Palvelut

Kuvauskopterit ja muu miehittämätön ilmailu Aallossa

Yleistä tietoa ja ohjeistusta dronen lennättämiseen kampusalueella henkilökunnalle sekä opiskelijoille.

Lainsäädäntö

Kuvauskoptereiden ja vastaavien miehittämättömien ilma-alusten käyttöä sääntelee Suomessa Traficom.

Voimassaoleva Trafin määräys OPS M1-32 kauko-ohjatuista ilma-aluksista ja lennokeista astui voimaan 7.12.2018 (aikaisempi versio 1.1.2017).

(Lähde: https://www.traficom.fi/fi/liikenne/ilmailu)

Sääntely liikennealan normeissa:

 • Kauko-ohjatun ilma-aluksen ja lennokin lennättäminen (OPS M1-32)
 • Ilmailulain (864/2014) 2 § (määritelmät), 9 § (poikkeukset lentosäännöistä), 11 § (ilmatilarajoitukset), 5 luku (oltava päällikkö, päällikön vastuut, lennon suunnittelu ja toteutus), 76 § (lentopaikkojen ja muiden alueiden käyttö), 136 § (vahingonkorvausvastuu), 159 § (lentoturvallisuudelle vaaraa aiheuttava toiminta)
 • Valtioneuvoston asetus (930/2014) ilmailulta rajoitetuista alueista
 • ilmailun vakuutusasetus (EY) N:o 785/2004
 • kasvinsuojeluainelaki (1563/2011; ilmalevityskielto)
 • Yksityisyyden suoja, kotirauha, tietosuoja…
 • Yleinen järjestys ja turvallisuus (security)
 • Kaupallisten oikeuksien hallinta
 • Melu, luonnonsuojelu ym. ympäristöasiat
 • Prioriteettien määrittely tilanteissa joissa (Remotely Piloted Aircraft System, RPAS)
  • muu toiminta estyy RPAS toiminnan takia
  • muu toiminta estää RPAS toiminnan
  • yhtäaikaiset toimijat (myös RPAS/RPAS) muodostavat vaaran

Sääntely muualla kuin liikennealan normeissa:

Sääntelyn merkitys Aallossa

Aallon käytössä mikä vain tässä tarkoitettu lennin kuuluu määritelmän ”Miehittämätön ilma-alus” alle. ”Lennokkisäännökset” eivät sovellu, sillä Aallon toiminnassa ei ole kyse harraste- tai urheilukäytöstä.

Miehittämätön ilma-alus

Miehittämätön ilma-alus on ilma-alus, joka on tarkoitettu käytettäväksi ilman mukana olevaa ohjaajaa (Traficom). Miehittämättömät ilma-alukset on usein myös varustettu jotain tiettyä tehtävää, kuten esim. valokuvaamista tai mittaamista varten. Miehittämättömien ilma-alusten alakategoria kauko-ohjatut ilma-alukset ovat miehittämättömiä ilma-aluksia, joita ohjaa kauko-ohjaaja (remote pilot) tai joiden toimintaan kauko-ohjaaja pystyy tarvittaessa puuttumaan.

Lennokki

Lennokit ovat harrastus- tai urheilutarkoituksessa käytettäviä, ilman ohjaajaa ilmassa liikkuvia laitteita. Lennokit voivat olla joko kauko-ohjattuja tai autonomisia, ns. vapaastilentävät lennokit.

Mitään Aallon toiminnassa käytettävää laitetta ei siis voida luokitella lennokiksi.

RPAS Lentotyötoiminta

Lentotyöllä tarkoitetaan kaikkea muuta toimintaa kuin harraste- tai urheilutoimintaa. Esimerkiksi opetuskäytössä RPAS lentäminen on lentotyötä vaikka toiminnasta ei perittäisi maksua.

Ilmoitusvelvollisuus

Kauko-ohjatun ilma-aluksen käyttäjän on tehtävä toimijailmoitus Liikenteen turvallisuusvirastolle (Trafi) ennen kuin kauko-ohjattua ilma-alusta käytetään ilmailuun ensimmäisen kerran ja tiedot on pidettävä ajan tasalla!

Ilmoitus tehdään sähköisellä lomakkeella: Ilmoitus kauko-ohjatun ilma-aluksen käyttämisestä

Tiedoissa tapahtuvista muutoksista pitää ilmoittaa Liikenteen turvallisuusvirastolle viipymättä.

Ilmoitus maksaa 20€ / vuosi, Liikenne- ja viestintäministeriön maksuasetuksen (1245/2016) mukaisesti (yhteen ilmoitukseen voi kuitenkin littää useita ilma-aluksia).

Kaikista kauko-ohjatuille ilma-aluksille tapahtuneista onnettomuuksista ja poikkeavista tilanteista tulee ilmoittaa Liikenne- ja viestintävirastoon.

Aallon sisäinen rekisteri miehittämättömistä ilma-aluksista

Käytössä olevat laitteet ilmoitetaan Aalto-yliopiston valmiusasiantuntijalle Katja Paasikivi samoin tiedoin kuin Trafin rekisteriin.

Kauko-ohjaaja ja ilma-aluksen ohjaaminen

Kauko-ohjaajan on kyettävä käyttämään turvallisesti ilma-alusta ja hallittava hätätilanteiden edellyttämät toimenpiteet. Kauko-ohjatusta lennosta vastaavan on oltava vähintään 18-vuotias.

Käytön on oltava näköyhteyteen perustuvaa toimintaa (VLOS, Visual Line- of- Sight), eli näköyhteys ilma-alukseen pidettävä koko ajan.

Lennätyskorkeuden on oltava alle 150 metriä maan tai veden pinnasta.

Kauko-ohjatun ilma-aluksen lennättäminen ulkosalle kokoontuneen väkijoukon tai asutuskeskuksen tiheästi asutun osan yläpuolella on sallittua vain OPS M1-32 kohdan 3.1.15 edellytyksin:

 • Massa enintään 7 kg
 • Lentokorkeus ja aluksen varustelu sellaisia, että ihmisille ja omaisuudelle aiheutuva vaara on mahdollisimman pieni.
 • Lennätys tapahtuu suorassa näköyhteydessä.

 • Käyttäjä on laatinut toimeksiantokohtaisen kirjallisen turvallisuusarvioinnin.
 • Käyttäjä on laatinut kirjallisen toimintaohjeistuksen, joka sisältää kuvauksen normaalitoiminnasta sekä toiminnasta häiriötilanteissa. Ohjeet turvallisuusarvioinnin ja toimintaohjeistuksen tekemiseen löydät Trafin sivuilta "Miehittämättömän ilmailun toimintakäsikirja".

Dronesta on käytävä ilmi sen käyttäjän nimi ja yhteystiedot.

Huomio!

Lentoonlähtömassa saa olla enintään 20 kg Aallon vakuutusehtojen mukaisesti. Tämä poikkeaa yleisestä 25 kg:n säännöstä.

Lentoonlähtömassa saa kuitenkin olla enintään 7 kg, jos laitetta käytetään ulkosalle kokoontuneen väkijoukon tai asutuskeskuksen tiheästi asutun osan yläpuolella. Käytännössä kaikki Aallon kampukset ja koko pääkaupunkiseutu on "tiheästi asuttua". 

Käyttöpaikat

Käytössä on huomioitava valtioneuvoston asetus (930/2014) ilmailulta rajoitetuista alueista.

Aallon Otaniemen kampusalueilla, kauko-ohjatun ilma-aluksen käytön estäviä ilmailun kieltoalueita ei ole. Huomioitava kuitenkin, että kampusalueella voi satunnaisesti olla tilapäisiä lyhyitä lentokieltoja. Tilapäisistä lentokielloista tiedotetaan etukäteen.

Poikkeus Aallon sisäiseen ilmailun kieltoalueeseen!

Metsähovin radiotutkimusaseman (osoite: Metsähovintie 114, 02540 Kylmälä) alueella miehittämättömien ilma-alusten käyttö on kokonaan kielletty. Kiellosta voidaan poiketa tiettyjen tapausten kohdalla (mm. tutkimuksellisessa tarkoituksessa tehtävät lennot). Luvan ilma-alusten käytölle myöntää aina Metsähovin radiotutkimusasema. Lisätietoja sekä lupia voi kysyä laboratorioinsinööri Juha Kallungilta (juha.kallunki @ aalto.fi)

Lähimmät kieltoalueet ovat: EFP35 MEILAHTI, EFP40 MUNKKINIEMI ja EFP50 KRUUNUNHAKA. Vaara-alueista huomioitava etenkin EFD139A ARABIA (Katso D-alueet.kml)

Vakuutukset

Miehittämättömien ilma-alusten kuten kamerakoptereiden lennättäminen yliopiston ydintoiminnassa on sisällytetty vastuuvakuutusten piiriin. Vakuutus vastaa muita Aalto-yliopiston vakuutuksia eli omavastuu on iso, mutta katastrofit korvataan. On ymmärrettävä, että toimintaa koskee ns. ankara vastuu:

Ankara vastuu, eli tuottamuksesta riippumaton vastuu, josta ei voi vapautua edes osoittamalla tehneensä kaiken mahdollisen vahinkojen välttämiseksi

Aallon vakuutuksessa ilma-alustoiminnalle on asetettu tiettyjä erityisehtoja vakuutuksen voimassaolon edellytyksinä:

 • Ilma-aluksen lentoonlähtömassa ei kuormineen, varusteineen ja polttoaineineen ylitä 20 kg
 • Ilma-alus ei ole suihkumoottorikäyttöinen
 • llma-alusta ei käytetä harrastus- tai kilpailutoimintaan: Aalto-yliopiston vakuutus kattaa vain opetus- ja tutkimustoiminnan!
 • Aallon vastuuvakuutus kattaa myös Aalto yliopiston opiskelijat, silloin kun he ovat opetussuunnitelman mukaisessa toiminnassa lennättäessään ilma-aluksia.

 • Käytön on oltava näköyhteyteen perustuvaa toimintaa (VLOS).

 • Kaikki tässä toiminnassa vaadittavat kirjalliset luvat on hankittu ja ne ovat voimassa sekä kaikkia tätä toimintaa koskevia lakeja ja määräyksiä on noudatettu.
 • lennättämistoimintaa harjoittavan tulee täyttää lain ja määräysten edellyttämät vaatimukset koulutuksesta ja osaamisesta.

Lisätietoa aiheesta (opiskele ennen lennättämistä!)

Ajankohtaisia uutisia droneihin liittyen

Tietoa mm. uudesta tulevasta lainsäädännöstä. Dronejen lennättämisen lainsäädäntö muuttuu vaiheittain 1.7.2020 alkaen. Drone-lennättäjien pitää suorittaa testi ja rekisteröityä. Samalla jako harrastajien ja lentotyötä tekevien väliltä poistuu.

Yhteyshenkilöt kouluittain ja yksiköittäin

Seuraavilta henkilöiltä voi kysyä suoraan lennättämiseen liittyvistä ohjeista ja toimintatavoista sekä tarjolla olevasta kalustosta ja käyttöoikeuksista:

 • Aalto ARTS,

Antti Huittinen, +358505344531, [email protected]

Postiosoite

PL 31000, 00076 AALTO

Käyntiosoite

Väre, Otaniementie 14, 02150 Espoo

 • Aalto ENG, Rakennetun ympäristön laitos

Milka Nuikka, Laboratorioinsinööri, +358504066288, [email protected]
Postiosoite

PL 14100, 00076 AALTO

Käyntiosoite

Otakaari 4, 02150 Espoo

Aallon sisäisen rekisterin ylläpitäjä

 • Aalto-yliopisto, valmiusasiantuntija

Katja Paasikivi, +358503064380, [email protected]

Postiosoite

PL 18000, 00076 AALTO

Käyntiosoite

Otakaari 24, 02150 Espoo

_________________________________________________________

Lataa ilmainen Droneinfo-sovellus!

https://www.droneinfo.fi/fi/ala_lennata_taalla/lataa_droneinfo-sovellus

Droneharrastajan ja miehittämättömän ilmailun ammattilaisen mobiilisovellussovellus Android ja iOS -laitteisiin.

Tätä palvelua tarjoaa:

Aalto-yliopiston turvallisuus- ja aulapalvelut

Kampuksen turvallisuudesta vastaa Aalto-yliopiston turvallisuus- ja aulapalvelut yhteistyössä Aalto CRE:n kanssa.
 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu