Gen Li

Doctoral Researcher
Doctoral Researcher
T106 Chemical and Metallurgical Eng
Full researcher profile
https://research.aalto.fi/...
Sähköposti
[email protected]
Puhelinnumero
+358504558351

Tutkimusryhmät

  • Industrial chemistry, Väitöskirjatutkija

Julkaisut

Enhanced electrochemical performance of direct carbon solid oxide fuel cells by MgO-catalyzed carbon gasification: Experimental and DFT simulation studies

Tingting Han, Yujiao Xie, Lin Li, Yuxi Wu, Fangyong Yu, Min Wang, Jinjin Zhang, Gen Li, Naitao Yang 2024 Ceramics International

BaO-modified finger-like nickel-based anode for enhanced performance and durability of direct carbon solid oxide fuel cells

Lin Li, Yujiao Xie, Tingting Han, Jinjin Zhang, Fangyong Yu, Gen Li, Jaka Sunarso, Naitao Yang, Yongdan Li 2024 Fuel

Design of a perovskite oxide cathode for a protonic ceramic fuel cell

Penghui Yao, Jian Zhang, Qianyuan Qiu, Gen Li, Yicheng Zhao, Fangyong Yu, Yongdan Li 2024 Ceramics International

An Efficient and Stable Lithium-Oxygen Battery Based on Metal-Organic Framework Separator Operating at 160 °C

Qianyuan Qiu, Jiashu Yuan, Gen Li, Zheng-ze Pan, Penghui Yao, Yicheng Zhao, Cuijuan Zhang, Yongdan Li 2023 Advanced Materials Technologies

Enzymatic hydrolysis lignin dissolution and low-temperature solvolysis in ethylene glycol

Yushuai Sang, Yuhan Ma, Gen Li, Kai Cui, Mingze Yang, Hong Chen, Yongdan Li 2023 Chemical Engineering Journal