Neurotieteen ja lääketieteellisen tekniikan laitos

DCD-tutkimus

Kehityksellinen koordinaatiohäiriö (DCD) on suhteellisen yleinen häiriö, jossa voi ilmetä mm. motorisia, sosiaalisia ja tarkkaavaisuuteen liittyviä ongelmia. Näiden ongelmien väliset yhteydet, sekä etenkin aivoperusta tunnetaan vielä puutteellisesti. Tutkimuksemme päätavoitteena on saada häiriöstä lisää perustavanlaatuista tietoa.

Ihminen tulkitsee toisten ihmisten toimintaa ja tunnetiloja jatkuvasti. Nykytietämyksen mukaan aivot käsittelevät muiden ihmisten toimintaa niin kutsutun peilautumisen kautta. Peilautumisessa samat aivoalueet osallistuvat sekä ihmisen omaan toimintaan, että toisten ihmisten vastaavan toiminnan tulkkitsemiseen. Esimerkiksi esimotorinen aivokuori osallistuu sekä henkilön itsensä tekemien liikkeiden valmisteluun, että toisten ihmisten liikkeiden merkityksien ymmärtämiseen.

Kehityksellinen koordinaatiohäiriö (DCD) on suhteellisen yleinen häiriö, jossa voi ilmetä mm. motorisia, sosiaalisia ja tarkkaavaisuuteen liittyviä ongelmia. Näiden ongelmien väliset yhteydet, sekä etenkin aivoperusta tunnetaan vielä puutteellisesti. Tutkimuksemme päätavoitteena on saada häiriöstä lisää perustavanlaatuista tietoa.

Tutkimuksessamme on aivokuvantamisosio, jossa koehenkilön aivotoimintaa ja -rakennetta mitataan magneettikuvauslaitteella (fMRI). Selvitämme, miten peilautumisjärjestelmän toimintaa kehityksellisessä koordinaatiohäiriössä. Lisäksi tutkimme aivojen toimintaa myös lähimuistia sekä tarkkaavaisuutta vaativissa tehtävissä.

Tutkimuksemme toiminnallisessa osiossa mittaamme koehenkilöiden liikeaistia eli proprioseptiikkaa, tasapainoa sekä motorisia taitoja erilaisten tehtävien avulla. Tarkoituksenamme on selvittää aivotoiminnan ja motorisen toiminnan välisiä mahdollisia yhteyksiä.

Tarkempi kuvaus tutkimuksesta ja sen kulusta löytyy alla olevasta videosta.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: