaa tieteellisessä/taiteellisessä yhteisössä), kuten esimerkiksi:

 • Aktiivinen toiminta tulosten levittämisessä
 • Yhteistyö yliopiston sisällä, kouluissa ja laitoksilla, esimerkiksi komiteoiden ja työryhmien jäsenenä
 • Nuorempien kollegojen mentorointi ja tutorointi
 • Akateemiseen johtamisen muodollinen koulutus.
 • Akateemista johtamista vaativia positioita ml. komiteat ja koulutusohjelmat
 • Toiminta tieteellisessä tai taiteellisessa yhteisössä tai yhteiskunnassa yleensä

Vakinaistamis- ja ylennysarvioinneissa pääpaino on rekrytoinnin jälkeisissä meriiteissä. 

Tarkemmat kuvaukset arviointiprosesseista ja -kriteereistä löydät Aalto Tenure Track Policies and Procedures -dokumentista (englanniksi).

Opetusosaamisen arviointi

Kandidaatin opetustaitoa arvioidaan sekä akateemisissa rekrytoinneissa että etenemisissä. Arvioinnit tekee kunkin koulun opetustaitojen arviointikomitea. Komitea noudattaa arvioinnissaan oheisia ohjeita ja arviointimatriisia (englanniksi). Huomaathan, että opetuksen arviointi on kokonaisvaltainen prosessi, ja osaamista voi osoittaa monin tavoin. Matriisissa on esitetty esimerkkejä eikä niitä ole tarkoitus täyttää kaikilta osin.

Opetusosaamisen kokonaisvaltaista arviointia käytetetään arvioitaessa kandidaatin opetustaitoa sekä kypsyyttä ja potentiaalia opettajana sekä opetuksen ja oppimisen kehittäjänä.

Opetusportfolio on työkalu opetusosaamisen ja pedagogisen työn systemaattiseen dokumentointiin ja arviointiin. Täältä löydät ohjeet opetusportfolion laatimiseen ja päivittämiseen (englanniksi).

Kielitaitovaatimukset tenure track -tehtävissä

Hakijoilta edellytetään tehtävän vaatimaa englannin kielen osaamista. Tutkimus- tai opetustehtävään nimitettävältä ulkomaalaiselta henkilöltä ei vaadita suomen tai ruotsin kielen taitoa.

Koulukohtaiset tenure track -kriteerit

Yllä kuvattujen yleisten Aallon arviointikriteerien lisäksi jokaisella korkeakoululla on omat tarkemmin määritellyt kriteerinsä. Katso liitteistä eri koulujen kriteerit.

At work

Tenure track

Aalto-yliopiston professorien urapolku.

People biking in front of Väre and ABloc

Henkilöstöpalveluiden (HR) yhteystiedot

Löydät oman yksikkösi henkilöstöpalveluiden yhteyshenkilön tämän sivun kautta.

Palvelut
Tätä palvelua tarjoaa:

Henkilöstöpalvelut

Löysitkö tästä tarvitsemasi tiedon? Jos et, ota meihin yhteyttä.
 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu